ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

right

R AY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -right-, *right*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
right off the bat(slang) immediately, at once, right away

English-Thai: Longdo Dictionary
on the right trackเป็นสำนวน แปลว่า มาถูกทางแล้ว, อยู่บนเส้นทางที่ถูกต้อง
plant breeders' rights(n) สิทธิของผู้ปรับปรุงพันธุ์ ย่อว่า PBR

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
right(adj) ถูกต้อง, See also: ตรงตามข้อเท็จจริง, Syn. correct, exact, true
right(adj) เหมาะ, See also: ควร, ถูกกาละเทศะ, Syn. appropriate, proper, suitable
right(adj) เป็นธรรม, See also: ยุติธรรม, ชอบธรรม, Syn. equitable, fair, just
right(adj) ทางขวา, See also: ด้านขวา, ขวามือ
right(adv) อย่างเหมาะสม, Syn. properly, suitably
right(adv) อย่างฉับพลัน, See also: อย่างแน่นอน, Syn. exactly, immediately
right(adv) โดยตรง, Syn. directly, straight
right(n) ความถูกต้อง, Syn. accuracy, true
right(n) สิทธิ, See also: สิทธิตามกฎหมาย, สิทธิมนุษยธรรม, Syn. entitlement, privilege
right(n) ขวา, See also: ด้านขวา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
right(ไรทฺ) adj. ถูก,ถูกต้อง,ปกติ,เป็นธรรม,ยุติธรรม, (ด้าน) หน้า, (ด้าน) บน, (ข้าง) ขวา,ตรงไป,เป็นมุมฉาก n. ธรรม,ความยุติธรรม,ความถูกต้อง,สิทธิ,สิทธิตามกฎหมาย,การหันขวา,การเลี้ยวขวา,ฝ่ายที่ถูกต้อง,สมาชิกฝ่ายขวา,สมาชิกรัฐสภาที่นั่งอยู่ทางด้านขวาของประธานสภา vt. ทำให้เรียบร้อย,ทำให่เหทาะสม,แก้แค้น,แก้ไข vi. ทรงตัว,ตั้งตรง adv .เป็นเส้นตรง,อย่างถูกต้อง,แม่นยำ,เหมาะสม
right anglen. มุมฉาก,มุม90องศา, See also: rightangled adj.
right handn. มือขวา,ด้านขวา,ปีกขวา,ตำแหน่ง (ผู้) ที่มีเกียรติหรือเป็นที่ไว้วางใจเป็นพิเศษ,ความเข้มแข็ง
right of way(ไรทฺ'เทิฟเว) n. สิทธิผ่าน,สิทธิไปก่อน,ทางที่สามารถผ่านได้โดยชอบธรรม,ที่ดินที่ใช้ตัดถนน, See also: right-of-way n.
right wingn. พวกฝ่ายขวา,พวกอนุรักษนิยม, See also: right-wing adj. rightwinger n., Syn. conservative
right-downadj. โดยสิ้นเชิง,เต็มที่,เต็มตัว,ทีเดียว, Syn. entirely
right-handed(ไรทฺ'แฮนดิด) adj. ด้านขวา,ถนัดขวา,ใช้กับมือขวา,หันไปทางขวา,มีประโยชน์ที่สุด,มีประสิทธิภาพที่สุด,น่าไว้วางใจที่สุด,หมุนตามเข็มนาฬิกา, See also: right-handedness n.
right-handern. ผู้ถนัดขวา,ผู้ใช้มือขวาเล่น
right-of-way(ไรทฺ'เทิฟเว) n. สิทธิผ่าน,สิทธิไปก่อน,ทางที่สามารถผ่านได้โดยชอบธรรม,ที่ดินที่ใช้ตัดถนน, See also: right-of-way n.
