ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

respond

R IH0 S P AA1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -respond-, *respond*, respon
English-Thai: Longdo Dictionary
corresponding(adj) ที่สอดคล้อง เช่น with a corresponding salary
correspondent account(n) บัญชีคู่สัญญา เช่น A significant role in the development of the correspondent account system is played by the current needs of the customers of the Bank.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
respond(vi) ตอบ, See also: พูดตอบ, Syn. answer, reply
respond(vt) ตอบ, See also: พูดตอบ, Syn. answer, reply
respond(vi) ตอบสนอง, See also: ตอบรับ, โต้ตอบ, Syn. react, reciprocate
responder(n) ผู้ตอบสนอง, See also: ผู้โต้ตอบ
respond to(phrv) พูดหรือเขียนตอบ
respond to(phrv) ตอบสนองต่อ, See also: ตอบกลับ, Syn. react to
respond to(phrv) มีปฏิกิริยากับ
respond to(phrv) เชื่อฟัง, Syn. answer to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
respond(รีสพอนดฺ') vi. ตอบ,พูดตอบ,ตอบสนอง,โต้ตอบ,ขานรับ,รับ,vt. พูดตอบ n. ผลตอบ,การตอบ,ฝาผนังที่ต่อกัน, Syn. reply, Ant. ignore
respondence(รีสพอน'เดินซฺ) n. การตอบ,การตอบสนอง,การขานรับ, Syn. respondency
respondency(-ซี) n. =respondence (ดู)
respondent(รีสพอน'เดินทฺ) adj. เกี่ยวกับการตอบ,เกี่ยวกับการขานรับ n. ผู้ตอบ,ผู้โต้ตอบ,ผู้ตอบสนอง,จำเลย,ผู้แก้คำถาม
responder(รีสพอน'เดอะ) n. ผู้ตอบ,ผู้โต้ตอบ,ผู้ตอบสนอง
correspond(คอรีสฺพอนดฺ') {corresponded,corresponding,corresponds} vi. ตรงกัน,ลงรอยกัน,เหมือนกับ,มีลักษณะเช่นเดียวกัน,ติดต่อกันทางจดหมาย, Syn. agree, Ant. differ
correspondence(คอริสพอน'เดินซฺ) n. การติดต่อกันทางจดหมาย,ความตรงกัน,ความลงรอยกัน,ความสอดคล้องกัน,ความเหมือนกัน, Syn. agreement, conformity
correspondent(คอริสพอน'เดินทฺ) n. ผู้ติดต่อกันทางจดหมาย,ผู้ส่งจดหมาย,นักข่าว,สิ่งที่เป็นคู่กัน,สิ่งตรงกัน,บุคคลหรือบริษัทที่ติดต่อกัน,ลูกค้า adj. ซึ่งตรงกัน,ซึ่งลงรอยกัน,ซึ่งเหมือนกัน, Syn. corresponding
corresponding(คอริสพอน'ดิง) adj. ตรงกัน,เหมือนกัน,สอดคล้องกัน,ลงรอยกัน,เกี่ยวกับการติดต่อทางไปรษณีย์,เกี่ยวกับการส่งจดหมาย

