ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

riposte

R IH0 P OW1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -riposte-, *riposte*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
riposte(n) การตอบโต้อย่างฉับพลัน, Syn. response, retort
riposte(n) การแทงกลับอย่างฉับพลัน (การฟันดาบ), See also: การแทงดาบทันที, Syn. ripost
riposte(vi) ตอบโต้อย่างฉับพลัน, Syn. respond, retort

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
riposte(รีโพสทฺ') n. (การฟันดาบ) การแทงกลับอย่างฉับพลัน,การโต้ตอบอย่างฉับพลัน vi. โต้ตอบอย่างฉับพลัน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-What are you looking at? Don't know, but it sure is ugly. Notice, boys, the witty riposte as weapon?ผมไม่ทราบ แต่ก็เป็นที่น่าเกลียดเกินไป และการตอบสนองไม่บ๊อง Happy Feet Two (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปฏิวาท(n) retort, See also: riposte, recrimination, Syn. คำโต้, คำคัดค้าน, คำแย้ง, Ant. คำยินยอม, คำสารภาพ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ศอกกลับ[søk klap] (v) EN: retort ; riposte ; back-elbow  FR: riposter
โต้[tō] (v) EN: argue ; refute ; contradict ; dispute ; oopose ; back ; contend ; counter ; reply  FR: résister ; riposter ; répliquer ; réfuter ; s'opposer
ตอบโต้[tøptō] (v) EN: retort ; rebut ; refute ; confute ; fight back ; hit back ; counterattack ; strike back  FR: riposter ; rendre la pareille ; réagir

CMU English Pronouncing Dictionary
RIPOSTE R IH0 P OW1 S T
RIPOSTES R IH0 P AO1 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
riposte (v) rˈɪpˈɒst (r i1 p o1 s t)
riposted (v) rˈɪpˈɒstɪd (r i1 p o1 s t i d)
ripostes (v) rˈɪpˈɒsts (r i1 p o1 s t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
応酬[おうしゅう, oushuu] (n,vs) (1) exchange; reciprocation; give-and-take; return; (2) reply; riposte; (P) [Add to Longdo]
突っ込み[つっこみ, tsukkomi] (n) (1) penetration; digging into something; (2) (See 惚け・ぼけ・2) straight man (in comedy); (3) riposte; retort; quip; (4) (id) rape; (5) corner entry (motorsports, racing) [Add to Longdo]
突っ込む[つっこむ, tsukkomu] (v5m) (1) to thrust something into something; (2) to plunge into; to go into deeply; (3) to meddle; to interfere; (4) to retort; (5) to riposte; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 riposte
   n 1: a quick reply to a question or remark (especially a witty
      or critical one); "it brought a sharp rejoinder from the
      teacher" [syn: {rejoinder}, {retort}, {return}, {riposte},
      {replication}, {comeback}, {counter}]
   2: (fencing) a counterattack made immediately after successfully
     parrying the opponents lunge
   v 1: make a return thrust; "his opponent riposted"
   2: answer back [syn: {retort}, {come back}, {repay}, {return},
     {riposte}, {rejoin}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top