righteous(ไร'เชิส) adj. ถูกต้อง,ชอบธรรม,มีธรรมะ,ตรงไปตรงมา

English-Thai: Nontri Dictionary
right(adj) ถูกต้อง,ขวา,ปกติ,เรียบร้อย,เหมาะสม,ชอบธรรม,แท้จริง
right(adv) โดยตรง,โดยถูกต้อง,อย่างเหมาะสม,อย่างดี,โดยตลอด
right(n) ความยุติธรรม,สิทธิ,ความถูกต้อง,ข้อเท็จจริง,ฝ่ายขวา
right(vt) แก้ไข,ทำให้ถูก,ทำให้เรียบร้อย,ทำให้เหมาะสม
RIGHT right angle(n) มุมฉาก
RIGHT-right-handed(adj) ทำด้วยมือขวา,ถนัดมือขวา,หมุนขวา
righteousness(n) ความชอบธรรม,ความเที่ยงธรรม,ความถูกต้อง
rightful(adj) โดยชอบธรรม,ถูกกฎหมาย,ยุติธรรม
rightly(adv) อย่างยุติธรรม,อย่างถูกต้อง,อย่างเป็นธรรม
ALL all right(adj) ถูกต้อง,ใช่,ดีแล้ว,เป็นที่พอใจ,แน่นอน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rightสิทธิ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rightสิทธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
right and dutyสิทธิและหน้าที่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
right angleมุมฉาก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
right circular coneกรวยกลมตรง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
right derivative; right-hand derivativeอนุพันธ์ขวา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
right ex legeสิทธิตามกฎหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
right justifyจัดขวา [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
right justifyจัดขวา [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
right of accessionสิทธิที่จะสืบราชสันตติวงศ์ (ก. รัฐธรรมนูญ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rightสิทธิจองซื้อหุ้นออกใหม่, Example: สิทธิที่บริษัทจดทะเบียนมอบให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในการที่จะจองซื้อหุ้นสามัญจากการเพิ่มทุนของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะได้สิทธิตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่ถือครองอยู่ ราคาจองซื้อหุ้นใหม่ตามสิทธิจะต่ำกว่าราคาตลาดหรือต่ำกว่าราคาที่เสนอขายแก่บุคคลทั่วไป (public offering price) สิทธิที่มอบให้ผู้ถือหุ้นเดิมนี้จะกำหนดระยะเวลาให้ใช้สิทธิไว้ด้วยโดยปกติจะไม่เกิน 2 เดือน right ดังกล่าวนี้มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า subscription right [ตลาดทุน]
right angleมุมฉาก, มุมที่มีขนาด 90 องศา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Right Livelihood Awardรางวัลไรท์ ไลฟ์ลิฮูด [TU Subject Heading]
right main cannelright main cannel, คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Right of propertyสิทธิในทรัพย์สิน [TU Subject Heading]
right of replyสิทธิโต้ตอบ [การทูต]
right of wayright of way, เขตคู, เขตคลอง หรือ เขตถนน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Right to counselสิทธิที่จะปรึกษาทนายความ [TU Subject Heading]
right to developmentสิทธิในการพัฒนา [การทูต]
Right to dieสิทธิการตาย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
right offringขายผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
rights of every descriptionสิทธิ์ในทุกกรณี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rightA ball hit her on the right leg.
rightAbout two miles farther on, the road bent to the right.
rightAccording to the X-ray, everything is all right.
rightActually it might be a good idea to start right now.
rightAdmitting what you say, I still believe I am right.
rightAdmitting what you say, I still think he's in the right.
rightAdmitting what you say, I still think I am right.
rightA doctor was called in right away.
rightA-ha-ha ... sorry. I forgot my contacts, Unless I'm right here I can't see it.
right"Ah, this is my idiot son Takashi" "Eh-er, yes. (The late) Takashi, right?" "Fuusy, he isn't dead yet! Probably."
rightAh yes, two right.
rightA little more to the right, so!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สิทธิ์(n) right
สิทธิประโยชน์(n) right
สิทธิ(n) right, Syn. สิทธิ์, Example: เยาวชนและบุคคลซึ่งพิการ หรือทุพพลภาพ มีสิทธิได้รับการศึกษาอบรมขั้นพื้นฐานจากรัฐ, Thai Definition: อำนาจที่จะกระทำการใดๆ ได้อย่างอิสระ โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย, Notes: (กฎหมาย)