English-Thai: Nontri Dictionary
respond(vi) ขานรับ,ตอบ,ตอบสนอง
correspond(vi) โต้ตอบทางจดหมาย,ตรงกัน,ลงรอยกัน,มีลักษณะเช่นเดียวกัน
correspondence(n) การโต้ตอบทางจดหมาย,ความเกี่ยวพัน,ความเหมือนกัน
correspondent(n) ผู้โต้ตอบจดหมาย,ลูกค้า,ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,สิ่งที่คู่กัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
respondสนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respondeat superior (L.)นายจ้างต้องรับผิดในการกระทำของลูกจ้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
respondentผู้ตอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
respondentจำเลยอุทธรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
respondentiaเงินกู้ตัวสินค้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Respondeat superiorความรับผิดทางละเมิดของบุคคลที่อยู่ในความดูแล [TU Subject Heading]
respondent stateรัฐที่ถูกฟ้อง [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
respondent(n) (กฎหมาย) จำเลย.ผู้ถูกกล่าวโทษ,ผู้แก้ต่าง (ในคดี เช่น การฟ้องหย่า, การทำผิดเกี่ยวกับหลักทรัพย์ อาทิ การนำกำไรลูกค้าเข้าตัวเอง)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
respondAmericans would have responded differently from Japanese.
respondA nerve cell responds to a slight stimulus.
respondChild-care leave and time off to care for the aged are needed in order to respond to demographic changes now taking place in Japan.
respondChildren learn to respond to rhythmical sounds from a very young age.
respondDon't waste any more time responding to that customer.
respondHe and I have a near-telepathic understanding of each other. No sooner does one of us say something than the other is already responding.
respondHe didn't respond to my question.
respondHer cheerful voice responded just like that. Guess I was worrying over nothing...
respondHe responded by giving the "OK" gesture.
respondHe responded kindly to the question.
respondHe responded to a speech of welcome.
respondHe responded to her offer with a laugh.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สวนตอบ(v) respond immediately, See also: reply at once, answer promptly, Syn. ตอบโต้, โต้, สวน, สวนกลับ, Example: ทันทีที่เขาพูดจบ ผมก็สวนตอบไปโดยไม่รีรอ
สนองตอบ(v) respond, See also: react, give a respond to, counter, Syn. ตอบโต้, ตอบรับ, ตอบกลับ
ปฏิกิริยาตอบโต้(n) respond, See also: react, Syn. ปฏิกิริยาโต้ตอบ, Example: รัฐบาลอินเดียมีปฏิกิริยาตอบโต้การทดลองนิวเคลียร์ของปากีสถานอย่างรุนแรง, Thai Definition: การกระทำโต้กลับไป, การกระทำตอบสนองกลับไป
โต้กลับ(v) respond, See also: react, Syn. ตอบโต้กลับ, Example: คู่กรณีโต้กลับอย่างมั่นใจในความถูกต้องของฝ่ายตน, Thai Definition: ตอบกลับไปหรือแย้งกลับไปยังฝ่ายนั้น
สนอง(v) reply, See also: respond, answer, return, retaliate, reciprocate, repay, repay a favour, Syn. แทน, ตอบสนอง, รับสนอง, Example: ข้อจำกัดทางสรีระของมนุษย์ทำให้เราไม่สามารถสนองความต้องการต่างๆ ของร่างกายได้โดยลำพัง, Notes: (เขมร)
สนองตอบ(v) respond, See also: answer, reply, Syn. ตอบสนอง, Example: โครงการดังกล่าวสามารถสนองตอบต่อประชากรมากกว่า 300 ล้านคน
ขานรับ(v) answer, See also: respond to, Syn. ตอบรับ, ขานตอบ, Example: นักศึกษาขานรับระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยกันอย่างพร้อมเพรียง, Thai Definition: ตอบรับกลับไปหรือเห็นพ้องด้วย
คำเฉลย(n) answer, See also: respond, reply, retort, key, Syn. คำตอบ, Ant. คำถาม, Example: เขาเปิดโอกาสให้ผู้อ่านดูคำเฉลยที่หน้าอื่นๆ ก่อนสอบ, Thai Definition: คำอธิบายหรือชี้แจงข้อปัญหา
ตอบ(v) answer, See also: respond, reply, retort, Ant. ถาม, Example: ในการสอบกลางภาคที่ผ่านมาทุกคนตอบคำถามได้ตรงประเด็น, Thai Definition: ทำหรือพูดโต้ในทำนองเดียวกับที่มีผู้ทำหรือพูดมา, อธิบาย กล่าวแก้ หรือชี้แจงข้อปัญหา
ตอบสนอง(v) respond, See also: react, reply, answer, Syn. ตอบรับ, Example: สิ่งเร้าทำให้ร่างกายของเราตอบสนองต่อสิ่งที่มากระตุ้นได้ดี

