ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

respect*

R IH0 S P EH1 K T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: respect, -respect-, *respect*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
respect(n) ประเด็น, Syn. aspect, characteristic, point
respect(n) ความเคารพ, See also: ความนับถือ, Syn. admiration, esteem, honour
respect(n) ความเอาใจใส่, Syn. consideration, thoughtfulness
respect(vt) เคารพ, See also: นับถือ, Syn. esteem, honour
respect(vt) เอาใจใส่, See also: คำนึงถึง, Syn. regard, think of
respecter(n) ผู้นับถือ
respectful(adj) ซึ่งมีความเคารพ, See also: สุภาพเรียบร้อย, Syn. mannerly, courteous
respectful(adj) น่านับถือ, See also: น่าเคารพ, Syn. deferential, reverent, considerate, respectful, Ant. disrespectful, impolite
respecting(prep) เกี่ยวข้องกับ, See also: ในเรื่องของ, เกี่ยวกับ, Syn. regarding, concerning, in relation to, pertaining to, with reference to, as for, in the matter of
respective(adj) เกี่ยวกับแต่ละสิ่งหรือบุคคล, Syn. particular, specific
respect for(phrv) เคารพ, See also: นับถือ, ยกย่อง
respectable(adj) น่านับถือ, See also: น่าเคารพ, Syn. esteemed, honourable
respectable(adj) ถูกต้องสมควร, Syn. fair, standard
respectively(adv) ตามลำดับ, See also: โดยลำดับ, Syn. severally
respectability(n) ความน่านับถือ, Syn. decency, integrity, reputability
respect oneself(phrv) นับถือตนเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
respect(รีสเพคทฺ') n. ความนับถือ,ความเคารพ,ความยำเกรง,ความคารวะ,ความเอาใจใส่,ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวข้อง,ประเด็น,ข้อ,ประการ vt. นับถือ,เคารพ,สัมพันธ์กับ,เกี่ยวกับ,คำนึง,พิจารณา, See also: respecter n., Syn. regard, esteem
respectability(รีสเพค'ทะบิล'ลิที) n. ความน่านับถือ,ความน่าเคารพ,ความน่ายำเกรง,ความมีหน้ามีตา,บุคคลที่มีหน้ามีตา,ความสูงต่ำ,ความเหมาะสม,ความถูกต้องสมควร, See also: respectabilities n. สิ่งที่ถูกต้องสมควร, สิ่งที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
respectable(รีสเพค'ทะเบิล) adj. น่านับถือ,น่าเคารพ,น่ายำเกรง,มีหน้ามีตา,สูงส่ง,สมควร,ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม,มีศักดิ์ศรี,มากมาย, See also: respectableness n. respectably adv., Syn. admirable, proper, appreciable
respectant(รีสเพค'เทินทฺ) adj. ซึ่งตั้งตรงกับสายตา,เกี่ยวกับการมองไปข้างหลัง
respecter(รีสเพค'เทอะ) n. ผู้นับถือ,ผู้เคารพ,ผู้ยำเกรง,
respectful(รีสเพคทฺ'ฟูล) adj. มีความนับถือ,มีความเคารพ,มีความยำเกรง,สุภาพเรียบร้อย, See also: respectfully adv. respectfulness n., Syn. reverent, Ant. rude
respecting(รีสเพค'ทิง) prep. เกี่ยวกับ,ด้วยว่า,ในกรณี, Syn. regarding, concerning
respective(รีสเพค'ทิฟว) adj. เกี่ยวกับแต่ละบุคคลหรือแต่ละสิ่ง,แต่ละ,ทุก,ต่างก็,โดยเฉพาะ,โดยลำดับ, See also: respectiveness n.
