ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remit

R IY0 M IH1 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remit-, *remit*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remit(vt) ส่ง (เงิน) ทางไปรษณีย์, Syn. dispatch, send, transmit, Ant. retain
remit(vt) ส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่าเพื่อพิจารณาคดี (ทางกฎหมาย)
remit(vt) เลิกล้ม, See also: ยกเลิก, Syn. cancel, repeal, stop
remit(vt) ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, Syn. ease, relax
remit(vt) เลื่อน, See also: ผัดผ่อน, Syn. defer, delay, postpone
remit(vt) ยกโทษให้ (คำโบราณ), See also: ให้อภัย, Syn. absolve, forgive, Ant. condemn
remit to(phrv) ส่งเงินไปให้
remit to(phrv) ส่งให้พิจารณา
remitter(n) ผู้ให้อภัย
remitment(n) การให้อภัย, See also: การยกโทษให้, Syn. remittal, remission

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remit(รีมิท') vt.,vi. ส่งเงิน,อภัยโทษ,ยกโทษ,ยกหนี้,ละเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทา,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม,ให้กลับ,ส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า n. การส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่า,การส่งบันทึกจากศาลหนึ่งไปยังอีกศาลหนึ่ง, See also: remittable adj. S. forward, excuse
remittal(รีมิท'เทิล) n. = remission (ดู)
remittance(รีมิท'เทินซฺ) n. การส่งเงิน,การส่งคดี,เงินหรือคดีที่ส่ง
remittent(รีมิท'เทินทฺ) adj. เป็นพัก ๆ ,เดี๋ยวหนักเดี๋ยวเบา,จับไข้เป็นพัก ๆ n. ไข้ที่กลับเป็นพัก ๆ, See also: remittence, remittency n.
remitter(รีมิท'เทอะ) n. ผู้ส่งเงิน,ผู้ส่งคดี,การส่งคดี,การสละสิทธิ์,การคืนตำแหน่ง
eremite(เออ'ระไมทฺ) n. ฤาษี,คนถือสันโดษ, See also: eremitic adj. ดูeremite eremitical adj. ดูeremite eremitish adj. ดูeremite eremitism n. ดูeremite
extremity(อิคซฺเทรม'มิที) n. ความสุดขีด,ปลายสุด,ภาวะสุดขีด,ปลายแขนปลายขา,วิธีการที่รุนแรงเกินไป
fremitusn. ความสั่นสะเทือน
unremitting(อันรีมิท'ทิง) adj. ไม่ลดหย่อน,ไม่ลดน้อยลง,ไม่ต่อเนื่อง,ขาดสาย,ไม่หยุดยั้ง., See also: unremittingness n., Syn. incessant

English-Thai: Nontri Dictionary
remit(vt) งดเว้น,ผ่อนคลาย,บรรเทาลง,อภัยโทษ
remittance(n) สิ่งที่ส่งไปให้
extremity(n) ปลาย,ความรุนแรงเกินไป,ความสุดขีด
unremitting(adj) ไม่หยุดหย่อน,ไม่ขาดสาย,ต่อเนื่อง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
remitmentการส่งกลับเข้าที่คุมขัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remittanceเงินที่ส่งไปให้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
remittenceการทุเลาชั่วคราว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remittentเป็น ๆ หาย ๆ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remittent feverไข้แกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
remitterการกลับเข้าครอบครองที่ดิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remitIf you cannot make full remittance, please get in touch with me by October 28, 1998.
remitMay we ask you to remit in full settlement at your earliest convenience?
remitWe believe, however, that over a period of time, we will be able to make remittance in full settlement.
remitWith reference to the invoice No.56789 which was due last month, we have not yet received your remittance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาคทัณฑ์(v) put on probation, See also: remit punishment, Syn. ตำหนิโทษ, คาดโทษ, Example: ที่ประชุมพรรคมีมติภาคทัณฑ์เขา กรณีออกมาเคลื่อนไหวเปิดโปงโครงการเอสดีเอช, Thai Definition: ลงโทษเพียงว่ากล่าวตักเตือนเท่านั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรเทา[banthao] (v) EN: recover ; improve ; remit  FR: se rétablir ; retrouver la forme
หัว[hūa] (n) EN: top ; end ; extremity ; tip  FR: extrémité [f] ; bout [m] ; haut [m] ; sommet [m]
หัวถอก[hūathøk] (n) EN: extremity of the penis
จะงอย[ja-ngøi] (n) EN: tip ; top ; end  FR: extrémité [f] ; bout [m]
จะงอย[ja-ngøi] (n) EN: tip of the beak ; crooked tip  FR: extrémité du bec (d'un oiseau) [f]
การโอนเงิน[kān ōn ngoen] (n, exp) EN: remittance ; money transfer
การส่งเงิน[kān song ngoen] (n, exp) EN: remittance
ค่อยยังชั่ว[khǿiyangchūa] (v) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage  FR: aller mieux ; se remettre
ละ[la] (v) EN: leave ; desert ; abandon ; give up ; stop ; desist ; remit ; yield ; vacate   FR: abandonner ; quitter ; fuir
ละเว้น[lawen] (v) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert  FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter