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมาย[jotmāi] (n) EN: letter ; mail ; correspondance  FR: lettre [f] ; courrier [m] ; envoi [m] ; correspondance [f]
จดหมายโต้ตอบ[jotmāi tōtøp] (n, exp) EN: correspondence  FR: correspondance [f]
การเขียนจดหมาย[kān khīen jotmāi] (n, exp) EN: correspondence  FR: correspondance [f] ; rédaction d'une lettre [f]
การเขียนจดหมายธุรกิจ[kān khīen jotmāi thurakit] (n, exp) EN: business letter writing  FR: correspondance commerciale [f]
ขานรับ[khānrap] (v) EN: answer ; respond to
เข้ากัน[khaokan] (v) EN: conform ; correspond ; match  FR: être compatible ; être concordant ; être conforme
มุมที่สมนัยกัน[mum thī somnai kan] (n, exp) EN: corresponding angles
นักข่าว[nakkhāo] (n) EN: reporter ; correspondent ; news man ; pressman ; journalist  FR: reporter [m] ; reporteur [m] ; journaliste [m,f]
ปฏิกิริยาตอบโต้[patikiriyā tøptō] (n, exp) EN: respond ; react
เพื่อนทางจดหมาย[pheūoen thāng jot māi] (n) EN: penpal  FR: correspondant

CMU English Pronouncing Dictionary
RESPOND R IH0 S P AA1 N D
RESPOND R IY0 S P AA1 N D
RESPONDS R IY0 S P AA1 N D Z
RESPONDS R IH0 S P AA1 N D Z
RESPONDED R IH0 S P AA1 N D IH0 D
RESPONDED R IY0 S P AA1 N D AH0 D
RESPONDER R IH0 S P AA1 N D ER0
RESPONDERS R IH0 S P AA1 N D ER0 Z
RESPONDENT R IH0 S P AA1 N D AH0 N T
RESPONDING R IY0 S P AA1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
respond (v) rˈɪspˈɒnd (r i1 s p o1 n d)
responds (v) rˈɪspˈɒndz (r i1 s p o1 n d z)
responded (v) rˈɪspˈɒndɪd (r i1 s p o1 n d i d)
respondent (n) rˈɪspˈɒndənt (r i1 s p o1 n d @ n t)
responding (v) rˈɪspˈɒndɪŋ (r i1 s p o1 n d i ng)
respondents (n) rˈɪspˈɒndənts (r i1 s p o1 n d @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
应急[yìng jí, ㄧㄥˋ ㄐㄧˊ, / ] respond to an emergency, #4,904 [Add to Longdo]
响应[xiǎng yìng, ㄒㄧㄤˇ ㄧㄥˋ, / ] respond to; answer, #5,875 [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
enseignement par correspondance(n) le, = การเรียนการสอนทางไกล,ทางไปรษณีย์

Japanese-English: EDICT Dictionary
ではまた;じゃまた[dehamata ; jamata] (exp) (abbr) see you later (used in casual correspondence and conversation); goodbye; sincerely [Add to Longdo]
ふつおた;フツオタ[futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners) [Add to Longdo]
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] (n) {comp} association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] (n) {comp} association-responding-application-entity; association-responder [Add to Longdo]
アマルナ文書[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets) [Add to Longdo]
インフォーマント[info-manto] (n) informant (often with regard to survey respondents) [Add to Longdo]
カウ[kau] (n) (abbr) {comp} (See カウンター・2,モニ) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems) [Add to Longdo]
カウンター(P);カウンタ[kaunta-(P); kaunta] (n) (1) counter; (2) service counter (e.g. at a bank); (3) counter (at a bar, cafe, etc.); (4) {comp} (See カウ,モニター・3) automatically responding with an upload slot to someone who allows you to download (e.g. in P2P systems); (P) [Add to Longdo]
コルレス[koruresu] (n) (abbr) correspondent [Add to Longdo]
コルレス契約[コルレスけいやく, koruresu keiyaku] (n) correspondent arrangement [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
応答側[おうとうがわ, outougawa] responder [Add to Longdo]
応答側Nアドレス[おうとうがわNアドレス, outougawa N adoresu] responding-(N)-address [Add to Longdo]
応答側SS利用者[おうとうがわSSりようしゃ, outougawa SS riyousha] responding SS user [Add to Longdo]
接続関係にあるNエンティティ[せつぞくかんけいにあるNエンティティ, setsuzokukankeiniaru N enteitei] correspondent (N)-entities [Add to Longdo]
不整合[ふせいごう, fuseigou] non-conformance, non-alignment, non-correspondence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 respond
   v 1: show a response or a reaction to something [syn: {react},
      {respond}]
   2: react verbally; "She didn't want to answer"; "answer the
     question"; "We answered that we would accept the invitation"
     [syn: {answer}, {reply}, {respond}]
   3: respond favorably or as hoped; "The cancer responded to the
     aggressive therapy"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top