ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reprieve

R IY0 P R IY1 V   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reprieve-, *reprieve*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reprieve(vt) พักหรือเลื่อนการประหาร, Syn. grant respite, pardon
reprieve(vt) ทำให้บรรเทา, See also: ทำให้ผ่อนคลาย, ปลดเปลื้อง, Syn. abate, relieve
reprieve(n) การพักหรือเลื่อนการประหาร, Syn. amnesty, pardon
reprieve(n) การบรรเทา, See also: การปลดเปลื้อง, Syn. alleviation, relief

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reprieve(รีพรีฟว') vt.,บรรเทาโทษ,บรรเทา,ลด n. การบรรเทาโทษ,คำสั่งบรรเทาโทษ,การบรรเทาชั่วคราว, See also: repriever n., Syn. suspend, remit

English-Thai: Nontri Dictionary
reprieve(vt) พักผ่อน,บรรเทา,เลื่อนการประหาร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reprieveการชะลอการลงโทษ, การรอการลงโทษ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reprieveการชะลอการลงโทษ, การรอการลงโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะลอการลงโทษ[chalø kān longthōt] (v, exp) EN: reprieve
ลดหย่อนผ่อนโทษ[lotyøn phǿn thōt] (x) EN: reduce a punishment ; reprieve ; decrease penalty  FR: réduire la peine ; octroyer un sursis
รอการลงโทษ[rø kān longthōt] (v, exp) EN: reprieve

CMU English Pronouncing Dictionary
REPRIEVE R IY0 P R IY1 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reprieve (v) rˈɪprˈiːv (r i1 p r ii1 v)
reprieved (v) rˈɪprˈiːvd (r i1 p r ii1 v d)
reprieves (v) rˈɪprˈiːvz (r i1 p r ii1 v z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gnadenfrist {f} | Gnadenfristen {pl}reprieve | reprieves [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reprieve
   n 1: a (temporary) relief from harm or discomfort [syn:
      {reprieve}, {respite}]
   2: an interruption in the intensity or amount of something [syn:
     {suspension}, {respite}, {reprieve}, {hiatus}, {abatement}]
   3: a warrant granting postponement (usually to postpone the
     execution of the death sentence)
   4: the act of reprieving; postponing or remitting punishment
     [syn: {reprieve}, {respite}]
   v 1: postpone the punishment of a convicted criminal, such as an
      execution [syn: {reprieve}, {respite}]
   2: relieve temporarily

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top