ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retch

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retch-, *retch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retch[VT] อาเจียน, Syn. vomit
retch[VI] คลื่นไส้เหมือนจะอาเจียน, Syn. heave

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retch(เรทชฺ) vi. พยายามอาเจียน,รู้สึกคลื่นเหียน, Syn. vomit
homestretchn. ส่วนตรงของทางวิ่งช่วงสุดท้ายสู่หลักชัย
stretch(สเทรทชฺ) vt.,n. (การ) ขึง,ดึง,ยื่น,ยื่นออก,ยืด,ขยายออก,เหยียด,ถ่างแผ่,เอื้อม,ทำสุดขีด,พยายามเต็มที่,โค่นล้ม,ผูกคอตาย. vi. ลดลง,ลดถอย,ยื่น,เหยียด,เอื้อม,ขึง,แผ่. adj. ยืดหยุ่น,ยืดหดได้., See also: stretchability n. stretchable adj. คำที่มีค
stretcher(สเทรช'เชอะ) n. เครื่องดึง (ยืด,ถ่าง,ขยาย,แผ่) ,กรอบขึงผ้าภาพวาด,เปลหาม,ไม้ยันเท้าการตีกรรเชียง,ขาเหยียบ,อิฐแนวข้าง,คำพูดโอ้อวด, Syn. litter,tie,brace
stretchy(สเทรช'ชี) adj. ยืด (กาง,ถ่าง,ขยาย,แผ่) ออกได้ (โดยเฉพาะที่มากเกินไป) ,ยืนหยุ่น., See also: stretchiness n., Syn. extendable
wretch(เรทชฺ) n. ผู้เคราะห์ร้าย,ผู้น่าเวทนา,ผู้ต่ำช้า, Syn. ruffian,villain,victim
wretched(เรช'ชิด) adj. เคราะห์ร้าย,น่าเวทนา,ต่ำช้า,ยากจน,เศร้าหมอง,ไร้ค่า, See also: wretchedly adv. wretchedness n., Syn. miserable,destitute,poor

English-Thai: Nontri Dictionary
outstretched(adj) แผ่ออก,อ้า,กางออก,ยื่นออกไป,ขยายออก
stretch(n) ความยืดหยุ่น,ระยะทาง,การแผ่,การขึง,การเหยียด
stretch(vi) ยืดตัว,กินเขต,เหยียด,แผ่,ขึง
stretch(vt) ยื่นออกไป,แผ่ออกไป,ผายออก,ยืด,ขึง,เหยียด
stretcher(n) ขาเหยียบ,เปลหาม,กรอบขึงผ้า
wretch(n) คนสารเลว,คนชั่วช้าสามานย์,คนยากจน,ผู้เคราะห์ร้าย
wretched(adj) ยากจน,ชั่วร้าย,ชั่วช้าสามานย์,ต่ำช้า
wretchedness(n) ความยากจน,ความชั่วร้าย,ความเคราะห์ร้าย,ความน่าเวทนา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
retchขย้อน [มีความหมายเหมือนกับ gag ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retchingอาการขย้อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- [ Retching ]- (เสียงคนจะอาเจียน) Prey (2007)
Uh, speaking of retching, I think I may have to.ว่าคุณเชื่อในตัวเราและบริษัท และคุณธรรมของคุณก็น่าทึ่ง Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
You retch on your own time.ไปอาเจียนตอนเวลาของคุณซิ Mama Spent Money When She Had None (2009)
The girls called me retching' Gretchen.เพื่อนๆสาวชอบเรียกฉันว่า อีโย่งเกรนเชน Chapter Two 'Ink' (2009)
"The retched gift eternity was thine" บาปนิรันดร์จะเป็นของผู้ใด There Goes the Neighborhood: Part 1 (2011)
I float around the city bombarded by the smells of guinea pigs like you who've been swayed to toxify themselves for corporate whoremongers, desensitizing your bodies to the odor, the filth, the retching stench of chemical consumption.ฉันต้องตะลอนไปในเมือง ถูกรมด้วยกลิ่น ของหมูสกปรกอย่างแก ที่เตร็ดเตร่ไปทั่วเพื่อรับพิษเข้าตัว ให้เข้ากับพวกเสื่อม Sense Memory (2011)
I don't wanna eke out another 6 or 9 months retching and sleeping.ฉันไม่อยากจะยื้อต่อ อีกหกหรือเก้าเดือนเพื่อคลื่นไส้จนหลับไป You're the One That I Haunt (2011)
( Retches )( Retches ) I Must Confess (2011)
Retchid Kat!เรทชิต แคท! Danse Macabre (2011)
Retchid Kat!เรทชิต แคท! Danse Macabre (2011)
Your perp is DJ Retchid Kat.ผู้ต้องสงสัยของคุณคือดีเจ เร็ทชิด แคท Danse Macabre (2011)
Who's DJ Retchid Kat?ใครคือดีเจเร็ทชิด แคท Danse Macabre (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรอ[V] belch, See also: retch, eruct, eructate, Example: เมื่อเด็กทานนมเสร็จควรนำเด็กพาดบ่า แล้วตบหลังเบาๆ เพื่อให้เด็กเรอ, Thai definition: อาการอย่างหนึ่งที่ลมในกระเพาะเฟ้อพุ่งออกทางปาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ้า[v.] (ā) EN: open ; be ajar ; spread out ; stretch out   FR: ouvrir ; entrouvrir
บิดขี้เกียจ [v.] (bitkhīkīet) EN: stretch oneself   FR: s'étirer ; se détendre
ใช้จ่ายมากเกินไป[v. exp.] (chaijāi māk koēnpai) EN: overspend ; overextend oneself ; overstretch oneself   FR: dépenser à outrance
เดินทุ่ง[v.] (doēnthung) EN: read, write or translate at a stretch   
เอื้อม[v.] (eūam) EN: reach with the arm ; reach out ; stretch out one's hand   FR: atteindre de la main
แหก[v.] (haēk) EN: part ; break ; stretch apart ; separate apart ; pull apart   FR: ouvrir ; forcer
จรด[v.] (jarot) EN: reach ; stretch to ; touch ; abut   FR: diriger vers ; porter à
กาง[v.] (kāng) EN: spread ; unfold ; open ; extend ; stretch out ; protract   FR: étendre ; tendre ; déployer ; écarter ; ouvrir
กางแขน[v. exp.] (kāng khaēn) EN: stretch the arms ; extend the arms   FR: ouvrir les bras ; tendre les bras
ขึง[v.] (kheung) EN: stretch ; pull tight ; tauten   FR: tendre ; tirer

