ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reply

R IH0 P L AY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reply-, *reply*, rep
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reply(vi) ตอบ, Syn. answer
reply(vt) ตอบ, Syn. answer
reply(n) การตอบ, See also: คำตอบ, Syn. answer, counterattack
reply(n) การตอบสนอง, Syn. response, reaction
reply to(phrv) พูดตอบ, See also: ตอบคำถาม
reply to(phrv) เขียนตอบ
reply to(phrv) ตอบกลับ, See also: โต้ตอบ
reply for(phrv) ตอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reply(รีไพล') vi. ตอบ,ตอบได้,สนองตอบ,สะ-ท้อน,ก้องกลับ,ตอบคำร้องของจำเลย vt. ตอบ n. คำตอบ,การตอบ,การตอบแก้,, See also: replier n.

English-Thai: Nontri Dictionary
reply(n) การตอบ,คำตอบ,การโต้ตอบ,การสนองตอบ
reply(vi) โต้ตอบ,ตอบ,สะท้อน,สนองตอบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
replyคำให้การแก้ฟ้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
reply(n) คำให้การโจทก์ (ตอบคำฟ้องแย้งของจำเลย)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
replyAll that you have to do it to wait for his reply.
replyAll you have to do is to wait for her reply.
replyAt last I have time to reply to mail that I have received these 3 weeks.
replyBeing too nervous to reply, he stared at the floor.
replyDon't you think it's rude to give people such a sharp/curt reply like that?
replyFrom the menu-bar's "Reply" select "create follow-up message". The message you reply to is quoted.
replyHe didn't reply to my letter.
replyHe made a rude reply.
replyHe pressed me for a prompt reply.
replyHe sent an immediate reply to my telegram.
replyHis ambiguous reply made her all the more irritated.
replyHis reply is no more than an excuse.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำขานรับ(n) answer, See also: reply, Syn. คำตอบรับ, Example: ความกล้าหาญชาญชัยของรัฐบาลได้รับคำขานรับและต่อต้านระคนกันไป
ตอกกลับ(v) retort, See also: reply, react, repose, answer back, Syn. โต้กลับ, ตอบโต้, สวนกลับ, สวนตอบ, ย้อนกลับ, ย้อน, Example: ฝ่ายรัฐบาลตอกกลับว่านักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังจริงๆ ของการทุจริตคือพรรคฝ่ายค้านนั่นเอง, Thai Definition: พูดโต้ตอบกลับไปด้วยแง่มุมที่เหนือกว่า
สวนตอบ(v) respond immediately, See also: reply at once, answer promptly, Syn. ตอบโต้, โต้, สวน, สวนกลับ, Example: ทันทีที่เขาพูดจบ ผมก็สวนตอบไปโดยไม่รีรอ
ตอบกลับ(v) reply, See also: answer, Example: ทางบริษัทจะตอบกลับไปภายใน 2 อาทิตย์, Thai Definition: แจ้งกลับไปให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้
ยอกย้อน(v) retort, See also: reply, answer, respond, Syn. ย้อนยอก, โต้, สวนกลับ, ตอกกลับ, Example: ฝ่ายค้านยอกย้อนรัฐบาลอย่างเจ็บแสบ, Thai Definition: พูดย้อนอย่างทิ่มตำ
สนอง(v) reply, See also: respond, answer, return, retaliate, reciprocate, repay, repay a favour, Syn. แทน, ตอบสนอง, รับสนอง, Example: ข้อจำกัดทางสรีระของมนุษย์ทำให้เราไม่สามารถสนองความต้องการต่างๆ ของร่างกายได้โดยลำพัง, Notes: (เขมร)
กล่าวโต้(v) retort, See also: reply, answer, respond, counter, Syn. โต้, ตอบกลับ, โต้ตอบ, Example: เจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ออกมากล่าวโต้ข้อกล่าวหาและชี้แจงข้อเท็จจริง
กล่าวตอบ(v) answer, See also: reply, respond, Syn. ตอบ, Example: ฉันกล่าวตอบปฏิเสธความช่วยเหลือจากเขา
ย้อน(v) retort, See also: reply, answer, respond, counter, return, Syn. สวนกลับ, ยอกย้อน, โต้ตอบ, Example: เขาย้อนพ่อแม่อยู่บ่อยๆ เหมือนเห็นพ่อแม่เป็นเพื่อนเล่น, Thai Definition: พูดสวนตอบหรือตอกกลับอย่างทันควัน
ขาน(v) reply, See also: answer, respond, Syn. ขานรับ, ขานตอบ, ตอบ, ตอบรับ, Example: ทำไมหนูไม่ขาน เมื่อแม่เรียก, Thai Definition: พูดตอบกลับไปยังผู้ที่เรียก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉลย[chaloēi] (v) EN: answer ; solve ; reply ; response ; give the answer to ; explain ; interpret  FR: résoudre ; apporter la réponse ; bien répondre
จดหมายตอบ[jotmāi tøp] (n, exp) EN: letter in reply ; written answer  FR: lettre de réponse [f]
คำให้การ[kham haikān] (n, exp) EN: testimony ; deposition ; pleading ; answer ; reply ; defense ; evidence  FR: déposition [f]
คำตอบ[khamtøp] (n) EN: answer ; reply ; retort  FR: réponse [f] ; réplique [f] ; répartie [f]
หนังสือตอบ[nangseū tøp] (n, exp) EN: letter in reply ; written answer
แสดงปฏิกิริยา[sadaēng patikiriyā] (v, exp) EN: react ; respond ; reply ; answer  FR: réagir ; répondre
สนอง[sanøng] (v) EN: reply ; respond ; answer ; return ; retaliate ; reciprocate ; repay ; repay a favour  FR: répondre à
โต้[tō] (v) EN: argue ; refute ; contradict ; dispute ; oopose ; back ; contend ; counter ; reply  FR: résister ; riposter ; répliquer ; réfuter ; s'opposer
ตอบ[tøp] (v) EN: answer ; respond ; reply ; retort  FR: répondre ; donner une réponse
ตอบจดหมาย[tøp jotmāi] (v, exp) EN: answer a letter ; reply to a letter  FR: répondre à une lettre

