ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reversely

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reversely-, *reversely*, reverse
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reversely (a) rˈɪvˈɜːʳsliː (r i1 v @@1 s l ii)
reverse (v) rˈɪvˈɜːʳs (r i1 v @@1 s)
reversed (v) rˈɪvˈɜːʳst (r i1 v @@1 s t)
reverses (v) rˈɪvˈɜːʳsɪz (r i1 v @@1 s i z)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reverse(adj) ตรงกันข้าม, See also: กลับกัน, พลิกกลับ, Syn. centrary, opposite
reverse(adj) ซึ่งถอยกลับ, See also: ซึ่งถอยหลัง, Syn. backward
reverse(n) ด้านตรงกันข้าม, Syn. contrary, opposite
reverse(n) การถอยหลัง, Syn. back, rear
reverse(n) ความล้มเหลว, See also: ความพ่ายแพ้, Syn. misfortune, failure, setback
reverse(vt) กลับกัน, See also: เลี้ยวกลับ, วกกลับ, Syn. invert, turn round
reverse(vt) ถอยกลับ, See also: ถอยหลัง, Syn. go backwards, retreat
reverse(vt) กลับคำพิพากษา, See also: ยกเลิกคำสั่งเดิม, Syn. countermand, quash, overrule

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reverse(รีเวิร์ส') n. ส่วนกลับ,ด้านตรงกันข้าม,การกลับกัน,การถอยหลัง,ด้านกลับ,เกียร์ถอยหลัง,ความเคราะห์ร้าย,ความล้มเหลวสิ้นเชิง vt.,vi.,adj. กลับกัน,พลิกกลับ,หันกลับ,ถอยหลัง,เพิกถอน,ทำให้ไปในทิศตรงข้าม vi. หันหรือเคลื่อนไปในทิศตรงกันข้าม,กลับ,พลิกกลับ,เปลี่ยนเป็น
reverse engineerวิศวกรรมย้อนกลับหมายถึง กระบวนการถอดรหัสโปรแกรม โดยไม่ต้องดูรหัสที่โปรแกรมนั้นใช้อยู่ แต่ถอดจากการวิเคราะห์แยกแยะว่าโปรแกรมนั้น ๆ มีผลกระทบทางด้านฮาร์ดแวร์อย่างไร ทำงานอย่างไร

English-Thai: Nontri Dictionary
reverse(adj) กลับด้าน,กลับตรงกันข้าม,กลับตาลปัตร
reverse(n) ด้านหลัง,สิ่งตรงข้าม,ความล้มเหลว,ความเคราะห์ร้าย
reverse(vt) ย้อนกลับ,ผันกลับ,พลิกกลับ,ถอยหลัง,กลับคำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reverse faultรอยเลื่อนย้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
reverse flushingการล้างสวนทาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse idler gearเฟืองส่งผ่านเกียร์ถอยหลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse Polish notation (RPN)สัญกรณ์โพลิชผันกลับ (อาร์พีเอ็น) [มีความหมายเหมือนกับ postfix notation] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
reverse saddle; trough reefทางแร่รูปอานม้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
reverse streamธารน้ำย้อนกลับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
reverse survival ratio methodวิธีคิดจากอัตราส่วนรอดชีพถอยหลัง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
reverse-acting diaphragm valveวาล์วไดอะแฟรมแบบทำงานผันกลับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse-acting thermostatเทอร์มอสแตตแบบทำงานผันกลับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverseผันกลับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reverse a judgmentกลับคำพิพากษา, พิพากษากลับ (โดยอาศัยข้อกฎหมาย) [ดู recall a judgment ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse bend testการทดสอบดัดโค้งด้านหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
reverse bevelการตัดเฉียงกลับทาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse discriminationการเลือกปฏิบัติสวนทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse Elliott steering knuckleหัวต่อแกนล้อแบบเอลเลียตผันกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
RPN (reverse Polish notation)อาร์พีเอ็น (สัญกรณ์โพลิชผันกลับ) [มีความหมายเหมือนกับ postfix notation] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bevel, reverseการตัดเฉียงกลับทาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
trough reef; reverse saddleทางแร่รูปอานม้าหงาย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reverse osmosisออสโมซิสผันกลับ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
reverse engineeringวิศวกรรมย้อนรอย, Example: วิธีการวิจัยศึกษาตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานส่วนประกอบ ตลอดจนกลไกในการดำเนินงานนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์นั้นขึ้นมาใหม่ โดยไม่ให้ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา [คอมพิวเตอร์]
reverse videoภาพกลับสี, Example: โดยทั่วไปโปรแกรมมักจะแสดงข้อวามเป็นสีขาวบนพื้นสีดำ แต่ถ้าระบุว่าจะให้แสดงเป็นภาพกลับสี โปรแกรมจะแสดงข้อความเป็นสีดำบนพื้นสีขาวแทน [คอมพิวเตอร์]
Reverse osmosisการออสโมซีสผันกลับ, Example: กระบวนการกำจัดสิ่งปะปนในน้ำ เช่นเกลือ โดยการผ่านเยื่อบาง (membrane) [สิ่งแวดล้อม]
Reverse engineeringวิศวกรรมย้อนรอย [TU Subject Heading]
Reverse transcriptase inhibitorsรีเวอรส์ ทรานสคริปเทส อินฮิบิเตอร์ [TU Subject Heading]
Reverse Osmosis, ROออสโมซิสผันกลับ, อาร์โอ, Example: กระบวนการกำจัดสิ่งปะปนในน้ำ เช่น เกลือ โดยการอัดผ่านเยื่อบาง (membrane) [สิ่งแวดล้อม]
Chromatography, Reverse Phaseโครมาโตกราฟีแบบวัฏภาคย้อนกลับ [การแพทย์]
Clasp, Reverse Approach Circletตะขอโอบฟันชนิดกลับทาง [การแพทย์]
Clasp, Reverse Approach Circumferentialตะขอโอบฟันชนิดกลับทาง [การแพทย์]
Clasp, Reverse Back Actionตะขอลอยกลับทาง [การแพทย์]
Flow, Reverseการย้อนกลับ [การแพทย์]
reverse reactionปฏิกิริยาผันกลับได้, ปฏิกิริยาที่เกิดจากสารที่เป็นผลิตภัณฑ์ทำปฏิกิริยากันแล้วเปลี่ยนกลับไปเป็นสารตั้งต้นได้ ปฏิกิริยานี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิกิริยาผันกลับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Isolation, Reverseบริเวณปลอดเชื้อ [การแพทย์]
Lobulation, Reverseกลีบย่อยเกิดใหม่ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
reverse engineering(n) การถอดแบบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reverseHe did the reverse of what I asked.
reverseInstead of putting the car in gear she put it in reverse causing a great deal of damage to the store-front.
reverseThe judge reversed the final decision.
