ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reserved

R IH0 Z ER1 V D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reserved-, *reserved*, reserv, reserve
English-Thai: Longdo Dictionary
potash preserved egg(n) ไข่เยี่ยวม้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reserved(adj) จองไว้, Syn. booked, engaged
reserved(adj) สำรองไว้, Syn. kept, stored
reserved(adj) ซึ่งสงวนท่าที, See also: ไว้ตัว, Syn. restrained, shy, silent
reservedly(adv) ซึ่งสงวนไว้, See also: ซึ่งสำรองไว้
reservedness(n) การสงวนไว้, See also: การสำรองไว้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reserved(รีเซิร์ฟวดฺ') adj. สงวนไว้,สำรองไว้,จองไว้,รักษาไว้,สงบเสงี่ยม,สงวนท่าที, See also: reservedness n.
reserved wordคำสงวนหมายถึง คำหรือรหัสหนึ่งรหัสใดที่กำหนดให้ใช้เพื่อการใดโดยเฉพาะแล้ว ห้ามนำไปใช้เพื่อการอื่นอีกได้ เช่น คำ copy del หรือ ren ล้วนแต่เป็นคำสั่งที่ใช้ในระบบปฏิบัติการดอสแล้ว คำเหล่านี้เป็นคำสงวนทั้งหมด จะนำไปตั้งเป็นชื่อตัวแปร หรือชื่อแฟ้มข้อมูลไม่ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
reserved(adj) สงบเสงี่ยม,ขรึม,ที่สงวนไว้,ที่รักษาไว้
unreserved(adj) เปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่จำกัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reserved forestป่าสงวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserved landที่สงวน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserved powerอำนาจที่สงวนไว้ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reserved powerอำนาจที่สงวนไว้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
reserved wordคำสงวน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reserved bookหนังสือจอง, Example:

คือ หนังสือที่อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาหนึ่งๆ กำหนดให้หนังสือดังกล่าวเป็นหนังสืออ่านประกอบในรายวิชาที่สอน โดยได้แจ้งให้ห้องสมุดและบรรณารักษ์จัดแยกหนังสือดังกล่าวออกเพื่อให้บริการแก่ผู้เรียนเป็นเฉพาะ หนังสือที่ถูกจัดเป็นหนังสือสำรอง จะมีระเบียบการยืมคืนพิเศษกว่าหนังสือทั่วไป คือ ระยะเวลาการยืมจะสั้นกว่าหนังสือทั่วไป เพื่อให้มีการหมุนเวียนการใช้งานอย่างทั่วถึงในกลุ่มผู้เรียน นอกจากระยะเวลาการยืมที่สั้นกว่าหนังสือทั่วไปแล้ว ค่าปรับกรณีที่ยืมเกินกำหนดส่งคืนก็จะสูงกว่าหนังสือทั่วไปด้วยเช่นกัน

แหล่งข้อมูล:

Reitz, Joan M. ODLIS Online Dictionary for Library and Information Science. ABC-CLIO http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_h.aspx (accessed MArch 27, 2011). [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
reserved officers' training corpsร.ด., รักษาดินแดน, นักศึกษาวิชาทหาร