respectively(รีสเพค'ทิฟวลี) adv. ตามลำดับ,ทุก,แต่ละ,ต่างก็
disrespect(ดิสริสเพคทฺ') n. การขาดความเคารพนับถือ,การดูหมิ่น,ความไม่เคารพยำเกรง
disrespectful(ดิสริสเพค'ฟูล) adj. เป็นการดูหมิ่น,ขาดความเคารพยำเกรง, See also: disrespectfulness n. ดูdisrespectful, Syn. discourteous, rude
self-respect(เซลฟฺ'รีสเพคทฺ') n. การเคารพตัวเอง,การหยิ่งในศักดิ์ศรีของตัว เอง., See also: self-respectful, self-respecting adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
respect(n) ความเคารพ,ความนับถือ,ความเกี่ยวเนื่อง,ความสัมพันธ์
respect(vt) เคารพ,นับถือ,พาดพิง,เกี่ยวกับ,คำนึงถึง
respectability(n) ความถูกต้อง,ความน่านับถือ,ความเหมาะสม,ความสูงส่ง
respectable(adj) น่าเคารพยำเกรง,น่านับถือ,สูงส่ง,ถูกต้อง,เหมาะสม
respectful(adj) ซึ่งเคารพยำเกรง,ซึ่งเคารพนับถือ
respecting(pre) ว่าด้วย,เกี่ยวกับ,ในกรณี
respective(adj) ตามลำดับ,โดยเฉพาะ,ทุกๆ
respectively(adv) แต่ละ,ตามลำดับ,ทุกๆ
disrespect(n) ความไม่นับถือ,ความไม่มีสัมมาคารวะ,การดูหมิ่น
disrespect(vt) ไม่นับถือ,ไม่มีสัมมาคารวะ,ดูหมิ่น
disrespectful(adj) หยาบคาย,ไม่สุภาพ,ไม่เคารพนับถือ,ดูหมิ่น
irrespective(adj) ไม่จำกัด,ไม่คำนึงถึง
SELF-self-respect(n) การหยิ่งในศักดิ์ศรีตัวเอง,ความนับถือตัวเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
respective dates and hoursเรียงตามวันและเวลา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Respect for personsการยอมรับความเป็นมนุษย์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
respectRespect for law is fundamental to our society.
respectRespect is due to older people.
respectRespect is due to the proletariat.
respectRespect is greater from a distance.
respectRespect of the young for the old quite natural.
respectRespect yourself.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู่บ้านคู่เมือง(adj) respectable, See also: national, priceless, invaluable, Syn. ประจำเมือง, Example: แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแม่น้ำคู่บ้านคู่เมือง, Thai Definition: ที่เป็นของประจำบ้านเมืองหรือที่มีมาพร้อมกับบ้านเมือง ถือว่าเป็นของที่มีค่ามาก
ยำเกรง(v) respect, See also: be afraid of, be in awe of, Syn. ยำเยง, เคารพนับถือ, นับถือ, เคารพยำเกรง, เคารพยกย่อง, เคารพ, Example: สำนักสงฆ์แห่งนี้มิใช่เป็นที่ชาวบ้านยำเกรงเท่านั้นแม้แต่ทางราชการก็ไม่อยากเข้าไปแตะต้องวุ่นวายด้วย, Thai Definition: เกรงด้วยความเคารพนับถือ
คารวะ(v) respect, See also: regard, esteem, compliment, revere, venerate, Syn. เคารพ, นับถือ, Example: เขาโค้งศรีษะลงเพื่อคารวะและกล่าวขอบคุณในศรัทธาบริจาคของท่านผู้ชม, Thai Definition: กริยาอาการที่การแสดงความเคารพทั้งทางกายและวาจา
คารวะ(n) respect, See also: regard, esteem, compliment, reverence, veneration, Syn. ความเคารพ, ความนับถือ, Example: การแสดงคารวะต่อผู้ใหญ่เป็นเรื่องที่เด็กๆ สมควรกระทำ, Thai Definition: การแสดงความเคารพทั้งทางกายและวาจา
เคารพ(v) respect, See also: esteem, regard, value, Syn. ยกย่อง, ชื่นชม, นับถือ, เคารพนับถือ, ให้เกียรติ, Ant. ดูหมิ่น, ดูแคลน, Example: นักเรียนควรเคารพครูบาอาจารย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน, Thai Definition: แสดงอาการนับถือ
เคารพนับถือ(v) respect, See also: esteem, regard, value, appreciate, Syn. ยกย่อง, ชื่นชม, เคารพ, นับถือ, ให้เกียรติ, Ant. ดูหมิ่น, ดูแคลน, Example: เด็กๆ ควรเคารพนับถือญาติผู้ใหญ่
พินอบพิเทา(v) respect, Syn. เคารพ, นอบน้อม, นบนอบ, เคารพนบนอบ, Example: เขาไม่ยอมพินอบพิเทาคนใหญ่คนโตในกระทรวง, Thai Definition: เคารพนบนอบอย่างมีสัมมาคารวะ
ปู่เจ้า(n) grand old man, See also: respected aged person, Syn. เจ้าปู่, Example: แพงได้พระลอมาแนบข้างอยู่หว่างกลางก็เพราะติดตามไก่ที่ปู่เจ้าใช้ให้ผีลง, Thai Definition: ผู้เฒ่าที่คนเคารพนับถือ