reverseYou need to reverse your vest, it's back to front.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนกระแส(v) reverse trend, Ant. ตามกระแส
หัน(v) turn around, See also: face about, move around, reverse, revolt, rotate, Syn. หมุน, Example: เขาไม่อยากจะเผชิญหน้าผม เพราะเช่นนั้นเขาจึงหันไปเสียทางอื่น, Thai Definition: ผิน, หมุน, กลับจากที่ตั้งหรือที่ยืนอยู่เดิม
กลับด้าน(v) reverse, See also: turn upside down, turn inside out, invert, Syn. พลิกด้าน, Example: เวลาจะรีดผ้า เราจะต้องกลับด้านเอาผ้าที่เป็นด้านในออกมา, Thai Definition: พลิกหน้าเป็นหลัง
พลิกกลับ(v) reverse, See also: make a reversal, Example: ไส้เดือนทำหน้าที่เอาดินที่อยู่ลึกๆ ให้พลิกกลับมาอยู่บนพื้นผิวดิน, Thai Definition: กลับจากด้านหนึ่งมาเป็นอีกด้านหนึ่ง
แปรผันแบบผกผัน(v) reverse variation, Example: สรุปว่างานนี้ ตัวแปรที่ 1 แปรผันแบบผกผันกับตัวแปรที่ 2, Thai Definition: แปรโดยไม่ว่าจำนวนที่ 1 เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิมกี่เท่าก็ตาม ให้จำนวนที่ 2 ลดลงจากเดิมในอัตราส่วนเท่าๆ กัน
วิโลม(adj) reverse, See also: inverse, turned, against the hair, Syn. ย้อนขน, ทวนกลับ, ทวน, กลับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โอละพ่อ(v) reverse, Syn. กลับตาลปัตร, Thai Definition: กลับตรงกันข้าม อย่างกลับหน้ามือเป็นหลังมือ
ตระบัดสัตย์(v) reverse one's promise, See also: break one's word, go back on one's word, Syn. เสียสัตย์, ผิดสัญญา, Ant. ซื่อสัตย์, Example: ท่านตระบัดสัตย์คำพูดบ่อยครั้ง ลูกน้องจึงไม่ค่อยยกย่อง, Thai Definition: ไม่รักษาคำพูด, ไม่รักษาคำมั่นสัญญา
ทวนสาบาน(v) break the vow, See also: reverse the vow, Ant. ทำตามสาบาน, Thai Definition: ไม่ทำตามคำสาบาน
ย้อนรอย(v) retrace, See also: reverse one's steps, retrace one's step, Syn. ย้อนกลับมา, Example: ขโมยย้อนรอยกลับมาฆ่าเขา
กลับ(v) reverse, See also: turn upside down, turn inside out, invert, Syn. พลิก, กลับด้าน, Example: แม่ครัวกลับปลาที่ทอดอยู่ในกระทะ, Thai Definition: พลิกหน้าเป็นหลัง
กลับกัน(v) reverse, See also: invert, Syn. ตรงข้าม, Example: เมื่อตอนเด็กๆ น้องชายตัวเตี้ยกว่าเธอ แต่พอเป็นวัยรุ่นก็กลับกันเดี๋ยวนี้เธอเตี้ยกว่าน้องมาก
กลับตาลปัตร(v) reverse, See also: make a reversal, Syn. กลับกัน, พลิกกลับ, เปลี่ยน, Example: การปฏิวัติทำให้ทุกอย่างกลับตาลปัตรหมด, Thai Definition: ผิดความคาดหมายอย่างตรงกันข้ามแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ
กลับรถ(v) back a car, See also: reverse a car, U Turn, Example: เราจะไปทางนี้ไม่ได้ ต้องไปกลับรถข้างหน้าก่อน
การถอย(n) going back, See also: backing up, retreat, reverse, receding, withdrawal, abatement, declination, Syn. การถดถอย, การเสื่อม, การลด, การลง, การลดลง, การหลีก, การเลี่ยง, การหนี, การเลื่อน, การเคลื่อน, Example: การถอยไปตั้งหลักของเขาในครั้งนี้อาจจะเป็นการรุกในทางการเมืองครั้งต่อไปของเขาก็เป็นได้, Thai Definition: การเคลื่อนหรือทำให้เคลื่อนไปข้างหลัง, การขยับออกจากที่, การเลื่อนที่ รวมถึงการลดลง
เทกระจาด(v) overturn, See also: reverse, upturn, overthrow, Syn. คว่ำ, พลิกคว่ำ, อุบัติเหตุ, Example: มีข่าวว่ารถโดยสารสายเหนือเทกระจาดผู้โดยสารที่จังหวัดนครสวรรค์รถโดยสารเทกระจาดที่จังหวัดสุรินทร์, Thai Definition: อาการที่รถบรรทุกหรือรถโดยสารเกิดอุบัติเหตุทำให้ผู้โดยสารตายหรือได้รับบาดเจ็บหรือข้าวของต้องเสียหายไปทั้งคัน
