ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

return

R IH0 T ER1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -return-, *return*
English-Thai: Longdo Dictionary
return on salesผลตอบแทนจากยอดขาย เช่น Although return on sales (ROS) is another tool used to analyze profitability, it is perhaps a better indication of efficiency.
in returnเป็นการตอบแทน เช่น The present is in return for your services.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
return(vi) กลับคืน, See also: หวนกลับ, กลับมา, คืนกลับ, Syn. come back, go back
return(vt) ตอบ, See also: โต้ตอบ, Syn. answer, reply, retort
return(vt) ชดเชย, See also: ชดใช้, Syn. pay back, reimburse
return(vt) ให้ผล, See also: ได้ผลกำไร, Syn. earn, yield profit
return(vt) เลือกกลับเข้าไปอีก, Syn. elect, choose, vote in
return(vt) เตะลูกกลับ, See also: เตะกลับ
return(n) การกลับคืน, See also: การกลับมา, Syn. arrival, going back
return(n) ผลตอบแทน, Syn. reply, response
return(n) ผลกำไร, Syn. gain, income, profit
return(n) ลูกตีกลับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
return(รีเทิร์น') vi.,vt.,adj. กลับ,กลับมา,กลับคืน,คืน,ส่งคืน,ย้อนกลับ,โต้ตอบ,ได้ผล,ได้ผลกำไร,ชัก (อาวุธ) กลับ,ตีไพ่ n. การกลับ,การกลับคืน,การกลับมา,การคืนสู่,การตอบ,การโต้ตอบ,การโต้แย้ง,ผลลพธ์,ผลกำไร,ผลตอบ,ดอกผล,ผลการเลือกตั้ง,รายงาน,สถิติ,รายได้,รายรับ,จำนวนขาย
return addressn. ตำบลที่อยู่ของผู้ส่ง
returnee(รีเทอร์'นี) n. ผู้กลับประเทศ,ทหารที่กลับประเทศ,นักเรียนที่กลับบ้าน
carriage returnปัดแคร่แป้นปัดแคร่ใช้ตัวย่อว่า CR ในทางคอมพิวเตอร์ ถือเป็นตัวอักขระตัวหนึ่งที่มองไม่เห็น ใช้เมื่อสิ้นสุดการพิมพ์แต่ละบรรทัด และทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ลงไปอยู่เป็นตำแหน่งแรกของบรรทัดถัดลงมา โดยปกติ จะกำหนดให้กดแป้น หรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
return(n) ผลกำไร,ผลกลับ,การตอบแทน,รายได้,การตอบ
return(vi) ตอบกลับ,กลับ,แจ้งผล,คืนสู่,ย้อนกลับ,ส่งคืน
return(vt) ให้ผลตอบ,ส่งคืน,ย้อนกลับ,โต้ตอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
return๑. รายงานผล๒. ผลได้ตอบแทน๓. กลับมา, ส่งคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
return addressเลขที่อยู่กลับ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
return airลมกลับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
return commissionค่าบำเหน็จจ่ายคืน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
return for no claimเบี้ยประกันภัยจ่ายคืนเมื่อไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
return gasแก๊สไหลกลับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
return grilleช่องลมกลับ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
return instructionคำสั่งกลับคืน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Return keyแป้นขึ้นบรรทัด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Return keyแป้นขึ้นบรรทัด [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
return flowreturn flow, น้ำกลับมาใช้ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
return keyแป้นขึ้นบรรทัด, Example: แป้นที่ทำหน้าที่ระบุว่าได้สิ้นสุดการป้อนข้อมูลแต่ละบรรทัดแล้ว มีหน้าที่เหมือนแป้น enter [คอมพิวเตอร์]
Return migrationการย้ายกลับถิ่นเดิม [TU Subject Heading]
Return on common equityอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญ [การบัญชี]
Return on investmentผลตอบแทนจากการลงทุน, Example: ผู้ลงทุนในกองทุนรวมจะได้รับผลตอบแทนใน 2 ลักษณะ ได้แก่ กำไรจากการขายหน่วยลงทุนและเงินปันผลของกองทุนรวม เงินปันผลหมายถึงส่วนแบ่งกำไรของกองทุนนั้น ๆ (ในกรณีเป็นกองทุนรวมที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล) ถ้าเป็นบุคคลธรรมดารับเงินปันผลจะถูกหักภาษี 10 % หรือนำมารวมคำนวณภาษีปลายปีในอัตราก้าวหน้า [ตลาดทุน]
return periodreturn period, รอบการเกิดซ้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Returned Sludgeสลัดจ์สูบกลับ, Example: สลัดจ์ที่สูบกลับมาเข้าถังเติมอากาศ 1) สลัดจ์ไวงานที่ถูกสูบกลับเข้ามาผสมกับน้ำเสียที่ผ่านการตกตะกอนในขั้นปฐม ภูมิแล้ว 2) สลัดจ์ที่ถูกสูบกลับเข้ามาในถังเติมอากาศ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
return policy(n, phrase) นโยบายการคืนสินค้า

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
returnA few months later they return to their breeding grounds in the Arctic.
