ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repeal

R IH0 P IY1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repeal-, *repeal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repeal(vt) ยกเลิก (กฎหมาย, คำสั่ง), See also: เพิกถอน, Syn. abrogate, revoke
repeal(n) การยกเลิก (กฎหมาย, คำสั่ง), See also: การเพิกถอน, Syn. abrogation, abolition
repealer(n) ผู้ยกเลิก, See also: ผู้เลิกล้ม
repealable(adj) ซึ่งยกเลิก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repeal(รีพีล') vt. ถอน,ยกเลิก,ลบล้าง,ละทิ้ง,เลิกล้ม n. การถอน,การยกเลิก,การลบล้าง,การละทิ้ง,การเลิกล้ม, See also: repealability adj. repealable adj. repealer n., Syn. rescind, revoke

English-Thai: Nontri Dictionary
repeal(n) การถอน,การยกเลิก,การเลิกล้ม,การละทิ้ง
repeal(vt) ถอน,ยกเลิก,เลิกล้ม,ละทิ้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repealการยกเลิก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
repealยกเลิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เพิกถอน[phoēkthøn] (v) EN: withdraw ; revoke ; repeal ; cancel ; rescind ; annul  FR: abroger ; révoquer ; annuler
เพิกถอนกฎหมาย[phoēkthøn kotmāi] (v, exp) EN: repeal a law  FR: annuler une loi
ถอน[thøn] (v) EN: break off an engagement ; cancel ; repeal ; revoke ; rescind
ยกเลิก[yokloēk] (v) EN: cancel ; annul ; abort ; call off ; revoke ; nullify ; abolish ; recant ; repeal ; rescind ; quash ; abandon ; abrogate ; abdicate  FR: annuler ; abroger ; supprimer ; abandonner

CMU English Pronouncing Dictionary
REPEAL R IH0 P IY1 L
REPEAL R IY0 P IY1 L
REPEALS R IY0 P IY1 L Z
REPEALED R IH0 P IY1 L D
REPEALED R IY0 P IY1 L D
REPEALING R IY0 P IY1 L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repeal (v) rˈɪpˈiːl (r i1 p ii1 l)
repeals (v) rˈɪpˈiːlz (r i1 p ii1 l z)
repealed (v) rˈɪpˈiːld (r i1 p ii1 l d)
repealing (v) rˈɪpˈiːlɪŋ (r i1 p ii1 l i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撤销[chè xiāo, ㄔㄜˋ ㄒㄧㄠ, / ] repeal, #7,609 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
撤回[てっかい, tekkai] (n,vs,adj-no) withdrawal; revocation; repeal; (P) [Add to Longdo]
撤去[てっきょ, tekkyo] (n,vs) (1) withdrawal; revocation; repeal; (2) demolition; removal; (P) [Add to Longdo]
撤退[てったい, tettai] (n,vs) evacuation; withdrawal; revocation; repeal; retreat; (P) [Add to Longdo]
撤廃[てっぱい, teppai] (n,vs) annulment; abolition; repeal; rescission; (P) [Add to Longdo]
破棄(P);破毀[はき, haki] (n,vs) tearing up and discarding (e.g. documents); disposal (e.g. weaponry); revocation; annulment; breaking (e.g. treaty); reversing (e.g. an original judgment) (judgement); discard; cancellation; repeal; (P) [Add to Longdo]
廃す[はいす, haisu] (v5s,vt) (1) (See 廃する) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose [Add to Longdo]
廃する;廢する(oK)[はいする, haisuru] (vs-s) (1) to abolish; to abandon; to repeal; to discontinue; (2) to dethrone; to depose [Add to Longdo]
廃棄[はいき, haiki] (n,vs) annulment; disposal; abandonment; scrapping; discarding; repeal; (P) [Add to Longdo]
廃止[はいし, haishi] (n,vs,adj-no) abolition; repeal; (P) [Add to Longdo]
廃部[はいぶ, haibu] (n) abolished club; club that has had its status repealed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repeal
   n 1: the act of abrogating; an official or legal cancellation
      [syn: {abrogation}, {repeal}, {annulment}]
   v 1: cancel officially; "He revoked the ban on smoking"; "lift
      an embargo"; "vacate a death sentence" [syn: {revoke},
      {annul}, {lift}, {countermand}, {reverse}, {repeal},
      {overturn}, {rescind}, {vacate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top