ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

remind

R IY0 M AY1 N D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remind-, *remind*, remin
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remind(vt) เตือน, See also: ทำให้นึกถึง, เตือนความจำ, Syn. hint, prompt, warn
reminder(n) สิ่งช่วยเตือนความจำ, Syn. warning, notice, note, memo
remind of(phrv) ทำให้มั่นใจว่าไม่ลืม (บางสิ่ง)
remind of(phrv) ทำให้ระลึกถึง, See also: ทำให้จำได้
remind of(phrv) ทำให้ระลึกได้ว่าเหมือนใครบางคน, See also: ชวนให้ระลึกถึง
remindful(adj) ซึ่งเตือนความจำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
remind(รีไมน์ด') vt. เตือนความจำ,เตือน,ทำให้ระลึกถึง,ทำให้จำได้, See also: reminder n.
remindful(รีไมน'ฟูล) adj. เตือนความจำ,เตือนสติ,ทำให้ระลึกถึง, Syn. reminiscent

English-Thai: Nontri Dictionary
remind(vt) เตือนความจำ,เตือนใจ,ทำให้นึกถึง
reminder(n) เครื่องเตือนความจำ,เครื่องเตือนใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
remindAll I could mumble in response was that when I was a man of fifty, my mother would lean out of the window when I left and remind me not to drive too fast.
remindBeing happy always reminded her of her loss.
remindBeth protested, but her mother reminded her that she was incredibly fat.
remindCould you remind me to call my academic advisor at 9:00 p.m. tomorrow?
remindHe reminded his wife to wake him up at 7:00 a.m.
remindHe reminded me not to forget my passport.
remindHe reminds me of his father when he speaks.
remindHe reminds me of my grandfather.
remindHer eyes remind me of a cat.
remindHer story reminded me of the good old days.
remindHis face reminded me of one of my friends in my senior high school days.
remindI cannot look at this photo without being reminded of my school days.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทวงบุญคุณ(v) ask for a debt of gratitude, See also: remind of one's favour, Syn. ลำเลิกบุญคุณ, Example: เธอทวงบุญคุณของเธอกับผม
ค้อนติง(v) speak with jealousy, See also: remind with jealousy, Example: เมื่อผมไปเสนอบทความในที่ประชุม คนส่วนใหญ่ค้อนติงทฤษฎีของผม, Thai Definition: พูดโดยความริษยา
ระลึกถึง(v) recall, See also: remind someone of, call to mind, jog one's memory, make someone remember, Syn. คนึงถึง, คิดถึง, รำลึกถึง, Example: เพลง เดือนเพ็ญ ทำให้เขาระลึกถึงครั้งหนึ่งที่เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าร่วมกับพี่น้องที่ร่วมอุดมการณ์เดียวกัน, Thai Definition: นึกถึงด้วยใจผูกพัน
เตือน(v) remind, Syn. บอก, ย้ำ, ย้ำเตือน, Thai Definition: บอกให้รู้ล่วงหน้า, ทักไม่ให้ลืม
เตือนใจ(v) remind, See also: call to mind, Syn. สะกิดใจ, Example: การแขวนพระเครื่องนั้นก็เพื่อเตือนใจและเป็นตัวแทนหรือสัญลักษณ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า, Thai Definition: ทำให้ระลึกได้
การลำเลิก(n) asking repayment for services rendered, See also: reminding (one) of one's obligation to the speaker, Syn. การทวง, Example: การลำเลิกบุญคุณของเธอสร้างความลำบากใจให้เขา, Thai Definition: การกล่าวคำตัดพ้อต่อว่า โดยยกเอาความดีที่ตนทำไว้แก่อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้สำนึกถึงบุญคุณที่ตนมีอยู่กับผู้นั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบเตือน[bai teūoen] (n, exp) EN: reminder
จดหมายเตือน[jotmāi teūoen] (n, exp) EN: reminder  FR: rappel [m]
กระซิบ[krasip] (v) EN: warn ; remind  FR: avertir ; prévenir
ลำเลิก[lamloēk] (v) EN: ask repayment for services rendered ; remind (one) of one's obligation to the speaker  FR: se vanter de ses bienfaits
หนังสือแจ้งหนี้[nangseū jaēng nī] (n, exp) EN: letter requesting payment ; dunning letter ; reminder
ระลึก[raleuk] (v) EN: remember ; recall ; think of ; recollect ; be reminded of ; think back  FR: se souvenir de ; évoquer ; se remémorer
สะดุดใจ[sadutjai] (v) EN: strike one's mind ; make one think ; catch one's attention ; remind  FR: faire réfléchir
ตักเตือน[takteūoen] (v) EN: warn ; caution ; exort ; counsel ; advise ; remind ; admonish ; reprimand ; reprove ; rebuke ; reproach  FR: prévenir ; mettre en garde ; conseiller ; recommander ; exhorter
เตือน[teūoen] (v) EN: warn ; caution ; alarm ; remind ; forewarn ; hint to ; call attention ; admonish  FR: avertir ; prévenir ; aviser ; mettre en garde ; éveiller l'attention ; alarmer
เตือนใจ[teūoenjai] (v) EN: recall to mind ; remind  FR: rappeler