returnAfter an absence of ten months he returned home.
returnAfter returning home I will inquire into the matter.
returnAfter the assistant returned $1 to each one, each man had actually paid only $9.
returnAfter they questioned him, the police returned the suspect to the house.
returnAlice returned home early from work with a severe headache.
returnAll the visitors returned home one after another.
returnAll you have to do is to wait for me to return.
returnAlthough he says he might return to Iran to marry, his plans after Japan are up in the air.
returnAn individual with an annual income of more than 15 million yen is required to file his or her final tax return in March.
returnA present is usually given in return for one's hospitality.
returnAs I returned from the school, I was caught in a sudden shower yesterday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย้อนกลับ(v) turn back, See also: return, retrace, go back, Syn. ย้อน, ย้อนกลับไป, ย้อนกลับมา, Ant. เลยไป, Example: ผมขับรถเกือบจะถึงจุดหมายอยู่แล้ว แต่ต้องย้อนกลับบ้านเพราะลืมเอกสารสำคัญ, Thai Definition: คืนสู่ที่เดิมตามทางเดิม
หวนคืน(v) return, See also: come back to, Syn. หวนกลับ, Example: สถานการณ์สู้รบหวนคืนสู่ชายแดนภาคใต้อีกคำ, Thai Definition: กลับคืนสู่สภาพเดิมอีกครั้ง
คืนจอ(v) return to movies screen, See also: come back, Example: นางเอกตลอดกาลคืนจออีกครั้งหลังจากหลบไปเก็บตัวที่ต่างประเทศ, Thai Definition: หวนกลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้ง, Notes: (ปาก)
วกกลับ(v) return, See also: turn back, Syn. หวนกลับ, Ant. มุ่งหน้า, เลยไป, Example: เราวกกลับเข้าธรรมศาสตร์ตรงประตูหอประชุมเล็ก เพื่อชมปืนใหญ่ที่ตั้งเรียงรายอยู่, Thai Definition: หักเลี้ยวกลับ
หันไป(v) return to, Syn. หันมา, Example: ทันทีที่ผมหันไป หล่อนก็รีบหลบไป, Thai Definition: เปลี่ยนทิศไปจากที่อยู่เดิม
หกกลับ(v) return
หวน(v) turn back, See also: return, Syn. หวนกลับ, กลับมา, กลับคืน, เวียน, เวียนกลับ, Example: ชาวยิวทั่วโลกพากันหวนกลับมาสู่แผ่นดินเกิดของตน, Thai Definition: เวียนกลับ
ตีกลับ(v) send back, See also: return, Syn. คืนกลับ, Example: พัสดุที่แม่ส่งไปให้พี่ตีกลับ เพราะไม่มีที่อยู่ตามที่จ่าไว้บนกล่อง, Thai Definition: ส่งย้อนหรือคืนกลับมาที่เดิม
ผายผัน(v) walk, See also: return, turn, proceed, Syn. ผันผาย, Example: เมื่อพูดจบท่านก็ผายผันออกไปจากที่นั่นอย่างรวดเร็ว, Thai Definition: กลับไป, เดินไป
ย้อน(v) turn back, See also: return, retrace one's steps, rebound, come back, Syn. ย้อนกลับ, วกกลับ, Example: เขาย้อนเข้าไปในหมู่บ้านอีกครั้งเพราะลืมของสำคัญเอาไว้, Thai Definition: ย้อนกลับไปหรือทวนกลับไปทางเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัตราผลตอบแทน[attrā phon tøpthaēn] (n, exp) EN: rate of return
เดินทางกลับ[doēnthāng klap] (n, exp) EN: return journey  FR: voyage retour [m] ; retour [m]
ดอกผล[døkphon] (n) EN: profit ; return ; capital gains ; produce ; fruit
หันไป[han pai] (v, exp) EN: return to
หวน[huan] (v) EN: turn back ; return  FR: revenir à ; se reporter
หวนคืน[huan kheūn] (v, exp) EN: return ; come back to
หวนกลับ[huan klap] (v, exp) EN: return to ; go back ; come back ; turn to
แก้มือ[kaēmeū] (v) EN: ask for a return match ; get even with ; avenge ; vindicate ; take vengeance on ; revenge
การชดเชย[kān chotchoēi] (n, exp) EN: return ; compensation
การคืน[kān kheūn] (n) EN: returning ; restitution

CMU English Pronouncing Dictionary
RETURN R IH0 T ER1 N
RETURN R IY0 T ER1 N
RETURNS R IH0 T ER1 N Z
RETURNS R IY0 T ER1 N Z
RETURNED R IY0 T ER1 N D
RETURNED R IH0 T ER1 N D
RETURNS' R IY0 T ER1 N Z
RETURNS' R AH0 T ER1 N Z
RETURNEE R IH0 T ER0 N IY1
RETURNEES R IH0 T ER0 N IY1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
return (v) rˈɪtˈɜːʳn (r i1 t @@1 n)
returns (v) rˈɪtˈɜːʳnz (r i1 t @@1 n z)
returned (v) rˈɪtˈɜːʳnd (r i1 t @@1 n d)
returning (v) rˈɪtˈɜːʳnɪŋ (r i1 t @@1 n i ng)
