ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reverse

R IH0 V ER1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reverse-, *reverse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reverse(adj) ตรงกันข้าม, See also: กลับกัน, พลิกกลับ, Syn. centrary, opposite
reverse(adj) ซึ่งถอยกลับ, See also: ซึ่งถอยหลัง, Syn. backward
reverse(n) ด้านตรงกันข้าม, Syn. contrary, opposite
reverse(n) การถอยหลัง, Syn. back, rear
reverse(n) ความล้มเหลว, See also: ความพ่ายแพ้, Syn. misfortune, failure, setback
reverse(vt) กลับกัน, See also: เลี้ยวกลับ, วกกลับ, Syn. invert, turn round
reverse(vt) ถอยกลับ, See also: ถอยหลัง, Syn. go backwards, retreat
reverse(vt) กลับคำพิพากษา, See also: ยกเลิกคำสั่งเดิม, Syn. countermand, quash, overrule

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reverse(รีเวิร์ส') n. ส่วนกลับ,ด้านตรงกันข้าม,การกลับกัน,การถอยหลัง,ด้านกลับ,เกียร์ถอยหลัง,ความเคราะห์ร้าย,ความล้มเหลวสิ้นเชิง vt.,vi.,adj. กลับกัน,พลิกกลับ,หันกลับ,ถอยหลัง,เพิกถอน,ทำให้ไปในทิศตรงข้าม vi. หันหรือเคลื่อนไปในทิศตรงกันข้าม,กลับ,พลิกกลับ,เปลี่ยนเป็น
reverse engineerวิศวกรรมย้อนกลับหมายถึง กระบวนการถอดรหัสโปรแกรม โดยไม่ต้องดูรหัสที่โปรแกรมนั้นใช้อยู่ แต่ถอดจากการวิเคราะห์แยกแยะว่าโปรแกรมนั้น ๆ มีผลกระทบทางด้านฮาร์ดแวร์อย่างไร ทำงานอย่างไร

English-Thai: Nontri Dictionary
reverse(adj) กลับด้าน,กลับตรงกันข้าม,กลับตาลปัตร
reverse(n) ด้านหลัง,สิ่งตรงข้าม,ความล้มเหลว,ความเคราะห์ร้าย
reverse(vt) ย้อนกลับ,ผันกลับ,พลิกกลับ,ถอยหลัง,กลับคำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reverseผันกลับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
reverse a judgmentกลับคำพิพากษา, พิพากษากลับ (โดยอาศัยข้อกฎหมาย) [ดู recall a judgment ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse bend testการทดสอบดัดโค้งด้านหลัง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
reverse bevelการตัดเฉียงกลับทาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse discriminationการเลือกปฏิบัติสวนทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse Elliott steering knuckleหัวต่อแกนล้อแบบเอลเลียตผันกลับ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse faultรอยเลื่อนย้อน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
reverse flushingการล้างสวนทาง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse idler gearเฟืองส่งผ่านเกียร์ถอยหลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
reverse Polish notation (RPN)สัญกรณ์โพลิชผันกลับ (อาร์พีเอ็น) [มีความหมายเหมือนกับ postfix notation] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
reverse engineeringวิศวกรรมย้อนรอย, Example: วิธีการวิจัยศึกษาตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์ เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่การทำงานส่วนประกอบ ตลอดจนกลไกในการดำเนินงานนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ หรือซอฟต์แวร์นั้นขึ้นมาใหม่ โดยไม่ให้ผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา [คอมพิวเตอร์]
Reverse engineeringวิศวกรรมย้อนรอย [TU Subject Heading]
Reverse osmosisออสโมซิสผันกลับ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Reverse osmosisการออสโมซีสผันกลับ, Example: กระบวนการกำจัดสิ่งปะปนในน้ำ เช่นเกลือ โดยการผ่านเยื่อบาง (membrane) [สิ่งแวดล้อม]
Reverse Osmosis, ROออสโมซิสผันกลับ, อาร์โอ, Example: กระบวนการกำจัดสิ่งปะปนในน้ำ เช่น เกลือ โดยการอัดผ่านเยื่อบาง (membrane) [สิ่งแวดล้อม]
reverse reactionปฏิกิริยาผันกลับได้, ปฏิกิริยาที่เกิดจากสารที่เป็นผลิตภัณฑ์ทำปฏิกิริยากันแล้วเปลี่ยนกลับไปเป็นสารตั้งต้นได้ ปฏิกิริยานี้เป็นส่วนหนึ่งของปฏิกิริยาผันกลับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Reverse transcriptase inhibitorsรีเวอรส์ ทรานสคริปเทส อินฮิบิเตอร์ [TU Subject Heading]
reverse videoภาพกลับสี, Example: โดยทั่วไปโปรแกรมมักจะแสดงข้อวามเป็นสีขาวบนพื้นสีดำ แต่ถ้าระบุว่าจะให้แสดงเป็นภาพกลับสี โปรแกรมจะแสดงข้อความเป็นสีดำบนพื้นสีขาวแทน [คอมพิวเตอร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
reverse engineering(n) การถอดแบบ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reverseHe did the reverse of what I asked.
