ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remove

R IY0 M UW1 V   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remove-, *remove*
Possible hiragana form: れもう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remove(vt) นำออกไป, See also: เอาออก, Syn. delete, displace, take away
remove(vi) โยกย้าย, See also: ย้าย, ปลดตำแหน่ง, Syn. relocate
remove(vt) โยกย้าย, See also: ย้าย, ปลดตำแหน่ง, Syn. relocate
remove(vt) ถอดออก (เสื้อผ้า), See also: ถอด, Syn. take off
remove(vt) ลบออก, See also: ล้างออก, ขจัด, Syn. delete, erase
remove(vt) กำจัด (ปัญหาหรืออุปสรรค), See also: ขจัดปัญหา
remove(vt) ไล่ออก, Syn. dismiss, expel
remove(vt) ระยะห่าง, See also: ความห่าง, Syn. distance
removed(adj) ซึ่งห่างไกล, See also: ซึ่งแยกออกมา, Syn. extracted, eliminated, withdrawn, Ant. left, ignored
remover(n) คนหรือสิ่งที่โยกย้าย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remove(รีมูฟว') vt. เอาออก,ย้าย,โยกย้าย,ถอด,ขนของ,ลบ,ขจัด,กำจัด,ปลด,ปลดเปลื้อง,ไล่ออก,ฆ่า,ลอบฆ่า vi. ย้าย,โยกย้าย,จากไป,หายไป n. การเอาออก, (ย้าย,โยกย้าย...) , ระยะทางที่อยู่แยกห่างจากกัน,การคั่นกลาง,การเลื่อนชั้น,ระดับความแตกต่าง, See also: remover n.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
remove and reinstall (R and R)ถอดประกอบ (อาร์แอนด์อาร์) [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remove4. Just before bringing it to the boil, set to a low flame and remove the scum again.
removeAbout how much does it cost to have a dentist remove cigarette tar from your teeth?
removeAfter the bone has set, the cast will be removed.
removeAre we to remove our shoes before entering the house.
removeAre you going to remove the nerve?
removeBy means of a super high-pressure water spray practically all the sediment is removed.
removeFor safety purposes, remove the plastic casing before use.
removeGenius is but one remove from madness.
removeGenius is only one remove from insanity.
removeGentlemen remove their hats in the presence of a lady.
removeHe said that his previous dentist told him that he'd remove nicotine stains if he stopped smoking.
removeHe was removed from his post because he was idle.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โยกย้าย(v) remove, See also: dismiss, send away, Syn. อพยพ, ย้ายถิ่น, เคลื่อนย้าย, ย้าย, Ant. ปักหลัก
โค่นล้ม(v) eliminate, See also: remove, oust, get rid of, Syn. โค่นอำนาจ, ล้มล้าง, ล้ม, ลบล้าง, Example: กองทหารของซีเรียจะไม่เข้าร่วมปฏิบัติการในดินแดนอิรัก หรือโค่นล้มรัฐบาลซัดดัมอย่างแน่นอน, Thai Definition: ทำให้หมดสิ้นอำนาจลง
เขี่ย(v) remove, See also: throw away, discard, Syn. กำจัด, ไล่, Ant. เก็บ, Example: นายมนตรีถูกเขี่ยออกจากพรรคร่วมรัฐบาล, Thai Definition: ขับไล่ออกไปให้พ้น, Notes: (ปาก)
ปัดเป่า(v) exorcise, See also: remove, obviate, get rid of, Syn. ขจัด, ขจัดปัดเป่า, Example: ศาสนาพุทธได้กลายเป็นกลไกที่ช่วยปัดเป่าความขัดแย้งและสร้างความสงบในสังคม, Thai Definition: ทำพิธีเสกเป่าเพื่อให้ความเจ็บไข้หาย, แก้ความลำบากขัดข้องให้หมดไป
เปลื้อง(v) strip off, See also: remove, take off, cast off, undress, Syn. ถอด, ปลด, แก้, Ant. ใส่, คลุม, Example: นางระบำค่อยๆ เปลื้องเสื้อผ้าออกทีละชิ้น
เปลื้อง(v) strip, See also: remove, take off, cast off, Syn. ถอด, ปลด, แก้, Ant. ใส่, คลุม, Example: นางระบำค่อยๆ เปลื้องเสื้อผ้าออกทีละชิ้น, Thai Definition: เอาออก (ใช้แก่เครื่องแต่งตัวที่นุ่งห่มหรือคลุมอยู่)
ถอด(v) take off, See also: remove, unscrew, Syn. เอาออก, Example: การลบข้อมูลแต่ละครั้งจะต้องถอดชิปออกจากแผงวงจร แล้วนำไปฉายด้วยแสงอุลตราไวโอเล็ต, Thai Definition: ดึงสิ่งที่สวมหรือหุ้มให้หลุดออก
ถางหญ้า(v) remove grass, See also: clear of grass, cut grass, mow grass, Example: เขาถางหญ้าออกบ้างเล็กน้อยเพื่อเปิดโอกาสให้เมล็ดผักงอกงามขึ้นมา, Thai Definition: ใช้มีดเป็นต้น ฟันหญ้าให้เตียน
ปลงผม(v) remove hair, See also: have one's head shaved, Syn. โกนผม, Example: เขาปลงผมออกบวชในบวรพระพุทธศาสนา, Thai Definition: ใช้แก่บรรพชิต
แกะ(v) remove, See also: tear (off/away/down), strip, Syn. ถอด, เลาะ, Example: เธอบรรจงแกะรูปถ่ายที่ติดกันนั้นออก, Thai Definition: เอามือแงะหรือง้างสิ่งที่เกาะติดกันแน่นหรือกอดไว้แน่นให้หลุดออกจากกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาออก[ao øk] (v) EN: take off ; remove ; free  FR: enlever ; ôter ; sortir ; extraire ; libérer
หัวคิว[hūakhiū] (v) EN: take off the top ; subtract ; remove ; deduct
แกะ[kae] (v) EN: remove ; tear off ; tear away ; strip ; slip out ; lever out ; take out ; unwrap ; unpack ; unbind ; untie ; undo ; unfasten  FR: retirer ; défaire
