ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repose

R IY0 P OW1 Z   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repose-, *repose*
Possible hiragana form: れぽせ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repose(n) การพักผ่อน, See also: การนอนหลับ, Syn. relaxation, rest
repose(n) ความสงบ, See also: ความเงียบสงบ, Syn. quietness, peace, stillness
repose(vi) นอนพักผ่อน, Syn. lie down, rest
repose(vt) นอนพักผ่อน, Syn. lie down, rest
repose(vt) นอนพิง, See also: พิง, อิง, Syn. recline, rest upon
repose(vi) นอนตาย, Syn. lie dead
repose(vi) เชื่อใจ, See also: เชื่อมั่นใน, ไว้วางใจ, Syn. feel confident, trust
repose in(idm) นอนพัก, See also: นอนหลับ, นอนตาย, Syn. rest in
repose in(idm) มอบอำนาจให้กับ, Syn. reside in, rest in
repose in(idm) ไว้วางใจ, Syn. rest in

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก
reposeful(รีโพซ'ฟูล) adj. สงบเงียบ,สำรวมใจ,ไม่หวั่นไหวเงียบ, See also: reposefully adv. reposefulness n., Syn. calm, quiet

English-Thai: Nontri Dictionary
repose(n) การพักผ่อน,การนอน,ความสงบ,ความสำรวม,ความสุขุม
repose(vi, vt) วางลง,นอนพัก,ตั้งอยู่,สงบอยู่,พักผ่อน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"...that the weary spirit may ne'er repose in more restful harbor...""จิตอันเหนื่อยล้าไม่เคยได้พักอย่างสงบ" Malèna (2000)
I laud your efforts. You may enjoy some repose now.ข้าสรรเสริญความพยายามของท่าน ท่านไปพักผ่อนได้ Episode #1.4 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reposeHis brief repose was interrupted by her arrival.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เข้าเงียบ(v) repose, See also: rest with ease of mind, Example: ชาวคริสต์จะเข้าเงียบตามแบบของตนแตกต่างกันไป, Thai Definition: สงบจิตใจอยู่ในที่สงัดตามลัทธิคริสต์ศาสนา
พักสมอง(v) repose, See also: rest, take a break, Syn. หยุดพัก, พัก, พักผ่อน, Example: เขาลางาน 2 วัน เพื่อไปพักสมองที่ชะอำ, Thai Definition: หยุดใช้ความคิดชั่วคราว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขึ้นอยู่กับ[kheun yū kap] (v, exp) EN: depend on ; hinge on ; be decided by ; rely on  FR: dépendre de ; reposer sur
นอนพัก[nøn phak] (v, exp) FR: se reposer
พัก[phak] (v) EN: rest ; relax ; take a break ; take a rest ; take a vacation ; have a break ; stop  FR: se reposer ; prendre un peu de repos
พักผ่อน[phakphǿn] (v) EN: rest ; relax  FR: se reposer ; souffler ; prendre du repos ; se détendre ; se relaxer ; se délasser
พักสมอง[phaksamøng] (n) EN: repose  FR: se détendre
พนักงาน[phanakngān] (n) EN: employee ; worker ; official ; person in charge ; staff ; civil servant  FR: employé [m] ; employée [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; responaible [m, f] ; préposé [m] ; préposée [f] ; staff [m] ; membre d'équipage [m]
สบาย ๆ[sabāi-sabāi] (x) EN: calm ; tranquil ; relaxed ; laid-back ; easy-going ; it's okay ; taking it easy  FR: calme ; tranquille ; reposé ; relax ; pépère (fam.) ; c'est cool
สันติสุข[santisuk] (n) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness
ตั้งอยู่บน[tangyū bon] (v, exp) EN: be based on ; be built on ; fe formed on  FR: être basé sur ... ; être fondé sur ... ; reposer sur ... ; s'articuler autour de ...
ที่พักเท้า[thīphak thāo] (n) EN: footrest  FR: repose-pieds [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
REPOSE R IY0 P OW1 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repose (v) rˈɪpˈouz (r i1 p ou1 z)
reposed (v) rˈɪpˈouzd (r i1 p ou1 z d)
reposes (v) rˈɪpˈouzɪz (r i1 p ou1 z i z)
reposeful (j) rˈɪpˈouzfəl (r i1 p ou1 z f @ l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
安静[あんせい, ansei] (adj-na,n) rest; quiet; repose; (P) [Add to Longdo]
安息[あんそく, ansoku] (n-adv) rest; repose [Add to Longdo]
永代供養[えいたいくよう, eitaikuyou] (n) services performed in perpetuity by a Buddhist temple for the repose of a departed soul [Add to Longdo]
回向;廻向[えこう, ekou] (n,vs) Buddhist memorial service; prayers for the repose of the soul [Add to Longdo]
休まる(P);安まる[やすまる, yasumaru] (v5r,vi) to be rested; to feel at ease; to repose; to be relieved; (P) [Add to Longdo]
憩う[いこう, ikou] (v5u,vi) to rest; to relax; to repose; (P) [Add to Longdo]
後を弔う[あとをとむらう, atowotomurau] (exp,v5u) to perform religious rites for the repose of a soul [Add to Longdo]
静止[せいし, seishi] (n,vs,adj-no) stillness; repose; standing still; (P) [Add to Longdo]
鎮魂[ちんこん(P);ちんごん, chinkon (P); chingon] (n,vs) repose of souls; (P) [Add to Longdo]
鎮魂祭[ちんこんさい, chinkonsai] (n) mass or ceremony for the repose of a soul [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repose
   n 1: freedom from activity (work or strain or responsibility);
      "took his repose by the swimming pool" [syn: {rest},
      {ease}, {repose}, {relaxation}]
   2: the absence of mental stress or anxiety [syn: {peace},
     {peacefulness}, {peace of mind}, {repose}, {serenity},
     {heartsease}, {ataraxis}]
   3: a disposition free from stress or emotion [syn: {repose},
     {quiet}, {placidity}, {serenity}, {tranquillity},
     {tranquility}]
   v 1: put or confide something in a person or thing; "These
      philosophers reposed the law in the people"
   2: be inherent or innate in; [syn: {rest}, {reside}, {repose}]
   3: lie when dead; "Mao reposes in his mausoleum"
   4: lean in a comfortable resting position; "He was reposing on
     the couch" [syn: {recumb}, {repose}, {recline}]
   5: put in a horizontal position; "lay the books on the table";
     "lay the patient carefully onto the bed" [syn: {lay}, {put
     down}, {repose}]
   6: to put something (eg trust) in something; "The nation reposed
     its confidence in the King"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top