ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resolve

R IY0 Z AA1 L V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resolve-, *resolve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resolve(vi) ตกลงใจ, See also: ตัดสินใจ, Syn. decide, determine
resolve(vt) ตกลงใจ, See also: ตัดสินใจ, Syn. decide, determine
resolve(vi) แยกแยะ, See also: แยก, แยกออก, Syn. break down, separate
resolve(vt) แยกแยะ, See also: แยก, แยกออก, Syn. break down, separate
resolve(vt) ตัดสินใจแน่วแน่, See also: ตกลงใจแน่วแน่, Syn. intend, purpose
resolve(vt) แก้ปัญหา, See also: ตอบข้อข้องใจ, ขจัดข้อสงสัย, Syn. answer, clean up
resolve(vt) มีมติ, See also: ตัดสิน, ลงความเห็นชี้ขาด, Syn. conclude, agree
resolve(vt) วิเคราะห์ (ปัญหา), Syn. analyze
resolve(n) แน่วแน่, See also: ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น, Syn. firmness, steadfastness
resolve(n) การตัดสินใจ, See also: การตกลงใจแน่วแน่, Syn. decision, intention

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resolve(รีซอลว') vt.,vi.,n. (การ) ตกลงใจ,ตัดสินใจ,มีมติ,แยกออก,แยกวิเคราะห์ แยกสลาย n. การตกลงใจ,การตัดสินใจ,ความแน่วแน่,มต', Syn. determine
resolved(รีซอลวดฺ') adj. ตกลงใจ,ตัดสินใจ, Syn. resolute
resolvent(รีซอล'เวินทฺ) adj. เกี่ยวกับการละลายหรือการแตกแยก n. ยาที่ทำให้การบวมหรือการอักเสบหายไป,วิธีแก้ปัญหา

English-Thai: Nontri Dictionary
resolve(n) การลงมติ,การตกลงใจ,การตัดสินใจ,ความแน่วแน่
resolve(vi, vt) แก้ปัญหา,ตกลงกัน,ตัดสินใจ,ลงมติ,กระจาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resolve๑. คืนสภาพปรกติ๒. แยก, แยกส่วนประกอบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resolventตัวแก้ปัญหา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resolveHe made a resolve to stop smoking.
resolveHe resolved to do better work in the future.
resolveHe resolved to embark on a once-in-a-lifetime enterprise.
resolveHe resolved to turn over a new leaf.
resolveInstead of relying on a pension, he resolved to apply for the job.
resolveI resolved I would do my best.
resolveI resolved that I would work harder.
resolveI resolved to break up with her cleanly.
resolveI resolved to keep a diary this year.
resolveI resolved to spend the rest of my life pursuing my ideals.
resolveI resolved to study harder.
resolveIt is impossible to resolve the conflict.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คิดตก(v) solve, See also: resolve, find a solution, unravel, figure out, Syn. คิดออก, คิดสำเร็จ, Example: เขาคิดตกแล้วกับปัญหาที่เกิดขึ้น, Thai Definition: หาทางออกได้
ฮึด(v) resolve, See also: determine, Example: คนขี้กลัวอาจจะกล้าที่จะฮึดสู้ เมื่อจนตรอก, Thai Definition: กลับคิดมุ, กลับรวบรวมกำลังใจทำอย่างเอาจริงเอาจัง
ตัดสินใจ(v) determine, See also: resolve, believe on firmly, make up one's mind, have decided, Syn. ตกลงใจ, Example: เขาตัดสินใจลาออกจากงานเพื่อเรียนต่อระดับปริญญาเอกโดยไม่ฟังคำทัดทานจากคนรอบข้าง
แก้ไข(v) solve, See also: resolve, Syn. แก้, ไขปัญหา, คลี่คลาย, แก้ปัญหา, สะสาง, Example: รัฐบาลแก้ไขปัญหาแต่ละปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แก้ปัญหา(v) solve a problem, See also: resolve a problem, Syn. ไขปัญหา, Example: ตำรวจติดเครื่องควบคุมสัญญาณจราจรโดยอัตโนมัติเพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด
ขบปัญหา(v) solve a problem, See also: resolve a problem, Syn. แก้ปัญหา, Example: เราจะเริ่มที่จะขบปัญหาเหล่านี้อย่างมีการวางแผนวิเคราะห์และใช้เหตุผล, Thai Definition: คิดแก้ปัญหา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เด็ดเดี่ยว[detdīo] (v) EN: be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved  FR: être résolu ; être déterminé ; être décidé
เด็ดขาด[detkhāt] (v) EN: be decisive ; be resolute ; be firm ; be determined ; be resolved ; be absolute  FR: être résolu ; être déterminé
แก้[kaē] (v) EN: solve ; resolve ; settle ; remedy ; cure  FR: résoudre ; solutionner ; régler ; remédier
แก้ปัญหา[kaē panhā] (v) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with  FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; solutionner un problème ; rechercher une solution
ไขปัญหา[khai panhā] (v, exp) EN: resolve a problem
คิดตก[khittok] (v) EN: solve ; resolve ; find a solution ; unravel ; figure out  FR: résoudre ; solutionner ; trouver une solution
ลงมติ[longmati] (v) EN: vote ; cast one's vote ; decide ( by vote) ; resolve ; pass a resolution ; come to a decision  FR: approuver une résolution
ปลงใจ[plongjai] (v) EN: come to the conclusion ; conclude ; be resolved ; be determined ; be resigned ; make up one's mind ; make a decision ; decide  FR: conclure
ตัดสินใจ[tatsinjai] (v) EN: decide ; make up one's mind ; determine ; resolve ; believe on firmly ; have decided  FR: décider de ; se décider à ; se résoudre à ; se déterminer à ; prendre une décision

