ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

research

R IY0 S ER1 CH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -research-, *research*
English-Thai: Longdo Dictionary
research methodology(n) ระเบียบวิธีวิจัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
research(n) การวิจัย, See also: การศึกษา, การค้นคว้า, Syn. investigation, study
research(vi) วิจัย, See also: ศึกษาค้นคว้า, Syn. explore, investigate, study
research(vt) วิจัย, See also: ศึกษาค้นคว้า, Syn. explore, investigate, study
researcher(n) นักวิจัย, See also: นักค้นคว้า
research into(phrv) ค้นคว้า, See also: ศึกษาหาความรู้, ทำวิจัย
research and development(n) งานวิจัยและพัฒนา (คำย่อคือ R&D)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
research(รีเซิร์ชฺ',รี'เซิร์ชฺ) n. การวิจัย,การค้นคว้า,การวินิจฉัย,การสืบเสาะ,การสำรวจ vi.,vt. วิจัย,ค้นคว้า, See also: researchable adj. researcher n. researchist n., Syn. scrutiny, study, inquire, investigation
cray research, inc.<ชื่อบริษัท>สถาบันวิจัยเครย์ <คำแปล>เป็นชื่อบริษัทที่สร้างคอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่ยิ่งใหญ่บริษัทหนึ่ง ส่วนมากจะเป็นขนาดที่เรียกกับว่า supercomputer ผลิตภัณฑ์ชิ้นแรกมีชื่อว่า Cray I ในปี ค.ศ.1977 คอมพิวเตอร์ขนาดนี้จะมีราคาสูงมาก และมักจะใช้กับงานใหญ่ ๆ เป็นต้นว่า การส่งยานอวกาศออกไปนอกโลก เป็นต้น
operation researchn. การวิจัยปฏิบัติการโดยใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์ เพื่อหาเป้าหมายและให้ได้ประสิทธิภาพที่มากที่สุด
operations researchการวิจัยดำเนินการใช้ตัวย่อว่า OR (อ่านว่า โออาร์) หมายถึงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน เพื่อนำมาจัด วางเป็นระบบ หรือเป็นทฤษฎีที่จะทำให้การดำเนินงานต่อไปดีขึ้น รวมทั้งทำให้สามารถพยากรณ์ผลของการประกอบการในอนาคตได้ด้วย บางทีใช้ operational research

English-Thai: Nontri Dictionary
research(n) การวิจัย,การค้นคว้า,การสำรวจ,การวินิจฉัย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
research octane number (RON)เลขออกเทนวิจัย (อาร์โอเอ็น) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
research, operationการวิจัยเชิงปฏิบัติการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Researchวิจัย [TU Subject Heading]
Research and Development (R and D)การวิจัยและพัฒนา, Example: การศึกษาวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์เอาความรู้ใหม่ๆ นั้นมาใช้เพื่อผลทางการค้า ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนา อาจรวมอยู่ในผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่ผลิตออกมา หรืออาจจะออกมาในรูปผลิตภัณฑ์เดิมแต่มีคุณภาพดีขึ้นในราคาต่ำลง การวิจัยและพัฒนา [สิ่งแวดล้อม]
Research grantทุนอุดหนุนการวิจัย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Research grantsทุนอุดหนุนการวิจัย [TU Subject Heading]
Research institutesสถาบันวิจัย [TU Subject Heading]
Research Octane Numberค่าออกเทนที่มีประสิทธิภาพต่อต้านการน๊อคในเครื่องยนต์หลายสูบที่ทำงานอยู่ในรอบของช่วงหมุนต่ำ, Example: ใช้เครื่องยนต์ทดสอบมาตรฐานภายใต้สภาวะมาตรฐาน 600 รอบต่อนาที [ปิโตรเลี่ยม]
Research parksอุทยานวิทยาศาสตร์ [TU Subject Heading]
Research reportรายงานการค้นคว้าวิจัย, Example:

