ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resume

R IH0 Z UW1 M   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resume-, *resume*
Possible hiragana form: れすめ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resume(vt) ดำเนินต่อไปใหม่, See also: เริ่มใหม่, Syn. begin again, continue
resume(vi) ดำเนินต่อไปใหม่, See also: เริ่มใหม่, Syn. carry on, go on
resume(vt) กลับไปสู่ตำแหน่งเดิม, Syn. reassume, repossess

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resume(รีซูม') vt. เริ่มต้นใหม่,กลับคืนใหม่,คืนสู่สภาพเดิม,เข้าครอบครองใหม่ vi. ดำเนินต่อไปใหม่,เริ่มต้นใหม่, See also: resumer n.
presume(พรีซูม') vt. สันนิษฐาน,สมมุติเอาว่า,อนุมาน,ทึกทัก,เข้าใจเอาเอง,ลองเชื่อ,ถือสิทธิ. vi. ถือสิทธิ,ทึกทัก,ทำโดยพลการ., See also: presumedly adv. presumer n. presumingly adv., Syn. assume, suppose

English-Thai: Nontri Dictionary
resume(vt) เข้าครอบครองใหม่,ทำต่อไป,คืนสภาพเดิม
presume(vi) สันนิษฐาน,ทึกทักเอาเอง,เชื่อเอาว่า,กล้า,ถือสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Resumes (Employment)จดหมายสมัครงาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resumeAfter a ten-minute break, we resumed our rehearsal.
resumeAfter her maternity leave, she resumed her old job.
resumeAfter waiting all day, the workers were still looking for a break in the weather so they could resume the search.
resumeApplicants were requested to submit their resumes.
resumeDiscussion resumed after a short interruption.
resumeEnclose your resume in this envelope and submit it to the personnel department.
resumeHe has recovered his health, so he is now able to resume his studies.
resumeHe resumed his work after a short break.
resumeHe resumed reading after lunch.
resumeI have to fix my flat tire before I can resume cycling.
resumeLet's resume reading where we left off last week.
resumeNow, resume reading where you left off.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประวัติย่อ(n) resume, See also: curriculum vitae, CV, Example: เรื่องสั้นเล่มนี้จบลงด้วยประวัติย่อของนักเขียนไว้ในท้ายเล่ม, Thai Definition: เรื่องราวว่าด้วยความเป็นไปของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทคัดย่อ[botkhatyø] (n, exp) EN: abstract ; summary  FR: résumé [m] ; synthèse [f] ; abrégé [m]
โดยย่อ[dōi yø] (adv) EN: briefly ; summarily ; concisely ; in brief  FR: en résumé ; en bref ; brièvement
เก็ง[keng] (v) EN: estimate ; guess ; assume ; conjecture ; predict ; speculate ; expect  FR: spéculer ; deviner ; présumer ; conjecturer (litt.)
คาดคะเน[khātkhanē] (v) EN: estimate ; speculate ; guess ; presume ; conjecture ; approximate  FR: estimer ; présumer ; supposer ; conjecturer (litt.) ; présupposer
กล่าวโดยย่อ[klāo dōi yø] (adv) EN: in short ; in brief  FR: en bref ; en résumé
เหมา[mao] (v) EN: presume ; assume ; take for granted ; take charge ; take the responsibility of doing sth ; take the whole lot  FR: assumer
นึกเอาเอง[neuk ao ēng] (v, exp) EN: assume ; suppose ; guess ; surmise ; presume  FR: s'imaginer ; se figurer
นึกว่า[neuk wā] (v, exp) FR: imaginer que ; croire que ; se figurer que ; penser que ; présumer que
ประวัติ[prawat] (n) EN: record ; résumé ; curriculum vitae  FR: curriculum vitæ = curriculum vitae [m] ; C.V. [m] (abrév.) ; parcours [m] (fig.)
เรื่องย่อ[reūangyø] (n) EN: synopsis ; summary ; abridgment ; outline ; precis ; review  FR: synthèse [f] ; résumé [m] ; sommaire [m] ; synopsis [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RESUME R IH0 Z UW1 M
RESUME R IY0 Z UW1 M
RESUMED R IH0 Z UW1 M D
RESUMED R IY0 Z UW1 M D
RESUMES R IH0 Z UW1 M Z
RESUMES R IY0 Z UW1 M Z
RESUME(2) R EH1 Z AH0 M EY2
RESUMES(2) R EH1 Z AH0 M EY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resume (v) rˈɪzjˈuːm (r i1 z y uu1 m)
resumed (v) rˈɪzjˈuːmd (r i1 z y uu1 m d)
resumes (v) rˈɪzjˈuːmz (r i1 z y uu1 m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复会[fù huì, ㄈㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] resume a meeting, #44,898 [Add to Longdo]
重新开始[chóng xīn kāi shǐ, ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ ㄎㄞ ㄕˇ, / ] resume, restart [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
し直す;仕直す;為直す;仕なおす[しなおす, shinaosu] (v5s) to do over; to remake; to resume [Add to Longdo]
やり直す(P);遣り直す;遣りなおす[やりなおす, yarinaosu] (v5s,vt) to do over again; to redo; to start over; to remake; to resume; to recommence; (P) [Add to Longdo]
ドレスメーカー[doresume-ka-] (n) dressmaker [Add to Longdo]
ドレスメーキング[doresume-kingu] (n) dressmaking [Add to Longdo]
ペレス目白鮫[ペレスめじろざめ;ペレスメジロザメ, peresu mejirozame ; peresumejirozame] (n) (uk) (See カリビアンリーフシャーク) Caribbean reef shark (Carcharhinus perezii, species of requiem shark found in the tropical waters of the western Atlantic Ocean from Florida to Brazil) [Add to Longdo]
レジメ;レジュメ[rejime ; rejume] (n) resume (fre [Add to Longdo]
レジューム[reju-mu] (n) {comp} resume [Add to Longdo]
レジューム機能[レジュームきのう, reju-mu kinou] (n) {comp} resume functions [Add to Longdo]
敢えて(P);敢て(io)[あえて, aete] (adv) (uk) dare (to do something); venture (often overcoming reluctance, or in the face of probable failure); take upon oneself; challenge; presume; (there is no) need to; (don't) go as far as; definitely (not); (P) [Add to Longdo]
甘える[あまえる, amaeru] (v1,vi) (1) to behave like a spoiled child; to behave like a spoilt child; to fawn on; (2) to take advantage of; to presume upon (e.g. another's benevolence); to depend on; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resume
   n 1: short descriptive summary (of events) [syn: {sketch},
      {survey}, {resume}]
   2: a summary of your academic and work history [syn: {curriculum
     vitae}, {CV}, {resume}]
   v 1: take up or begin anew; "We resumed the negotiations" [syn:
      {resume}, {restart}, {re-start}]
   2: return to a previous location or condition; "The painting
     resumed its old condition when we restored it" [syn:
     {resume}, {take up}]
   3: assume anew; "resume a title"; "resume an office"; "resume
     one's duties"
   4: give a summary (of); "he summed up his results"; "I will now
     summarize" [syn: {sum up}, {summarize}, {summarise},
     {resume}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top