ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

retaliate

R IH0 T AE1 L IY0 EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -retaliate-, *retaliate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
retaliate(vi) ตอบโต้, See also: โต้ตอบ, แก้แค้น, Syn. reciprocate, revenge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
retaliate(รีแทล'ลิเอท) vi.,vt. ตอบโต้,ตอบแทน,แก้เผ็ด,แก้ลำ, See also: retaliative, retaliatory adj. retaliator n., Syn. requite

English-Thai: Nontri Dictionary
retaliate(vt) ตอบโต้,ตอบแทน,แก้เผ็ด,แก้ลำ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
retaliateHow can you be so passive? Why don't you retaliate?
retaliateShe retaliated against him by ignoring him.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โต้กลับ(v) counterattack, See also: retaliate, Example: ทั้งคู่โต้กลับกันไปมาอย่างไม่มีใครยอมแพ้ใคร, Thai Definition: ตีลูกกลับไปให้ฝ่ายตรงข้าม (ใช้ในกีฬา)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แก้เผ็ด[kaēphet] (v) EN: revenge ; avenge ; get even with ; vindicate ; retaliate ; take vengeance on ; pay back  FR: se venger ; user de représailles
สนอง[sanøng] (v) EN: reply ; respond ; answer ; return ; retaliate ; reciprocate ; repay ; repay a favour  FR: répondre à
โต้กลับ[tō klap] (v) EN: counterattack ; retaliate ; dismiss
โต้ตอบ[tōtøp] (v) EN: retaliate ; strike back

CMU English Pronouncing Dictionary
RETALIATE R IH0 T AE1 L IY0 EY2 T
RETALIATE R IY0 T AE1 L IY0 EY2 T
RETALIATED R IH0 T AE1 L IY0 EY2 T IH0 D
RETALIATED R IY0 T AE1 L IY0 EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
retaliate (v) rˈɪtˈælɪɛɪt (r i1 t a1 l i ei t)
retaliated (v) rˈɪtˈælɪɛɪtɪd (r i1 t a1 l i ei t i d)
retaliates (v) rˈɪtˈælɪɛɪts (r i1 t a1 l i ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一矢を報いる[いっしをむくいる, isshiwomukuiru] (exp,v1) to retaliate; to return a blow [Add to Longdo]
返す(P);反す(P)[かえす, kaesu] (v5s,vt) (1) (esp. 返す) (See 帰す・かえす) to return (something); to restore; to put back; (2) to turn over; to turn upside down; to overturn; (3) (esp. 返す) to pay back; to retaliate; to reciprocate; (suf,v5s) (4) (after the -masu stem of a verb) to repeat ...; to do ... back; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 retaliate
   v 1: take revenge for a perceived wrong; "He wants to avenge the
      murder of his brother" [syn: {revenge}, {avenge},
      {retaliate}]
   2: make a counterattack and return like for like, especially
     evil for evil; "The Empire strikes back"; "The Giants struck
     back and won the opener"; "The Israeli army retaliated for
     the Hamas bombing" [syn: {retaliate}, {strike back}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top