ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ritual

R IH1 CH UW0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ritual-, *ritual*
English-Thai: Longdo Dictionary
spiritualist(n) คนทรง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ritual(n) พิธีกรรม, Syn. ceremony, observance
ritual(adj) เกี่ยวกับพิธีกรรม, See also: โอ่อ่า, ฟู่ฟ่า, Syn. ceremonial, conventional
ritualise(vi) ทำพิธีทางศาสนา, Syn. celebrate
ritualise(vt) ทำพิธีทางศาสนา, Syn. celebrate
ritualism(n) การศึกษาเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา
ritualize(vi) ทำพิธีทางศาสนา, Syn. celebrate
ritualize(vt) ทำพิธีทางศาสนา, Syn. celebrate
ritualistic(adj) เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา, Syn. formal, ceremonial
ritualistically(adv) โดยพิธีทางศาสนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ritual(ริช'ชวล) n.,adj. พิธีศาสนา,พิธีบูชา,พิธีการ,พิธี,หนังสือพิธีศาสนา,หนังสือพิธีกรรม
ritualism(ริช'ชวลลิสซึม) n. ลัทธิยึดถือพิธีศาสนา,การใช้พิธีในทางศาสนา, Syn. ritual
spiritual(สพี'ริชวล) adj. เกี่ยวกับจิตวิญญาณ,เกี่ยวกับวิญญาณ,เกี่ยวกับใจ,เกี่ยวกับภูติผีปีศาจ,เกี่ยวกับความรู้สึกนึกคิด n. เพลงศาสนา (โดยเฉพาะของนิโกรในภาคใต้ของอเมริกา) ,เรื่องราวที่เกี่ยวกับสำนักศาสนา., See also: spiritualness n

English-Thai: Nontri Dictionary
ritual(adj) เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา,เกี่ยวกับพิธีการ
ritual(n) พิธีทางศาสนา,พิธีการ
spiritual(adj) ทางพระ,ทางใจ,ภายใน,ในทางศาสนา,เกี่ยวกับใจ
spiritualism(n) ลัทธิเชื่อผี
spiritualist(n) ผู้เชื่อเรื่องภูติผีปีศาจ
spirituality(n) ความเชื่อเรื่องจิตและวิญญาณ
spiritualize(vt) ทำให้เป็นเรื่องจิตและวิญญาณ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ritualsพิธีกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ritualA sacred ritual took place in the magnificent temple.
ritualRituals were performed in churches.
ritualThe ritual of Japanese Shintoism.
ritualThe sacred ritual took place after being postponed twice.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรรมพิธี(n) rite, See also: ritual, ceremony, Syn. กรรพิธี, พิธีการ, Example: สถานที่ท้องสนามหลวงควรสงวนไว้สำหรับการประกอบกรรมพิธีต่างๆ ทางราชการ, Count Unit: พิธี
พิธี(n) custom, See also: ritual, Syn. แบบแผน, ธรรมเนียม, Example: โบราณมีพิธีสาบานตัวและการให้สัญญาณด้วยมือที่เป็นแบบฉบับโดยเฉพาะ, Thai Definition: การกำหนดขั้นตอนต่างๆ ตามแบบอย่างหรือตามธรรมเนียม
พิธีกร(n) master of ceremonies, See also: ritualist, host, Syn. โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ, Example: งานวันนี้เธอได้รับเชิญให้มาเป็นพิธีกรตั้งแต่เริ่มจนจบงาน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ดำเนินการในพิธี, ผู้ดำเนินรายการให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิทธิ[itthi] (n) EN: supernormal power ; sacred power ; spiritual power  FR: pouvoir surnaturel [m] ; magie [f]
มโนมัย[manōmai] (adj) EN: spiritual
พิธี[phithī] (n) EN: ceremony ; rite ; ritual ; custom ; formality  FR: cérémonie [f] ; rite [m] ; rituel [m] ; cérémonial [m]
พิธีกรรม[phithīkam] (n) EN: rite ; worship ; ritual ; ceremony ; service  FR: rite [m] ; culte [m]
พิธีกร[phithīkøn] (n) EN: master of ceremonies ; ritualist ; host ; moderator  FR: maître de cérémonie [m]
พระศักดิ์สิทธิ์[phrasaksit] (n) EN: monk believed to have spiritual power ; amulet believed to have spiritual power
ผู้นำทางจิตวิญญาณ[phūnamthāng jit winyān] (n, exp) EN: spiritualist
ทรงเจ้า[songjao = songjāo] (v) EN: be incarcerated with spirits ; perform a ceremony of a ceremony spiritual incarcerated ; to be possessed by spirits ; sorcerer's dance to exorcise evil spirits
ทางจิตใจ[thāng jitjai] (adj) EN: spiritual ; mental
วัฒนธรรมทางจิตใจ[watthanatham thāng jitjai] (n, exp) EN: spiritual culture ; non material culture