รายงานการค้นคว้าวิจัยหรือรายงานผลการวิจัย (Research Report) หมายถึง เรื่องราวที่เป็นผลจากการค้นคว้าทางวิชาการ แล้วนำมาเรียบเรียงอย่างมีระเบียบแบบแผน เรื่องราวที่นำมาเขียนรายงานต้องเป็นข้อเท็จจริง หรือความรู้ อันเกิดจากการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการค้นคว้าที่เป็นระบบ มีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์

วัตถุประสงค์ของรายงานการค้นคว้าวิจัย หรือรายงานผลการวิจัย ดังนี้

1. เพื่อเสนอข้อเท็จจริง หรือความรู้ ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ อันเป็นแนวทางในการเสนอข้อมูลทางวิชาการแนวใหม่ หรือปรับปรุงข้อมูลเดิม

2. เพื่อพัฒนาความคิด ด้านความคิดริเริ่ม การวิเคราะห์ และการประมวลความคิดอย่างมีระบบระเบียบ ตลอดจนการถ่ายทอดความคิดเป็นภาษาเขียนที่ชัดเจน สละสลวย

3. เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ในการรวบรวมข้อมูลหรือประกอบการอ้างอิง อันเป็นวิธีการหาความรู้ด้วยตนเอง

ส่วนประกอบที่สำคัญของรายงานการค้นคว้าวิจัย ประกอบด้วย ความนำ เอกสารหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิธีการวิจัย ผลของการวิจัย

แนวทางการเขียนเนื้อเรื่องรายงานผลการวิจัย ส่วนเนื้อเรื่องถือเป็นส่วนสำคัญที่สุดของรายงานผลการวิจัย ซึ่งมีแนวทางในการเขียน คือ ความนำ การเขียนความนำเป็นการเกริ่นนำเรื่องให้ผู้อ่านได้ทราบถึงที่มาของปัญหา

ส่วนเนื้อหา

1. เริ่มด้วยการเชื่อมโยงจากส่วนนำเข้าสู่เนื้อหา

2. อธิบายวิธีการศึกษาเรื่องนั้น ๆ เช่น รวบรวมจากเอกสาร สัมภาษณ์ สังเกต ทดลอง เป็นต้น

3. เสนอหลักการ ทฤษฎี ข้อค้นพบ หรือข้อวิเคราะห์วิจารณ์ให้ชัดเจน ยกเหตุผลสนับสนุนให้หนักแน่น อ้างอิงแหล่งข้อมูลให้ถูกต้อง หากมีหลายประเด็นควรจำแนกเป็นประเด็น ๆ ไป

4. ให้นิยามศัพท์เฉพาะที่สำคัญ

5. อธิบายขยายความ ยกตัวอย่างประกอบให้เข้าใจง่าย

6. ใช้แผนภูมิ ภาพ ตาราง กราฟ ฯลฯ ประกอบในส่วนที่จำเป็นเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ส่วนสรุป

1. สรุปเนื้อหา อาจสรุปย่อประเด็นสำคัญ เป็นข้อความหรือแผนภูมิ เพื่อให้เห็นภาพรวมของเนื้อหาอย่างชัดเจน

2. กล่าวย้ำจุดสำคัญหรือจุดเด่นของเนื้อหา

3. เสนอทรรศนะของผู้เขียน แต่ต้องระบุให้ชัดเจนว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัว มิใช่หลักการหรือทฤษฎีตายตัวที่ทุกคนต้องทำตาม

4. ชี้นำให้ผู้อ่านขบคิดพิจารณาต่อไป เพื่อให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาวิชาการนั้น ๆ

บรรณานุกรม

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. คู่มือการเขียนรายงานการวิจัย. Available at : http://www.riclib.nrct.go.th/link/info/researchwrite.pdf. Accessed June 6, 2012. [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Research serviceบริการช่วยการวิจัย, Example:

