ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

restricted

R IY0 S T R IH1 K T AH0 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -restricted-, *restricted*, restrict, restricte
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
restricted(adj) ซึ่งถูกยับยั้ง, See also: ซึ่งถูกควบคุม, ซึ่งถูกกำหนดขอบเขต, Syn. limited, confined, restrained

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
restricted(รีสทริค'ทิค) adj. ถูกจำกัด,ถูกจำกัดวง,ถูกกำหนด,คับแคบ, See also: restrictedness n, Syn. limited

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
restricted contractข้อกำหนดในสัญญา (เช่าทรัพย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Restricted areaพื้นที่หวงห้าม, พื้นที่ที่มีการควบคุมการเข้าออกของบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการได้รับรังสี หรือสารกัมมันตรังสี [นิวเคลียร์]
Restricted Plantพืชต้องห้าม, Example: พืชที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นพืชต้องห้าม [สิ่งแวดล้อม]
Restricted Zoneเขตพื้นที่จัดการน้ำเสีย, Example: พื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื้นที่อื่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
restrictedBut today smoking in public places is forbidden or strictly restricted.
restrictedEntrance is restricted to those above 18.
restrictedFreedom of speech is restricted in some countries.
restrictedFreedom of speech was restricted in this country.
restrictedFreedom of speech was tightly restricted.
restrictedHe restricted his drinking to one beer a day.
restrictedOff has restricted visibility to 100 meters.
restrictedSingle people enjoy more freedom to do what they want and enjoy living a less restricted social life.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะ[chaphǿ] (v) EN: be particular ; be specific ; be peculiar ; be limited ; be restricted  FR: être particulier ; être spécifique
โดยไม่จำกัด[dōi mai jamkat] (adv) EN: unlimited ; unrestricted  FR: sans limite
จำกัด[jamkat] (adj) EN: limited ; confined ; restricted ; restrictive ; meager ; Ltd  FR: limité ; restreint ; restrictif ; fini
คับแคบ[khapkhaēp] (adj) EN: narrow ; small ; cramped ; restricted ; close ; limited ; contracted  FR: étroit ; exigu
ของต้องกำกัด[khøng tǿng kamkat] (n, exp) EN: restricted goods
ไม่จำกัด[mai jamkat] (adj) EN: unlimited ; unrestricted  FR: illimité ; indéfini
พื้นที่หวงห้าม[pheūnthī hūanghām] (n, exp) EN: restricted area
ผีเสื้อขมิ้นกับปูนแถบแคบ[phīseūa khamin kap pūn thaēp khaēp] (n, exp) EN: Restricted Purple Sapphire
ผีเสื้อนิลวรรณปีกแถบยาว[phīseūa nin wanna pīk thaēp yāo] (n, exp) EN: Restricted Demon

CMU English Pronouncing Dictionary
RESTRICTED R IY0 S T R IH1 K T AH0 D
RESTRICTED R IY0 S T R IH1 K T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
restricted (v) rˈɪstrˈɪktɪd (r i1 s t r i1 k t i d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
禁区[jìn qū, ㄐㄧㄣˋ ㄑㄩ, / ] restricted area; forbidden region, #5,061 [Add to Longdo]
受约束[shòu yuē shù, ㄕㄡˋ ㄩㄝ ㄕㄨˋ, / ] restricted; constrained [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reduzierstück {n}restricted fitting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
警戒信号[けいかいしんごう, keikaishingou] (n) warning signal; restricted speed signal [Add to Longdo]
限る[かぎる, kagiru] (v5r,vt) (1) to restrict; to limit; to confine; (v5r,vi) (2) to be restricted to; to be limited to; to be confined to; (P) [Add to Longdo]
自由営業[じゆうえいぎょう, jiyuueigyou] (n) unrestricted operations [Add to Longdo]
自由自在[じゆうじざい, jiyuujizai] (adj-na) free; unrestricted; (with) complete mastery; completely in control [Add to Longdo]
縦横自在[じゅうおうじざい, juuoujizai] (n,adj-na) freely; right and left; active without any restraint; with unrestricted energy in all directions [Add to Longdo]
制限なし[せいげんなし, seigennashi] (n) {comp} unlimited; unrestricted [Add to Longdo]
制限なしトークン[せいげんなしトークン, seigennashi to-kun] (n) {comp} nonrestricted token [Add to Longdo]
制限漢字[せいげんかんじ, seigenkanji] (n) restricted Chinese characters [Add to Longdo]
制限配信[せいげんはいしん, seigenhaishin] (n) {comp} restricted delivery [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
制限なし[せいげんなし, seigennashi] unlimited, unrestricted [Add to Longdo]
制限なしトークン[せいぎょなしトークン, seigyonashi to-kun] nonrestricted token [Add to Longdo]
制限配信[せいげんはいしん, seigenhaishin] restricted delivery [Add to Longdo]
制限付きトークン[せいげんつきトークン, seigentsuki to-kun] restricted token [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 restricted
   adj 1: subject to restriction or subjected to restriction; "of
       restricted importance" [ant: {unrestricted}]
   2: restricted in meaning; (as e.g. `man' in `a tall man') [syn:
     {restricted}, {qualified}]
   3: the lowest level of official classification for documents

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top