ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

requite

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -requite-, *requite*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
requite(vt) ตอบสนอง, See also: ตอบแทน
requite(vt) โต้ตอบ, See also: แก้แค้น, Syn. return, retaliate
requite(vt) ตอบแทน, See also: ชดเชย, ตอบสนอง, Syn. repay, reward
requiter(n) ผู้โต้ตอบ, See also: ผู้ตอบสนอง
requite with(phrv) จ่ายคืน, See also: ตอบแทน, ใช้คืนด้วย, Syn. pay with, repay by

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
requite(รีไควทฺ') vt. ชดเชย,ตอบแทน,ตอบสนอง,โต้ตอบ,แก้แค้น, See also: requitable adj. requitement n. requiter n., Syn. repay
unrequited(อันรีควิท'ทิด) adj. ไม่มีค่าตอบแทน,ไม่มีการตอบแทน

English-Thai: Nontri Dictionary
requite(vt) แก้แค้น,ตอบแทน,ตอบสนอง,ชดเชย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But like I said, you're free to go. "But if any widow hath children or grandchildren, let them learn first to show piety towards their own family, and to requite their parents, for this is acceptable in the sight of God."มาเร็ว พวกเราเป็นอิสระแล้ว ไปสิ Life Matters (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
requiteRequite a person's love.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตอบแทน(v) requite, See also: reward, compensate, renumerate, reprisal, repay, reciprocate, Syn. ทดแทน, ชดเชย, ตอบสนอง, ชดใช้, Example: ลูกๆ ควรตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ด้วยการทำตัวเป็นคนดี, Thai Definition: ทำทดแทนแก่ผู้ทำก่อน, ให้ทดแทนแก่ผู้ให้ก่อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตอบสนอง[tøpsanøng] (v) EN: respond ; answer ; reciprocate ; requite
ตอบแทน[tøpthaēn] (v) EN: requite ; reward ; compensate ; renumerate ; reprisal ; repay ; reciprocate  FR: récompenser ; rénumérer ; guerdonner (vx)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
requite (v) rˈɪkwˈaɪt (r i1 k w ai1 t)
requited (v) rˈɪkwˈaɪtɪd (r i1 k w ai1 t i d)
requites (v) rˈɪkwˈaɪts (r i1 k w ai1 t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
岡惚;傍惚れ;岡惚れ[おかぼれ, okabore] (n,vs) unrequited love; illicit love; secret affections [Add to Longdo]
失恋[しつれん, shitsuren] (n,vs) disappointed love; broken heart; unrequited love; being lovelorn; (P) [Add to Longdo]
片思い(P);片想い[かたおもい, kataomoi] (n) unrequited love; (P) [Add to Longdo]
片恋;片恋い[かたこい, katakoi] (n) unrequited love; one-sided love [Add to Longdo]
鮑の貝の片思い[あわびのかいのかたおもい, awabinokainokataomoi] (exp) (obsc) (See 鮑の片思い) secret, unrequited love [Add to Longdo]
鮑の片思い[あわびのかたおもい, awabinokataomoi] (exp) (obsc) (See 鮑の貝の片思い) secret, unrequited love [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  requite
      v 1: make repayment for or return something [syn: {requite},
           {repay}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top