บริการช่วยการวิจัย (Research service) เป็นบริการสำคัญหนึ่งของห้องสมุด จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ใช้ในการค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่กำลังศึกษาวิจัย ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้อย่างรวดเร็วและสมบูรณ์ ซึ่งบรรณารักษ์จะติดตามข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ศึกษาวิจัยนั้น รวบรวมข้อมูลรายการบรรณานุกรมจากหนังสือ วารสาร เอกสาร ทั้งที่เป็นสิ่งตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฐานข้อมูลออนไลน์ โดยรูปแบบการจัดบริการช่วยการวิจัย มีดังนี้

1. บริการสืบค้นข้อมูลในเรื่องที่กำลังศึกษาวิจัย โดยรวบรวมรายการบรรณานุกรมจากทรัพยากรสารสนเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจจัดทำสาระสังเขปประกอบไว้ด้วยเพื่อช่วยประหยัดเวลาในการอ่านของผู้ใช้

2. บริการจัดทำดรรชนี เพื่อเป็นคู่มือในการค้นหาสารสนเทศจากทรัพยากรห้องสมุด เช่น ดรรชนีวารสารที่ห้องสมุดบอกรับ

3. บริการจัดทำสาระสังเขป สาระสังเขปแต่ละรายการจะให้รายละเอียดทางบรรณานุกรมอย่างครบถ้วน ได้แก่ ผู้แต่ง ชื่อเรื่อง สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ พร้อมเนื้อหาสาระที่สำคัญโดยสรุป ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัดเวลาของผู้ใช้ หากสนใจอ่านฉบับเต็มก็สามารถติดตามหาอ่านได้ง่าย

4. บริการแนะนำการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Research, Industrialวิจัยทางอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
researchers tend to used[Researchers tend to used] (adj)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
researchAfter graduating from college my brother went to the United States for the purpose of doing further research.
researchAllocate a room for research purposes.
researchAlthough much research has been carried out into the applications of Emmet's theory, little is known about their feasibility.
researchA mere repetition of other people's researches cannot be called true scientific research.
researchA research organization investigated the effect.
researchDoctor Hirose is engaged in AIDS research.
researchEven worms are bought for medical research.
researchFrom the standpoint of ecology, Antarctica should be reserved solely to research, not to tourism or to commercial exploration.
researchHe decided to perform systematic research.
researchHe dedicate himself to research.
researchHe expanded his research.
researchHe is doing research in sociology.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สถาบันวิจัย(n) research institute, Example: มหาวิทยาลับเกษตรศาสตร์ก่อตั้งสถาบันวิจัยเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเกษตร, Count Unit: สถาบัน, Thai Definition: หน่วยงานที่จัดตั้งให้มีขึ้นเพื่อการค้นคว้าหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สังคม
วิจัยและพัฒนา(n) research and development, See also: R&D
ศึกษาวิจัย(v) research, Syn. วิจัย
ผู้วิจัย(n) researcher, Syn. นักวิจัย, Example: ในการศึกษาวิจัยทางภาษาศาสตร์ ผู้วิจัยจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีทางภาษาศาสตร์ด้วย, Thai Definition: บุคคลที่ทำการศึกษา ค้นคว้าทดลองในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
รายงานการวิจัย(n) research report, Example: รายงานการวิจัยฉบับนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก, Count Unit: ฉบับ, เรื่อง, Thai Definition: เอกสารที่ได้จากการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์
วิจัย(n) research, See also: study, probe, Syn. การศึกษาค้นคว้า, Example: มหาวิทยาลัยไคโรเป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาไทยเดินทางไปทำวิจัยในระดับปริญญาเอกกันมาก, Thai Definition: การค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา
วิจัย(v) do research, See also: research, Syn. ศึกษา, Example: รัฐบาลได้จัดตั้งองค์กรระดับชาติเพื่อค้นคว้าวิจัยเรื่องนี้โดยตรงแล้ว, Thai Definition: ค้นคว้าเพื่อหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา
นักค้นคว้า(n) researcher, Syn. นักวิจัย, Example: บรรดานักค้นคว้าและวิจัยพยายามค้นหาวิธีการเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ว่องไวและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น, Thai Definition: ผู้ที่สืบสาวหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา
ผู้ค้นคว้า(n) researcher, Example: สรรพคุณของพืชชนิดนี้เป็นที่ยอมรับของผู้ค้นคว้าเพียงบางกลุ่มเท่านั้นว่าใช้รักษาโรคเอดส์ได้, Count Unit: คน, กลุ่ม, Thai Definition: บุคคลที่สืบสาวหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา
ค้นคว้า(v) research, See also: dig into, study intensively, search, Example: เขากำลังค้นคว้าเรื่องโรคมะเร็งที่ตา เพราะกำลังเป็นที่สนใจอยู่ในขณะนี้, Thai Definition: หาเอามา, สืบสาวหามา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาคารวิจัย[ākhān wijai] (n, exp) EN: research center  FR: centre de recherches [m] ; unité de recherches [f]
ดำเนินการวิจัย[damnoēnkān wijai] (v, exp) EN: conduct a research
การค้นคว้า[kān khonkhwā] (n) EN: research  FR: recherche [f]
การค้นคว้าวิจัย[kān khonkhwāwijai] (n) EN: research
การสำรวจความต้องการของผู้บริโภค[kān samrūat khwām tǿngkān khøng phūbøriphōk] (n, exp) EN: consumer research
การวิจัย[kān wijai] (n) EN: research  FR: étude [f]
การวิจัยเชิงปริมาณ[kān wijai choēng parimān] (n, exp) EN: quantitative research
การวิจัยเชิงปฏิบัติการ[kān wijai choēng patibatkān] (n, exp) EN: action research ;
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม[kān wijai choēng patibatkān baēp mī suanruam] (n, exp) EN: Participatory Action Research (PAR)
การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา[kān wijai choēng patibatkān thāng kānseuksā] (n, exp) EN: action research in education