สิทธิ์(n) right, See also: authority, privilege, franchise, Syn. สิทธิ, Example: ราษฎรทั่วราชอาณาจักรเป็นผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งลงคะแนนเสียง, Thai Definition: อำนาจที่จะกระทำการใดๆ ได้อย่างอิสระโดยไดัรับการรับรองจากกฎหมาย
อย่างถูกต้อง(adv) correctly, See also: rightly, exactly, Syn. อย่างแม่นยำ, Example: นักวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารประเมินสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง
รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก(n) right-angled triangle, Syn. สามเหลี่ยมมุมฉาก, Count Unit: รูป, Thai Definition: รูปสามเหลี่ยมที่มีมุมหนึ่งเป็นมุมฉาก
ศักดินา(n) status in terms of land, counted in rai, See also: right to the possession of farmland, Example: ข้าราชการชั้นขุนนาง คือ ข้าราชการที่ถือศักดินาตั้งแต่ 400 ไร่ขึ้นไป, Thai Definition: อำนาจปกครองที่นา ซึ่งเป็นเครื่องแสดงขั้นสูงต่ำของพลเมืองสมัยก่อน
สิทธิประโยชน์(n) privilege, See also: right, advantage, concession, prerogative, Example: ประธานได้พิจารณาการขอรับสิทธิประโยชน์ของโฮปเวลล์ในระยะถัดมา
มือขวา(n) right-hand man, See also: valuable assistant, Syn. คนสนิท, Example: หมอนี่ถือว่าเป็นมือขวาของเจ้าพ่อคนดัง เลยทำกร่างใหญ่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ชำนาญการหรือผู้ใกล้ชิดที่ไว้วางใจให้ทำหน้าที่แทนได้หรือเป็นกำลังสำคัญ
มือขวา(n) right hand, Syn. มือข้างขวา, Example: เขารู้สึกว่ามือขวาของเขามีอาการชาไม่หายเสียที, Count Unit: ข้าง, มือ, Thai Definition: อวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายอยู่ต่อแขนข้างขวา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพชอบ[āchīp chøp] (n, exp) EN: right livelihood  FR: moyens d'existence justes [mpl] ; mode de vie juste [m]
เอาละ[aola] (interj) EN: ok ; all right ; well  FR: bon ! ; parfait !
เอาเถอะ[ao thoe] (interj) EN: okay ; all right  FR: c'est bien !
อัจฉริยะ[atchariya] (adj) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted  FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
อธรรม[atham] (adj) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil  FR: injuste ; inéquitable
เบื้องขวา[beūang khwā] (adv) EN: on the right side ; to the right  FR: à droite ; sur la droite
เบี่ยงไปทางขวา[bīeng pai thāng khwā] (v, exp) EN: incline to the right ; lean to the right  FR: pencher à droite
บุคคลสิทธิ[bukkhonsitthi] (n) EN: right over the individual
บุริมสิทธิ[burimmasit = burimasitthi] (n) EN: preferential right ; prior right ; preference
ใช่[chai] (v) EN: yes ; that's right ; it's correct ; all right ; right  FR: oui ; c'est vrai ; c'est exact ; affirmatif !

CMU English Pronouncing Dictionary
RIGHT R AY1 T
RIGHTY R AY1 T IY0
RIGHTO R AY1 T OW0
RIGHTS R AY1 T S
RIGHTLY R AY1 T L IY0
RIGHTS' R AY1 T S
RIGHTER R AY1 T ER0
RIGHTED R AY1 T IH0 D
RIGHT'S R AY1 T S
RIGHTISH R AY1 T IH0 SH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
right (v) rˈaɪt (r ai1 t)
rights (v) rˈaɪts (r ai1 t s)
righted (v) rˈaɪtɪd (r ai1 t i d)
rightly (a) rˈaɪtliː (r ai1 t l ii)
rightful (j) rˈaɪtfəl (r ai1 t f @ l)
righting (v) rˈaɪtɪŋ (r ai1 t i ng)
rightist (n) rˈaɪtɪst (r ai1 t i s t)
righteous (j) rˈaɪtʃəs (r ai1 ch @ s)
rightists (n) rˈaɪtɪsts (r ai1 t i s t s)
rightness (n) rˈaɪtnəs (r ai1 t n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yòu, ㄧㄡˋ, ] right (-hand), #1,400 [Add to Longdo]
权益[quán yì, ㄑㄩㄢˊ ㄧˋ, / ] rights and benefits, #2,830 [Add to Longdo]
右边[yòu bian, ㄧㄡˋ ㄅㄧㄢ˙, / ] right (opposite left); the right side; to the right, #3,122 [Add to Longdo]
右手[yòu shǒu, ㄧㄡˋ ㄕㄡˇ, ] right-hand, #5,503 [Add to Longdo]
是非[shì fēi, ㄕˋ ㄈㄟ, ] right and wrong; quarrel, #6,494 [Add to Longdo]
右侧[yòu cè, ㄧㄡˋ ㄘㄜˋ, / ] right side, #6,738 [Add to Longdo]
