ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ridicule

R IH1 D AH0 K Y UW2 L   
61 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ridicule-, *ridicule*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ridicule[VT] เยาะเย้ย, See also: ล้อเลียน, ยั่วเย้า, เยาะหยัน, Syn. laugh at, mock, sneer
ridicule[N] การเยาะเย้ย, See also: การเยาะหยัน, การหัวเราะเยาะ, Syn. laughter, mockery, sarcasm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ridicule(ริด'ดะคิว) vt.,n. (การ) หัวเราะเยาะ,เยาะเย้ย,ยั่วเย้า,หยอกล้อ, See also: ridiculer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
ridicule(vt) เยาะเย้ย,หัวเราะเยาะ,หยอกล้อ,ยั่วเย้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He just isn't sure. It's not easy to stand alone against the ridicule of others.เขาก็ไม่แน่ใจว่า มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะยืนคนเดียวกับเยาะเย้ยของผู้อื่น 12 Angry Men (1957)
You're saying, then you involved yourself in rape to avoid being ridiculed?คุณให้การว่า.. คุณร่วมข่มขืนเพื่อกันเพื่อนล้อเลียน Casualties of War (1989)
Clearly my family are seeing who can expose themselves to the most ridicule.เห็นอย่างชัดๆเลย ว่าคนในครอบครัวของฉันแข่งกันทำเรื่องขายหน้้า Pride & Prejudice (2005)
The people will ridicule BuYeo.พสกนิการจะพากันหัวเราะเยาะพูยอ Episode #1.42 (2006)
ridiculed, deprived of jobs, income,ถูกถากถาง ลดตำแหน่ง ตัดเงินเดือน An Inconvenient Truth (2006)
Darwin was not ridiculed by his university's biology round table.ดาร์วินไม่ได้ถูกหัวเราะเยาะจากนักชีววิทยาในการประชุมโต๊ะกลมในมหาวิทยาลัย Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
They were ridiculed.พวกเขาถูกเยาะเย้ย Like Stars on Earth (2007)
Their thinking was out of the box and not everyone understood them. They were ridiculed.ความคิดของพวกเขานั้นลอยอยู่นอกกรอบ และไม่ใช่ทุกคนที่เข้าใจพวกเขา Like Stars on Earth (2007)
To the point where you and your boys, you ridiculed him.มันทำให้ถึงจุดนึง พวกนายทั้งหมดก็ล้อเค้า Brothers in Arms (2008)
Even if I have to live my life being ridiculed and humiliated, with both my hands covered in blood, without being able to accommodate Tae Baek Mountains in my heart,ถึงแม้ว่า ฉํนจะมีชีวิตอยู่อย่างถูกเยาะเย้น และน่าขายหน้า, ด้วยมือทั้ง 2 ข้างที่เลือดไหลเต็ม, โดยไม่สามารถโอบกอดภูเขาแทเบ็ค ไว้ในหัวใจของฉัน, Episode #1.5 (2008)
This is a message to ridicule me.นี่เป็นข้อความ เยาะเย้ยฉันหรือ Episode #1.8 (2008)
Captain, your handling of the Christine collins case has exposed this department to public ridicule;สารวัตร การดูแลคดของคุณคริสติน คอลลินของคุณ ได้ทำให้ภาพพจน์กรมตำรวจ ต่อสายตาสารธณชนต้องหม่นหมอง Changeling (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ridiculeEvery one of us who ridiculed his business plan as a bunch of hokum should be embarrassed we did.
ridiculeHe exposed himself to the ridicule of his classmates.
ridiculeHe is apt to ridicule others.
ridiculeIf you do that, you're going to subjects yourself to ridicule.
ridiculeIt is mean of you to ridicule him in public.
ridiculeIt is not good to ridicule him in public.
ridiculeRecently I've stopped being afraid of "living in shame" and being exposed to "public ridicule".

