ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

respirator

R EH1 S P ER0 EY2 T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -respirator-, *respirator*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
respirator(n) เครื่องช่วยหายใจ, Syn. inhalator
respirator(n) หน้ากากป้องกันก๊าซพิษ, Syn. gas mask
respiratory(adj) ซึ่งเหมาะสำหรับหายใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
respirator(เรส'พิเรเทอะ) n. เครื่องหายใจ,หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ,เครื่องช่วยการหายใจ
respiratory(เรสพะระทอ'รี) adj. เกี่ยวกับการหายใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
respirator(n) เครื่องช่วยหายใจ
respiratory(adj) สำหรับการหายใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
respiratorเครื่องช่วยหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory-หายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory arrestการหายใจหยุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory capacityสมรรถภาพจับแก๊สของเลือด, สมรรถภาพทางการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory care unit (RCU)หน่วยอภิบาลการหายใจ (อาร์ซียู) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory centreศูนย์หายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory distressการหายใจอึดอัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory emergencyภาวะฉุกเฉินทางการหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory failureภาวะการหายใจล้มเหลว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
respiratory insufficiencyภาวะการหายใจบกพร่อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Respiratory aspirationการสำลักน้ำทางระบบหายใจ [TU Subject Heading]
Respiratory distress syndromeกลุ่มอาการหายใจลำบาก [TU Subject Heading]
Respiratory distress syndrome, Adultกลุ่มอาการหายใจลำบากในผู้ใหญ่ [TU Subject Heading]
Respiratory distress syndrome, Newbornกลุ่มอาการหายใจลำบากในทารกแรกเกิด [TU Subject Heading]
Respiratory function testsการทดสอบสมรรถภาพการหายใจ [TU Subject Heading]
Respiratory musclesกล้ามเนื้อหายใจ [TU Subject Heading]
Respiratory organทางเดินหายใจ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Respiratory organsอวัยวะหายใจ [TU Subject Heading]
Respiratory physiologyสรีรวิทยาการหายใจ [TU Subject Heading]
Respiratory soundsภาวะการเกิดเสียงในการหายใจ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
respiratorConcerning the characteristics of respiratory function in swimmers.
respiratorWeakness brought on by a number of respiratory ailments had forced him just last week to announce that he was giving up his conducting career.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องช่วยหายใจ(n) respirator

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องช่วยหายใจ[khreūang chūay hāijai] (n, exp) EN: respirator  FR: respirateur artificiel [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RESPIRATOR R EH1 S P ER0 EY2 T ER0
RESPIRATORS R EH1 S P ER0 EY2 T ER0 Z
RESPIRATORY R EH1 S P ER0 AH0 T AO2 R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
respirator (n) rˈɛspərɛɪtər (r e1 s p @ r ei t @ r)
respirators (n) rˈɛspərɛɪtəz (r e1 s p @ r ei t @ z)
respiratory (j) rˈɪspˈɪrətriː (r i1 s p i1 r @ t r ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
呼吸道[hū xī dào, ㄏㄨ ㄒㄧ ㄉㄠˋ, ] respiratory tract, #11,295 [Add to Longdo]
呼吸系统[hū xī xì tǒng, ㄏㄨ ㄒㄧ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] respiratory system [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Atemschutzmaske {f}respirator mask [Add to Longdo]
respiratorisch {adj}; die Atmung betreffend [med.]respiratory [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
RSウイルス[アールエスウイルス, a-ruesuuirusu] (n) RS virus (respiratory syncytial virus) [Add to Longdo]
SARS[サーズ, sa-zu] (n) (See 重症急性呼吸器症候群) severe acute respiratory syndrome; SARS [Add to Longdo]
レスピレーター[resupire-ta-] (n) respirator [Add to Longdo]
気道[きどう, kidou] (n) respiratory tract; air duct [Add to Longdo]
気門[きもん, kimon] (n) spiracle (respiratory pores in the body of insects) [Add to Longdo]
空気呼吸器[くうきこきゅうき, kuukikokyuuki] (n) respirator; breathing apparatus [Add to Longdo]
呼吸運動[こきゅううんどう, kokyuuundou] (n) respiratory movement [Add to Longdo]
呼吸器[こきゅうき, kokyuuki] (n) respiratory organs; (P) [Add to Longdo]
呼吸器系[こきゅうきけい, kokyuukikei] (n) respiratory system [Add to Longdo]
呼吸器疾患[こきゅうきしっかん, kokyuukishikkan] (n) respiratory illness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 respirator
   n 1: a breathing device for administering long-term artificial
      respiration [syn: {respirator}, {inhalator}]
   2: a protective mask with a filter; protects the face and lungs
     against poisonous gases [syn: {gasmask}, {respirator}, {gas
     helmet}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top