表决权[biǎo jué quán, ㄅㄧㄠˇ ㄐㄩㄝˊ ㄑㄩㄢˊ, / ] right to vote; vote, #9,740 [Add to Longdo]
眼见[yǎn jiàn, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] right away, #13,939 [Add to Longdo]
右倾[yòu qīng, ㄧㄡˋ ㄑㄧㄥ, / ] right-deviation, #20,611 [Add to Longdo]
仁义[rén yì, ㄖㄣˊ ㄧˋ, / ] righteousness, #27,900 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
正解[せいかい, seikai] TH: ถูกต้อง หรือ เหมาะสมดีแล้ว  EN: right

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abwendungsrecht {n}right to forestall [Add to Longdo]
Asylrecht {n} | Asylrechte {pl}right of asylum | rights of asylum [Add to Longdo]
Berufungsrecht {n}right of appeal [Add to Longdo]
Beschwerderecht {n}right of appeal [Add to Longdo]
Besuchsrecht {n} für seine Kinderright of access to one's children [Add to Longdo]
Durchsuchungsrecht {n}right of visitation [Add to Longdo]
Existenzberechtigung {f}right to exist [Add to Longdo]
schließende runde Klammer {f}; Klammer zuright parenthesis ) [Add to Longdo]
rechte geschweifte Klammer {f}; schließende geschweifte Klammer {f}right curly bracket; closing curly bracket; right brace [Add to Longdo]
Mitbestimmungsrecht {n} | Mitbestimmungsrechte {pl}right of co-determination | rights of co-determination [Add to Longdo]
Mitspracherecht {n}right to a say [Add to Longdo]
Nutzungsrecht {n} | Nutzungsrechte {pl}right of use | rights of use [Add to Longdo]
Recht {n}; Anrecht {n}; Berechtigung {f} | Rechte {pl}; Anrechte {pl} | sicher begründetes Anrecht; zustehendes Recht | ausschließliches Recht | im Recht sein | das Recht haben zu | zu seinem Recht kommen | zu seinem Recht kommen | Recht geltend machenright | rights | vested right | exclusive right | to be in the right | to have the right to; to be entitled to | to gain redress | to come into one's own | to assert a right [Add to Longdo]
Rechtshänder {m}right hander [Add to Longdo]
Rechtsradikale {m,f}; Rechtsradikalerright wing extremist [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
 ???[ ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia [Add to Longdo]
いいとこ;いいところ[iitoko ; iitokoro] (n) (1) good thing; strong point; (2) good family; prestigious school; (3) the right moment; (adj-f) (4) utter; extreme; (n-adv) (5) at (the) best; at most [Add to Longdo]
いい気味;好い気味[いいきみ;いいきび, iikimi ; iikibi] (n,adj-na) (See 気味・きみ・1) it serves you (him) right; it's what you (he) deserves [Add to Longdo]
いい線;良い線;好い線[いいせん, iisen] (exp) (See いい線行く) more or less right; you are on the right track; getting warm [Add to Longdo]
いい線いってる;いい線行ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp,v1) (col) (See いい線を行く) to be on the right track; to be close enough [Add to Longdo]
いい線を行く;良い線を行く;好い線を行く[いいせんをいく, iisenwoiku] (exp,v5k-s) (See 良い線行く) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
いい線行く;良い線行く;好い線行く[いいせんいく, iisen'iku] (exp,v5k-s) to be on the right track; to go well [Add to Longdo]
ええ[ee] (int) (1) yes; that is correct; right; (2) um; errr; (3) huh?; (4) grrr; gah; Must I?; (adj-f) (5) (ksb [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access permission, access right [Add to Longdo]
アクセス権[アクセスけん, akusesu ken] access right [Add to Longdo]
ライトサイジング[らいとさいじんぐ, raitosaijingu] rightsizing [Add to Longdo]
右シフト[みぎシフト, migi shifuto] right shift (bitwise, arithmetic) [Add to Longdo]
右下隅[みぎしたすみ, migishitasumi] bottom right corner [Add to Longdo]
右回り[みぎまわり, migimawari] clockwise rotation, CW, righthanded rotation [Add to Longdo]
右寄せ[みぎよせ, migiyose] right-justification (vs) [Add to Longdo]
右上隅[みぎうえすみ, migiuesumi] top right corner [Add to Longdo]
右側への結合性を持つ[ひだりがわへのけつごうせいをもつ, hidarigawahenoketsugouseiwomotsu] to be right associative [Add to Longdo]
右揃え[みぎそろえ, migisoroe] right justification (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 right
   adv 1: precisely, exactly; "stand right here!"