reverseInstead of putting the car in gear she put it in reverse causing a great deal of damage to the store-front.
reverseThe judge reversed the final decision.
reverseYou need to reverse your vest, it's back to front.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนกระแส(v) reverse trend, Ant. ตามกระแส
กลับด้าน(v) reverse, See also: turn upside down, turn inside out, invert, Syn. พลิกด้าน, Example: เวลาจะรีดผ้า เราจะต้องกลับด้านเอาผ้าที่เป็นด้านในออกมา, Thai Definition: พลิกหน้าเป็นหลัง
พลิกกลับ(v) reverse, See also: make a reversal, Example: ไส้เดือนทำหน้าที่เอาดินที่อยู่ลึกๆ ให้พลิกกลับมาอยู่บนพื้นผิวดิน, Thai Definition: กลับจากด้านหนึ่งมาเป็นอีกด้านหนึ่ง
แปรผันแบบผกผัน(v) reverse variation, Example: สรุปว่างานนี้ ตัวแปรที่ 1 แปรผันแบบผกผันกับตัวแปรที่ 2, Thai Definition: แปรโดยไม่ว่าจำนวนที่ 1 เพิ่มขึ้นหรือลดลงจากเดิมกี่เท่าก็ตาม ให้จำนวนที่ 2 ลดลงจากเดิมในอัตราส่วนเท่าๆ กัน
วิโลม(adj) reverse, See also: inverse, turned, against the hair, Syn. ย้อนขน, ทวนกลับ, ทวน, กลับ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
โอละพ่อ(v) reverse, Syn. กลับตาลปัตร, Thai Definition: กลับตรงกันข้าม อย่างกลับหน้ามือเป็นหลังมือ
ตระบัดสัตย์(v) reverse one's promise, See also: break one's word, go back on one's word, Syn. เสียสัตย์, ผิดสัญญา, Ant. ซื่อสัตย์, Example: ท่านตระบัดสัตย์คำพูดบ่อยครั้ง ลูกน้องจึงไม่ค่อยยกย่อง, Thai Definition: ไม่รักษาคำพูด, ไม่รักษาคำมั่นสัญญา
ทวนสาบาน(v) break the vow, See also: reverse the vow, Ant. ทำตามสาบาน, Thai Definition: ไม่ทำตามคำสาบาน
ย้อนรอย(v) retrace, See also: reverse one's steps, retrace one's step, Syn. ย้อนกลับมา, Example: ขโมยย้อนรอยกลับมาฆ่าเขา
กลับ(v) reverse, See also: turn upside down, turn inside out, invert, Syn. พลิก, กลับด้าน, Example: แม่ครัวกลับปลาที่ทอดอยู่ในกระทะ, Thai Definition: พลิกหน้าเป็นหลัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัน[han] (v) EN: turn around ; face about ; move around ; reverse ; revolt ; rotate ; redirect ; direct ; change  FR: tourner ; orienter ; diriger
กลับกัน[klapkan] (v) EN: reverse ; invert  FR: inverser ; intervertir
กลับคำพิพากษา[klap khamphiphāksā] (v, exp) EN: reverse a judgment
กลับลำ[klap lam] (v, exp) EN: do an about face ; reverse one's self
ก้อย[køi] (n) EN: reverse side ; reverse of a coin  FR: revers [m]
หลัง[lang] (adj) EN: rear ; hind ; reverse  FR: arrière ; opposé
พลิกด้าน[phlik dān] (v, exp) EN: reverse
พลิกกลับ[phlik klap] (v, exp) EN: reverse
แปรผันแบบผกผัน[praēphanbaēpphokphan] (v) EN: reverse variation
ร้อยละผันกลับ[røila phan klap] (n, exp) EN: reverse percentage

CMU English Pronouncing Dictionary
REVERSE R IH0 V ER1 S
REVERSE R IY0 V ER1 S
REVERSED R IH0 V ER1 S T
REVERSED R IY0 V ER1 S T
REVERSER R IH0 V ER1 S ER0
REVERSES R IH0 V ER1 S IH0 Z
REVERSES R IY0 V ER1 S AH0 Z
REVERSERS R IH0 V ER1 S ER0 Z
REVERSES(2) R IY0 V ER1 S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reverse (v) rˈɪvˈɜːʳs (r i1 v @@1 s)
reversed (v) rˈɪvˈɜːʳst (r i1 v @@1 s t)
reverses (v) rˈɪvˈɜːʳsɪz (r i1 v @@1 s i z)