มืออ่อน(adj) well-mannered, See also: respectful, submissive, humble, reverent, Syn. นอบน้อม, อ่อนน้อม, Ant. มือแข็ง, Example: เขาเป็นคนมืออ่อนพบใครก็ยกมือไหว้
มานิต(n) respectful person, See also: honourable person, esteemed person, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่คนนับถือ, ผู้ที่คนยกย่อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เป็นลำดับ(adv) in order, See also: respectively, in turn, serially, Example: ดีเจเปิดเพลงเพราะๆ ต่อเนื่องกันเป็นลำดับจนจบรายการ, Thai Definition: อย่างเรียงถัดๆ กันไป
มานิต(n) respectful person, See also: honourable person, esteemed person, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่คนนับถือ, ผู้ที่คนยกย่อง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วุฒ(adj) respectable, Thai Definition: เป็นที่นับถือ
สัมมาคารวะ(n) respect, See also: esteem, regard, deference, Example: เขาเป็นคนมีสัมมาคารวะและเชื่อฟังผู้ใหญ่, Thai Definition: การมีความเคารพนอบน้อมต่อผู้อื่น
ตามลำดับ(adv) respectively, See also: in turn, in order, consecutively, Syn. เป็นลำดับ, Example: คณะกรรมการประกาศรายชื่อผู้เข้าประกวดหมายเลข 1 และ 2 จนถึงหมายเลข 30 ตามลำดับ, Thai Definition: อย่างเรียงกันไว้ให้เป็นระเบียบตามตำแหน่งตั้งแต่ต้นจนถึงสุดท้าย
ถือเคร่ง(v) respect, See also: observe, Thai Definition: นับถือและปฏิบัติตามอย่างจริงจัง
ทรงเกียรติ(adj) honourable, See also: respectable, honoured, noble, virtuous, reputable, Example: เขาเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่อันทรงเกียรตินี้
น่าเคารพ(adj) respectable, See also: venerable, honorable, Syn. น่าเกรงขาม, น่านับถือ, น่ายกย่อง, น่ายำเกรง, Ant. น่าดูหมิ่น, เหยียดหยาม, Example: ท่านควรทำตัวเองให้เป็นครูที่น่าเคารพของลูกศิษย์
น่านับถือ(adj) respectable, See also: estimable, honorable, Syn. น่าเคารพ, น่าเลื่อมใส, น่าสรรเสริญ, น่าเชื่อถือ, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม
น่าเลื่อมใส(adj) respectable, See also: estimable, honorable, Syn. น่านับถือ, น่าเชื่อถือ, น่าศรัทธา, Ant. น่าดูถูก, น่าดูหมิ่น, น่าเหยียดหยาม
ยกย่อง(v) esteem, See also: respect, value, admire, praise, Syn. เชิดชู, สรรเสริญ, ชมเชย, ชื่นชม, Example: นักอ่านยกย่องกวีซีไรท์
กราบบังคมทูลพระกรุณา(v) inform (The king, a Royal Highness), See also: respectfully inform, tell (royal word), Example: นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณา
กราบเรียน(v) respectedly inform (a superior), Syn. เรียน, Example: กราบเรียนเจ้าคุณอาจารย์ที่เคารพ, Thai Definition: คำขึ้นต้นจดหมายแบบหนึ่ง ใช้เพื่อแสดงความเคารพสูงสุด เช่น ใช้ในการเขียนจดหมายราชการถึงนายกรัฐมนตรี เป็นต้น
ความเกรงขาม(n) respectability, Syn. ความเกรงกลัว, ความครั่นคร้าม, Example: สมาชิกพรรคหลายต่อหลายคนให้ความเกรงขามต่อหัวหน้าพรรค
ความเคารพ(n) respect, See also: regard, esteem, Syn. ความนับถือ, ความเคารพนับถือ, Example: ความเคารพครูบาอาจารย์เป็นสิ่งที่น่านับถือและยกย่อง
ความนับถือ(n) respect, See also: regard, esteem, Syn. ความเชื่อถือ, ความเคารพ, ความนับหน้าถือตา, Example: กำนันเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับความนับถือจากคนในหมู่บ้าน
เทอดทูน(v) worship, See also: respect, regard, revere, venerate, adore, idolize, exalt, adulate, Syn. ศรัทธา, บูชา
นบนอบ(v) respect, See also: revere, venerate, curtsy, regard, honor, worship, Syn. นอบน้อม, นอบนบ, Example: เป็นเด็กดีต้องนบนอบผู้ใหญ่, Thai Definition: น้อมกายลงไหว้อย่างเคารพ
นอบนบ(v) bow, See also: respect, Syn. นบนอบ, Thai Definition: ยอบกายลงไหว้, น้อมกายลงไหว้
นอบน้อม(v) respect, Syn. นบนอบ, พินอบพิเทา, Thai Definition: อาการซึ่งแสดงความเคารพอย่างสูง
นับถือ(v) respect, See also: revere, venerate, curtsy, regard, value, honor, Syn. เคารพ, บูชา, Example: สุรีพรนับถืออาจารย์ของเขามาก, Thai Definition: เชื่อถือ ยึดมั่นในสิ่งนั้น