แก้ฉงน[kaē cha-ngon] (v, exp) EN: dispel sb's doubts ; remove sb's doubts  FR: dissiper le doute
กำจัด[kamjat] (v) EN: get rid of ; eliminate ; dispose of ; eradicate ; clear up ; exterminate ; remove ; drive away ; abolish  FR: éliminer ; supprimer ; éradiquer ; se débarasser de
ขจัด[khajat] (v) EN: expel ; get rid of ; wipe out ; dispel ; drive away ; eliminate ; eradicate ; remove  FR: chasser ; écarter ; éliminer ; dissiper
เขี่ย[khīa] (v) EN: remove ; throw away ; discard ; get rid of ; scrap off ; sack ; oust  FR: se débarasser de
เคลื่อนที่[khleūoenthī] (v, exp) EN: change the position ; move ; displace ; shift; transfer ; remove  FR: déplacer ; bouger
โค่นล้ม[khōnlom] (v) EN: eliminate ; remove ; oust ; get rid of  FR: renverser ; éliminer ; se débarasser de
ขนส่ง[khonsong] (v) EN: transport ; carry ; remove ; take away ; haul  FR: transporter

CMU English Pronouncing Dictionary
REMOVE R IY0 M UW1 V
REMOVED R IY0 M UW1 V D
REMOVER R IH0 M UW1 V ER0
REMOVES R IY0 M UW1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remove (v) rˈɪmˈuːv (r i1 m uu1 v)
removed (v) rˈɪmˈuːvd (r i1 m uu1 v d)
remover (n) rˈɪmˈuːvər (r i1 m uu1 v @ r)
removes (v) rˈɪmˈuːvz (r i1 m uu1 v z)
removers (n) rˈɪmˈuːvəz (r i1 m uu1 v @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bān, ㄅㄢ, ] remove; transport; move; shift; apply indiscriminately; copy mechanically, #3,641 [Add to Longdo]
远离[yuǎn lí, ㄩㄢˇ ㄌㄧˊ, / ] removed from, #5,301 [Add to Longdo]
[chè, ㄔㄜˋ, ] remove; take away; withdraw, #5,737 [Add to Longdo]
撤除[chè chú, ㄔㄜˋ ㄔㄨˊ, ] remove, #37,542 [Add to Longdo]
擦亮眼睛[cā liàng yǎn jīng, ㄘㄚ ㄌㄧㄤˋ ㄧㄢˇ ㄐㄧㄥ, ] remove the scales from one's eyes; sharpen one's vigilance, #51,367 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ずり, zuri] (n) earth removed from a mine (or tunnel, etc.) [Add to Longdo]
むき身;剥き身;剥身[むきみ, mukimi] (n) shellfish removed from the shell [Add to Longdo]
ら抜き[らぬき, ranuki] (n) (abbr) (See ら抜き言葉) 'ra'-removed; the practice of skipping the 'ra' from the 'rareru' verb conjugation [Add to Longdo]
ら抜き言葉[らぬきことば, ranukikotoba] (n) 'ra'-removed word (i.e. lacking the 'ra' in the 'rareru' verb conjunction) [Add to Longdo]
キューティクルリムーバー[kyu-teikururimu-ba-] (n) cuticle remover [Add to Longdo]
ネオリバー[neoriba-] (n) Neorever (coating remover solvent) [Add to Longdo]
ポリッシュリムーバー[porisshurimu-ba-] (n) polish remover [Add to Longdo]
リムーバー[rimu-ba-] (n) remover [Add to Longdo]
握りつぶす;握り潰す[にぎりつぶす, nigiritsubusu] (v5s,vt) (1) to crush (with one's hands); (2) to kill a proposal; to shelve; to table (remove from consideration); to pigeonhole; to smother [Add to Longdo]
引っ張り気味[ひっぱりぎみ, hipparigimi] (n) taut (condition); taken up slack; removed slack [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
取り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remove
   n 1: degree of figurative distance or separation; "just one
      remove from madness" or "it imitates at many removes a
      Shakespearean tragedy";
   v 1: remove something concrete, as by lifting, pushing, or
      taking off, or remove something abstract; "remove a
      threat"; "remove a wrapper"; "Remove the dirty dishes from
      the table"; "take the gun from your pocket"; "This machine
      withdraws heat from the environment" [syn: {remove},
      {take}, {take away}, {withdraw}]
   2: remove from a position or an office
   3: dispose of; "Get rid of these old shoes!"; "The company got
     rid of all the dead wood" [syn: {get rid of}, {remove}]
   4: cause to leave; "The teacher took the children out of the
     classroom" [syn: {take out}, {move out}, {remove}]
   5: shift the position or location of, as for business, legal,
     educational, or military purposes; "He removed his children
     to the countryside"; "Remove the troops to the forest
     surrounding the city"; "remove a case to another court" [syn:
     {remove}, {transfer}]
   6: go away or leave; "He absented himself" [syn: {absent},
     {remove}]
   7: kill intentionally and with premeditation; "The mafia boss
     ordered his enemies murdered" [syn: {murder}, {slay}, {hit},
     {dispatch}, {bump off}, {off}, {polish off}, {remove}]
   8: get rid of something abstract; "The death of her mother
     removed the last obstacle to their marriage"; "God takes away
     your sins" [syn: {remove}, {take away}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top