ก้อย(n) reverse side, See also: reverse of a coin, Ant. หัว, Example: พนันกันไหมว่าเหรียญนี้จะออกหัวหรือออกก้อย, Thai Definition: ในการเล่นปั่นแปะหรือโยนหัวโยนก้อย เรียกสมมุติด้านหนึ่งของสตางค์หรือเหรียญกระษาปณ์ว่า ด้านก้อย
ถอนคำสั่ง(v) countermand an order, See also: cancel an order, reverse an order, Example: ศาลฎีกาพิพากษาถอนคำสั่งเนรเทศคดี “โวล์ฟกัง”, Thai Definition: ยกเลิกคำสั่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัน[han] (v) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change  FR: tourner ; orienter ; diriger
กลับกัน[klapkan] (v) EN: reverse ; invert  FR: inverser ; intervertir
กลับคำพิพากษา[klap khamphiphāksā] (v, exp) EN: reverse a judgment
กลับลำ[klap lam] (v, exp) EN: do an about face ; reverse one's self
ก้อย[køi] (n) EN: reverse side ; reverse of a coin  FR: revers [m]
หลัง[lang] (adj) EN: rear ; hind ; reverse  FR: arrière ; opposé
พลิกด้าน[phlik dān] (v, exp) EN: reverse
พลิกกลับ[phlik klap] (v, exp) EN: reverse
แปรผันแบบผกผัน[praēphanbaēpphokphan] (v) EN: reverse variation
ร้อยละผันกลับ[røila phan klap] (n, exp) EN: reverse percentage
สวนกระแส[sūan krasaē] (v, exp) EN: go against ; reverse trend
ถอยหลัง[thøilang] (v) EN: go backwards ; back ; go into reverse ; make sternway ; back up ; regress  FR: faire marche arrière ; reculer ; rétrograder ; aller en arrière ; aller à reculons
ถอนคำสั่ง[thøn khamsang] (v, exp) EN: countermand an order ; cancel an order ; reverse an order
ย้อนรอย[yøn røi] (v, exp) EN: retrace ; reverse one's steps ; retrace one's step  FR: revenir sur ses traces

CMU English Pronouncing Dictionary
REVERSE R IH0 V ER1 S
REVERSE R IY0 V ER1 S
REVERSED R IH0 V ER1 S T
REVERSED R IY0 V ER1 S T
REVERSER R IH0 V ER1 S ER0
REVERSES R IH0 V ER1 S IH0 Z
REVERSES R IY0 V ER1 S AH0 Z
REVERSERS R IH0 V ER1 S ER0 Z
REVERSES(2) R IY0 V ER1 S IH0 Z

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fǎn, ㄈㄢˇ, ] contrary; in reverse; inside-out or upside-down; to reverse; to return; to oppose; opposite; against; anti-; to rebel; to use analogy; instead; abbr. for 反切 phonetic system, #1,006 [Add to Longdo]
挫折[cuò zhé, ㄘㄨㄛˋ ㄓㄜˊ, ] setback; reverse, #7,639 [Add to Longdo]
逆转[nì zhuǎn, ㄋㄧˋ ㄓㄨㄢˇ, / ] to turn back; to reverse, #8,061 [Add to Longdo]
扭转[niǔ zhuǎn, ㄋㄧㄡˇ ㄓㄨㄢˇ, / ] to reverse; to turn around (an undesirable situation), #8,486 [Add to Longdo]
反过来[fǎn guo lái, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄛ˙ ㄌㄞˊ, / ] conversely; in reverse order; in an opposite direction, #11,606 [Add to Longdo]
背面[bèi miàn, ㄅㄟˋ ㄇㄧㄢˋ, ] the back; the reverse side; the wrong side, #11,818 [Add to Longdo]
跌倒[diē dǎo, ㄉㄧㄝ ㄉㄠˇ, ] to tumble; to fall; fig. to suffer a reverse (in politics or business), #12,355 [Add to Longdo]
倒退[dào tuì, ㄉㄠˋ ㄊㄨㄟˋ, 退] to fall back; to go in reverse, #14,414 [Add to Longdo]