reversely (a) rˈɪvˈɜːʳsliː (r i1 v @@1 s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反面[fǎn miàn, ㄈㄢˇ ㄇㄧㄢˋ, ] reverse side of sth; opposite side of some topic; the other side, #16,021 [Add to Longdo]
倒流[dào liú, ㄉㄠˋ ㄌㄧㄡˊ, ] reverse flow (e.g. sewage backs up into the house because of a blockage), #23,772 [Add to Longdo]
逆反心理[nì fǎn xīn lǐ, ㄋㄧˋ ㄈㄢˇ ㄒㄧㄣ ㄌㄧˇ, ] reverse psychology, #43,644 [Add to Longdo]
反转录[fǎn zhuǎn lù, ㄈㄢˇ ㄓㄨㄢˇ ㄌㄨˋ, / ] reverse transcription, #78,863 [Add to Longdo]
逆断层[nì duàn céng, ㄋㄧˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, / ] reverse fault (geol.); compression fault, where one block pushes over the other at dip of less than 45 degrees, #133,309 [Add to Longdo]
逆反应[nì fǎn yìng, ㄋㄧˋ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ, / ] reverse reaction; counter-reaction; inverse response, #157,623 [Add to Longdo]
逆转录酶[nì zhuǎn lù méi, ㄋㄧˋ ㄓㄨㄢˇ ㄌㄨˋ ㄇㄟˊ, / ] reverse transcriptase [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gegenstrom {m}reverse flow [Add to Longdo]
Rücknahmeautomat {m} (für Leergut)reverse vending machine [Add to Longdo]
Rückseite {f}reverse side [Add to Longdo]
Rückwärts-Richtung {f}reverse direction [Add to Longdo]
Rückwärtsgang {m} [auto] | im Rückwärtsgang fahrenreverse gear | to reverse [Add to Longdo]
Rückwärtszähler {m}reverse counter [Add to Longdo]
Sperrspannung {f} [electr.]reverse voltage; inverse voltage [Add to Longdo]
Sperrvorspannung {f}reverse bias [Add to Longdo]
Umkehrosmose {f}reverse osmosis [Add to Longdo]
Wendegetriebe {n}reverse gear unit [Add to Longdo]
umgekehrte Reihenfolgereverse order [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ねた(P);ネタ[neta (P); neta] (n) (1) (from たね, kana reversed) (See 種・たね) material; joke material; contents; proof; (2) topping of nigiri sushi; (P) [Add to Longdo]
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse [Add to Longdo]
まいゆ;まいゆう[maiyu ; maiyuu] (adj-f) (1) (reversed from うまい) delicious; appetizing; appetising; (2) skillful; clever; expert; wise; successful; (3) fortunate; splendid; promising [Add to Longdo]
オートリバース[o-toriba-su] (n) automatic reverse tape-recorder (wasei [Add to Longdo]
バック[bakku] (n) (1) back; (vs) (2) to go backwards; to reverse; (3) to refund a customer; (P) [Add to Longdo]
パイイツ[paiitsu] (n) full cup (slang term from "ippai" reversed) [Add to Longdo]
パツキン[patsukin] (n) blond hair (slang term from "kinpatsu" reversed) [Add to Longdo]
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] (n) {comp} suffix notation; postfix notation; reverse Polish notation [Add to Longdo]
リバース[riba-su] (n,vs) (1) reverse; (n) (2) rebirth; (3) (sl) vomit [Add to Longdo]
リバースProxy[リバースプロキシ, riba-supurokishi] (n) {comp} reverse proxy [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ポストフィックス表記法[ポストフィックスひょうきほう, posutofikkusu hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
リバースエンジニアリング[りばーすえんじにありんぐ, riba-suenjiniaringu] reverse engineering [Add to Longdo]
