ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

report

R IY0 P AO1 R T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -report-, *report*
English-Thai: Longdo Dictionary
financial report(n) รายงานทางการเงิน
ad-hoc report(n) การรายงานโดยไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
report(vi) รายงาน, See also: ประกาศ, เสนอ, Syn. inform, recount, state
report(vt) รายงาน, See also: ประกาศ, เสนอ, Syn. inform, recount, state
report(vi) บันทึก, See also: ทำบันทึก
report(vt) บันทึก, See also: ทำบันทึก
report(vi) รายงานตัว, Syn. appear, present oneself
report(n) ข่าว, See also: ข่าวลือ, Syn. article, news, rumour
report(n) รายงาน, Syn. account, statement
report(n) ชื่อเสียง, See also: ความเลื่องลือ, ความโด่งดัง, กิตติศัพท์, Syn. repute
reporter(n) ผู้สื่อข่าว, See also: นักข่าว, Syn. journalist, pressman
reporter(n) ผู้รายงาน, Syn. communication, relater

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
report(รีพอร์ท') n. รายงาน,คำแถลง,คำประกาศ,ข่าวลือ,เรื่องซุบซิบ,บันทึก,บันทึกการบรรยาย,ชื่อเสียง,เสียงดังระเบิด vt.,vi. รายงาน,เขียนรายงาน,ทำรายงาน,ทำบันทึก,เขียนข่าว,ฟ้องร้อง,จดคำบรรยาย,บอก,เล่า, See also: reporter ผู้สื่อข่าว
reportedly(รีพอร์ท'ทิดลี) adv. ตามที่รายงาน,ตามข่าว

English-Thai: Nontri Dictionary
report(n) กิตติศัพท์,รายงาน,ข่าวลือ,บันทึก,ชื่อเสียง,คำประกาศ
report(vi, vt) เล่า,รายงาน,เขียนข่าว,เขียนรายงาน,บอก,ฟ้องร้อง
reporter(n) ผู้สื่อข่าว,ผู้รายงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reportรายงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
report๑. รายงาน๒. รายงานตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
report, minorityบันทึกความเห็นแย้งของฝ่ายข้างน้อย (เช่น ในสภา ในศาล) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
report, officialรายงานของทางราชการ, รายงานที่เป็นทางการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reported ageอายุที่รายงาน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
reportรายงาน, Example: การนำสารสนเทศมาจัดพิมพ์บนกระดาษให้เรียบร้อย ประกอบด้วยชื่อ หัวข้อเรื่อง หมายเลขหน้า เช่น รายงานผลสอบของนักเรียนทั้งชั้น [คอมพิวเตอร์]
Report Program Generatorภาษาอาร์พีจี, Example: ภาษาสำหรับเขียนโปรแกรมที่บริษัทไอบีเอ็มได้พัฒนาขึ้นในปี 2507 สำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เพื่อใช้จัดทำรายงานที่ซับซ้อนสำหรับงานประยุกต์ทางธุรกิจ ภาษานี้ได้รับความนิยมมากในหมู่นักเขียนโปรแกรม สำหรับเครื่องมินิคอมพิวเตอร์ของไอบีเอ็มรุ่น S/36 และต่อมายังมีใช้อยู่กับรุ่น AS/400 [คอมพิวเตอร์]
Report writingการเขียนรายงาน [TU Subject Heading]
Reporters and reportingผู้สื่อข่าวและการสื่อข่าว [TU Subject Heading]
Reporting of acquisition or disposal of securities : Form 246-2รายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2), Example: เพื่อให้ผู้ลงทุนสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ที่ผ่านทุก ๆ 5% ของจำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทมหาชนจำกัด เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนอำนาจในการบริหารบริษัทในอนาคตได้ โดยจะต้องส่งแบบรายงานภายใน 3 วันทำการ [ตลาดทุน]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reportAccording to newspaper reports, there was an airplane accident last evening.