CMU English Pronouncing Dictionary
RESEARCH R IY0 S ER1 CH
RESEARCH R IY1 S ER0 CH
RESEARCH'S R IY0 S ER1 CH IH0 Z
RESEARCHED R IY0 S ER1 CH T
RESEARCHER R IY1 S ER0 CH ER0
RESEARCHES R IY0 S ER1 CH IH0 Z
RESEARCHERS R IY1 S ER0 CH ER0 Z
RESEARCHING R IY0 S ER1 CH IH0 NG
RESEARCHERS' R IY1 S ER0 CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
research (v) rˈɪsˈɜːʳtʃ (r i1 s @@1 ch)
researched (v) rˈɪsˈɜːʳtʃt (r i1 s @@1 ch t)
researcher (n) rˈɪsˈɜːʳtʃər (r i1 s @@1 ch @ r)
researches (v) rˈɪsˈɜːʳtʃɪz (r i1 s @@1 ch i z)
researchers (n) rˈɪsˈɜːʳtʃəz (r i1 s @@1 ch @ z)
researching (v) rˈɪsˈɜːʳtʃɪŋ (r i1 s @@1 ch i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
研究[yán jiū, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ, ] research, #224 [Add to Longdo]
研发[yán fā, ㄧㄢˊ ㄈㄚ, / ] research and development, #2,800 [Add to Longdo]
研究所[yán jiū suǒ, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄙㄨㄛˇ, ] research institute; graduate studies; graduate school, #3,203 [Add to Longdo]
研究员[yán jiū yuán, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄩㄢˊ, / ] researcher, #7,391 [Add to Longdo]
研究院[yán jiū yuàn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄩㄢˋ, ] research institute; academy, #8,174 [Add to Longdo]
研习[yán xí, ㄧㄢˊ ㄒㄧˊ, / ] research and study, #45,464 [Add to Longdo]
研修员[yán xiū yuán, ㄧㄢˊ ㄒㄧㄡ ㄩㄢˊ, / ] research worker; researcher, #611,798 [Add to Longdo]
研究中心[yán jiū zhōng xīn, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, ] research center [Add to Longdo]
研究反应堆[yán jiū fǎn yìng duī, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ ㄉㄨㄟ, / ] research reactor [Add to Longdo]
研究报告[yán jiū bào gào, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, / ] research report [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
研究[けんきゅう, kenkyuu] TH: ทำวิจัย  EN: research

