ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

revile

R IY0 V AY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -revile-, *revile*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
revile(vt) ด่าว่า, See also: ประจาน, ใส่ร้ายป้ายสี, Syn. abuse, curse, vilify

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
revile(รีไวลฺ') vt.,vi. ต่อว่า,ด่า,ประจาน,พูดเสียดสี,ใช้ถ้อยคำหยาบคาย, See also: revilement n. reviler n. revilingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
revile(vt) ประจาน,ด่าว่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ด่าทอ(v) revile, See also: condemn, rebuke, reprove, hurl, curse, Syn. ด่า, ด่าตอบกัน, ด่าว่า, ดุด่า, บริภาษ, Example: แม่เลี้ยงด่าทอลูกเลี้ยงอย่างเสียๆ หายๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริภาษ[børiphāt] (v) EN: criticize ; condemn ; revile ; reprove ; censure  FR: critiquer ; condamner
ด่า[dā] (v) EN: condemn ; rebuke ; criticize ; reprove ; scold ; attack ; revile  FR: critiquer ; réprouver ; condamner
ด่าทอ[dāthø] (v) EN: revile ; condemn ; rebuke ; reprove ; hurl ; curse  FR: gronder ; réprimander
ค่อนขอด[khønkhøt] (v) EN: carp ; complain ; cavil ; criticize ; ridicule ; revile ; satirize  FR: se moquer ; dire du mal
ก่นโคตร[konthōt] (v) EN: revile one's forebears
เนรคุณ[nērakhun] (v) EN: be ungrateful ; go against ; betray ; revile ; be thankless
สบถ[sabot] (v) EN: swear ; curse ; abuse ; revile ; imprecate

CMU English Pronouncing Dictionary
REVILE R IY0 V AY1 L
REVILED R IY0 V AY1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
revile (v) rˈɪvˈaɪl (r i1 v ai1 l)
reviled (v) rˈɪvˈaɪld (r i1 v ai1 l d)
reviles (v) rˈɪvˈaɪlz (r i1 v ai1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
漫罵[まんば, manba] (n,vs) revilement; derision [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 revile
   v 1: spread negative information about; "The Nazi propaganda
      vilified the Jews" [syn: {vilify}, {revile}, {vituperate},
      {rail}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top