ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

repatriate

R IY0 P EY1 T R IY0 EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -repatriate-, *repatriate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
repatriate(vt) ส่งคนกลับประเทศ, See also: เนรเทศกลับ, ส่งกลับภูมิลำเนาเดิม, Syn. return, turn back
repatriate(vt) ส่งเงินกลับประเทศ, Syn. return
repatriate(n) คนที่ถูกส่งกลับประเทศ
repatriate to(phrv) ส่งคืน, See also: ส่งกลับไปยัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
repatriate(รีเพ'ทริเอท) vt. ส่งคืน,ส่งกลับ,ส่งกลับถิ่นที่อยู่เดิม n. ผู้ถูกส่งกลับถิ่นที่อยู่เดิม, See also: repatriable adj. repatriation n.

English-Thai: Nontri Dictionary
repatriate(vt) ส่งคืน,ส่งกลับ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
repatriateส่งกลับประเทศเดิม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
REPATRIATE R IY0 P EY1 T R IY0 EY2 T
REPATRIATED R IY0 P EY1 T R IY0 EY2 T IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
repatriate (v) rˈiːpˈætrɪɛɪt (r ii1 p a1 t r i ei t)
repatriated (v) rˈiːpˈætrɪɛɪtɪd (r ii1 p a1 t r i ei t i d)
repatriates (v) rˈiːpˈætrɪɛɪts (r ii1 p a1 t r i ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
引揚者;引き揚げ者[ひきあげしゃ, hikiagesha] (n) returnee; repatriate [Add to Longdo]
帰還難民[きかんなんみん, kikannanmin] (n) repatriated refugee [Add to Longdo]
未帰還者[みきかんしゃ, mikikansha] (n) unrepatriated person [Add to Longdo]
未復員者[みふくいんしゃ, mifukuinsha] (n) unrepatriated person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 repatriate
   n 1: a person who has returned to the country of origin or whose
      citizenship has been restored
   v 1: send someone back to his homeland against his will, as of
      refugees
   2: admit back into the country [ant: {deport}, {exile},
     {expatriate}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top