ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

revolt

R IH0 V OW1 L T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revolt-, *revolt*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revolt(vi) ปฏิวัติ, See also: กบฏ, จลาจล, Syn. mutiny, rebel, resist
revolt(vi) รังเกียจ, See also: ขยะแขยง, จงเกลียดจงชัง, Syn. disgust, repulse
revolt(n) การปฏิวัติ, See also: การกบฏ, จลาจล, Syn. rebellion, revolution
revolting(adj) น่าตีตัวออกห่าง, See also: น่ารังเกียจ, Syn. disgusting, loathsome, repulsive
revolt against(phrv) คัดค้าน, See also: ต่อต้าน, Syn. mutiny against, rebel against

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revolt(รีโวลทฺ') vi.,vt.,n. (การ) ปฏิวัติ,กบฏ,จลาจล,ทรยศ,เอาใจออกห่าง,หักหลัง,รังเกียจ,ขยะแขยง, See also: revolter n., Syn. rebel, mutiny, feel horror
revolting(รีโวล'ทิง) adj. น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง,เป็นกบฏ,เอาใจออกห่าง,ซึ่งก่อการกำเริบ, Syn. disgusting

English-Thai: Nontri Dictionary
revolt(n) การกำเริบ,การกบฏ,การจลาจล
revolt(vi) ทรยศ,ก่อกบฏ,หักหลัง,ปฏิวัติ
revolt(vt) ทำให้รังเกียจ,ทำให้เดือดดาล,จงเกลียดจงชัง
revolting(adj) น่าขยะแขยง,น่าสะอิดสะเอียน,น่ารังเกียจ,กำเริบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
revoltการก่อการกำเริบ, การลุกขึ้นต่อต้าน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
revoltการก่อการกำเริบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
revoltA revolt broke out.
revoltBut for the support of the public, the President could not have survived the revolt.
revoltHuman nature revolts against such a crime.
revoltIt will take a long time to suppress the revolt.
revoltOn the political level the response was the nationalist and fundamentalist revolt of the Maccabees.
revoltPeople rose in revolt against the King.
revoltRaise the standard of revolt.
revoltSlave revolts interfere with Middle Passage.
revoltSpeaking of his eating habits, they're revolting aren't they?
revoltThe army had the revolt well in hand.
revoltThe army was called to suppress the revolt.
revoltThe people revolted against their rulers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กบฏ(v) revolt, See also: rebel, Syn. ทรยศ, Example: ขุนศึกเม็กซิโกนั้นเดี๋ยวกบฏ เดี๋ยวปฏิวัติ นองเลือดกันพอควร, Thai Definition: ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร, Notes: (สันสกฤต)
ขบถ(v) rebel, See also: revolt, mutiny, betray, Syn. ทรยศ, Example: เขาขบถต่อประเทศชาติ, Thai Definition: ประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร
ขบถ(n) rebellion, See also: revolt, insurrection, mutiny, uprising, insurgent, Syn. การจลาจล, Example: รัฐบาลสามารถปราบปรามการขบถได้, Thai Definition: การประทุษร้ายต่อทางอาณาจักร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัน[han] (v) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change  FR: tourner ; orienter ; diriger
จลาจล[jalājon] (n) EN: riot ; disturbance ; insurgence ; insurrection ; uprising ; disorder ; great confusion  FR: émeute [f] ; désordres [mpl] ; troubles [mpl] ; insurrection [f] ; révolte [f] ; soulèvement [m] ; grande confusion [f]
กบฏ[kabot] (n) EN: rebellion ; treason ; revolt ; insurrection ; uprising ; insurgency ; sedition  FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
การปฏิวัติ[kān patiwat] (n) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion  FR: révolte [f] ; révolution [f] ; insurrection [f] ; soulèvement [m] ; émeute [f]
ขบถ[khabot] (n) FR: insurrection [f] ; révolte [f] ; rébellion [f] ; soulèvement [m]
ขบถ[khabot] (v) EN: rebel ; revolt ; mutiny ; betray  FR: se révolter ; se rebeller ; s'insurger ; se soulever
ขยะแขยง[khayakhayaēng] (v) EN: be disgusted ; be revolted ; be repelled ; abhor ; detest ; loathe  FR: être dégoûté ; éprouver de la répulsion ; exécrer ; détester
ปฏิวัติ[patiwat] (n) EN: revolution  FR: révolte [f] ; révolution [f]
ปฏิวัติ[patiwat] (v) EN: revolt ; overthrow ; stage a revolution ; drastically reform  FR: se révolter ; renverser le pouvoir
เป็นกบฏ[pen kabot] (v) EN: be in rebellion ; be in revolt ; rebel  FR: se révolter ; se rebeller