นับหน้าถือตา(v) respect, Syn. นับถือ, Example: ผู้คนทั่วไปต่างก็นับหน้าถือตาท่านในฐานะเป็นที่ปรึกษาพิเศษ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญเชิญ[anchoēn] (v) EN: respectfully invite ; invite with great respect ; respectfully engage
เชื่อถือ[cheūatheū] (v) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; respect ; admire ; look up to ; believe  FR: croire en ; avoir foi en
ด้าน[dān] (prep) EN: in ; for ; on ; with regard to ; in respect of  FR: en ; en matière de
โดยลำดับ[dōi lamdap] (adv) EN: in order ; by order ; respectively ; step by step ; progressively ; gradually  FR: progressivement ; pas à pas
โดยไม่เห็นแก่หน้าใคร[dōi mai henkaē nā khrai] (xp) EN: without respect of persons
ด้วยประการทั้งปวง[dūay prakān thangpūang] (adv) EN: in every respect
ข้ามหัว[khāmhūa] (v) EN: be disrespectful
ข้ามหน้า[khāmnā] (v) EN: be disrespectful  FR: x
ข้ามหน้าข้ามตา[khāmnākhāmtā] (v) EN: be disrespectful
คำนับ[khamnap] (v) EN: salute ; greet ; pay obeisance to ; bow to ; make a dee bow ; pay one's respects  FR: saluer ; faire des courbettes (fam.)
เคารพ[khaorop] (v) EN: respect ; honour ; esteem ; abide ; regard ; value ; revere  FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer ; être respectueux ; avoir des égards ; estimer
เคารพนับถือ[khaoropnaptheū] (v, exp) EN: respect ; esteem ; regard ; value ; appreciate  FR: respecter ; estimer
คารวะ[khārawa] (n) EN: respect ; regard ; esteem ; courtesy ; compliment ; reverence ; veneration  FR: respect [m] ; déférence [f]
คารวะ[khārawa] (v) EN: respect ; regard ; esteem ; compliment ; revere ; venerate ; honour
ขอแสดงความนับถือ[khø sadaēng khwām naptheū] (xp) EN: Respectfully yours ; Yours truly ; I assure you of my highest respect   FR: Respectueusement vôtre ; Sincèrement vôtre
คร้าม[khrām] (v) EN: be afraid ; scare ; fear ; dread ; be awed by ; have due respect for  FR: être intimidé ; être impressionné ; craindre
ความเคารพ[khwām khaorop] (n) EN: respect ; regard ; esteem ; honour  FR: respect [m] ; estime [f] ; égard [m]
ความนับถือ[khwām naptheū] (n) EN: respect ; regard ; esteem  FR: estime [f] ; considération [f] ; respect [m]
เกี่ยวกับ[kīokap] (x) EN: regarding ; in regard to ; concerning ; about ; pertaining to ; with respect to  FR: concernant ; au sujet de ; à propos de ; relatif à ; en rapport avec ; ce qui concerne ; sur
กลับคำ[klap kham] (v, exp) EN: go back on one's word ; break a promise ; fail to keep one's word ; break one's word ; revoke one's word  FR: renier sa parole ; ne pas respecter sa parole ; trahir sa promesse ; se rétracter ; se dédire
ก้มกราบ[komkrāp] (v) EN: bow down as a sign of respect
เกรงใจ[krēngjai] (x) EN: be considerate ; have deference ; caring for ; be too courteous ; be afraid of offending ; look up with great respect ; give high priority to how another person feels/thinks about sth  FR: montrer de la déférence ; témoigner son respect ; faire preuve de considération ; montrer de la réserve ; craindre de déranger ; craindre d'offenser ; se gêner
ลอยชาย[løichāi] (adv) EN: disrespectfully ; unconcernedly ; edges floating ; edges flapping about
หลู่[lū] (v) EN: insult ; humiliate ; disparage ; scorn ; disdain ; slight ; treat with disrespect  FR: insulter : humilier ; mépriser
ไม่เห็นหัว[mai hen hūa] (v, exp) EN: be disrespectful
ไม่เห็นแก่ใคร[mai hen kaē khrai] (v, exp) EN: have no respect
ไม่ว่า[maiwā] (x) EN: irrespective of ; regardless of ; no matter what/who/where  FR: peu importe (que) ; qu'importe