反面[fǎn miàn, ㄈㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, ] reverse side of sth; opposite side of some topic; the other side, #16,021 [Add to Longdo]
颠倒[diān dǎo, ㄉㄧㄢ ㄉㄠˇ, / ] to turn upside-down; to reverse; back-to-front; confused; deranged; crazy, #16,231 [Add to Longdo]
反向[fǎn xiàng, ㄈㄢˇ ㄒㄧㄤˋ, ] opposite direction; reverse, #19,005 [Add to Longdo]
倒车[dào chē, ㄉㄠˋ ㄔㄜ, / ] to reverse (a vehicle); to drive backwards, #20,488 [Add to Longdo]
逆向[nì xiàng, ㄋㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, ] backwards; reverse direction, #20,986 [Add to Longdo]
反转[fǎn zhuǎn, ㄈㄢˇ ㄓㄨㄢˇ, / ] reversal; inversion; to reverse; to invert (upside-down, inside-out, back-to-front, white to black etc), #22,020 [Add to Longdo]
倒流[dào liú, ㄉㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, ] reverse flow (e.g. sewage backs up into the house because of a blockage), #23,772 [Add to Longdo]
翻案[fān àn, ㄈㄢ ㄢˋ, ] to reverse a verdict; to present different views on a historical person or verdict, #23,936 [Add to Longdo]
倒影[dào yǐng, ㄉㄠˋ ㄧㄥˇ, ] inverted image; reversed image (e.g. upside-down), #32,866 [Add to Longdo]
倒转[dào zhuǎn, ㄉㄠˋ ㄓㄨㄢˇ, / ] to make an about-turn; to reverse one's direction, policy, sequence etc; to turn things on their head, #38,844 [Add to Longdo]
倒像[dào xiàng, ㄉㄠˋ ㄒㄧㄤˋ, ] inverted image; reversed image (e.g. upside-down), #39,310 [Add to Longdo]
逆反心理[nì fǎn xīn lǐ, ㄋㄧˋ ㄈㄢˇ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ, ] reverse psychology, #43,644 [Add to Longdo]
倒灌[dào guàn, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄢˋ, ] backup; reverse flow; waterway backs up from downstream to upstream (because of blockage, tide, wind, earthquake etc), #56,816 [Add to Longdo]
反转录[fǎn zhuǎn lù, ㄈㄢˇ ㄓㄨㄢˇ ㄌㄨˋ, / ] reverse transcription, #78,863 [Add to Longdo]
开倒车[kāi dào chē, ㄎㄞ ㄉㄠˋ ㄔㄜ, / ] to drive in reverse; fig. to take a backward step; retrogressive; trying to turn the clock back, #85,734 [Add to Longdo]
打翻身仗[dǎ fān shēn zhàng, ㄉㄚˇ ㄈㄢ ㄕㄣ ㄓㄤˋ, ] to work hard towards a turn-around; to fight to reverse sth, #97,746 [Add to Longdo]
逆断层[nì duàn céng, ㄋㄧˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, / ] reverse fault (geol.); compression fault, where one block pushes over the other at dip of less than 45 degrees, #133,309 [Add to Longdo]
逆反应[nì fǎn yìng, ㄋㄧˋ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ, / ] reverse reaction; counter-reaction; inverse response, #157,623 [Add to Longdo]
倒果为因[dào guǒ wéi yīn, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄛˇ ㄨㄟˊ ㄧㄣ, / ] to reverse cause and effect; to put the horse before the cart, #201,083 [Add to Longdo]
倒立像[dào lì xiàng, ㄉㄠˋ ㄌㄧˋ ㄒㄧㄤˋ, ] inverted image; reversed image (e.g. upside-down) [Add to Longdo]
倒开[dào kāi, ㄉㄠˋ ㄎㄞ, / ] to reverse a vehicle; to drive backwards [Add to Longdo]
反面儿[fǎn miàn r, ㄈㄢˇ ㄇㄧㄢˋ ㄖ˙, / ] erhua variant of 反面, reverse side of sth; opposite side of some topic; the other side [Add to Longdo]