CMU English Pronouncing Dictionary
REVOLT R IH0 V OW1 L T
REVOLT R IY0 V OW1 L T
REVOLTS R IY0 V OW1 L T S
REVOLTED R IH0 V OW1 L T IH0 D
REVOLTED R IY0 V OW1 L T AH0 D
REVOLTING R IY0 V OW1 L T IH0 NG
REVOLTED(2) R IY0 V OW1 L T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revolt (v) rˈɪvˈoult (r i1 v ou1 l t)
revolts (v) rˈɪvˈoults (r i1 v ou1 l t s)
revolted (v) rˈɪvˈoultɪd (r i1 v ou1 l t i d)
revolting (v) rˈɪvˈoultɪŋ (r i1 v ou1 l t i ng)
revoltingly (a) rˈɪvˈoultɪŋliː (r i1 v ou1 l t i ng l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反抗[fǎn kàng, ㄈㄢˇ ㄎㄤˋ, ] revolt; resist, #7,662 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
レボルト[reboruto] (n) revolt [Add to Longdo]
ワットタイラーの乱[ワットタイラーのらん, wattotaira-noran] (n) Peasants' Revolt (England, 1831); Wat Tyler's Rebellion [Add to Longdo]
気持ち悪い[きもちわるい, kimochiwarui] (adj-i) bad feeling; feeling bad; disagreeable; unpleasant; revolting; gross; disgusting [Add to Longdo]
壬申の乱[じんしんのらん, jinshinnoran] (exp,n) Jinshin revolt (671CE) [Add to Longdo]
農民一揆[のうみんいっき, noumin'ikki] (n) agrarian revolt or uprising [Add to Longdo]
背反;悖反[はいはん, haihan] (n,vs) revolting; rebellion; going against; contradiction; antinomy [Add to Longdo]
反する(P);叛する[はんする, hansuru] (vs-s,vi) (1) (反する only) to be contrary to; to be inconsistent with; to contradict; (2) (反する only) to act contrary to (rules or guidelines); to violate; to transgress; (3) to oppose; to rebel; to revolt; (P) [Add to Longdo]
反感[はんかん, hankan] (n) antipathy; revolt; animosity; (P) [Add to Longdo]
反旗(P);叛旗[はんき, hanki] (n) standard of revolt; banner of revolution; (P) [Add to Longdo]
反旗を翻す;叛旗を翻す[はんきをひるがえす, hankiwohirugaesu] (exp,v5s) to rise in revolt; to raise the standard of revolt [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revolt
   n 1: organized opposition to authority; a conflict in which one
      faction tries to wrest control from another [syn:
      {rebellion}, {insurrection}, {revolt}, {rising},
      {uprising}]
   v 1: make revolution; "The people revolted when bread prices
      tripled again"
   2: fill with distaste; "This spoilt food disgusts me" [syn:
     {disgust}, {gross out}, {revolt}, {repel}]
   3: cause aversion in; offend the moral sense of; "The
     pornographic pictures sickened us" [syn: {disgust}, {revolt},
     {nauseate}, {sicken}, {churn up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top