หน้า[nā] (n) EN: reputation ; honour = honor (Am.) ; respectability ; credibility ; integrity
นาย[nāi] (n) EN: [classifier : higher-status, respectable male persons]  FR: [classificateur : dignitaires masculins ; personnes (m.) qui ont un statut élevé]
น่าเคารพ[nākhaorop] (adj) EN: respectable ; venerable ; honorable  FR: respectable ; honorable
นมัสการ[namasakān] (x) EN: pray ; pay respects ; salute  FR: prier ; rendre hommage ; rendre grâces
น่านับถือ[nānaptheū] (adj) EN: respectable ; estimable ; honorable  FR: estimable ; respectable ; honrable
นับหน้าถือตา[napnātheūtā] (v) EN: respect
นับถือ[naptheū] (v) EN: esteem ; respect ; honour ; revere ; venerate ; curtsy ; regard; value  FR: respecter ; honorer ; vénérer ; révérer
นอบ[nøp] (v) EN: bow ; respect  FR: s'incliner ; se prosterner
นอบน้อม[nøpnøm] (v) EN: respect ; have respect for   FR: être respectueux ; être déférent
อ่อนน้อม[ønnøm] (adj) EN: submissive ; respectful  FR: respectueux ; poli
ปฏิบัติตาม[patibat tām] (v) EN: abide by ; follow ; observe the precepts ; act accordingly ; comply with ; execute ; behave ; track ; trace  FR: se conformer ; obéir (à) ; suivre ; respecter ; observer
ปฏิบัติตามกฎหมาย[patibat tām kotmāi] (v, exp) EN: abide by law ; obey the law  FR: respecter la loi
ปฏิบัติตามสัญญา[patibattām sanyā] (v, exp) EN: execute a contract ; perform a contract ; keep to a contract ; observe an agreement  FR: respecter un accord
เป็นลำดับ[pen lamdap] (adv) EN: successively ; in succession ; one after the other ; in order ; respectively ; progressively ; gradually  FR: progressivement ; graduellement
พนม[phanom] (v) EN: put the palms of the hands together in salute ; press the hands together at the chest or forehead in sign of respect ; clasp palms together in the attitude of salutation or adoration  FR: joindre les mains pour saluer
พนมมือ[phanom meū] (v, exp) EN: put the palms of the hands together in salute ; press the hands together at the chest or forehead in sign of respect  FR: joindre les mains pour saluer
ผิดแบบ[phit baēp] (v, exp) EN: be out of shape  FR: ne pas respecter les plans
ผู้ดีเก่า[phūdī kao] (n, exp) EN: aristocrat ; noble ; well-mannered person ; respected person ; old upper class
ภูมิ[phūm] (adj) EN: honorable ; dignified ; respectable  FR: digne ; respectable
ผู้เฒ่า[phūthao] (n) EN: old man ; aged person ; grand old man  FR: vieillard [m] ; personne âgée et respectable [f]
ประการ[prakān] (n) EN: [classifier : numerative noun for items, counts, points, kinds, sorts, ways, respects]  FR: [classificateur : éléments, points, aspects, espèces, sortes, lieux...)
รับไหว้[rapwāi] (v, exp) EN: acknowledge a salute ; return a greeting ; accept a token of bride and bridegroom's respect  FR: accepter ; prendre
รดน้ำดำหัว[rotnām damhūa] (n, exp) EN: water-pouring ceremony to ask a blessing from a respected elder

CMU English Pronouncing Dictionary
RESPECT R IH0 S P EH1 K T
RESPECT R IY0 S P EH1 K T
RESPECTS R IY0 S P EH1 K T S
RESPECTS R IH0 S P EH1 K T S
RESPECTED R IH0 S P EH1 K T IH0 D
RESPECTED R IY0 S P EH1 K T AH0 D
RESPECTIVE R IY0 S P EH1 K T IH0 V
RESPECTIVE R IH0 S P EH1 K T IH0 V
RESPECTING R IY0 S P EH1 K T IH0 NG
RESPECTFUL R IH0 S P EH1 K T F AH0 L
RESPECTABLY R IY0 S P EH1 K T AH0 B L IY0
RESPECTABLE R IY0 S P EH1 K T AH0 B AH0 L
RESPECTABLE R IH0 S P EH1 K T AH0 B AH0 L
RESPECTS(2) R AH0 S P EH1 K S
RESPECTS(3) R IY0 S P EH1 K S
RESPECTFULLY R IH0 S P EH1 K T F AH0 L IY0
RESPECTED(2) R IY0 S P EH1 K T IH0 D
RESPECTIVELY R IH0 S P EH1 K T IH0 V L IY0