CMU English Pronouncing Dictionary
REMIT R IY0 M IH1 T
REMITTED R IY0 M IH1 T IH0 D
REMITTANCE R IY0 M IH1 T AH0 N S
REMITTANCE R AH0 M IH1 T AH0 N S
REMITTANCES R IY0 M IH1 T AH0 N S IH0 Z
REMITTANCES R AH0 M IH1 T AH0 N S IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remit (v) rˈɪmˈɪt (r i1 m i1 t)
remits (v) rˈɪmˈɪts (r i1 m i1 t s)
remitted (v) rˈɪmˈɪtɪd (r i1 m i1 t i d)
remittent (j) rˈɪmˈɪtnt (r i1 m i1 t n t)
remitting (v) rˈɪmˈɪtɪŋ (r i1 m i1 t i ng)
remittance (n) rˈɪmˈɪtns (r i1 m i1 t n s)
remittances (n) rˈɪmˈɪtnsɪz (r i1 m i1 t n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huì, ㄏㄨㄟˋ, / ] remit; to converge (of rivers); to exchange, #2,700 [Add to Longdo]
汇款[huì kuǎn, ㄏㄨㄟˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] remit money; remittance, #13,558 [Add to Longdo]
汇兑[huì duì, ㄏㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, / ] remittance; funds paid to a bank account, #28,795 [Add to Longdo]
赦免[shè miǎn, ㄕㄜˋ ㄇㄧㄢˇ, ] remit; pardon, #33,917 [Add to Longdo]
汇费[huì fèi, ㄏㄨㄟˋ ㄈㄟˋ, / ] remittance fee, #112,517 [Add to Longdo]
汇寄[huì jì, ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, / ] remit, #147,843 [Add to Longdo]
汇出行[huì chū háng, ㄏㄨㄟˋ ㄔㄨ ㄏㄤˊ, / ] remitting bank [Add to Longdo]
汇划[huì huà, ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] remittance [Add to Longdo]
汇水[huì shuǐ, ㄏㄨㄟˋ ㄕㄨㄟˇ, / ] remittance fee [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Remittenden {pl}remittees [Add to Longdo]
Remittenden {pl}returns [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
それ見たことか[それみたことか, soremitakotoka] (exp) You see that? (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ見た事か[それみたことか, soremitakotoka] (exp) (id) I told you so [Add to Longdo]
黄耳垂蜜吸[きみみだれみつすい;キミミダレミツスイ, kimimidaremitsusui ; kimimidaremitsusui] (n) (uk) yellow wattlebird (Anthochaera paradoxa) [Add to Longdo]
下肢[かし, kashi] (n) the legs; lower extremities; (P) [Add to Longdo]
果たて;極;尽;果(io)[はたて, hatate] (n) (arch) end; limit; extremity [Add to Longdo]
果て[はて, hate] (n) the end; the extremity; the limit; the limits; the result; (P) [Add to Longdo]
果てし[はてし, hateshi] (n) end; limit; bounds; extremity; result; fate [Add to Longdo]
外れ[はずれ, hazure] (n,suf) (1) end; verge; extremity; tip; outskirts; (2) miss; failure; (P) [Add to Longdo]
窮余[きゅうよ, kyuuyo] (n) extremity; desperation [Add to Longdo]
[きょく, kyoku] (n) (1) pole; (2) climax; extreme; extremity; culmination; height; zenith; nadir [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remit
   n 1: the topic that a person, committee, or piece of research is
      expected to deal with or has authority to deal with; "they
      set up a group with a remit to suggest ways for
      strengthening family life"
   2: (law) the act of remitting (especially the referral of a law
     case to another court) [syn: {remission}, {remitment},
     {remit}]
   v 1: send (money) in payment; "remit $25"
   2: hold back to a later time; "let's postpone the exam" [syn:
     {postpone}, {prorogue}, {hold over}, {put over}, {table},
     {shelve}, {set back}, {defer}, {remit}, {put off}]
   3: release from (claims, debts, or taxes); "The taxes were
     remitted"
   4: refer (a matter or legal case) to another committee or
     authority or court for decision [syn: {remit}, {remand},
     {send back}]
   5: forgive; "God will remit their sins"
   6: make slack as by lessening tension or firmness [syn:
     {slacken}, {remit}]
   7: diminish or abate; "The pain finally remitted"

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top