ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remorseful

R IH0 M AO1 R S F AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remorseful-, *remorseful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remorseful(adj) ซึ่งสำนึกผิด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remorseful(รีมอร์ส'ฟูล) adj. สำนึกผิด,เสียใจมากต่อความผิดที่ได้กระไป, See also: remorsefully adv. remorsefulness n., Syn. regretful, sorry, repentant

English-Thai: Nontri Dictionary
remorseful(adj) สำนึกผิด,รู้สึกผิด,เสียใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm remorseful of the wrong I did you in envyข้ารู้สึกเสียใจในสิ่งที่ทำกับเจ้า Portrait of a Beauty (2008)
All she had to do was write a few remorseful words in a juvenile detention center and she was pronounced rehabilitated.ส่วนที่เด็กต้องทำก็แค่เขียนข้อความสำนึกผิดสั้นๆ... และอเข้าทัณฑสถานเด็กเพื่อเข้ารับการฟื้นฟูจิติใจ Confessions (2010)
You can save your sweet, remorseful breakup. I know.คุยเก็บเอาคำบอกเลิกสุดหวานและรู้สึกผิดเอาไว้เถอะ ฉันเข้าใจมัน The Princesses and the Frog (2011)
You tell us where the bottle is, we'll make sure that the DA knows how remorseful you are.คุณแค่บอกว่าขวดยาอยู่ที่ไหน Pilot (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
REMORSEFUL R IH0 M AO1 R S F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remorseful (j) rˈɪmˈɔːsfəl (r i1 m oo1 s f @ l)
remorsefully (a) rˈɪmˈɔːsfəliː (r i1 m oo1 s f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
済まない[すまない, sumanai] (adj-i) (1) (uk) inexcusable; unjustifiable; unpardonable; (2) sorry; remorseful; apologetic; conscience-stricken; contrite; (exp) (3) (See 済みません) excuse me; (I'm) sorry; thank you; (P) [Add to Longdo]
済まなそう[すまなそう, sumanasou] (adj-na) (uk) sorry; apologetic; remorseful [Add to Longdo]
相済まない[あいすまない, aisumanai] (adj-i) very sorry; remorseful; apologetic; contrite [Add to Longdo]
相済まぬ[あいすまぬ, aisumanu] (exp) (arch) (See 相済む・あいすむ・2,相済まない・あいすまない) very sorry; remorseful; apologetic; contrite [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  remorseful
      adj 1: feeling or expressing pain or sorrow for sins or offenses
             [syn: {contrite}, {remorseful}, {rueful}, {ruthful}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top