逆转录酶[nì zhuǎn lù méi, ㄋㄧˋ ㄓㄨㄢˇ ㄌㄨˋ ㄇㄟˊ, / ] reverse transcriptase [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausblenden {n} (Grafik)shielding; reverse clipping [Add to Longdo]
Betrieb {m} in Sperrichtungreverse-biasing [Add to Longdo]
Bodengrundfilter {m} | Bodengrundfilter mit umgekehrter Flussrichtungundergravel filter (UGF) | reverse flow undergravel filter [Add to Longdo]
Gegenstrom {m}reverse flow [Add to Longdo]
Gegenteil {n}; Rückseite {f}; Revers {n}reverse [Add to Longdo]
Kehrseite {f} | Kehrseiten {pl}reverse; back; other side | reverses [Add to Longdo]
Kontaktanordnung {f} | umgekehrte Kontaktanordnungcontact arrangement | reversed contact arrangement [Add to Longdo]
Reihenfolge {f} | chronologische Reihenfolge | absteigende Reihenfolge | aufsteigende Reihenfolge | die richtige Reihenfolge | in umgekehrter Reihenfolgeorder | chronological order | descending order | ascending order | the correct order | in reversed order [Add to Longdo]
R-Gespräch {n}reversed-charge call; collect call [Am.] [Add to Longdo]
Rolle {f}; Röllchen {n} | Rollen {pl} | eine Rolle Papier | die Rollen vertauschenroll | rolls | a roll of paper | to reverse roles [Add to Longdo]
Rücknahmeautomat {m} (für Leergut)reverse vending machine [Add to Longdo]
Rückseite {f}reverse side [Add to Longdo]
Rückwärts-Richtung {f}reverse direction [Add to Longdo]
Rückwärtsgang {m} [auto] | im Rückwärtsgang fahrenreverse gear | to reverse [Add to Longdo]
Rückwärtszähler {m}reverse counter [Add to Longdo]
Schubumkehr-Vorrichtung {f}thrust-reverser [Add to Longdo]
Sperrspannung {f} [electr.]reverse voltage; inverse voltage [Add to Longdo]
Sperrvorspannung {f}reverse bias [Add to Longdo]
Umkehrosmose {f}reverse osmosis [Add to Longdo]
Umkehrphase {f}reversed phase [Add to Longdo]
Verhältnis {n} | Verhältnisse {pl} | umgekehrtes Verhältnis | im umgekehrten Verhältnis | Verhältnis {n} von Bildbreite zu Bildhöheratio | ratios | inverse ratio | in inverse ratio; in the reversed ratio | aspect ratio [Add to Longdo]
Wendegetriebe {n}reverse gear unit [Add to Longdo]
entgegengesetzt; umgekehrt {adj}reverse [Add to Longdo]
herumdrehento reverse [Add to Longdo]
inversreverse [Add to Longdo]
kehrt umreverses [Add to Longdo]
kehrte um; umgesteuertreversed [Add to Longdo]
seitenverkehrt; invertiert {adj}reversed [Add to Longdo]
(einen Posten) umbuchento reverse (an item) [Add to Longdo]
umgekehrt; umgedreht {adj}reverse [Add to Longdo]
umgekehrt {adv}reversely [Add to Longdo]
umgekehrte Reihenfolgereverse order [Add to Longdo]
umgepoltreversed the polarity of [Add to Longdo]
umgepoltewith reversed polarity [Add to Longdo]
umpolen | umpolendto reverse the polarity of | reversing the polarity of [Add to Longdo]
etw. ins Gegenteil verkehrento reverse sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ねた(P);ネタ[neta (P); neta] (n) (1) (from たね, kana reversed) (See 種・たね) material; joke material; contents; proof; (2) topping of nigiri sushi; (P) [Add to Longdo]