リバース表示[リバースひょうじ, riba-su hyouji] reverse video [Add to Longdo]
逆クリッピング[ぎゃくくりっぴんぐ, gyakukurippingu] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
逆ポーランド式[ぎゃくポーランドしき, gyaku po-rando shiki] reverse Polish notation, RPN [Add to Longdo]
逆ポーランド表記式計算器[ぎゃくポーランドひょうきしきけいさんき, gyaku po-rando hyoukishikikeisanki] calculator with postfix notation logic, calculator with suffix notation logic, calculator with reverse-Polish notation logic [Add to Longdo]
逆ポーランド表記法[ぎゃくポーランドひょうきほう, gyaku po-rando hyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
逆切り落し[ぎゃくきりおとし, gyakukiriotoshi] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]
後置表記法[こうちひょうきほう, kouchihyoukihou] suffix notation, postfix notation, reverse Polish notation [Add to Longdo]
遮へい〈蔽〉[しゃへい, shahei] shielding, reverse clipping [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reverse
   adj 1: directed or moving toward the rear; "a rearward glance";
       "a rearward movement" [syn: {rearward}, {reverse}]
   2: of the transmission gear causing backward movement in a motor
     vehicle; "in reverse gear" [ant: {forward}]
   3: reversed (turned backward) in order or nature or effect [syn:
     {inverse}, {reverse}]
   n 1: a relation of direct opposition; "we thought Sue was older
      than Bill but just the reverse was true" [syn: {reverse},
      {contrary}, {opposite}]
   2: the gears by which the motion of a machine can be reversed
     [syn: {reverse}, {reverse gear}]
   3: an unfortunate happening that hinders or impedes; something
     that is thwarting or frustrating [syn: {reverse}, {reversal},
     {setback}, {blow}, {black eye}]
   4: the side of a coin or medal that does not bear the principal
     design [syn: {reverse}, {verso}] [ant: {obverse}]
   5: (American football) a running play in which a back running in
     one direction hands the ball to a back running in the
     opposite direction
   6: turning in the opposite direction [syn: {reversion},
     {reverse}, {reversal}, {turnabout}, {turnaround}]
   v 1: change to the contrary; "The trend was reversed"; "the
      tides turned against him"; "public opinion turned when it
      was revealed that the president had an affair with a White
      House intern" [syn: {change by reversal}, {turn},
      {reverse}]
   2: turn inside out or upside down [syn: {turn back}, {invert},
     {reverse}]
   3: rule against; "The Republicans were overruled when the House
     voted on the bill" [syn: {overrule}, {overturn}, {override},
     {overthrow}, {reverse}]
   4: cancel officially; "He revoked the ban on smoking"; "lift an
     embargo"; "vacate a death sentence" [syn: {revoke}, {annul},
     {lift}, {countermand}, {reverse}, {repeal}, {overturn},
     {rescind}, {vacate}]
   5: reverse the position, order, relation, or condition of; "when
     forming a question, invert the subject and the verb" [syn:
     {invert}, {reverse}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top