ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remonstrance

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remonstrance-, *remonstrance*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remonstrance(n) การประท้วง, Syn. protest, complaint, rebuke, reproach

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remonstrance(รีมอน'สเทรินซฺ) n. การคัดค้าน,การทัดทาน,การประท้วง,การโต้แย้ง

English-Thai: Nontri Dictionary
remonstrance(n) การประท้วง,การคัดค้าน,การทัดทาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
remonstranceการประท้วง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
remonstranceการทัดทาน, การประท้วง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remonstrance (n) rˈɪmˈɒnstrəns (r i1 m o1 n s t r @ n s)
remonstrances (n) rˈɪmˈɒnstrənsɪz (r i1 m o1 n s t r @ n s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
勧告[かんこく, kankoku] (n,vs,adj-no) advice; counsel; remonstrance; recommendation; (P) [Add to Longdo]
強意見[こわいけん, kowaiken] (n) severe admonition; good talking-to; remonstrance; expostulation [Add to Longdo]
諫め;諌め;禁め[いさめ, isame] (n) remonstrance; remonstration; admonition; protest; reproof; expostulation; advice; counsel [Add to Longdo]
諫言;諌言[かんげん, kangen] (n,vs) admonition; remonstrance; expostulation [Add to Longdo]
諷諫;諷諌[ふうかん, fuukan] (n) indirect remonstrance; exhortation by insinuation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remonstrance
   n 1: the act of expressing earnest opposition or protest [syn:
      {expostulation}, {remonstrance}, {remonstration},
      {objection}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top