ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retract

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retract-, *retract*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retract(vt) หด, See also: หดกลับ, Syn. draw in, pull back, sheathe
retract(vt) ถอนคำพูด, Syn. deny, disclaim, withdraw
retractor(n) ผู้หวนรำลึกถึง, See also: ผู้ย้อนกลับไป
retractable(adj) ซึ่งย้อนกลับไป, See also: ซึ่งหวนรำลึกถึง
retractability(n) การหวนรำลึกถึง, See also: การย้อนกลับไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retract(รีแทรคทฺ') vt.,vi. หดกลับ,หด,ร่น,ถอน,เพิกถอน,ถอย, See also: retractability n. retractibility n. retractable adj. retractible adj. retraction n. retractive adj. retractor n.
retractile(รีแทรค'ไทลฺ) adj. หดได้,ร่นได้,ถอยได้,ถอนได้, See also: retractility n.

English-Thai: Nontri Dictionary
retract(vt) ถอนกลับ,ดึงกลับ,ถอย,หด,เพิกถอน
retraction(n) การถอนคืน,การถอยกลับ,การถอยร่น,การหดตัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retractหด, ดึงรั้ง, ร่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retractile-หดได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retractionการหด, การดึงรั้ง, การร่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retractionการถอน, การถอนคืน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retractionการหด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
retraction, mandibular๑. การถอยขากรรไกรล่าง๒. คางสั้น, ขากรรไกรล่างสั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retractorเครื่องดึงรั้ง, เครื่องมือดึงรั้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
retractThe cat retracted its claws.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนคำพูด(v) retract one's words, See also: retract one's statement, Example: ฝ่ายรัฐบาลขอให้ฝ่ายค้านถอนคำพูดที่ดูหมิ่นนายกรัฐมนตรี, Thai Definition: ยกเลิกคำที่พูดไปแล้ว ให้เป็นเหมือนว่าไม่เคยพูดคำนั้นมาก่อน
คืนคำ(v) recant, See also: retract, withdraw, disavow, revoke, recall, rescind, Syn. กลับคำ, Example: ผมได้ลั่นวาจาไปแล้วผมก็คืนคำไม่ได้
แก้ที(v) correct the chesspath, See also: retract a false move, Syn. แก้ตาเดิน, Example: เขาแก้ทีคู่ต่อสู้อย่างชาญฉลาด, Thai Definition: แก้ตาเดิน (ใช้แก่การเล่นหมากรุก)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หด[hot] (v) EN: shrink ; contract ; retract ; huddle ; shorten ; reduce  FR: se rétrécir ; se rétracter ; se contracter ; se réduire
การย้อนกลับ[kān yønklap] (n) EN: return ; recurrence ; retraction ; going back ; turning back ; reversion
คืนคำ[kheūnkham] (v) EN: recant ; retract ; withdraw ; disavow ; revoke ; recall ; rescind  FR: se rétracter ; se dédire
กลับคำ[klap kham] (v, exp) EN: go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word  FR: renier sa parole ; ne pas respecter sa parole ; trahir sa promesse ; se rétracter ; se dédire
กลับคำให้การ[klap kham haikān] (v, exp) EN: retract a statement
พลิกคำให้การ[phlik kham haikān] (v, exp) EN: retract a statement  FR: revenir sur sa déposition ; se rétracter ; se dédire
ร่น[ron] (v) EN: move back ; retract ; retreat ; contract  FR: se rétracter ; se ramasser
ถอนคำ[thøn kham] (v, exp) FR: se rétracter ; se dédire
ถอนคำพูด[thøn khamphūt] (v, exp) EN: retract ; retract one's words ; retract one's statement ; talk back what one has said ; eat one's words  FR: se rétracter ; ravaler ses paroles (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
RETRACT R IY0 T R AE1 K T
RETRACTS R IY0 T R AE1 K T S
RETRACTED R IY0 T R AE1 K T AH0 D
RETRACTING R IY0 T R AE1 K T IH0 NG
RETRACTION R IY0 T R AE1 K SH AH0 N
RETRACTABLE R IY0 T R AE1 K T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retract (v) rˈɪtrˈækt (r i1 t r a1 k t)
retracts (v) rˈɪtrˈækts (r i1 t r a1 k t s)
retracted (v) rˈɪtrˈæktɪd (r i1 t r a1 k t i d)
retractile (j) rˈɪtrˈæktaɪl (r i1 t r a1 k t ai l)
retracting (v) rˈɪtrˈæktɪŋ (r i1 t r a1 k t i ng)
retraction (n) rˈɪtrˈækʃən (r i1 t r a1 k sh @ n)
retractable (j) rˈɪtrˈæktəbl (r i1 t r a1 k t @ b l)
retractions (n) rˈɪtrˈækʃənz (r i1 t r a1 k sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オートリトラクト[o-toritorakuto] (n) {comp} auto retract [Add to Longdo]
リトラクタブル[ritorakutaburu] (n) retractable [Add to Longdo]
リトラクタブルヘッドランプ[ritorakutaburuheddoranpu] (n) retractable headlamp [Add to Longdo]
リトラクト[ritorakuto] (n) {comp} retract [Add to Longdo]
開創器[かいそうき, kaisouki] (n) retractor [Add to Longdo]
開瞼器[かいけんき, kaikenki] (n) eyelid speculum; lid retractor [Add to Longdo]
取り消す(P);取消す[とりけす, torikesu] (v5s,vt) to cancel; to withdraw; to retract; to take back (words, etc.); to revoke; (P) [Add to Longdo]
伸縮自在[しんしくじざい;しんしゅくじざい, shinshikujizai ; shinshukujizai] (adj-na,adj-no) elastic; flexible; telescoping; expandable; retractable; extensible [Add to Longdo]
貸し剥がし;貸しはがし[かしはがし, kashihagashi] (n) withdrawal of loan credit (e.g. by a bank); retraction of credit; insistence on repayment [Add to Longdo]
白紙撤回[はくしてっかい, hakushitekkai] (n,vs) complete revocation; total retraction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retract
   v 1: formally reject or disavow a formerly held belief, usually
      under pressure; "He retracted his earlier statements about
      his religion"; "She abjured her beliefs" [syn: {abjure},
      {recant}, {forswear}, {retract}, {resile}]
   2: pull away from a source of disgust or fear [syn: {shrink
     back}, {retract}]
   3: use a surgical instrument to hold open (the edges of a wound
     or an organ) [syn: {retract}, {pull back}, {draw back}]
   4: pull inward or towards a center; "The pilot drew in the
     landing gear"; "The cat retracted his claws" [syn: {draw in},
     {retract}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top