reportAccording to the news report, the ruling coalition has secured 72 seats as of 5 p.m.
reportAccording to the report, he is alive.
reportAccording to the weather report, it will snow tonight.
reportAccording to the weather reports, it will snow tomorrow.
reportA detailed report will be sent you by next mail.
reportAfter I had handed in my report to the teacher, I had to start writing another.
reportA good newspaper reporter takes advantage of what he learns from any source, even the "little bird told him so" type of source.
reportA lot of reports came to the policeman that a wild monkey was found.
reportAnn has just finished writing her report.
reportA report came in that Apollo 11 succeeded in landing on the moon.
reportA reporter is interviewing Dr. Patterson about Koko, a talking gorilla.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้รายงาน(n) reporter, See also: informer, Syn. คนรายงาน, Example: ผู้รายงานไม่เห็นบอกผมเลยว่างานแสดงอยู่ที่ไหนบ้าง, Count Unit: คน, Thai Definition: คนที่ทำหน้าที่บอกเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้อื่นทราบ
สมุดพก(n) school report, See also: report card, school children's report book, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: สมุดบันทึกผลการเรียน
สมุดรายงาน(n) report book, Example: ผู้อำนวยการมีคำสั่งว่า หากใครทำอะไรที่เป็นผลงาน ให้ผู้นั้นเขียนรายงานไว้ในสมุดรายงานที่เตรียมไว้, Count Unit: เล่ม
ผู้รายงานข่าว(n) reporter, See also: journalist, Syn. ผู้อ่านข่าว, ผู้ประกาศข่าว, Example: ศันสนีย์ได้รับรางวัลผู้รายงานข่าวทางโทรทัศน์ดีเด่น, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เล่าเหตุการณ์ประจำวันทางสื่อต่างๆ
ผู้สื่อข่าว(n) reporter, See also: journalist, pressman, correspondent, newsman, Syn. นักข่าว, ผู้รายงานข่าว, Example: ขณะนี้ ผู้สื่อข่าวกำลังสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรีที่หน้าทำเนียบรัฐบาล, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ทำหน้าที่รายงานข่าว (ใช้เฉพาะทางสื่อสารมวลชน)
เพ็ดทูล(v) report, See also: to speak to royalty, Syn. พิดทูล, Example: เขาคอยเพ็ดทูลเจ้านายเพื่อประจบประแจงให้ตนได้ดี, Thai Definition: พูดกับเจ้านาย
เรียน(v) inform, See also: report, address, Example: เขาหาจังหวะเหมาะๆ เพื่อเข้าพบเจ้านาย แล้วเรียนให้ท่านทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น, Thai Definition: บอกให้ผู้ใหญ่ หรือนายทราบ
บอกข่าว(v) report news, Syn. ส่งข่าว, Example: ไม่มีใครบอกข่าวนี้ให้ผมทราบมาก่อนเลย
รายงานตัว(v) report to, See also: present oneself, report for duty, Example: เขาได้รับหมายเรียกให้เข้ากรุงเทพฯ เพื่อรายงานตัวต่อผู้บริหารระดับสูง
การรายงานผล(n) report, See also: information, Syn. การแจ้งผล, Example: การรายงานผลการแข่งขันทางโทรทัศน์ช้ากว่าทางวิทยุเพราะเกิดความผิดพลาดในส่งข้อมูล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบบอก[baibøk] (n) EN: dispatch ; advice ; official report from the province  FR: conseil [m] ; avis [m]
ใบแจ้งความ[baijaēngkhwām] (n, exp) EN: notice ; report
ใบรายงาน[bai rāi-ngān] (n, exp) EN: official report from the province
บอกข่าว[bøk khāo] (x) EN: report news  FR: annoncer la nouvelle
ชี้แจง[chījaēng] (v) EN: explain ; elucidate ; clarify ; illuminate ; make clear ; report  FR: démontrer ; élucider ; clarifier
ได้ข่าว[dāi khāo] (v, exp) EN: hear ; get the news of ; get wind of sth ; it has been reported that