RESPECTABILITY R IY0 S P EH2 K T AH0 B IH1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
respect (v) rˈɪspˈɛkt (r i1 s p e1 k t)
respects (v) rˈɪspˈɛkts (r i1 s p e1 k t s)
respected (v) rˈɪspˈɛktɪd (r i1 s p e1 k t i d)
respecter (n) rˈɪspˈɛktər (r i1 s p e1 k t @ r)
respecters (n) rˈɪspˈɛktəz (r i1 s p e1 k t @ z)
respectful (j) rˈɪspˈɛktfəl (r i1 s p e1 k t f @ l)
respecting (v) rˈɪspˈɛktɪŋ (r i1 s p e1 k t i ng)
respective (j) rˈɪspˈɛktɪv (r i1 s p e1 k t i v)
respectable (j) rˈɪspˈɛktəbl (r i1 s p e1 k t @ b l)
respectably (a) rˈɪspˈɛktəbliː (r i1 s p e1 k t @ b l ii)
respectfully (a) rˈɪspˈɛktfəliː (r i1 s p e1 k t f @ l ii)
respectively (a) rˈɪspˈɛktɪvliː (r i1 s p e1 k t i v l ii)
respectability (n) rˈɪspˌɛktəbˈɪlɪtiː (r i1 s p e2 k t @ b i1 l i t ii)
respectabilities (n) rˈɪspˌɛktəbˈɪlɪtɪz (r i1 s p e2 k t @ b i1 l i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方面[fāng miàn, ㄈㄤ ㄇㄧㄢˋ, ] respect; aspect; field; side, #201 [Add to Longdo]
尊敬[zūn jìng, ㄗㄨㄣ ㄐㄧㄥˋ, ] respect; to revere, #7,080 [Add to Longdo]
[gōng, ㄍㄨㄥ, ] respectful, #12,590 [Add to Longdo]
敬意[jìng yì, ㄐㄧㄥˋ ㄧˋ, ] respect; tribute, #13,996 [Add to Longdo]
尊贵[zūn guì, ㄗㄨㄣ ㄍㄨㄟˋ, / ] respected; respectable; honorable, #14,189 [Add to Longdo]
敬爱[jìng ài, ㄐㄧㄥˋ ㄞˋ, / ] respect and love, #18,834 [Add to Longdo]
[zhī, ㄓ, ] respectful (ly), #34,550 [Add to Longdo]
礼贤下士[lǐ xián xià shì, ㄌㄧˇ ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧㄚˋ ㄕˋ, / ] respect for the wise, #89,377 [Add to Longdo]
可尊敬[kě zūn jìng, ㄎㄜˇ ㄗㄨㄣ ㄐㄧㄥˋ, ] respectable [Add to Longdo]
[tì, ㄊㄧˋ, ] respect, regard; to stand in awe of, to be alarmed [Add to Longdo]
敬启[jìng qǐ, ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧˇ, / ] respectful closing to a letter [Add to Longdo]
表示敬意[biǎo shì jìng yì, ㄅㄧㄠˇ ㄕˋ ㄐㄧㄥˋ ㄧˋ, ] respectful; to show respect [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
seriös {adj}respectable [Add to Longdo]
Achtbarkeit {f}respectability [Add to Longdo]
Achtung {f} | Achtung voreinanderrespect | respect for each other [Add to Longdo]
Ehrbarkeit {f}respectableness [Add to Longdo]
Ehrbietigkeit {f}respectfulness [Add to Longdo]
Hinsicht {f}; Beziehung {f} | in dieser Hinsicht | in gewisser Hinsicht; gewissermaßen | in jeder Hinsicht | in jeder Hinsicht; im Grunde | in vieler Hinsicht | in Hinsicht auf das eben Erwähnterespect | in this respect; in this regard | in a sense; in a way | in every respect; in all respects; in every sense | in a manner of speaking | in many respects | in these premises [Add to Longdo]
Respekt {m} (vor) | Respekt haben vor | großen Respekt haben vor | bei allem Respekt | sich bei jdm. Respekt verschaffenrespect (for) | to respect | to have great respect for | with all due respect | to teach someone to respect one [Add to Longdo]
Reverenz {f}; Hochachtung {f} | jdm. seine Referenz erweisenrespect; esteem; high esteem | to pay sb. one's respects [Add to Longdo]
achtungsvoll; ehrerbietig; respektvoll {adj} | achtungsvoller; ehrerbietiger; respektvoller | am achtungsvollsten; am ehrerbietigsten; am respektvollstenrespectful | more respectful | most respectful [Add to Longdo]
ansehnlichrespectable [Add to Longdo]
ansehnlich {adv}respectably [Add to Longdo]
besondersrespective [Add to Longdo]
beziehungsweise {adv}respectively [Add to Longdo]
beziehungsweiserespective [Add to Longdo]
ehrbar {adj} | ehrbarer | am ehrbarstenrespectable | more respectable | most respectable [Add to Longdo]
ehrbar {adv}respectably [Add to Longdo]
ehrbietig {adv}respectfully [Add to Longdo]
