ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reveal

R IH0 V IY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reveal-, *reveal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reveal(vt) เปิดเผย, See also: เผย, Syn. disclose, expose
reveal(vt) แสดงให้เห็น, See also: ทำให้ปรากฎ, Syn. display, show, unveil
reveal to(phrv) เปิดเผย, See also: เผยให้เห็น
revealing(adj) ซึ่งเผยให้รู้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reveal(รีวีล') vt.,n. (การ) เปิดเผย,เผย,แสดงให้เห็น,แสดง,ความสว่าง,เรื่องที่เปิดเผย, See also: revealability n. revealableness n. revealable adj. revealor n. revelative adj., Syn. disclose, expose

English-Thai: Nontri Dictionary
reveal(vt) แสดง,เปิดเผย,ทำให้ปรากฏ,เผย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
revealA glance at Chart 2 will reveal that some of these trade cycles are of very short duration.
revealAll their secrets have been revealed.
revealA polite way to reveal knowledge of a fact without telling the source of the information is to say, "a little bird told me".
revealA recent survey revealed that that the population density in the metropolis was decreasing.
revealA recent survey reveals that the population density in the metropolis is decreasing.
revealAt last the truth was revealed to us.
revealBut the reason I came baptizing with water was that he might be revealed to Israel.
revealCloser examination revealed that the skull had been crushed by some heavy blow.
revealFinally her true talent revealed itself in that painting.
revealHands reveal our inward emotions.
revealHe didn't reveal his identity.
revealHe didn't reveal his secret.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปลือยใจ(v) reveal, See also: expose, uncover, Example: ดาราสาวเปลือยใจให้สัมภาษณ์นักข่าวเกี่ยวกับข่าวอื้อฉาวที่เกิดขึ้น, Thai Definition: เปิดเผยความคิดอย่างไม่ปิดบัง
เผยความลับ(v) reveal a secret, Ant. รักษาความลับ, Example: ความเชื่อถือไว้วางใจทำให้เรากล้าเผยความลับและความรู้สึกซ่อนเร้นแก่กันและกัน, Thai Definition: เปิดเผยความลับให้ผู้อื่นรับรู้
ล่วงรู้ความลับ(v) know someone's secret, See also: reveal the secret, Ant. ปิดเป็นความลับ, รักษาความลับ, Example: ผมเชื่อว่าไม่มีใครสามารถล่วงรู้ความลับนี้ได้, Thai Definition: รู้ความลับของผู้อื่น
แย้ม(v) reveal, See also: disclose, divulge, Syn. บอก, เปรย, เผย
โปร่งใส(v) reveal, See also: be plain, be evident, be explicit, be obvious, be unambiguous, be transparent, Syn. เปิดเผย, Example: ระบบกระบวนการทางกฎหมายของสหรัฐอเมริกาโปร่งใสมาก, Thai Definition: ที่เปิดเผยและพิสูจน์ได้
เป็นที่เปิดเผย(v) disclose, See also: reveal, give away, impart, make known, divulge, proclaim, Ant. เป็นความลับ, Example: มีการประชุมกันภายในแต่ไม่เป็นที่เปิดเผยสู่สาธารณะซึ่งได้ประเมินสถานการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยจะดีขึ้น
ไข(v) reveal, See also: expose, explain, Syn. อธิบาย, บอก, Example: พจนานุกรมไขคำศัพท์ได้เกือบทั้งหมด, Thai Definition: บอกกล่าวหรืออธิบายขยายความ
คาย(v) reveal, See also: disclose, tell, inform, uncover, Syn. เปิดเผย, แสดงออก, Example: เขาถูกทรมานอย่างสาหัสเพื่อให้คายความลับของทางรัฐบาล
แพร่งพราย(v) reveal, See also: divulge, leak, disclose, Syn. เปิดเผย, บอกกล่าว, Ant. ปิด, Example: เขาไม่เคยแพร่งพรายความในใจให้ใครรับรู้
เปิดเผย(v) disclose, See also: reveal, divulge, expose, open up, unmask, Syn. บอกกล่าว, แสดงตัว, แสดงตน, เผย, Ant. ปกปิด, หลบๆ ซ่อนๆ, ลับ, ซ่อนเร้น, เก็บตัว, ซ่อน, ปิดบัง, Example: แหล่งข่าวเปิดเผยว่าผู้จัดการจะตั้งบริษัทใหม่เร็วๆ นี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิก[boēk] (v) EN: open ; disclose ; uncover ; expose ; reveal  FR: ouvrir ; découvrir
แฉ[chaē] (v) EN: reveal ; disclose ; show  FR: révéler ; divulguer
แฉโพย[chaēphōi] (v) EN: reveal a secret ; uncover an account  FR: jouer cartes sur table
แดง[daēng] (v) EN: be revealed ; come to light ; be disclosed ; be exposed ; be uncovered ; be unmask
แจ้ง[jaēng] (v) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare  FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
ไข[khai] (v) EN: unwind ; unfold ; uncover ; reveal ; explain ; expose  FR: découvrir ; révéler ; dévoiler
ขยายความลับ[khayāi khwāmlap] (v, exp) EN: divulge a secret ; reveal a secret  FR: divulguer un secret ; révéler un secret
เผย[phoēi] (v) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans  FR: dévoiler ; révéler ; divulguer
เผยความลับ[phoēi khwāmlap] (v, exp) EN: reveal a secret ; let out a secret  FR: divulguer un secret ; révéler un secret
แปลความหมาย[plaē khwāmmāi] (v, exp) EN: interpret ; decode ; reveal ; translate  FR: interpréter ; traduire