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reservedA great future is reserved for him.
reservedAll of the money is reserved for emergencies.
reservedAll seats are reserved.
reservedAre there reserved seats?
reservedAre there reserved seats for this film?
reservedAre there reserved seats on the train?
reservedDon't be so reserved.
reservedFrom the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.
reserved"Have you reserved a hotel room?" "Sorry, not yet."
reservedHe is reserved by nature.
reservedI reserved my hotel room three weeks in advance.
reservedI've reserved a double.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แบ่งรับแบ่งสู้(adv) hesitantly, See also: reservedly, Syn. ภาคเสธ, Example: เขาตอบคำถามของผู้สื่อข่าวอย่างแบ่งรับแบ่งสู้เพื่อไม่ให้ถูกครหามากไปกว่านี้, Thai Definition: อย่างที่รับบ้างปฏิเสธบ้าง, อย่างที่รับหรือปฏิเสธโดยมีเงื่อนไข
มือสอง(adj) reserved, See also: second, Syn. ตัวแทน, คนแทน, ตัวสำรอง, Ant. มือหนึ่ง, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ทำหน้าที่แทน
ทุนสำรอง(n) reserved fund, See also: capital reserve, Thai Definition: เงินที่จัดสรรไว้จากเงินกำไรของบริษัทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ทุกคราวที่จ่ายเงินปันผล, Notes: (กฎหมาย)
ทุนสำรองเงินตรา(n) reserved fund, See also: gold reserve, foreign funds reserve, Thai Definition: กองทุนสินทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยรักษาไว้เพื่อดำรงไว้ซึ่งเสถียรภาพของเงินตรา, Notes: (กฎหมาย)
สำรอง(adj) reserved, Example: ผู้ใช้มีสิทธิ์ก็อปปี้ซอฟต์แวร์เพื่อทำแผ่นสำรองได้, Thai Definition: เกี่ยวกับการมีไว้เผื่อขาดแคลน, มีไว้ไม่ให้ขาด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แช่อิ่ม[chaē-im] (adj) EN: preserved in sirup
ชำ[cham] (adj) EN: preserved ; dry  FR: séché
ไหปลาร้า[haiplārā] (n) EN: jar containing preserved fish
เจียม[jīem] (v) EN: be reserved ; keep under restraint ; be restrained in words and action ; be modest ; be humble ; be moderate  FR: être réservé ; faire preuve de réserve
ไข่เค็ม[khai khem] (n, exp) EN: salted egg ; preserved egg
ไข่เยี่ยวม้า[khaiyīomā] (n) EN: thousand-year-old egg ; hundred-year egg ; century egg ; thousand-year egg ; millennium egg ; preserved egg
ข้าวปลูก[khāoplūk] (n) EN: seed rice ; paddy reserved for planting
ขรึม[khreum] (adj) EN: reserved ; grave ; serious ; solemn ; stern  FR: grave ; sérieux ; sévère ; posé ; solennel
กุ้งเจ่า[kung jao] (n, exp) EN: preserved prawns
หงิม[ngim] (adj) EN: reserved ; silent   FR: taciturne ; morose ; réservé ; taiseux (Belg.)

CMU English Pronouncing Dictionary
RESERVED R IH0 Z ER1 V D
RESERVED R IY0 Z ER1 V D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reserved (v) rˈɪzˈɜːʳvd (r i1 z @@1 v d)
reservedly (a) rˈɪzˈɜːʳvɪdliː (r i1 z @@1 v i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拘谨[jū jǐn, ㄐㄩ ㄐㄧㄣˇ, / ] reserved; over-cautious, #30,705 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reservedatenträger {m} [comp.]spill volume [Add to Longdo]
zurückhaltend; reserviert {adj} | zurückhaltender | am zurückhaltendstenreserved | more reserved | most reserved [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いじいじ[ijiiji] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) reserved; timid; servile; (2) unable to be honest; perverse [Add to Longdo]
おっぴら[oppira] (adj-na) open; public; overt; free; unreserved; uninhibited [Add to Longdo]
ずばり[zubari] (adv) decisively; decidedly; once and for all; unreservedly; frankly; (P) [Add to Longdo]
エコー葉書[エコーはがき, eko-hagaki] (n) (uk) postcards with the bottom third of the front side reserved for an advertisement, and sold at a lower cost than regular postcards [Add to Longdo]
タメ口;ため口[タメぐち(タメ口);ためぐち(ため口), tame guchi ( tame kuchi ); tameguchi ( tame kuchi )] (n) casual talk; frank, unreserved speech; peer language [Add to Longdo]
バッファ確保失敗[バッファかくほしっぱい, baffa kakuhoshippai] (n) buffer (full) error (i.e. space cannot be reserved as it is full) [Add to Longdo]
プリザーブド[puriza-budo] (adj-f) preserved (e.g. flower) [Add to Longdo]
プリザーブドフラワー[puriza-budofurawa-] (n) preserved flower [Add to Longdo]
ポンポン(P);ぽんぽん[ponpon (P); ponpon] (n) (1) pompon; pompons; bobbles; (2) (chn) tummy; tumtum; (adv,adv-to) (3) (on-mim) bang-bang; pop-pop; tap-tap; (4) without reservation; unreservedly; snappishly; outspokenly; (P) [Add to Longdo]
引っ込み思案;引込思案[ひっこみじあん, hikkomijian] (adj-no,adj-na) reserved; introverted; reticent; shy; withdrawn [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
規格参照予約名[きかくさんしょうよやくめい, kikakusanshouyoyakumei] reference reserved name [Add to Longdo]
予約ファイル名[よやくファイルめい, yoyaku fairu mei] reserved filename [Add to Longdo]
予約語[よやくご, yoyakugo] key word, reserved word [Add to Longdo]
予約名[よやくめい, yoyakumei] reserved name [Add to Longdo]
予約名使用引数[よやくめいしようひきすう, yoyakumeishiyouhikisuu] reserved name use parameter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reserved
   adj 1: set aside for the use of a particular person or party
       [ant: {unreserved}]
   2: marked by self-restraint and reticence; "was habitually
     reserved in speech, withholding her opinion"-Victoria
     Sackville-West [ant: {unreserved}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top