ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

resist

R IH0 Z IH1 S T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -resist-, *resist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resist(vi) ต่อต้าน, See also: ต้านทาน, ต้าน, ขัดขวาง, Syn. defy, oppose
resist(vt) ต่อต้าน, See also: ต้านทาน, ต้าน, ขัดขวาง, Syn. defy, oppose
resist(vt) อดทน, See also: อดกลั้น, ทนต่อ, Syn. refrain, withstand
resister(n) ผู้ทนต่อบางสิ่ง, See also: ผู้ต้านทาน
resistor(n) ตัวต้านทานกระแสไฟฟ้า
resistant(adj) ซึ่งต่อต้าน, See also: ซึ่งขัดขวาง, ซึ่งคัดค้าน, Syn. defiant, unyielding
resistance(n) การต่อต้าน, See also: การขัดขืน, Syn. opposition, struggle
resistance(n) ความอดทน, See also: ความอดกลั้น, Syn. refrainment
resistance(n) แรงต้านทาน, See also: ความต้านทาน, Syn. impediment, friction
resistible(adj) ซึ่งสามารถต้านทานได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
resist(ริซิสทฺ') vt.,vi. ต้าน,ต่อต้าน,ต้านทาน,สกัดกั้น,ทดต่อ,ขัดขืน,ขัดขวาง,อดทน, See also: resistingly adv., Syn. withstand, confront
resistable(รีซิส'ทะเบิล) adj. ต้านทานได้, See also: resistability n.
resistance(รีซิส'เทินซฺ) n. การต้าน,การต่อต้าน,การต้านทาน, ความทน,ความอดทน, See also: Resistance n. องค์การใต้ดินที่ต้องการโค่นล้มรัฐบาล, Syn. fight, withstand
resistant(รซิส'เทินทฺ) adj. ต้าน,ต่อต้าน,ผู้ต่อต้าน,ผู้ขัดขืน,ผู้อดทน,สิ่งต่อต้าน,สิ่งสกัดกั้น S. resisting
passive resistancen. การต่อต้านรัฐบาลหรือกฎหมายโดยการไม่ยอมร่วมมือหรือวิธีรุนแรงอื่น ๆ, See also: passive resister n.

English-Thai: Nontri Dictionary
resist(vt) ขัดขวาง,ต่อต้าน,สกัดกั้น,ต้านทาน
resistance(n) ความต้านทาน,การต่อต้าน,ความอดทน,การสกัดกั้น,การขัดขวาง
resistant(adj) ต่อต้าน,ต้านทาน,ขัดขวาง,สกัดกั้น
irresistible(adj) ต้านทานไม่ได้,ต่อต้านไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
resistanceการขัดขืน, การขัดขวาง, การต่อต้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resistance brazingการแล่นประสานความต้านทาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
resistance butt weldingการเชื่อมชนความต้านทาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
resistance stud weldingการเชื่อมสลักความต้านทาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
resistance weldingการเชื่อมความต้านทาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
resistance welding electrodeขั้วเชื่อมความต้านทาน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
resistance, passiveการต่อต้านอย่างสงบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resistance, total peripheralแรงต้านส่วนปลายทั้งหมด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resistant-ต้านทาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resisting an officerการต่อสู้เจ้าพนักงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
resistanceความต้านทาน, สมบัติของตัวนำในการต้านการไหลกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำนั้น  มีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ที่ปลายทั้งสองของตัวนำกับกระแสไฟฟ้าที่ผ่าน ใช้สัญลักษณ์ R แทนความต้านทาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Resistance thermometerเทอร์มอมิเตอร์ระบบ ความต้านทาน [อุตุนิยมวิทยา]
resistivityสภาพต้านทาน, ความสามารถของสารในการต้านกระแสไฟฟ้า สภาพต้านทานขึ้นอยู่กับชนิดของสารและมีค่าเท่ากับ  เมื่อ R เป็นความต้านทาน A เป็นพื้นที่หน้าตัด และ l เป็นความยาวของสารหรือลวดโลหะ  สภาพต้านทานมีสัญลักษณ์ ρ  มีหน่วย โอห์ม.เมตร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
resistivity surveyresistivity survey, การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
resistorตัวต้านทาน, อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งมีสมบัติในการต้านการผ่านของกระแสไฟฟ้า ทำด้วยลวดต้านทานหรือถ่านคาร์บอน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
resistAll he could do was resist laughing.
resistDesist from useless resistance.
resistHe can't resist sweets.
resistHe resisted arrest violently.
resistHe was so childish that he couldn't resist temptation.
resistHe was too old to resist.
resistHow could I resist.
resistI cannot resist eating pudding.
resistI can't resist sweet things.
resistI could hardly resist laughing.
resistI could not resist the lure of great profits.
