ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remorse

R IH0 M AO1 R S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remorse-, *remorse*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remorse(n) การสำนึกผิด, See also: ความเสียใจ, Syn. guilt, penitence, shame
remorse(n) ความสงสาร, See also: ความเห็นอกเห็นใจ, ความเห็นใจ, Syn. compassion, pity
remorseful(adj) ซึ่งสำนึกผิด
remorseless(adj) ซึ่งไม่สำนึกผิด, See also: ซึ่งไม่สงสาร, Syn. shameless, pitiless
remorselessly(adv) อย่างไร้สำนึก, See also: อย่างไม่สงสาร, Syn. brutally
remorselessness(n) ความไม่สำนึกผิด, See also: ความไม่สงสาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remorse(รีมอร์ส') n. ความสำนึกผิด,ความเสียใจอย่างมากต่อความผิดที่ได้กระทำไป,ความเห็นอกเห็นใจ, Syn. compunction, sorrow
remorseful(รีมอร์ส'ฟูล) adj. สำนึกผิด,เสียใจมากต่อความผิดที่ได้กระไป, See also: remorsefully adv. remorsefulness n., Syn. regretful, sorry, repentant
remorseless(รีมอร์ส'ลิส) adj. ไม่สำนึกผิด,ไม่มีความปรานี,ไม่มีความสงสาร,โหดเหี้ยม,ทารุณ, See also: remorselessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
remorse(n) ความเสียใจ,ความสำนึกผิด,ความสงสาร,ความเห็นใจ
remorseful(adj) สำนึกผิด,รู้สึกผิด,เสียใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And so I did what I did, and I got remorse about it.ผมทำอย่างที่กระทำไป และยังเสียใจอยู่ Casualties of War (1989)
But I also got remorse about talking at this trial.และผมก็เสียใจที่ ต้องมายืนให้การเช่นนี้ด้วย Casualties of War (1989)
I removed my mask as a gesture of remorse but my it was to no avail.ผมถอดหน้ากากเพื่อสำนึกผิด แต่มันไม่ได้ผล Don Juan DeMarco (1994)
Why show remorse by taking the time to dress her but then dump her here?ทำไมถึงแสดงความสำนึกผิดโดยการแต่งตัวให้พวกเธอ แต่กลับเอาเธอมาทิ้งที่นี่ Extreme Aggressor (2005)
ok. so, we have an unsub who shows remorse and then projects his own guilt onto the victims' parents.โอเค งั้น เรามีผู้ต้องหาที่สงสารเหยื่อ และโยนความผิดให้พ่อแม่ของเหยื่อ The Instincts (2008)
"there is no refuge from memory and remorse in this world."ไม่มีที่ใดที่เราสามารถหลีกหนีจากความทรงจำ และความสำนึกผิดได้" Memoriam (2008)
Remorse is a dangerous thing.ความสำนึกผิดเป็นสิ่งที่อันตราย Pilot (2008)
Interrogate them until cries of remorse are heard from their proud mouthsลงทัณฑ์จนกว่าจะได้ยิน คำสารภาพจากปากของเขา Portrait of a Beauty (2008)
My only remorse is thatเรื่องเดียวที่หม่อมฉันเสียใจ Portrait of a Beauty (2008)
Do you have any remorse For what you've done?อดัมเป็นคนพิเศษ Conflicted (2009)
For remorse or something?ที่จะลบความรู้สึกผิดออกไปได้หรือไงกัน Road Kill (2009)
If erring is human, then remorse must be too.ถ้าการทำผิด เป็นเรื่องของมนุษย์ ความรู้สึกผิด ก็คงเหมือนกัน Road Kill (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remorseHe exhibited no remorse for his crime.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเสียดาย(n) regret, See also: remorse, sorrow, Example: หลวงพ่อจำต้องหยุดการศึกษาไว้เพียงเท่านั้นด้วยความเสียดายแต่ได้ตั้งใจแน่วแน่ว่าหากปัญหาสายตาดีแล้วจะศึกษาต่อไป, Thai Definition: การรู้สึกเสียใจในสิ่งที่ควรได้ แต่ไม่ได้ ในสิ่งที่ควรทำ แต่ไม่ได้ทำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเสียดาย[khwām sīadāi] (n) EN: regret ; remorse ; sorrow
ลงคอ[longkhø] (adv) EN: heartlessly ; without remorse ; hardheartedly ; shamelessly ; without compunction ; without a qualm  FR: sans remords ; sans scrupule
ตราบาป[trābāp] (n) EN: remorse ; sense of guilt ; deep-rooting feeling of wrongdoing  FR: remords [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
REMORSE R IH0 M AO1 R S
REMORSEFUL R IH0 M AO1 R S F AH0 L
REMORSELESS R IH0 M AO1 R S L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remorse (n) rˈɪmˈɔːs (r i1 m oo1 s)
remorseful (j) rˈɪmˈɔːsfəl (r i1 m oo1 s f @ l)
remorseless (j) rˈɪmˈɔːsləs (r i1 m oo1 s l @ s)
remorsefully (a) rˈɪmˈɔːsfəliː (r i1 m oo1 s f @ l ii)
remorselessly (a) rˈɪmˈɔːsləsliː (r i1 m oo1 s l @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悔恨[huǐ hèn, ㄏㄨㄟˇ ㄏㄣˋ, ] remorse; repentance, #20,686 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewissensbiss {m} | Gewissensbisse {pl} | von Gewissensbissen gequältremorse | remorses | racked by remorse [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悔悟[かいご, kaigo] (n,vs) remorse [Add to Longdo]
済まない[すまない, sumanai] (adj-i) (1) (uk) inexcusable; unjustifiable; unpardonable; (2) sorry; remorseful; apologetic; conscience-stricken; contrite; (exp) (3) (See 済みません) excuse me; (I'm) sorry; thank you; (P) [Add to Longdo]
済まなそう[すまなそう, sumanasou] (adj-na) (uk) sorry; apologetic; remorseful [Add to Longdo]
自責の念[じせきのねん, jisekinonen] (exp) guilty conscience; feelings of remorse; Agenbite of Inwit (book name) [Add to Longdo]
相済まない[あいすまない, aisumanai] (adj-i) very sorry; remorseful; apologetic; contrite [Add to Longdo]
相済まぬ[あいすまぬ, aisumanu] (exp) (arch) (See 相済む・あいすむ・2,相済まない・あいすまない) very sorry; remorseful; apologetic; contrite [Add to Longdo]
反省の色なし[はんせいのいろなし, hanseinoironashi] (exp,adj-f) showing no sign of remorse or regret [Add to Longdo]
翻然悔悟[ほんぜんかいご, honzenkaigo] (n,vs) to feel sudden remorse [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  remorse
      n 1: a feeling of deep regret (usually for some misdeed) [syn:
           {compunction}, {remorse}, {self-reproach}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top