hochachtungsvoll {adv}respectfully [Add to Longdo]
jeweiligrespective; particular; actual [Add to Longdo]
respektierendrespecting [Add to Longdo]
respektiertrespects [Add to Longdo]
seriös {adv} | seriös auftretenrespectable | to appear respectable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
てんでに[tendeni] (adv) each; respectively; individually; separately [Add to Longdo]
ます[masu] (aux-v) (1) (pol) (See ませ) used to indicate respect for the listener (or reader); (2) (arch) (hum) used to indicate respect for those affected by the action [Add to Longdo]
オネトーム[oneto-mu] (n) respectable person (fre [Add to Longdo]
ハートメイル;ハートメール;はあとめーる[ha-tomeiru ; ha-tome-ru ; haatome-ru] (n) postcards associated with Respect-for-the-Aged Day, and sold every year starting in September (wasei [Add to Longdo]
リスペクト[risupekuto] (n) respect [Add to Longdo]
愛敬[あいぎょう;あいけい, aigyou ; aikei] (n,vs) (arch) love and respect [Add to Longdo]
案下[あんか, anka] (n) under the table; word of respect added to the addressee's name on a letter [Add to Longdo]
意気地[いくじ(P);いきじ, ikuji (P); ikiji] (n) self-respect; self-confidence; guts; backbone; (P) [Add to Longdo]
畏;賢;恐;可祝[かしこ(畏;賢;恐);かしく(畏;恐;可祝), kashiko ( i ; satoshi ; kyou ); kashiku ( i ; kyou ; ka shuku )] (exp) (uk) (fem) yours sincerely (used to sign off on letters); respectfully yours [Add to Longdo]
畏まる[かしこまる, kashikomaru] (v5r,vi) to obey respectfully; to humble oneself; to sit straight (upright, respectfully, attentively) [Add to Longdo]
畏敬[いけい, ikei] (n,vs) reverence; awe; respect [Add to Longdo]
一角;一廉[ひとかど;いっかど, hitokado ; ikkado] (n-adv,n-t,adj-no) (1) a cut above the rest; superior; respectable; full-fledged; something uncommon; (2) one field; one matter; (adv) (3) suitably; reasonably [Add to Longdo]
右文[ゆうぶん, yuubun] (n) respect for literary culture [Add to Longdo]
於かれましては[おかれましては, okaremashiteha] (exp) (uk) (hon) (pol) (See に於いて) in respect of; in regards to; as for [Add to Longdo]
何処か[どこか(P);どっか(ik), dokoka (P); dokka (ik)] (exp,n,adv) (uk) somewhere; anywhere; in some respects; (P) [Add to Longdo]
何処までも(P);何処迄も[どこまでも, dokomademo] (adv) (uk) anywhere; through thick and thin; to the utmost; persistently; stubbornly; in all respects; thoroughly; (P) [Add to Longdo]
花嫁御寮[はなよめごりょう, hanayomegoryou] (n) (respectful term for a) bride [Add to Longdo]
外聞[がいぶん, gaibun] (n) reputation; respectability; honour; honor [Add to Longdo]
各々(P);各各(P);夫れ夫れ(P);夫夫;夫々;其れ其れ;其其;其々;各[それぞれ(各々;各各;夫れ夫れ;夫夫;夫々;其れ其れ;其其;其々)(P);おのおの(各々;各各;各)(P), sorezore ( kakukaku ; kaku kaku ; otto re otto re ; otto otto ; sorezore ; sono re ] (n-t) each; every; either; respectively; severally; (P) [Add to Longdo]
官尊民卑[かんそんみんぴ, kansonminpi] (n) respecting the authorities and denigrating ordinary citizens; statism [Add to Longdo]
机下;几下[きか, kika] (n) (1) word of respect added to the addressee's name on a letter; (2) under the desk [Add to Longdo]
貴ぶ(P);尊ぶ(P)[とうとぶ(P);たっとぶ(P), toutobu (P); tattobu (P)] (v5b,vt) to value; to prize; to esteem; to respect; (P) [Add to Longdo]
貴家[きか, kika] (n) your home (respectful) [Add to Longdo]
貴国[きこく, kikoku] (n) your country (respectful) [Add to Longdo]
貴札[きさつ, kisatsu] (n) your letter (respectful) [Add to Longdo]
貴所[きしょ, kisho] (pn,adj-no) your place; you (respectful) [Add to Longdo]
貴僧[きそう, kisou] (n) high priest; respectful form of address to a priest [Add to Longdo]
貴店[きてん, kiten] (n) your store or shop (respectful) [Add to Longdo]
貴名[きめい, kimei] (n) your name (respectful) [Add to Longdo]