CMU English Pronouncing Dictionary
RITUAL R IH1 CH UW0 AH0 L
RITUALS R IH1 CH UW0 AH0 L Z
RITUALISTIC R IH2 CH UW0 AH0 L IH1 S T IH0 K
RITUALISTICALLY R IH2 CH UW0 AH0 L IH1 S T IH0 K AH0 L IY0
RITUALISTICALLY R IH2 CH UW0 AH0 L IH1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ritual (n) rˈɪtʃuəʳl (r i1 ch u@ l)
rituals (n) rˈɪtʃuəʳlz (r i1 ch u@ l z)
ritualism (n) rˈɪtʃuəʳlɪzəm (r i1 ch u@ l i z @ m)
ritualist (n) rˈɪtʃuəʳlɪst (r i1 ch u@ l i s t)
ritualists (n) rˈɪtʃuəʳlɪsts (r i1 ch u@ l i s t s)
ritualistic (j) rˌɪtʃuəʳlˈɪstɪk (r i2 ch u@ l i1 s t i k)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
纸钱[zhǐ qián, ㄓˇ ㄑㄧㄢˊ, / ] ritual money made of paper burnt for the Gods or the dead, #45,085 [Add to Longdo]
礼器[lǐ qì, ㄌㄧˇ ㄑㄧˋ, / ] ritual dishes; sacrificial vessels, #72,875 [Add to Longdo]
拜堂[bài táng, ㄅㄞˋ ㄊㄤˊ, ] ritual kneeling to heaven and earth by bride and groom in a old-fashioned wedding ceremony; same as 拜天地, #78,616 [Add to Longdo]
祭器[jì qì, ㄐㄧˋ ㄑㄧˋ, ] ritual dishes; sacrificial vessels, #111,051 [Add to Longdo]
[yǒu, ㄧㄡˇ, ] ritual bonfire, #277,690 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kultschacht {m}ritual shaft [Add to Longdo]
Ritual {n}; Kult {m}ritual [Add to Longdo]
Ritualismus {m}ritualism [Add to Longdo]
Ritualist {m} | Ritualisten {pl}ritualist | ritualists [Add to Longdo]
ritualisieren | ritualisierend | ritualisiert | ritualisiert | ritualisierteto ritualize | ritualizing | ritualized | ritualizes | ritualized [Add to Longdo]
ritualisiert {adj}ritualistic [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
嬥歌[かがい, kagai] (n) (arch) (See 歌垣) ritual singing and dancing gathering of young men and women [Add to Longdo]
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone) [Add to Longdo]
お田植え祭;お田植え祭り;御田植え祭り;御田植え祭[おたうえまつり, otauematsuri] (n) (1) shrine ritual held with the first two months of the year to forecast (or pray for) a successful harvest; (2) seasonal planting of rice on a field affiliated with a shrine [Add to Longdo]
イナウ[inau] (n) inaw (ritual wood shaving stick used in Ainu prayers to the spiritual world.) (ain [Add to Longdo]
スピリチュアリズム[supirichuarizumu] (n) spiritualism [Add to Longdo]
スピリチュアリティ;スピリチャリティー(ik)[supirichuaritei ; supiricharitei-(ik)] (n) spirituality [Add to Longdo]
スピリチュアル[supirichuaru] (adj-na) (1) spiritual; (n) (2) religious song; spiritual [Add to Longdo]
ニグロスピリチュアル[nigurosupirichuaru] (n) Negro spiritual [Add to Longdo]
ブラックスピリチュアルズ[burakkusupirichuaruzu] (n) black spirituals [Add to Longdo]
安心立命[あんしんりつめい;あんじんりゅうめい;あんじんりゅうみょう;あんじんりつめい, anshinritsumei ; anjinryuumei ; anjinryuumyou ; anjinritsumei] (n,vs) spiritual peace and enlightenment; keeping an unperturbed mind through faith [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ritual
   adj 1: of or relating to or characteristic of religious rituals;
       "ritual killing"
   2: of or relating to or employed in social rites or rituals; "a
     ritual dance of Haiti"; "sedate little colonial tribe with
     its ritual tea parties"- Nadine Gordimer
   n 1: any customary observance or practice [syn: {ritual},
      {rite}]
   2: the prescribed procedure for conducting religious ceremonies
   3: stereotyped behavior

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top