ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

requisition

R EH2 K W AH0 Z IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -requisition-, *requisition*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
requisition(n) ความต้องการ, Syn. demand, requirement
requisition(n) คำร้อง, See also: คำเรียกร้อง, Syn. request
requisition(vt) เรียกร้อง, Syn. call for, request
requisition from(phrv) เรียกร้องจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
requisition(เรคควิซิช'เชิน) n. การเรียกร้อง,ความต้องการ,คำเรียกร้อง,ปัจจัยที่ต้องการ,ปัจจัยที่จำเป็น,แบบหนังสือเรียกร้อง vt. เรียกร้อง,ต้องการ, See also: requisitionary adj. requisite ist n. requisitioner n.

English-Thai: Nontri Dictionary
requisition(n) การเรียกร้อง,ปัจจัยที่จำเป็น
requisition(vt) เกณฑ์,เรียกร้อง,ต้องการ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
requisition๑. การเกณฑ์๒. การขอ, คำขอเบิก (สิ่งที่ต้องการ)๓. การขอให้ส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
requisition๑. การเรียกเกณฑ์๒. การขอ, คำขอเบิก, หนังสือร้องขอ๓. การขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน, การขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามมลรัฐ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
requisition, military๑. การเรียกเกณฑ์ทางทหาร๒. การขอเบิกทางทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใบเบิกของ(n) requisition, Example: พนักงานต้องเขียนใบเบิกของก่อนที่จะเบิกของได้, Thai Definition: หนังสือบอกรายการที่จะขอเบิกของ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเบิก[baiboēk] (n) EN: check ; requisition ; withdrawal slip
ใบเบิกของ[baiboēk khøng] (n, exp) EN: requisition
เบิก[boēk] (v) EN: draw ; withdraw ; requisition ; bring ; take out ; pick up  FR: retirer
คำสั่งริบ[khamsang rip] (n, exp) EN: requisition order
คำสั่งยึด[khamsang yeut] (n, exp) EN: requisition order

CMU English Pronouncing Dictionary
REQUISITION R EH2 K W AH0 Z IH1 SH AH0 N
REQUISITIONED R EH2 K W AH0 Z IH1 SH AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
requisition (v) rˌɛkwɪzˈɪʃən (r e2 k w i z i1 sh @ n)
requisitions (v) rˌɛkwɪzˈɪʃənz (r e2 k w i z i1 sh @ n z)
requisitioned (v) rˌɛkwɪzˈɪʃənd (r e2 k w i z i1 sh @ n d)
requisitioning (v) rˌɛkwɪzˈɪʃənɪŋ (r e2 k w i z i1 sh @ n i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Requisition {f}; Beschlagnahmung {f}requisition [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
国民徴用令[こくみんちょうようれい, kokuminchouyourei] (n) National Requisition Ordinance (1939) [Add to Longdo]
借り上げる;借上げる[かりあげる, kariageru] (v1,vt) to hire; to lease; to requisition; to charter [Add to Longdo]
徴発[ちょうはつ, chouhatsu] (n,vs) requisition; commandeering [Add to Longdo]
徴発令[ちょうはつれい, chouhatsurei] (n) requisition order [Add to Longdo]
徴用[ちょうよう, chouyou] (n,vs) drafting; requisition; impressment; commandeering; expropriation [Add to Longdo]
要求[ようきゅう, youkyuu] (n,vs) demand; firm request; requisition; requirement; desire; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 requisition
   n 1: the act of requiring; an authoritative request or demand,
      especially by a military or public authority that takes
      something over (usually temporarily) for military or public
      use
   2: an official form on which a request in made; "first you have
     to fill out the requisition" [syn: {requisition},
     {requisition form}]
   3: seizing property that belongs to someone else and holding it
     until profits pay the demand for which it was seized [syn:
     {sequestration}, {requisition}]
   v 1: make a formal request for official services
   2: demand and take for use or service, especially by military or
     public authority for public service [ant: {derequisition}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top