CMU English Pronouncing Dictionary
RESOLVE R IY0 Z AA1 L V
RESOLVED R IY0 Z AA1 L V D
RESOLVES R IY0 Z AA1 L V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resolve (v) rˈɪzˈɒlv (r i1 z o1 l v)
resolved (v) rˈɪzˈɒlvd (r i1 z o1 l v d)
resolves (v) rˈɪzˈɒlvz (r i1 z o1 l v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分解[fēn jiě, ㄈㄣ ㄐㄧㄝˇ, ] resolve; decompose; break down, #6,920 [Add to Longdo]
立志[lì zhì, ㄌㄧˋ ㄓˋ, ] resolve, #17,624 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beschluss {m} | den Beschluss fassen, etw. zu tunresolve | to make a resolve to do sth. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リゾルバー;リゾルバ[rizoruba-; rizoruba] (n) {comp} resolver [Add to Longdo]
リゾルバキャッシュ[rizorubakyasshu] (n) {comp} caching resolver [Add to Longdo]
意を決する[いをけっする, iwokessuru] (exp,vs-s) to resolve; to ready (oneself) [Add to Longdo]
一念発起;一念ほっき[いちねんほっき, ichinenhokki] (n,vs) being resolved to (do something); having a wholehearted intention [Add to Longdo]
会期不継続の原則[かいきふけいぞくのげんそく, kaikifukeizokunogensoku] (n) principle holding that any matters left unresolved at the end of one Diet session are not to be carried over to the next [Add to Longdo]
解決済み;解決済[かいけつずみ, kaiketsuzumi] (n,adj-no) resolved; settled [Add to Longdo]
覚悟を決める[かくごをきめる, kakugowokimeru] (exp,v1) (See 腹を括る) to prepare oneself (for the worst); to resolve oneself [Add to Longdo]
期す[きす;ごす, kisu ; gosu] (v5s,vi) (1) to expect; to look forward to; (2) to set (a date, etc.); (3) to resolve; to pledge (to oneself); to vow [Add to Longdo]
疑団[ぎだん, gidan] (n) a doubt that lurks in one's soul and that cannot be resolved [Add to Longdo]
疑問氷解[ぎもんひょうかい, gimonhyoukai] (n) one's doubts being cleared away (dispelled, resolved) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
リゾルバ[りぞるば, rizoruba] resolver [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resolve
   n 1: the trait of being resolute; "his resoluteness carried him
      through the battle"; "it was his unshakeable resolution to
      finish the work" [syn: {resoluteness}, {firmness},
      {firmness of purpose}, {resolve}, {resolution}] [ant:
      {irresoluteness}, {irresolution}]
   2: a formal expression by a meeting; agreed to by a vote [syn:
     {resolution}, {declaration}, {resolve}]
   v 1: bring to an end; settle conclusively; "The case was
      decided"; "The judge decided the case in favor of the
      plaintiff"; "The father adjudicated when the sons were
      quarreling over their inheritance" [syn: {decide},
      {settle}, {resolve}, {adjudicate}]
   2: reach a conclusion after a discussion or deliberation [syn:
     {conclude}, {resolve}]
   3: reach a decision; "he resolved never to drink again" [syn:
     {purpose}, {resolve}]
   4: understand the meaning of; "The question concerning the
     meaning of life cannot be answered" [syn: {answer},
     {resolve}]
   5: make clearly visible; "can this image be resolved?"
   6: find the solution; "solve an equation"; "solve for x" [syn:
     {resolve}, {solve}]
   7: cause to go into a solution; "The recipe says that we should
     dissolve a cup of sugar in two cups of water" [syn:
     {dissolve}, {resolve}, {break up}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top