resistI didn't resist the pressure they forced on me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แข็งขืน(v) resist, See also: oppose, defy, be obstinate, rebel, Syn. ขัดขืน, แข็งข้อ, Ant. ยอม, ตามใจ, อ่อนข้อ, Example: ข้าราชการบางคนแข็งขืน ไม่ทำตามใบสั่งของผู้มีอำนาจ, Thai Definition: ไม่ยอมตาม
ไม่ย่อท้อ(adv) undiscouragedly, See also: resistibly, Syn. ไม่ท้อ, ไม่ยี่หระ, ไม่ยอมแพ้, Example: ผู้ป่วยต่อสู้กับโรคร้ายที่รุมเร้าอย่างไม่ย่อท้อ, Thai Definition: ูอย่างมุมานะด้วยกำลังใจที่ดีอย่างไม่สะทกสะท้าน
ขัดแย้ง(v) oppose, See also: resist, withstand, disagree, be in conflict, Syn. ขัดกัน, แย้งกัน, Ant. เห็นด้วย, Example: ฝ่ายค้านขัดแย้งกับฝ่ายรัฐบาลอยู่เสมอเมื่อรัฐสภาเปิดอภิปรายเรื่องงบประมาณ, Thai Definition: ไม่ลงรอยกัน, ไม่เห็นพ้องต้องกัน
ขัดขืน(v) defy, See also: resist order, disobey, rebel, Syn. ดื้อ, ต่อต้าน, ต่อสู้, Ant. ยอม, ยอมสยบ, ยอมตาม, Example: ถ้าแกขัดขืนแม้แต่นิดเดียวฉันยิงแกแน่, Thai Definition: ไม่ประพฤติตาม, ไม่ทำตาม
แค่น(v) persist, See also: resist, continue, Syn. ขืน, ฝืน, ยืนยัน, ยืนกราน, Example: เธอทำงานนี้ไม่ได้แต่แค่นจะทำ, Thai Definition: ทำไม่เป็นหรือไม่สันทัดแล้วยังอวดดีขืนทำ
ฝืน(v) force, See also: resist, disobey, Syn. บังคับ, ฝืนใจ, Ant. ตามใจ, Example: ถ้าคนป่วยไม่ยอมกินข้าวก็ไม่ต้องฝืน ให้ดื่มนมแทนก็ได้
ต้านทาน(v) resist, See also: withstand, impede, counter, oppose, check, stop, Syn. ต้าน, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ยัน, ทัดทาน, Example: การที่คนเราออกกำลังกายสม่ำเสมอทำให้ร่างกายแข็งแรงสามารถต้านทานโรคภัยต่างๆ ได้ระดับหนึ่ง, Thai Definition: ขัดขวางต่อสู้ยันเอาไว้
ต่อสู้(v) resist, See also: oppose, fight, Syn. ต่อต้าน, Example: ชาวภูเก็ตลุกขึ้นมาต่อสู้อย่างแข็งกร้าวกับขบวนการคัดค้านการตัดไม้ทำลายป่าและล่าสัตว์
ต้าน(v) resist, See also: oppose, withstand, stop, hinder, thwart, impede, block, Syn. ต่อต้าน, โต้, ขัดขวาง, Example: ทหารของฝ่ายไทยต้านทหารที่ลักลอบเข้ามา เมื่อหลบกระสุนปืนใหญ่, Thai Definition: ยันหรือรับไว้เพื่อไม่ให้ล้ำแนวเข้ามา เช่น ต้านข้าศึก
ต่อต้าน(v) resist, See also: counter, withstand, oppose, stop, against, Syn. ต้าน, ไม่เห็นด้วย, Example: ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกต่อต้านการหย่าร้างอย่างรุนแรงและบังคับให้รวมเรื่องการหย่าร้างไว้ในคำสอนด้วย, Thai Definition: ต้านทานไว้, ป้องกันไว้, สู้รบป้องกันไว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งรับแบ่งสู้[baengrap-baengsū] (v) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement
ฝ่าฝืน[fāfeūn] (v) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against  FR: enfreindre ; violer
ฝืน[feūn] (v) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate  FR: se rebiffer ; résister ; défier
ฝืด[feūt] (adj) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff  FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
แหกคอก[haēkkhøk] (v) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox
กำลังทางวัตถุ[kamlang thāng watthu] (n, exp) EN: material strength  FR: résistance des matériaux [f]
กัน[kan] (v) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist  FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
กันแดด[kandaēt] (adj) EN: sunproof ; sunblock  FR: résistant aux rayons du soleil ; antisolaire
กันน้ำ[kannām] (adj) EN: waterproof  FR: étanche ; résistant à l'eau
การเผชิญความเครียด[kān phachoēn khwām khrīet] (n, exp) EN: stress resistance ; stress coping

CMU English Pronouncing Dictionary
RESIST R IH0 Z IH1 S T
RESIST R IY0 Z IH1 S T
RESISTS R IY0 Z IH1 S T S
RESISTS R IH0 Z IH1 S T S
RESISTED R IY0 Z IH1 S T AH0 D
RESISTED R IH0 Z IH1 S T IH0 D
RESISTANT R IY0 Z IH1 S T AH0 N T
RESISTANT R IH0 Z IH1 S T AH0 N T
RESISTORS R IH0 Z IH1 S T ER0 Z
RESISTING R IH0 Z IH1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
resist (v) rˈɪzˈɪst (r i1 z i1 s t)
resists (v) rˈɪzˈɪsts (r i1 z i1 s t s)