returnable (j) rˈɪtˈɜːʳnəbl (r i1 t @@1 n @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回来[huí lai, ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞ˙, / ] return; come back, #776 [Add to Longdo]
回到[huí dào, ㄏㄨㄟˊ ㄉㄠˋ, ] return to, #1,252 [Add to Longdo]
回去[huí qu, ㄏㄨㄟˊ ㄑㄩ˙, ] return; go back, #1,895 [Add to Longdo]
返回[fǎn huí, ㄈㄢˇ ㄏㄨㄟˊ, ] return to; come (or go) back, #4,086 [Add to Longdo]
重返[chóng fǎn, ㄔㄨㄥˊ ㄈㄢˇ, ] return (to), #8,892 [Add to Longdo]
归还[guī huán, ㄍㄨㄟ ㄏㄨㄢˊ, / ] return; revert, #10,370 [Add to Longdo]
凯旋[kǎi xuán, ㄎㄞˇ ㄒㄩㄢˊ, / ] return triumphant, #17,883 [Add to Longdo]
回程[huí chéng, ㄏㄨㄟˊ ㄔㄥˊ, ] return trip, #27,837 [Add to Longdo]
归侨[guī qiáo, ㄍㄨㄟ ㄑㄧㄠˊ, / ] returnees, #28,527 [Add to Longdo]
返航[fǎn háng, ㄈㄢˇ ㄏㄤˊ, ] return to the point of departure, #29,699 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
返る[かえる, kaeru] TH: ย้อนกลับ  EN: return

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abgabetag {m}return day [Add to Longdo]
Gegenbesuch {m}return visit [Add to Longdo]
Gegengeschenk {n}return present [Add to Longdo]
Gegenleistung {f}return service [Add to Longdo]
Kapitalrendite {f}return on equity [Add to Longdo]
Revanche {f}; Rückspiel {n}; Revanchepartie {f}return game; return match [Add to Longdo]
Rollenbock {m} [techn.]return pulley support [Add to Longdo]
Rückkehr {f}; Ertrag {m} | bei meiner Rückkehr | ohne Rückkehrreturn | on my return | non-return [Add to Longdo]
Rückkehradresse {f} [comp.]return address [Add to Longdo]
Rückleitung {f}; Rückkanal {m}; Rückpfad {m}return line; return duct; return path [Add to Longdo]
Rückfahrkarte {f}return ticket; round-trip ticket [Am.] [Add to Longdo]
Rückfahrt {f}return journey [Add to Longdo]
Rückflug {m}return flight [Add to Longdo]
Rücklauftemperatur {f}return temperature [Add to Longdo]
Rückluft {f}return air [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お帰り(P);御帰り[おかえり, okaeri] (n) (1) (hon) return; (int) (2) (abbr) (See お帰りなさい) welcome home; (P) [Add to Longdo]
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n,vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P) [Add to Longdo]
しっぺ返し;竹箆返し;竹篦返し[しっぺがえし;しっぺいがえし(竹箆返し;竹篦返し), shippegaeshi ; shippeigaeshi ( take hera kaeshi ; take sukigushi kaeshi )] (n) returning tit for tat; retaliating [Add to Longdo]
それはさておき[sorehasateoki] (exp) (See 扠置く) apart from that; to return to the topic; enough of that; (P) [Add to Longdo]
つり銭口;釣銭口;釣り銭口[つりせんぐち, tsurisenguchi] (n) coin return slot; change slot [Add to Longdo]
とんぼ返り;蜻蛉返り;トンボ返り[とんぼがえり(とんぼ返り;蜻蛉返り);トンボがえり(トンボ返り), tonbogaeri ( tonbo kaeri ; tonbo kaeri ); tonbo gaeri ( tonbo kaeri )] (n,vs) (1) somersault; (2) returning from a destination right after arriving there; non-stop round trip; round trip without an overnight stop; (3) abrupt change of direction [Add to Longdo]
ぶり返す[ぶりかえす, burikaesu] (v5s,vi) to come back; to return; to recur [Add to Longdo]
オートリターン[o-torita-n] (n) automatic return [Add to Longdo]
キャリッジリターン[kyarijjirita-n] (n) {comp} carriage return [Add to Longdo]
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ゼロ復帰記録[ぜろふっききろく, zerofukkikiroku] return-to-zero recording, RZ (abbr.) [Add to Longdo]
ソフトリターン[そふとりたーん, sofutorita-n] soft return [Add to Longdo]
リターン[りたーん, rita-n] return [Add to Longdo]
リターンキー[りたーんきー, rita-nki-] RETURN key [Add to Longdo]
リターンパス[りたーんぱす, rita-npasu] return path [Add to Longdo]
リターン値[リターンち, rita-n chi] return value [Add to Longdo]
改行[かいぎょう, kaigyou] , line feed (vs) (LF), carriage return [Add to Longdo]
基準復帰記録[きじゅんふっききろく, kijunfukkikiroku] return-to-reference recording [Add to Longdo]
帰還[きかん, kikan] feedback, return [Add to Longdo]
記録変調方式[きろくへんちょうほうしき, kirokuhenchouhoushiki] RZ, Return-to-Zero [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 return
   n 1: document giving the tax collector information about the