   2: immediately; "she called right after dinner"
   3: exactly; "he fell flop on his face" [syn: {right}, {flop}]
   4: toward or on the right; also used figuratively; "he looked
     right and left"; "the party has moved right" [ant: {left}]
   5: in the right manner; "please do your job properly!"; "can't
     you carry me decent?" [syn: {properly}, {decently}, {decent},
     {in good order}, {right}, {the right way}] [ant:
     {improperly}]
   6: an interjection expressing agreement [syn: {right}, {right
     on}]
   7: completely; "she felt right at home"; "he fell right into the
     trap"
   8: (Southern regional intensive) very; to a great degree; "the
     baby is mighty cute"; "he's mighty tired"; "it is powerful
     humid"; "that boy is powerful big now"; "they have a right
     nice place"; "they rejoiced mightily" [syn: {mighty},
     {mightily}, {powerful}, {right}]
   9: in accordance with moral or social standards; "that serves
     him right"; "do right by him" [syn: {justly}, {right}]
   10: in an accurate manner; "the flower had been correctly
     depicted by his son"; "he guessed right" [syn: {correctly},
     {right}, {aright}] [ant: {incorrectly}, {wrong}, {wrongly}]
   adj 1: being or located on or directed toward the side of the
       body to the east when facing north; "my right hand";
       "right center field"; "a right-hand turn"; "the right
       bank of a river is the bank on your right side when you
       are facing downstream" [ant: {left}]
   2: free from error; especially conforming to fact or truth; "the
     correct answer"; "the correct version"; "the right answer";
     "took the right road"; "the right decision" [syn: {correct},
     {right}] [ant: {incorrect}, {wrong}]
   3: socially right or correct; "it isn't right to leave the party
     without saying goodbye"; "correct behavior" [syn: {correct},
     {right}]
   4: in conformance with justice or law or morality; "do the right
     thing and confess" [ant: {wrong}]
   5: correct in opinion or judgment; "time proved him right" [syn:
     {right}, {correct}] [ant: {wrong}]
   6: appropriate for a condition or purpose or occasion or a
     person's character, needs; "everything in its proper place";
     "the right man for the job"; "she is not suitable for the
     position" [syn: {proper}, {right}]
   7: of or belonging to the political or intellectual right [ant:
     {center}, {left}]
   8: in or into a satisfactory condition; "things are right again
     now"; "put things right"
   9: intended for the right hand; "a right-hand glove" [syn:
     {right(a)}, {right-hand(a)}]
   10: in accord with accepted standards of usage or procedure;
     "what's the right word for this?"; "the right way to open
     oysters" [syn: {correct}, {right}]
   11: having the axis perpendicular to the base; "a right angle"
   12: (of the side of cloth or clothing) facing or intended to
     face outward; "the right side of the cloth showed the
     pattern"; "be sure your shirt is right side out"
   13: most suitable or right for a particular purpose; "a good
     time to plant tomatoes"; "the right time to act"; "the time
     is ripe for great sociological changes" [syn: {good},
     {right}, {ripe}]
   14: precisely accurate; "a veracious account" [syn: {veracious},
     {right}]
   n 1: an abstract idea of that which is due to a person or
      governmental body by law or tradition or nature; "they are
      endowed by their Creator with certain unalienable Rights";
      "Certain rights can never be granted to the government but
      must be kept in the hands of the people"- Eleanor
      Roosevelt; "a right is not something that somebody gives
      you; it is something that nobody can take away"
   2: location near or direction toward the right side; i.e. the
     side to the south when a person or object faces east; "he
     stood on the right" [ant: {left}]
   3: the piece of ground in the outfield on the catcher's right
     [syn: {right field}, {rightfield}, {right}]
   4: those who support political or social or economic
     conservatism; those who believe that things are better left
     unchanged [syn: {right}, {right wing}]
   5: the hand that is on the right side of the body; "he writes
     with his right hand but pitches with his left"; "hit him with
     quick rights to the body" [syn: {right}, {right hand}]
   6: a turn toward the side of the body that is on the south when
     the person is facing east; "take a right at the corner"
   7: anything in accord with principles of justice; "he feels he
     is in the right"; "the rightfulness of his claim" [syn:
     {right}, {rightfulness}] [ant: {wrong}, {wrongfulness}]
   8: (frequently plural) the interest possessed by law or custom
     in some intangible thing; "mineral rights"; "film rights"
   v 1: make reparations or amends for; "right a wrongs done to the
      victims of the Holocaust" [syn: {right}, {compensate},
      {redress}, {correct}] [ant: {wrong}]
   2: put in or restore to an upright position; "They righted the
     sailboat that had capsized"
   3: regain an upright or proper position; "The capsized boat
     righted again"
   4: make right or correct; "Correct the mistakes"; "rectify the
     calculation" [syn: {correct}, {rectify}, {right}] [ant:
     {falsify}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top