ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retrace

R IY0 T R EY1 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retrace-, *retrace*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retrace(vt) ย้อนรอยเดิม, See also: ย้อนกลับทางเดิม, Syn. go back, return
retrace(vt) หวนนึกถึง, See also: หวนรำลึก, Syn. retrospect, think back
retraceable(adj) ซึ่งหวนรำลึกถึง, See also: ซึ่งย้อนกลับไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
irretraceable(เออริเทร'ซะเบิล) adj. เดินกลับไม่ได้,ซ้ำรอยเดิมไม่ได้,ย้อนกลับไม่ได้., See also: irretraceably adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
retrace(vt) ซ้ำรอย,ย้อนรอย,หวนกลับ,กลับคืน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ย้อนรอย(v) retrace, See also: reverse one's steps, retrace one's step, Syn. ย้อนกลับมา, Example: ขโมยย้อนรอยกลับมาฆ่าเขา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทบทวน[thopthūan] (v) EN: review ; reconsider ; verify ; retrace ; reexamine ; go over  FR: revoir ; reconsidérer ; vérifier ; réexaminer ; reprendre ; retracer
วกกลับมาทางเดิม[wok klap mā thāng doēm] (v, exp) EN: retrace one's steps
ย้อน[yøn] (v) EN: turn back ; return ; retrace one's steps ; rebound ; come back ; retrace one's steps  FR: revenir sur ; retourner sur
ย้อนกลับ[yønklap] (v, exp) EN: turn back ; return ; retrace ; go back  FR: revenir en arrière
ย้อนรอย[yøn røi] (v, exp) EN: retrace ; reverse one's steps ; retrace one's step  FR: revenir sur ses traces

CMU English Pronouncing Dictionary
RETRACE R IY0 T R EY1 S
RETRACED R IY0 T R EY1 S T
RETRACEMENT R IY0 T R EY1 S M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retrace (v) rˈiːtrˈɛɪs (r ii1 t r ei1 s)
retraced (v) rˈiːtrˈɛɪst (r ii1 t r ei1 s t)
retraces (v) rˈiːtrˈɛɪsɪz (r ii1 t r ei1 s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
引き返す(P);引返す(io)(P);引きかえす[ひきかえす, hikikaesu] (v5s,vt) to repeat; to send back; to bring back; to retrace one's steps; (P) [Add to Longdo]
引っ返す[ひっかえす, hikkaesu] (v5s,vt) (See ひきかえす) to repeat; to send back; to bring back; to retrace one's steps [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retrace
   v 1: to go back over again; "we retraced the route we took last
      summer"; "trace your path" [syn: {trace}, {retrace}]
   2: reassemble mentally; "reconstruct the events of 20 years ago"
     [syn: {reconstruct}, {construct}, {retrace}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top