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
オートリバース[o-toriba-su] (n) automatic reverse tape-recorder (wasei [Add to Longdo]
バック[bakku] (n) (1) back; (vs) (2) to go backwards; to reverse; (3) to refund a customer; (P) [Add to Longdo]
パイイツ[paiitsu] (n) full cup (slang term from "ippai" reversed) [Add to Longdo]
パツキン[patsukin] (n) blond hair (slang term from "kinpatsu" reversed) [Add to Longdo]
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] (n) {comp} suffix notation; postfix notation; reverse Polish notation [Add to Longdo]
リバース[riba-su] (n,vs) (1) reverse; (n) (2) rebirth; (3) (sl) vomit [Add to Longdo]
リバースProxy[リバースプロキシ, riba-supurokishi] (n) {comp} reverse proxy [Add to Longdo]
リバースエンジニアリング[riba-suenjiniaringu] (n) {comp} reverse engineering [Add to Longdo]
リバースターン[riba-suta-n] (n) reverse turn [Add to Longdo]
リバースプロキシ[riba-supurokishi] (n) {comp} reverse proxy [Add to Longdo]
リバースプロクシ[riba-supurokushi] (n) {comp} reverse proxy [Add to Longdo]
リバースロール[riba-suro-ru] (n) reverse roll [Add to Longdo]
リバース表示[リバースひょうじ, riba-su hyouji] (n) {comp} reverse video [Add to Longdo]
レバースリンク[reba-surinku] (n) {comp} reverse link [Add to Longdo]
引き換える;引き替える;引替る(io);引換える(io)[ひきかえる, hikikaeru] (v1,vt) to exchange (things); to convert; to reverse [Add to Longdo]
引っ繰り返る(P);引っくり返る;ひっくり返る;引繰り返る[ひっくりかえる, hikkurikaeru] (v5r,vi) to be overturned; to be upset; to topple over; to be reversed; (P) [Add to Longdo]
下りリンク[くだりリンク, kudari rinku] (n) {comp} reverse link [Add to Longdo]
外襷反り[そとたすきぞり, sototasukizori] (n) outer reverse backwards body drop (sumo) [Add to Longdo]
割座[わりざ, wariza] (n) sitting posture with the legs bent back on each side; Japanese traditional informal female sitting posture; w-sitting; reverse tailor style sitting [Add to Longdo]
株式併合[かぶしきへいごう, kabushikiheigou] (n) reverse stock split [Add to Longdo]
[ぎゃく, gyaku] (adj-na,n) (1) reverse; opposite; (2) converse (of a hypothesis, etc.); (P) [Add to Longdo]
逆さ(P);倒さ(P)[さかさ, sakasa] (n,adj-no) (See 逆様) reverse; inversion; upside down; (P) [Add to Longdo]
逆しま(P);倒[さかしま, sakashima] (n,adj-na) (1) reverse; inversion; upside down; (2) unreasonable; absurd; wrong; (P) [Add to Longdo]
逆カルチャーショック[ぎゃくカルチャーショック, gyaku karucha-shokku] (n) reverse culture shock [Add to Longdo]
逆クリッピング[ぎゃくクリッピング, gyaku kurippingu] (n) {comp} shielding; reverse clipping [Add to Longdo]
逆コース[ぎゃくコース, gyaku ko-su] (n) reverse course; reversion [Add to Longdo]
逆ポーランド記法[ぎゃくポーランドきほう, gyaku po-rando kihou] (n) {comp} reverse Polish notation; RPN [Add to Longdo]
逆ポーランド式[ぎゃくポーランドしき, gyaku po-rando shiki] (n) {comp} reverse Polish notation; RPN [Add to Longdo]
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] (n) {comp} calculator with postfix notation logic; calculator with suffix notation logic; calculator with reverse-Polish notation logic [Add to Longdo]