ฟ้อง[føng] (v) EN: inform against ; accuse ; report to ; lodge accusation against ; sue ; charge  FR: accuser ; porter plainte
หวน[huan] (v) EN: turn back ; return  FR: revenir à ; se reporter
แจ้ง[jaēng] (v) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare  FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
แจ้งความ[jaēngkhwām] (v) EN: report ; inform ; notify ; advertise ; make a report  FR: annoncer ; notifier ; faire de la publicité

CMU English Pronouncing Dictionary
REPORT R IY0 P AO1 R T
REPORT R IH0 P AO1 R T
REPORTS R IH0 P AO1 R T S
REPORTS R IY0 P AO1 R T S
REPORTED R IH0 P AO1 R T AH0 D
REPORTED R IY2 P AO1 R T AH0 D
REPORTS' R IY0 P AO1 R T S
REPORTS' R IH0 P AO1 R T S
REPORT'S R IH0 P AO1 R T S
REPORT'S R IY0 P AO1 R T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
report (v) rˈɪpˈɔːt (r i1 p oo1 t)
reports (v) rˈɪpˈɔːts (r i1 p oo1 t s)
reported (v) rˈɪpˈɔːtɪd (r i1 p oo1 t i d)
reporter (n) rˈɪpˈɔːtər (r i1 p oo1 t @ r)
reportage (n) rˌɛpɔːtˈaːʒ (r e2 p oo t aa1 zh)
reporters (n) rˈɪpˈɔːtəz (r i1 p oo1 t @ z)
reporting (v) rˈɪpˈɔːtɪŋ (r i1 p oo1 t i ng)
reportable (j) rˈɪpˈɔːtəbl (r i1 p oo1 t @ b l)
reportedly (a) rˈɪpˈɔːtɪdliː (r i1 p oo1 t i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
记者[jì zhě, ㄐㄧˋ ㄓㄜˇ, / ] reporter; journalist, #82 [Add to Longdo]
报道[bào dào, ㄅㄠˋ ㄉㄠˋ, / ] report, #331 [Add to Longdo]
报案[bào àn, ㄅㄠˋ ㄢˋ, / ] report a case to the security authorities, #8,199 [Add to Longdo]
外电[wài diàn, ㄨㄞˋ ㄉㄧㄢˋ, / ] reports from foreign (non-Chinese) news agencies, #8,371 [Add to Longdo]
报到[bào dào, ㄅㄠˋ ㄉㄠˋ, / ] report for duty; check in; register, #10,637 [Add to Longdo]
报废[bào fèi, ㄅㄠˋ ㄈㄟˋ, / ] report as worthless; discard as worthless; reject; scrap, #12,842 [Add to Longdo]
捷报[jié bào, ㄐㄧㄝˊ ㄅㄠˋ, / ] report of success; report of a victory, #35,541 [Add to Longdo]
禀告[bǐng gào, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄠˋ, / ] report (to one's superior), #42,835 [Add to Longdo]
报失[bào shī, ㄅㄠˋ ㄕ, / ] report the loss to the authorities concerned, #82,718 [Add to Longdo]
报捷[bào jié, ㄅㄠˋ ㄐㄧㄝˊ, / ] report a success; announce a victory, #83,983 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
報告[ほうこく, houkoku] TH: การรายงาน  EN: report
記事[きじ, kiji] TH: รายงาน  EN: report
申告[しんこく, shinkoku] TH: การยื่นความจำนงเพื่อกระทำการทางกฎหมายกับสถานที่ราชการ  EN: report

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bericht {m}; Report {m} | Berichte {pl}; Reporte {pl} | Bericht erstattenreport | reports | to make a report [Add to Longdo]
Listenprogrammgenerator {m}report program generator (RPG) [Add to Longdo]
Reportage {f} | Reportagen {pl}coverage; report; commentary; reportage | reportages [Add to Longdo]
Report {m} [fin.]premium [Add to Longdo]
Reporter {m}; Reporterin {f} | Reporter {pl}reporter | reporters [Add to Longdo]
Wahlbericht {m} | Wahlberichte {pl}report of the election | reports of the election [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
アニュアルレポート[anyuarurepo-to] (n) annual report [Add to Longdo]
イベント報告[イベントほうこく, ibento houkoku] (n) {comp} event reporting [Add to Longdo]
インサイドレポート[insaidorepo-to] (n) inside report [Add to Longdo]
オゴポゴ[ogopogo] (n) Ogopogo (lake monster reported to live in Canada's Lake Okanagan) [Add to Longdo]
カメラルポ[kamerarupo] (n) (abbr) camera reportage [Add to Longdo]