CMU English Pronouncing Dictionary
REVEAL R IH0 V IY1 L
REVEAL R IY0 V IY1 L
REVEALS R IH0 V IY1 L Z
REVEALS R IY0 V IY1 L Z
REVEALED R IH0 V IY1 L D
REVEALED R IY0 V IY1 L D
REVEALING R IH0 V IY1 L IH0 NG
REVEALING R IY0 V IY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reveal (v) rˈɪvˈiːl (r i1 v ii1 l)
reveals (v) rˈɪvˈiːlz (r i1 v ii1 l z)
revealed (v) rˈɪvˈiːld (r i1 v ii1 l d)
revealing (v) rˈɪvˈiːlɪŋ (r i1 v ii1 l i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
あぶり出し;炙り出し;焙り出し[あぶりだし, aburidashi] (n,adj-no) invisible writing revealed by applying heat; writing done in invisible ink [Add to Longdo]
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light [Add to Longdo]
おくびにも出さない[おくびにもださない, okubinimodasanai] (exp) not revealing (thoughts, feelings); not breathing a word [Add to Longdo]
お里が知れる;御里が知れる[おさとがしれる, osatogashireru] (exp,v1) (See お里,親の顔が見たい) to reveal one's upbringing (through one's words, actions, etc.); to betray one's origin; to give oneself away [Add to Longdo]
ぼろを出す;襤褸を出す[ぼろをだす, borowodasu] (exp,v5s) to reveal the faults [Add to Longdo]
ピルトダウン事件[ピルトダウンじけん, pirutodaun jiken] (n) (obsc) (See ピルトダウン人) Piltdown hoax (1912 discovery of a fossilized ape-human missing-link skull, later revealed to be fraudulent) [Add to Longdo]
開け広げる[あけひろげる, akehirogeru] (v1,vt) to open wide; to reveal hidden contents [Add to Longdo]
鎌を掛ける;鎌をかける[かまをかける, kamawokakeru] (exp,v1) to trick someone (into confirming or revealing the truth); to ask a leading question [Add to Longdo]
肝胆相照らす;肝胆相照す[かんたんあいてらす, kantan'aiterasu] (exp,v5s) to be profoundly compatible; to be inseparable; to be so close as to reveal to each other the bottom of one's heart [Add to Longdo]
強盗返し;龕灯返し;龕燈返し(oK)[がんどうがえし;がんとうがえし, gandougaeshi ; gantougaeshi] (n) rotating stage machinery, which rolls backwards 90 degrees to reveal the next scene [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reveal
   v 1: make visible; "Summer brings out bright clothes"; "He
      brings out the best in her" [syn: {uncover}, {bring out},
      {unveil}, {reveal}]
   2: make known to the public information that was previously
     known only to a few people or that was meant to be kept a
     secret; "The auction house would not disclose the price at
     which the van Gogh had sold"; "The actress won't reveal how
     old she is"; "bring out the truth"; "he broke the news to
     her"; "unwrap the evidence in the murder case" [syn:
     {unwrap}, {disclose}, {let on}, {bring out}, {reveal},
     {discover}, {expose}, {divulge}, {break}, {give away}, {let
     out}]
   3: disclose directly or through prophets; "God rarely reveal his
     plans for Mankind"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top