      taxpayer's tax liability; "his gross income was enough that
      he had to file a tax return" [syn: {tax return}, {income
      tax return}, {return}]
   2: a coming to or returning home; "on his return from Australia
     we gave him a welcoming party" [syn: {return}, {homecoming}]
   3: the occurrence of a change in direction back in the opposite
     direction [syn: {return}, {coming back}]
   4: getting something back again; "upon the restitution of the
     book to its rightful owner the child was given a tongue
     lashing" [syn: {restitution}, {return}, {restoration},
     {regaining}]
   5: the act of going back to a prior location; "they set out on
     their return to the base camp"
   6: the income or profit arising from such transactions as the
     sale of land or other property; "the average return was about
     5%" [syn: {return}, {issue}, {take}, {takings}, {proceeds},
     {yield}, {payoff}]
   7: happening again (especially at regular intervals); "the
     return of spring" [syn: {recurrence}, {return}]
   8: a quick reply to a question or remark (especially a witty or
     critical one); "it brought a sharp rejoinder from the
     teacher" [syn: {rejoinder}, {retort}, {return}, {riposte},
     {replication}, {comeback}, {counter}]
   9: the key on electric typewriters or computer keyboards that
     causes a carriage return and a line feed [syn: {return key},
     {return}]
   10: a reciprocal group action; "in return we gave them as good
     as we got" [syn: {return}, {paying back}, {getting even}]
   11: a tennis stroke that sends the ball back to the other
     player; "he won the point on a cross-court return"
   12: (American football) the act of running back the ball after a
     kickoff or punt or interception or fumble
   13: the act of someone appearing again; "his reappearance as
     Hamlet has been long awaited" [syn: {reappearance},
     {return}]
   v 1: go or come back to place, condition, or activity where one
      has been before; "return to your native land"; "the
      professor returned to his teaching position after serving
      as Dean"
   2: give back; "render money" [syn: {render}, {return}]
   3: go back to a previous state; "We reverted to the old rules"
     [syn: {revert}, {return}, {retrovert}, {regress}, {turn
     back}]
   4: go back to something earlier; "This harks back to a previous
     remark of his" [syn: {hark back}, {return}, {come back},
     {recall}]
   5: bring back to the point of departure [syn: {return}, {take
     back}, {bring back}]
   6: return in kind; "return a compliment"; "return her love"
   7: make a return; "return a kickback"
   8: answer back [syn: {retort}, {come back}, {repay}, {return},
     {riposte}, {rejoin}]
   9: be restored; "Her old vigor returned" [syn: {come back},
     {return}]
   10: pay back; "Please refund me my money" [syn: {refund},
     {return}, {repay}, {give back}]
   11: pass down; "render a verdict"; "deliver a judgment" [syn:
     {render}, {deliver}, {return}]
   12: elect again [syn: {reelect}, {return}]
   13: be inherited by; "The estate fell to my sister"; "The land
     returned to the family"; "The estate devolved to an heir
     that everybody had assumed to be dead" [syn: {fall},
     {return}, {pass}, {devolve}]
   14: return to a previous position; in mathematics; "The point
     returned to the interior of the figure"
   15: give or supply; "The cow brings in 5 liters of milk"; "This
     year's crop yielded 1,000 bushels of corn"; "The estate
     renders some revenue for the family" [syn: {render},
     {yield}, {return}, {give}, {generate}]
   16: submit (a report, etc.) to someone in authority; "submit a
     bill to a legislative body"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top