カメラルポルタージュ[kameraruporuta-ju] (n) camera reportage [Add to Longdo]
キャップ[kyappu] (n) (1) cap; (2) top reporter at a newspaper's local office; (3) (abbr) captain; (P) [Add to Longdo]
システム適合性試験報告書[システムてきごうせいしけんほうこくしょ, shisutemu tekigouseishikenhoukokusho] (n) {comp} system conformance test report; SCTR [Add to Longdo]
スタディレポート[sutadeirepo-to] (n) {comp} study report [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スタディレポート[すたでいれぽーと, sutadeirepo-to] study report [Add to Longdo]
レポート[れぽーと, repo-to] report, paper [Add to Longdo]
研究展望報告書[けんきゅうてんぼうほうこくしょ, kenkyuutenbouhoukokusho] state of the art report [Add to Longdo]
研究報告書[けんきゅうほうこくしょ, kenkyuuhoukokusho] research report [Add to Longdo]
事象報告[じしょうほうこく, jishouhoukoku] event report [Add to Longdo]
通知[つうち, tsuuchi] report (vs), notification, posting [Add to Longdo]
配信報告[はいしんほうこく, haishinhoukoku] delivery report [Add to Longdo]
配信報告エントリ[はいしんほうこくエントリ, haishinhoukoku entori] delivered-report entry [Add to Longdo]
評価報告書[ひょうかほうこくしょ, hyoukahoukokusho] evaluation report [Add to Longdo]
報告[ほうこく, houkoku] report (vs), informing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 report
   n 1: a written document describing the findings of some
      individual or group; "this accords with the recent study by
      Hill and Dale" [syn: {report}, {study}, {written report}]
   2: the act of informing by verbal report; "he heard reports that
     they were causing trouble"; "by all accounts they were a
     happy couple" [syn: {report}, {account}]
   3: a short account of the news; "the report of his speech"; "the
     story was on the 11 o'clock news"; "the account of his speech
     that was given on the evening news made the governor furious"
     [syn: {report}, {news report}, {story}, {account}, {write
     up}]
   4: a sharp explosive sound (especially the sound of a gun
     firing); "they heard a violent report followed by silence"
   5: a written evaluation of a student's scholarship and
     deportment; "his father signed his report card" [syn: {report
     card}, {report}]
   6: an essay (especially one written as an assignment); "he got
     an A on his composition" [syn: {composition}, {paper},
     {report}, {theme}]
   7: the general estimation that the public has for a person; "he
     acquired a reputation as an actor before he started writing";
     "he was a person of bad report" [syn: {reputation}, {report}]
   v 1: to give an account or representation of in words; "Discreet
      Italian police described it in a manner typically
      continental" [syn: {report}, {describe}, {account}]
   2: announce as the result of an investigation or experience or
     finding; "Dozens of incidents of wife beatings are reported
     daily in this city"; "The team reported significant advances
     in their research"
   3: announce one's presence; "I report to work every day at 9
     o'clock"
   4: make known to the authorities; "One student reported the
     other to the principal"
   5: be responsible for reporting the details of, as in
     journalism; "Snow reported on China in the 1950's"; "The cub
     reporter covered New York City" [syn: {report}, {cover}]
   6: complain about; make a charge against; "I reported her to the
     supervisor"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top