CMU English Pronouncing Dictionary
REMIND R IY0 M AY1 N D
REMINDS R IY0 M AY1 N D Z
REMINDED R IY0 M AY1 N D AH0 D
REMINDED R IY0 M AY1 N D IH0 D
REMINDER R IY0 M AY1 N D ER0
REMINDERS R IY0 M AY1 N D ER0 Z
REMINDING R IY0 M AY1 N D IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
remind (v) rˈɪmˈaɪnd (r i1 m ai1 n d)
reminds (v) rˈɪmˈaɪndz (r i1 m ai1 n d z)
reminded (v) rˈɪmˈaɪndɪd (r i1 m ai1 n d i d)
reminder (n) rˈɪmˈaɪndər (r i1 m ai1 n d @ r)
reminders (n) rˈɪmˈaɪndəz (r i1 m ai1 n d @ z)
reminding (v) rˈɪmˈaɪndɪŋ (r i1 m ai1 n d i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提醒物[tí xǐng wù, ㄊㄧˊ ㄒㄧㄥˇ ㄨˋ, ] reminder [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そう言えば[そういえば, souieba] (exp) (uk) which reminds me ...; come to think of it ...; now that you mention it ...; on that subject ...; so, if you say ...; (P) [Add to Longdo]
リマインダー;リマインダ[rimainda-; rimainda] (n) reminder [Add to Longdo]
縁;因;便[よすが;よすか(ok), yosuga ; yosuka (ok)] (n) (1) something to rely on; aid; clue; way; means; (2) someone to rely on; relative; (3) reminder; memento [Add to Longdo]
恩に掛ける[おんにかける, onnikakeru] (exp,v1) (See 恩に着せる) to demand gratitude; to make a favour of something; to remind of a favour done to someone; to emphasize the favour one has done [Add to Longdo]
恩に着せる[おんにきせる, onnikiseru] (exp,v1) (See 恩に掛ける) to demand gratitude; to make a favour of something; to remind of a favour done to someone; to emphasize the favour one has done [Add to Longdo]
思い当たる(P);思いあたる;思い当る[おもいあたる, omoiataru] (v5r,vi) to suddenly understand (esp. on basis of experience or memory); to come to mind; to recall (in a flash); to be reminded of; to call to mind; to think of; to strike on; to hit on an answer; to seize the crux of a problem; (P) [Add to Longdo]
思い浮かぶ[おもいうかぶ, omoiukabu] (v5b) to occur to; to remind of; to come to mind [Add to Longdo]
思い浮かべる[おもいうかべる, omoiukaberu] (v1) to be reminded of; to call to mind [Add to Longdo]
心覚えに[こころおぼえに, kokorooboeni] (adv) as a reminder [Add to Longdo]
注意喚起[ちゅういかんき, chuuikanki] (n,vs,adj-f) reminder; call for attention; alert; heads-up [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 remind
   v 1: put in the mind of someone; "Remind me to call Mother"
   2: assist (somebody acting or reciting) by suggesting the next
     words of something forgotten or imperfectly learned [syn:
     {prompt}, {remind}, {cue}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top