ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

restate

R IY0 S T EY1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -restate-, *restate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
restate(vt) กล่าวซ้ำ, See also: กล่าวใหม่, Syn. reiterate, repeat, retell
restatement(n) กล่าวซ้ำ, See also: พูดใหม่, Syn. paraphrase, reiteration, repetition

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
restate(รีสเทท') vt. กล่าวอีก,กล่าวใหม่,แถลงอีก,แถลงใหม่, See also: restatement n.

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Restate my assumptions.45 ทบทวนสมมุติฐานอีกครั้ง Pi (1998)
13:26. Restate my assumptions.26, ทบทวนสมมุติฐานอีกครั้ง : Pi (1998)
Louis Tobin has asked me to emphatically restate that no other member of his family has been indicted, or even was aware of his fraud.หลุยส์ โทบิน ได้ขอใ้ห้ผมออกมา แถลงการณ์ย้ำใ้ห้ชัดเจน ว่าไม่มีสมาชิกคนใดในครอบครัวรู้เห็น หรือตระหนักต่อการฉ้อฉลของเขา Your Secrets Are Safe (2010)
- Why not? All right, let me restate that.ทำไมล่ะ ก็ได้ ฉันจะเปลี่ยนคำพูดใหม่ The Lunar Excitation (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กล่าวย้ำ(v) restate, See also: emphasize, Syn. ย้ำ, Example: จิตแพทย์และนักจิตวิทยาต่างก็กล่าวย้ำว่าสาเหตุการกระทำผิดของผู้ป่วยโรคจิตที่สำคัญได้แก่ความขัดแย้งทางจิตที่อยู่ในจิตใจของผู้ป่วย, Thai Definition: กล่าวซ้ำเพื่อต้องการเน้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พูดซ้ำซาก[phūt samsāk] (v, exp) EN: repeat ; reiterate ; restate  FR: répéter ; réitérer
ย้ำ[yam] (v) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert  FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer

CMU English Pronouncing Dictionary
RESTATE R IY0 S T EY1 T
RESTATED R IY0 S T EY1 T IH0 D
RESTATES R IY0 S T EY1 T S
RESTATEMENT R IY0 S T EY1 T M AH0 N T
RESTATEMENTS R IY0 S T EY1 T M AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
restate (v) rˌiːstˈɛɪt (r ii2 s t ei1 t)
restated (v) rˌiːstˈɛɪtɪd (r ii2 s t ei1 t i d)
restates (v) rˌiːstˈɛɪts (r ii2 s t ei1 t s)
restatement (n) rˌiːstˈɛɪtmənt (r ii2 s t ei1 t m @ n t)
restatements (n) rˌiːstˈɛɪtmənts (r ii2 s t ei1 t m @ n t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い直し;言直し[いいなおし, iinaoshi] (n) restating; restatement [Add to Longdo]
言い直す;言直す;言いなおす[いいなおす, iinaosu] (v5s,vt) to correct oneself; to restate [Add to Longdo]
再び述べる[ふたたびのべる, futatabinoberu] (v1) to restate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 restate
   v 1: to say, state, or perform again; "She kept reiterating her
      request" [syn: {repeat}, {reiterate}, {ingeminate},
      {iterate}, {restate}, {retell}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top