CMU English Pronouncing Dictionary
REPLY R IH0 P L AY1
REPLY R IY0 P L AY1
REPLYING R IH0 P L AY1 IH0 NG
REPLYING R IY0 P L AY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reply (v) rˈɪplˈaɪ (r i1 p l ai1)
replying (v) rˈɪplˈaɪɪŋ (r i1 p l ai1 i ng)
reply-paid (j) rˈɪplˈaɪ-pɛɪd (r i1 p l ai1 - p ei d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回答[huí dá, ㄏㄨㄟˊ ㄉㄚˊ, ] reply; answer, #1,435 [Add to Longdo]
[dá, ㄉㄚˊ, ] reply; answer; return; respond; echo, #2,472 [Add to Longdo]
回信[huí xìn, ㄏㄨㄟˊ ㄒㄧㄣˋ, ] reply; write back, #19,497 [Add to Longdo]
一问三不知[yī wèn sān bù zhī, ㄧ ㄨㄣˋ ㄙㄢ ㄅㄨˋ ㄓ, / ] replying "I don't know" to every question, #69,081 [Add to Longdo]
答词[dá cí, ㄉㄚˊ ㄘˊ, / ] reply; thank-you speech, #81,739 [Add to Longdo]
次韵[cì yùn, ㄘˋ ㄩㄣˋ, / ] reply to a poem in the same rhyme [Add to Longdo]
答覆[dá fù, ㄉㄚˊ ㄈㄨˋ, ] reply [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antwortschein {m}reply coupon [Add to Longdo]
Beantwortung {f} | Beantwortungen {pl}; Gegenrede {f} | in Beantwortung Ihres Schreibens vomreply | replies | in reply to your letter of [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっそ[asso] (int) (See ああそうそう) hmmmmm (lackadaisical, noncommittal reply) [Add to Longdo]
マジレス[majiresu] (n,vs) (abbr) (See レス) serious reply (response) (e.g. in 2ch threads) [Add to Longdo]
リプライ[ripurai] (n) reply; (P) [Add to Longdo]
挨拶[あいさつ, aisatsu] (n,vs,adj-no) (1) greeting; greetings; salutation; salute; (2) speech (congratulatory or appreciative); address; (3) reply; response; (4) (sl) revenge; retaliation; (exp) (5) (See 御挨拶) a fine thing to say (used as part of a sarcastic response to a rude remark); (6) (orig. meaning) dialoging (with another Zen practitioner to ascertain their level of enlightenment); (P) [Add to Longdo]
往信[おうしん, oushin] (n) first half of a reply card [Add to Longdo]
往復葉書[おうふくはがき, oufukuhagaki] (n) postcard with a reply card attached [Add to Longdo]
応酬[おうしゅう, oushuu] (n,vs) (1) exchange; reciprocation; give-and-take; return; (2) reply; riposte; (P) [Add to Longdo]
応答[おうとう, outou] (n,vs) reply; answer; response; (P) [Add to Longdo]
回答[かいとう, kaitou] (n,vs) reply; answer; (P) [Add to Longdo]
回報[かいほう, kaihou] (n) circular; circulating letter; reply [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
返信IPメッセージ表示[へんしんIPメッセージひょうじ, henshin IP messe-ji hyouji] replying IP-message indication [Add to Longdo]
返信要求表示[へんしんようきゅうひょうじ, henshinyoukyuuhyouji] reply request indication [Add to Longdo]
リプライ[りぷらい, ripurai] reply [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reply
   n 1: a statement (either spoken or written) that is made to
      reply to a question or request or criticism or accusation;
      "I waited several days for his answer"; "he wrote replies
      to several of his critics" [syn: {answer}, {reply},
      {response}]
   2: the speech act of continuing a conversational exchange; "he
     growled his reply" [syn: {reply}, {response}]
   v 1: react verbally; "She didn't want to answer"; "answer the
      question"; "We answered that we would accept the
      invitation" [syn: {answer}, {reply}, {respond}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top