resisted (v) rˈɪzˈɪstɪd (r i1 z i1 s t i d)
resister (n) rˈɪzˈɪstər (r i1 z i1 s t @ r)
resistor (n) rˈɪzˈɪstər (r i1 z i1 s t @ r)
resistant (j) rˈɪzˈɪstənt (r i1 z i1 s t @ n t)
resisters (n) rˈɪzˈɪstəz (r i1 z i1 s t @ z)
resisting (v) rˈɪzˈɪstɪŋ (r i1 z i1 s t i ng)
resistive (j) rˈɪzˈɪstɪv (r i1 z i1 s t i v)
resistors (n) rˈɪzˈɪstəz (r i1 z i1 s t @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
抵制[dǐ zhì, ㄉㄧˇ ㄓˋ, ] resistance; refusal (to cooperate); boycott, #7,687 [Add to Longdo]
抗击[kàng jī, ㄎㄤˋ ㄐㄧ, / ] resist (a military attack), #15,192 [Add to Longdo]
抗美援朝[kàng Měi yuán Cháo, ㄎㄤˋ ㄇㄟˇ ㄩㄢˊ ㄔㄠˊ, ] Resist US, help North Korea (1950s slogan), #15,718 [Add to Longdo]
抗药性[kàng yào xìng, ㄎㄤˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] resistance to action of a drug, #35,442 [Add to Longdo]
电阻器[diàn zǔ qì, ㄉㄧㄢˋ ㄗㄨˇ ㄑㄧˋ, / ] resistor, #107,273 [Add to Longdo]
抗性[kàng xìng, ㄎㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, ] resistance; capability of resisting [Add to Longdo]
抵抗力[dǐ kàng lì, ㄉㄧˇ ㄎㄤˋ ㄌㄧˋ, ] resistance; immunity [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Resistance {f}; Résistance {f} [hist.]resistance; résistance [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA [Add to Longdo]
VRE[ブイアールイー, buia-rui-] (n) (See バンコマイシン耐性腸球菌) vancomycin-resistant enterococcus; VRE [Add to Longdo]
すんなり[sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily [Add to Longdo]
せん断抵抗角;剪断抵抗角[せんだんていこうかく, sendanteikoukaku] (n) angle of shearing resistance [Add to Longdo]
て成らない[てならない, tenaranai] (exp,adj-i) (uk) (See でならない) unable to resist; unable to supress [Add to Longdo]
で成らない[でならない, denaranai] (exp,adj-i) (uk) (See てならない) unable to resist; unable to supress [Add to Longdo]
ならない(P);ならぬ;ならん;なりません[naranai (P); naranu ; naran ; narimasen] (exp) (1) (usu. ...てならない or ...でならない) cannot help (doing, etc.); cannot resist; cannot bear not to; (2) (usu. ...てはならない or ...ではならない) must not ...; should not ...; (3) (usu. ...なくてはならない, ...なければならない, or ...ねばならない) must ...; have to ...; ought to ....; (P) [Add to Longdo]
むざむざ[muzamuza] (adv) helplessly; easily; without resistance; without regret [Add to Longdo]
インスリン抵抗性症候群[インスリンていこうせいしょうこうぐん, insurin teikouseishoukougun] (n) insulin-resistance syndrome [Add to Longdo]
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] (n) {comp} surge resistance [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] surge resistance [Add to Longdo]
サージ抵抗[サージていこう, sa-ji teikou] surge resistance [Add to Longdo]
プルアップ抵抗[プルアップていこう, puruappu teikou] pull-up resistor [Add to Longdo]
ループ抵抗[ループていこう, ru-pu teikou] loop resistance [Add to Longdo]
レジスタ[れじすた, rejisuta] register, resistor [Add to Longdo]
抵抗[ていこう, teikou] (electrical) resistance [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 resist
   v 1: elude, especially in a baffling way; "This behavior defies
      explanation" [syn: {defy}, {resist}, {refuse}] [ant:
      {apply}, {lend oneself}]
   2: stand up or offer resistance to somebody or something [syn:
     {resist}, {hold out}, {withstand}, {stand firm}] [ant: {give
     up}, {surrender}]
   3: express opposition through action or words; "dissent to the
     laws of the country" [syn: {protest}, {resist}, {dissent}]
   4: withstand the force of something; "The trees resisted her";
     "stand the test of time"; "The mountain climbers had to fend
     against the ice and snow" [syn: {resist}, {stand}, {fend}]
   5: resist immunologically the introduction of some foreign
     tissue or organ; "His body rejected the liver of the donor"
     [syn: {resist}, {reject}, {refuse}]
   6: refuse to comply [syn: {resist}, {balk}, {baulk}, {jib}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top