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retch    (v) rˈɛtʃ (r e1 ch)
retched    (v) rˈɛtʃt (r e1 ch t)
retches    (v) rˈɛtʃɪz (r e1 ch i z)
retching    (v) rˈɛtʃɪŋ (r e1 ch i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
反胃[fǎn wèi, ㄈㄢˇ ㄨㄟˋ, ] retching; vomiting, #27,000 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar [Add to Longdo]
こじつけ[, kojitsuke] (n,adj-no) distortion; stretch; strained interpretation; technicality; casuistry; sophistry [Add to Longdo]
ぴしっ[, pishitsu] (adv-to) (on-mim) with a crack; with a snap; slam (a door); stretch (one's spine) [Add to Longdo]
コブラツイスト[, koburatsuisuto] (n) cobra twist; abdominal stretch [Add to Longdo]
ストレッチ[, sutorecchi] (n) stretch; (P) [Add to Longdo]
ストレッチパンツ[, sutorecchipantsu] (n) stretch pants [Add to Longdo]
ストレッチャー[, sutoreccha-] (n) stretcher [Add to Longdo]
ストレッチング[, sutorecchingu] (n) stretching [Add to Longdo]
ストレッチ織物[ストレッチおりもの, sutorecchi orimono] (n) stretch fabric [Add to Longdo]
ストレッチ体操[ストレッチたいそう, sutorecchi taisou] (n) stretching exercise [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retch
   n 1: an involuntary spasm of ineffectual vomiting; "a bad case
      of the heaves" [syn: {heave}, {retch}]
   v 1: eject the contents of the stomach through the mouth; "After
      drinking too much, the students vomited"; "He purged
      continuously"; "The patient regurgitated the food we gave
      him last night" [syn: {vomit}, {vomit up}, {purge}, {cast},
      {sick}, {cat}, {be sick}, {disgorge}, {regorge}, {retch},
      {puke}, {barf}, {spew}, {spue}, {chuck}, {upchuck}, {honk},
      {regurgitate}, {throw up}] [ant: {keep down}]
   2: make an unsuccessful effort to vomit; strain to vomit [syn:
     {gag}, {heave}, {retch}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top