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แดก[V] ridicule, See also: be sarcastic, be ironic, speak sarcastically, Syn. กระทบกระเทียบ, แดกดัน, กระทบกระแทก, เหน็บแนม, ประชดประชัน, ถากถาง, Example: ฉันเคยแดกคำใส่มันเพราะความโมโห, Thai definition: พูดกระทบให้โกรธ โดยยกเอาสิ่งที่อีกฝ่ายหนึ่งชอบขึ้นมาย้อนเปรียบเทียบ, Notes: (ปาก)
น่าขัน[V] ridicule, See also: mock, deride, taunt, Syn. น่าหัวเราะเยาะ, Ant. น่าชื่นชม, Example: ความคิดอ่านของเขาน่าขันที่สุด
น่าหัวเราะเยาะ[V] ridicule, See also: make fun of, deride, taunt, Syn. น่าชวนหัว, น่าขัน, น่าเยาะเย้ย, น่าตลก, น่าขบขัน, Ant. น่าชื่นชม, น่ายินดี, Example: การแสดงของคู่แข่งน่าหัวเราะเยาะเป็นที่สุด
ไยไพ[V] ridicule, See also: mock, jeer, sneer, Syn. เยาะเย้ย, เย้ยหยัน, เย้ย, หยัน, Ant. ยกย่อง, สรรเสริญ, ชมเชย, Thai definition: พูดให้เขาอาย
กระทบกระเทียบ[V] satirize, See also: ridicule, be sarcastic, be ironic, mock, Syn. เปรียบเปรย, กระเทียบเปรียบเปรย, Example: ผมต้องการให้คุณพูดคุยกับผมดีๆ ไม่แดกดัน กระทบกระเทียบเปรียบเปรย ไม่ด่า ไม่ซ้ำเติม ผมขอแค่นี้
เย้ยหยัน[V] ridicule, See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride, Syn. เยาะเย้ย, เย้ย, หยัน, ค่อนว่า, ดูหมิ่น, Example: เขาถูกหัวเราะเยาะถูกเย้ยหยันจากเพื่อนๆ ทั้งที่หอพักและที่มหาวิทยาลัย, Thai definition: เย้ยด้วยความดูหมิ่นเหยียดหยาม
เยาะเย้ย[V] ridicule, See also: mock, jeer, sneer, laugh at, make fun of, chaff, deride, Syn. เย้ยหยัน, เย้ย, หยัน, Example: เขาชอบเยาะเย้ยผู้อื่น ไม่เคยไว้วางใจใครในการทำงานใดๆ เลย, Thai definition: เยาะให้ได้อายและเจ็บใจ
เยาะเย้ยถากถาง[V] ridicule, See also: satirize, mock, jeer at, Syn. เย้ยหยัน, ค่อนขอด, แดกดัน, Example: ปรกติเขาชอบเยาะเย้ยถากถางผู้อื่นเสมอ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แดก[v.] (daēk) EN: ridicule ; be sarcastic ; be ironic ; speak sarcastically   FR: tourner en dérision ; ironiser
แดกดัน[v.] (daēkdan) EN: be sarcastic ; be ironic ; ridicule ; satirize ; satire   FR: ironiser ; être ironique ; être sarcastique
หัวเราะเยาะ[v.] (hūarǿ yǿ) EN: deride ; ridicule ; laugh at ; sneer ; mock ; laugh at   FR: tourner en dérision ; ridiculiser ; se moquer de ; rire de ; railler (litt.)
ค่อนขอด[v.] (khønkhøt) EN: carp ; complain ; cavil ; criticize ; ridicule ; revile ; satirize   FR: se moquer ; dire du mal
กระทบกระเทียบ[v.] (krathopkrathīep) EN: be ironical ; mock ; satirize ; ridicule ; be sarcastic   FR: être sarcastique ; railler ; ironiser ; ridiculiser
ล้อ [v.] (lø) EN: tease ; banter; kid ; ridicule ; joke ; make fun of   FR: taquiner ; faire enrager ; contrarier ; charrier (fam.)