逆ポーランド表記法[ぎゃくポーランドひょうきほう, gyaku po-rando hyoukihou] (n) {comp} suffix notation; postfix notation; reverse Polish notation [Add to Longdo]
逆遺伝学[ぎゃくいでんがく, gyakuidengaku] (n) reverse genetics [Add to Longdo]
逆引き;逆引[ぎゃくびき, gyakubiki] (adj-f) reverse lookup (e.g. dictionary, address resolution, etc.) [Add to Longdo]
逆順[ぎゃくじゅん, gyakujun] (n) reverse order; following a contrary path [Add to Longdo]
逆浸透膜[ぎゃくしんとうまく, gyakushintoumaku] (n) reverse osmosis membrane [Add to Longdo]
逆性[ぎゃくせい, gyakusei] (pref,adj-no) inverse; reverse; retro-; contra- [Add to Longdo]
逆切り落し[ぎゃくきりおとし, gyakukiriotoshi] (n) {comp} shielding; reverse clipping [Add to Longdo]
逆相[ぎゃくそう, gyakusou] (n,adj-no) antiphase; reverse phase [Add to Longdo]
逆走[ぎゃくそう, gyakusou] (n,vs) running or operating a machine in reverse (such as an electric motor) [Add to Longdo]
逆断層[ぎゃくだんそう, gyakudansou] (n) (See 正断層) reverse fault [Add to Longdo]
逆転写[ぎゃくてんしゃ, gyakutensha] (n) reverse transcription [Add to Longdo]
逆転写酵素[ぎゃくてんしゃこうそ, gyakutenshakouso] (n) reverse transcriptase [Add to Longdo]
逆噴射[ぎゃくふんしゃ, gyakufunsha] (n) (1) (col) (obs) reverse thrust; retrofire (rocket, jet engine); (2) sudden mental derangement [Add to Longdo]
逆輸入車[ぎゃくゆにゅうしゃ, gyakuyunyuusha] (n) reverse-imported vehicle (esp. high-displacement motorcycles meant for sale outside Japan) [Add to Longdo]
形勢逆転[けいせいぎゃくてん, keiseigyakuten] (n,vs) the situation reverses itself; the table is turned; the shoe is on the other foot [Add to Longdo]
後置表記法[こうちひょうきほう, kouchihyoukihou] (n) {comp} suffix notation; postfix notation; reverse Polish notation [Add to Longdo]
桟戸[さんど, sando] (n) batten door; battened door; ledged door; strong door with crosspieces placed on the reverse side [Add to Longdo]
紙背[しはい, shihai] (n) reverse side of a paper; (read) between the lines [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
リバースエンジニアリング[りばーすえんじにありんぐ, riba-suenjiniaringu] reverse engineering [Add to Longdo]
リバース表示[リバースひょうじ, riba-su hyouji] reverse video [Add to Longdo]
逆クリッピング[ぎゃくくりっぴんぐ, gyakukurippingu] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
逆ポーランド式[ぎゃくポーランドしき, gyaku po-rando shiki] reverse Polish notation, RPN [Add to Longdo]
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic [Add to Longdo]
逆ポーランド表記法[ぎゃくポーランドひょうきほう, gyaku po-rando hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
逆切り落し[ぎゃくきりおとし, gyakukiriotoshi] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
後置表記法[こうちひょうきほう, kouchihyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
遮へい〈蔽〉[しゃへい, shahei] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
白黒反転モード[しろくろはんでんんモード, shirokurohandenn mo-do] reverse video mode [Add to Longdo]
反転表示[はんてんひょうじ, hantenhyouji] reverse video [Add to Longdo]
下りリンク[くだりリンク, kudari rinku] reverse link [Add to Longdo]
レバースリンク[ればーすりんく, reba-surinku] reverse link [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  reversely
      adv 1: in an opposite way; so as to be reversed

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top