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Forschung {f} | Forschung und Entwicklung; F+E | Forschung und technologische Entwicklung (FTE)research | research and development; R&D | research and technological development (RTD) [Add to Longdo]
Forschungsarbeit {f}research work [Add to Longdo]
Forschungsergebnis {n} | Forschungsergebnisse {pl}research result | results of research [Add to Longdo]
Forschungsfinanzierung {f}research funding [Add to Longdo]
Forschungsförderung {f}research promotion [Add to Longdo]
Forschungsgemeinschaft {f}research team [Add to Longdo]
Forschungsgruppe {f}; Forschungsteam {n}research team [Add to Longdo]
Forschungsprojekt {n}; Forschungsvorhaben {n}research project [Add to Longdo]
Forschungsstipendium {n}research fellowship [Add to Longdo]
Forschungszentrum {n}research centre; research center [Add to Longdo]
Versuchsanstalt {f}research institute [Add to Longdo]
Versuchsingenieur {m}research engineer [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
 ???[ ???] EDICT, EDICT_SUB(P), EDICT2 Japanese-English Electronic Dictionary Files; Copyright Electronic Dictionary Research & Development Group - 2011; Created [Add to Longdo]
NRC[エヌアールシー, enua-rushi-] (n) (1) Nuclear Regulatory Commission; NRC; (2) National Research Council; NRC [Add to Longdo]
R&D[アールアンドディー, a-ruandodei-] (n) research and development; R&D [Add to Longdo]
アーパネット[a-panetto] (n) {comp} Advanced Research Projects Agency Network; ARPANET [Add to Longdo]
アクションリサーチ[akushonrisa-chi] (n) action research [Add to Longdo]
イメージリサーチ[ime-jirisa-chi] (n) image research [Add to Longdo]
インスト[insuto] (n) (abbr) instant; installation; instructions (e.g. briefings for market researchers) [Add to Longdo]
インターネット研究推進グループ[インターネットけんきゅうすいしんグループ, inta-netto kenkyuusuishin guru-pu] (n) {comp} Internet Research Steering Group; IRSG [Add to Longdo]
インターネット研究特別調査委員会[インターネットけんきゅうとくべつちょうさいいんかい, inta-netto kenkyuutokubetsuchousaiinkai] (n) {comp} Internet Research Task Force; IRTF [Add to Longdo]
オペレーションズリサーチ[opere-shonzurisa-chi] (n) operations research; OR [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
応用研究[おうようけんきゅう, ouyoukenkyuu] practical research, applied research [Add to Longdo]
基礎研究[きそけんきゅう, kisokenkyuu] basic research [Add to Longdo]
研究グループ[けんきゅうグループ, kenkyuu guru-pu] research group [Add to Longdo]
研究機関[けんきゅうきかん, kenkyuukikan] research organization [Add to Longdo]
研究図書館[けんきゅうとしょかん, kenkyuutoshokan] research library [Add to Longdo]
研究報告書[けんきゅうほうこくしょ, kenkyuuhoukokusho] research report [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 research
   n 1: systematic investigation to establish facts
   2: a search for knowledge; "their pottery deserves more research
     than it has received" [syn: {inquiry}, {enquiry}, {research}]
   v 1: attempt to find out in a systematically and scientific
      manner; "The student researched the history of that word"
   2: inquire into; "the students had to research the history of
     the Second World War for their history project"; "He searched
     for information on his relatives on the web"; "Scientists are
     exploring the nature of consciousness" [syn: {research},
     {search}, {explore}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top