ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

restrained

R IY0 S T R EY1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -restrained-, *restrained*, restrain, restraine
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
restrained(adj) ซึ่งถูกควบคุม, See also: ซึ่งถูกจำกัด, Syn. controlled, constrained, disciplined

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
restrained weld testการทดสอบการร้าวแบบตรึง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're saying the virus is restrained because of the injection.จะบอกว่าเธอมีภูมิคุ้มกันเชื้อโรค เพราะยาที่ฉีดไปก่อนหน้านั้นเหรอ Death Note: L Change the World (2008)
Yeah, like if you were restrained on a bedใช่ เหมือนคุณโดนมัดอยู่บนเตียง Demonology (2009)
I am restrained by the law.ผมพิจารณาไปตามหลักกฎหมาย The Boy with the Answer (2010)
- He's been restrained and experimented upon, biopsied, and tortured by Nelec.วู้ดเวิร์ด! - เขาถูกยับยั้ง และทำการทดลอง เกี่ยวกับ การตรวจชิ้นเนื้อ และทรมานโดย เนเลค Super 8 (2011)
Trust me, I restrained myself. * You got the epic mother... * * you got the epic mother... *เชื่อฉัน, ฉันควบคุมตัวเองได้ เธอต้องไม่บอกเดเร็ค,เข้าใจไหม? Restraint (2012)
He kidnapped them, he restrained them, and he starved them for days.เขาลักพาตัวเหยื่อ กักขัง และให้อดอาหารหลายวัน Profiling 101 (2012)
The ligature marks on her wrists and ankles made it apparent that she'd been restrained for days.รอยมัดที่ข้อมือ และข้อเท้าของเธอ บอกอย่างชัดเจนว่าเธอ ถูกจองจำมานานหลายวัน Profiling 101 (2012)
He held and restrained his victims for days, so he would need a contained space to do that.เขากักขังหน่วงเหนี่ยวเหยื่อไว้หลายวัน เขาจึงต้องการพื้นที่เพื่อที่จะลงมือ Profiling 101 (2012)
Sources say Grayson was abducted and restrained here in this remote cabin.แหล่งข่าวแจ้งว่าคุณนายเกร์สันถูกลักพาตัว และถูกขังไว้ที่กระท่อมอันห่างไกล Resurrection (2012)
He had also been hung and restrained and that's where the plot thickens like bad soup.เขายังถูกแขวนและรัดด้วย และนั่นคือตอนที่เนื้อเรื่องเริ่มเข้มข้น เหมือนซุปแย่ๆ The Lesson (2012)
She restrained and emotionally paralyzed.เธอถูกควบคุมทั้งร่างกายและจิตใจ To Bear Witness (2013)
...and had to be restrained several times from becoming violent....และต้องพยายามควบคุมตัวเองหลายครั้ง เพื่อไม่ให้กระทำการรุนแรง. The Whites of His Eyes (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
restrainedI barely restrained the impulse to strike him.
restrainedI wanted a hamburger, but I restrained myself.
restrainedShe restrained tears with difficulty.
restrainedThe speaker was restrained in his attitude.
restrainedWe are constrained to and restrained from an action.
restrainedWe ate with chopsticks in restrained silence.
restrainedWe restrained the boy from breaking the window.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจียม[jīem] (v) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate  FR: être réservé ; faire preuve de réserve
ปากเสีย[pāk sīa] (xp) EN: be unrestrained with criticisms and comments
ปล่อยตัวปล่อยใจ[plǿitūaplǿijai] (v) EN: be unrestrained ; be self-indulgent
สำรวม[samrūam] (adj) EN: calm ; cool ; composed ; self-controlled ; restrained  FR: serein ; cool (fam.) ; maître de soi ; sobre ; discret
เสรี[sērī] (adj) EN: free ; open ; unrestrained ; independent ; liberated ; loose  FR: libre ; franc

CMU English Pronouncing Dictionary
RESTRAINED R IY0 S T R EY1 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
restrained (v) rˈɪstrˈɛɪnd (r i1 s t r ei1 n d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nì, ㄋㄧˋ, ] restrained, #4,330 [Add to Longdo]
拘检[jū jiǎn, ㄐㄩ ㄐㄧㄢˇ, / ] restrained and cautious, #420,768 [Add to Longdo]
拘牵[jū qiān, ㄐㄩ ㄑㄧㄢ, / ] restrained; confined [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
奥床しい;奥ゆかしい[おくゆかしい, okuyukashii] (adj-i) refined; graceful; modest; cultivated; elegant; reserved; restrained [Add to Longdo]
忌憚のない[きたんのない, kitannonai] (adj-i,exp) unrestrained; unreserved; candid; frank [Add to Longdo]
凝乎と[じっと(P);じーっと;じーと, jitto (P); ji-tto ; ji-to] (adv,n,vs) (1) (on-mim) (uk) (じーっと is more emphatic. 凝乎と is rare.) motionlessly; (2) (uk) fixedly (e.g. of staring); (3) (uk) patiently; (4) (uk) firmly (e.g. hold); restrained; (P) [Add to Longdo]
大胆奔放[だいたんほんぽう, daitanhonpou] (n,adj-na,adj-no) bold and unrestrained; daring and unfettered [Add to Longdo]
買い控え[かいびかえ, kaibikae] (n) restrained buying; (P) [Add to Longdo]
放りっぱなし[ほうりっぱなし, hourippanashi] (adv) untouched; unrestrained; unscathed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 restrained
   adj 1: cool and formal in manner [syn: {restrained}, {reticent},
       {unemotional}]
   2: under restraint [ant: {unrestrained}]
   3: marked by avoidance of extravagance or extremes; "moderate in
     his demands"; "restrained in his response" [syn: {moderate},
     {restrained}]
   4: not showy or obtrusive; "clothes in quiet good taste" [syn:
     {quiet}, {restrained}]
   5: prudent; "guarded optimism" [syn: {guarded}, {restrained}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top