ล้อเล่น[v.] (lølen) EN: tease ; kid ; ridicule ; banter   FR: taquiner ; tourmenter ; ridiculiser ; asticoter (fam.) ; contrarier
ประชด[v.] (prachot) EN: be sarcastic ; speak sarcastically ; ridicule ; satire ; use insulting language   FR: être sarcastique
ตลก[v.] (talok) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool   FR: plaisanter
เยาะ[v.] (yǿ) EN: jeer at ; mock ; ridicule   FR: se moquer de ; railler ; ridiculiser

CMU English Pronouncing Dictionary
RIDICULE    R IH1 D AH0 K Y UW2 L
RIDICULED    R IH1 D AH0 K Y UW2 L D
RIDICULES    R IH1 D AH0 K Y UW2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ridicule    (v) rˈɪdɪkjuːl (r i1 d i k y uu l)
ridiculed    (v) rˈɪdɪkjuːld (r i1 d i k y uu l d)
ridicules    (v) rˈɪdɪkjuːlz (r i1 d i k y uu l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiào, ㄑㄧㄠˋ, / ] ridicule; to blame, #24,901 [Add to Longdo]
[jī, ㄐㄧ, / ] ridicule, #41,758 [Add to Longdo]
[qiào, ㄑㄧㄠˋ, / ] ridicule; to blame, #51,835 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あざ笑う;嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う[あざわらう(あざ笑う;嘲笑う);せせらわらう(嘲笑う;せせら笑う;嘲ら笑う), azawarau ( aza warau ; seserawarau ); seserawarau ( seserawarau ; sesera warau ; az] (v5u,vt) (uk) to sneer at; to ridicule [Add to Longdo]
愚弄[ぐろう, gurou] (n,vs) mockery; derision; ridicule [Add to Longdo]
笑い者;笑い物[わらいもの, waraimono] (n) laughingstock; butt of ridicule [Add to Longdo]
笑う(P);咲う;嗤う[わらう, warau] (v5u,vi) (1) to laugh; (2) to smile; (3) (esp. 嗤う) to sneer; to ridicule; (P) [Add to Longdo]
生き恥をさらす;生き恥を曝す[いきはじをさらす, ikihajiwosarasu] (exp,v5s) to expose oneself to ridicule [Add to Longdo]
槍玉に挙がる;槍玉にあがる;槍玉に上がる(iK)[やりだまにあがる, yaridamaniagaru] (exp,v5r,vi) to be made an example of; to be made a victim of; to be exposed to ridicule [Add to Longdo]
槍玉に挙げる;槍玉にあげる;槍玉に上げる(iK)[やりだまにあげる, yaridamaniageru] (exp,v1,vt) to make an example of; to make a victim of; to hold up somebody (something) to ridicule; to single out someone for criticism [Add to Longdo]
嘲り;嘲けり(io)[あざけり, azakeri] (n,adj-no) ridicule; scorn [Add to Longdo]
嘲る(P);嘲ける(io)[あざける, azakeru] (v5r,vt) (uk) to scoff; to laugh at; to make fun of; to ridicule; to jeer at; (P) [Add to Longdo]
嘲弄[ちょうろう, chourou] (n,vs) scorn; mockery; ridicule [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ridicule
   n 1: language or behavior intended to mock or humiliate
   2: the act of deriding or treating with contempt [syn:
     {derision}, {ridicule}]
   v 1: subject to laughter or ridicule; "The satirists ridiculed
      the plans for a new opera house"; "The students poked fun
      at the inexperienced teacher"; "His former students roasted
      the professor at his 60th birthday" [syn: {ridicule},
      {roast}, {guy}, {blackguard}, {laugh at}, {jest at}, {rib},
      {make fun}, {poke fun}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top