ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

residue

R EH1 Z AH0 D UW2   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -residue-, *residue*
Possible hiragana form: れしづえ
หรือคุณหมายถึง residü?
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
residue(n) ส่วนที่เหลือ, Syn. leftovers, remains
residue(n) เศษตกค้าง, See also: กาก, ส่วนที่เหลืออยู่, Syn. dregs, excess

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
residue(เรซ'ซิดิว) n. ที่เหลือ,ส่วนที่เหลือ,กาก,ส่วนที่ตกค้าง,จำนวนที่เหลือ

English-Thai: Nontri Dictionary
residue(n) เศษตกค้าง,สิ่งที่เหลืออยู่,เงินตกค้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
residueส่วนตกค้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
residue classชั้นส่วนตกค้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
residue numberจำนวนเศษตกค้าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
residue theoremทฤษฎีบทส่วนตกค้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
residue, drugกากยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
residue-class-ringริงชั้นส่วนตกค้าง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
residue; residuum๑. ส่วนที่เหลือ๒. กาก, เศษตกค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Residueเศษตกค้าง [สิ่งแวดล้อม]
residueส่วนที่เหลือ, กาก, สิ่งเหลือจากการเผา การกลั่น หรือการกรอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Residuesเศษเหลือ [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สารตกค้าง(n) residue
ขี้ตะกอน(n) dregs, See also: residue, lees, sediment, Syn. ตะกอน, Example: กรวดเม็ดเล็กๆ จะช่วยกรองขี้ตะกอนได้ดี, Thai Definition: สิ่งที่ละลายปนอยู่ในน้ำหรือของเหลวอื่นแล้วตกจมลงนอนก้นภาชนะเป็นต้น
สิ่งที่เหลือ(n) residue, See also: remainder, rest, Syn. สิ่งที่เหลืออยู่, Example: ฉันเพียงแต่ต้องการจะเก็บสิ่งที่เหลือไว้เป็นอนุสรณ์แทนตัวเขา, Thai Definition: สิ่งที่ยังคงมีอยู่หรือค้างอยู่จากทั้งหมด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาน[chān] (n) EN: refuse ; trash ; residue ; bagasse ; dregs ; waste ; dross ; bagasse ; quid  FR: ordures [fpl] ; déchet [m]
เดน[dēn] (n) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings  FR: restes [mpl] ; restant [m] ; reliefs [mpl]
กาก[kāk] (n) EN: refuse ; garbage ; rubbish ; offal ; trash ; waste ; residue  FR: déchets [mpl] ; ordures [fpl] ; détritus [mpl] ; abats [mpl] ; résidus [mpl] ; lie [f]
กากมะพร้าว[kāk maphrāo] (n, exp) EN: coconut residue ; coconut press cake
กากเต้าหู้[kāk tāohū] (n) EN: soybean residue
ข้าวก้นบาตร[khāo kon bāt] (n, exp) EN: leftovers ; unused residue
ขี้ตะกอน[khītakøn] (n) EN: dregs ; residue ; lees ; sediment
สารตกค้าง[sān tokkhāng] (n) EN: residue
สิ่งที่เหลือ[sing thī leūa] (n, exp) EN: residue ; remainder ; rest
สิ่งที่เหลืออยู่[sing thī leūa yū] (n, exp) EN: remainder ; rest ; residue

CMU English Pronouncing Dictionary
RESIDUE R EH1 Z AH0 D UW2
RESIDUES R EH1 Z AH0 D UW2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
residue (n) rˈɛzɪdjuː (r e1 z i d y uu)
residues (n) rˈɛzɪdjuːz (r e1 z i d y uu z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
渣滓[zhā zǐ, ㄓㄚ ㄗˇ, ] residue; disreputable people, #44,798 [Add to Longdo]
[shēn, ㄕㄣ, ] residue from oil making [Add to Longdo]
钻粉[zuān fěn, ㄗㄨㄢ ㄈㄣˇ, / ] residue from drilling; slag hill [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rest {m}; Rückstand {m} [techn.] | Reste {pl}residue | residues [Add to Longdo]
Restbetrag {m} | Restbeträge {pl}residue | residues [Add to Longdo]
Restmenge {f} | Restmengen {pl}residue | residues [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あんまし[anmashi] (adj-na,adv,n,n-suf) (1) remainder; rest; balance; remains; scraps; residue; remnant; (adv) (2) not very (with negative sentence); not much; (3) surplus; excess; fullness; too much; (4) overjoyed; overwhelmed; (n-suf) (5) more than; over [Add to Longdo]
モジュロN検査[モジュロエンけんさ, mojuroen kensa] (n) {comp} modulo N check; residue check [Add to Longdo]
飴粕[あめかぜ, amekaze] (n) residue (e.g. from sugar cane or beets) [Add to Longdo]
割り切れる;割切れる[わりきれる, warikireru] (v1,vi) to be divisible (by); to be divided without residue [Add to Longdo]
残り[のこり, nokori] (n,adj-no) remnant; residue; remaining; left-over; (P) [Add to Longdo]
残基[ざんき, zanki] (n) residue [Add to Longdo]
残存[ざんそん(P);ざんぞん, zanson (P); zanzon] (n,vs) remaining; survival; residue; residual; (P) [Add to Longdo]
残余[ざんよ, zanyo] (n,adj-no) remainder; the rest; residue [Add to Longdo]
残留[ざんりゅう, zanryuu] (n,vs,adj-no) (1) residual; residue; (2) stay behind; stay back; (P) [Add to Longdo]
残渣[ざんさ, zansa] (n) (1) residue; (adj-no) (2) residual [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
モジュロN検査[もじゅろNけんさ, mojuro N kensa] modulo N check, residue check [Add to Longdo]
剰余検査[じょうよけんさ, jouyokensa] modulo N check, residue check [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 residue
   n 1: matter that remains after something has been removed
   2: something left after other parts have been taken away; "there
     was no remainder"; "he threw away the rest"; "he took what he
     wanted and I got the balance" [syn: {remainder}, {balance},
     {residual}, {residue}, {residuum}, {rest}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top