貴覧[きらん, kiran] (n) your (visual) observation (respectful) [Add to Longdo]
鞠躬如;きっきゅう如[きっきゅうじょ;きくきゅうじょ(鞠躬如), kikkyuujo ; kikukyuujo ( mari kyuu jo )] (adj-t,adv-to) deferential; humble; reverent; respectful [Add to Longdo]
恐らくは[おそらくは, osorakuha] (exp,adv) (1) I fear that it's likely that; (2) with all due respect [Add to Longdo]
恐れながら;恐れ乍ら;畏れながら[おそれながら, osorenagara] (exp) let me humbly say; most humbly; with all due respect [Add to Longdo]
恐恐;恐々[きょうきょう, kyoukyou] (adj-na,int,n) respect (epistolary usage) [Add to Longdo]
恐察[きょうさつ, kyousatsu] (n,vs) taking another's opinion into consideration (term of respect) [Add to Longdo]
恭しい[うやうやしい, uyauyashii] (adj-i) respectful; reverent [Add to Longdo]
恭しく[うやうやしく, uyauyashiku] (adv) reverentially; respectfully [Add to Longdo]
恭賀[きょうが, kyouga] (n) respectful congratulations [Add to Longdo]
恭敬[きょうけい, kyoukei] (n) respect; reverence; veneration [Add to Longdo]
恭倹[きょうけん, kyouken] (adj-na,n) respectfulness and modesty; deference [Add to Longdo]
仰ぐ[あおぐ, aogu] (v5g,vt) (1) to look up (at); (2) to look up (to); to respect; to revere; (3) to ask for; to seek; (4) to turn to someone; to depend on; (5) to drink; to take; (P) [Add to Longdo]
謹んで[つつしんで, tsutsushinde] (adv) respectfully; humbly; reverently [Add to Longdo]
謹んで申し上げます[つつしんでもうしあげます, tsutsushindemoushiagemasu] (exp) I wish to state respectfully that... [Add to Longdo]
謹告[きんこく, kinkoku] (n,vs) informing with respect; announcing respectfully [Add to Longdo]
謹書[きんしょ, kinsho] (n,vs) respectfully written [Add to Longdo]
謹話[きんわ, kinwa] (n) respectful comments [Add to Longdo]
啓上[けいじょう, keijou] (n,vs) (hum) (often used in letters, e.g. as an opening phrase) (See 一筆啓上) speaking respectfully [Add to Longdo]
[けい, kei] (n) reverence; respect [Add to Longdo]
敬い[うやまい, uyamai] (n) reverence; respect; honor; honour; veneration; esteem [Add to Longdo]
敬う[うやまう, uyamau] (v5u,vt) to show respect; to honour; to honor; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 respect
   n 1: (usually preceded by `in') a detail or point; "it differs
      in that respect" [syn: {respect}, {regard}]
   2: the condition of being honored (esteemed or respected or well
     regarded); "it is held in esteem"; "a man who has earned high
     regard" [syn: {esteem}, {regard}, {respect}] [ant:
     {disesteem}]
   3: an attitude of admiration or esteem; "she lost all respect
     for him" [syn: {respect}, {esteem}, {regard}] [ant:
     {disrespect}]
   4: a courteous expression (by word or deed) of esteem or regard;
     "his deference to her wishes was very flattering"; "be sure
     to give my respects to the dean" [syn: {deference},
     {respect}]
   5: behavior intended to please your parents; "their children
     were never very strong on obedience"; "he went to law school
     out of respect for his father's wishes" [syn: {obedience},
     {respect}]
   6: a feeling of friendship and esteem; "she mistook his manly
     regard for love"; "he inspires respect" [syn: {regard},
     {respect}]
   7: courteous regard for people's feelings; "in deference to your
     wishes"; "out of respect for his privacy" [syn: {deference},
     {respect}, {respectfulness}]
   v 1: regard highly; think much of; "I respect his judgement";
      "We prize his creativity" [syn: {respect}, {esteem},
      {value}, {prize}, {prise}] [ant: {disesteem}, {disrespect}]
   2: show respect towards; "honor your parents!" [syn: {respect},
     {honor}, {honour}, {abide by}, {observe}] [ant: {disrespect}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top