ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

replay

R IY0 P L EY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -replay-, *replay*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
replay(vt) เล่นซ้ำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
foreplayn. การกระตุ้น ความรู้สึกทางเพศก่อนการร่วมสังวาส
instant replayการถ่ายทอด (โทรทัศน์) ซ้ำทันที

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
replayBut in return they get a clear look at important games, and if they miss something, they can always rely on the commentator's description or the instant replay.
replayHe made a rude replay.
replayI find myself being enthralled by her reaction each time I replay it.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สนองไข(v) answer, See also: replay, make a reply, Syn. กล่าวตอบ, ตอบ
ทวนคำ(v) repeat one's word, See also: replay, Syn. พูดซ้ำ, Example: เขาทวนคำที่แม่สั่งไว้, Thai Definition: พูดซ้ำคำ, พูดซ้ำคำเพื่อให้แน่ใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
REPLAY R IY0 P L EY1
REPLAYS R IY0 P L EY1 Z
REPLAYED R IY0 P L EY1 D
REPLAYING R IY0 P L EY1 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
replay (n) rˈiːplɛɪ (r ii1 p l ei)
replay (v) rˌiːplˈɛɪ (r ii2 p l ei1)
replays (n) rˈiːplɛɪz (r ii1 p l ei z)
replays (v) rˌiːplˈɛɪz (r ii2 p l ei1 z)
replayed (v) rˌiːplˈɛɪd (r ii2 p l ei1 d)
replaying (v) rˌiːplˈɛɪɪŋ (r ii2 p l ei1 i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wiederholungsspiel {n} [sport] | Wiederholungsspiele {pl}replay | replays [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リプレー[ripure-] (n,vs) replay [Add to Longdo]
再生速度[さいせいそくど, saiseisokudo] (n) (1) replay speed; playback speed; (2) refresh rate [Add to Longdo]
前戯[ぜんぎ, zengi] (n,adj-no) (sexual) foreplay [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 replay
   n 1: something (especially a game) that is played again [syn:
      {replay}, {rematch}]
   2: the immediate rebroadcast of some action (especially sports
     action) that has been recorded on videotape [syn: {replay},
     {instant replay}, {action replay}]
   v 1: reproduce (a recording) on a recorder; "The lawyers played
      back the conversation to show that their client was
      innocent" [syn: {play back}, {replay}]
   2: play (a melody) again
   3: repeat a game against the same opponent; "Princeton replayed
     Harvard"
   4: play again; "We replayed the game"; "replay a point"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top