ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

relinquish

R IH0 L IH1 NG K W IH0 SH   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relinquish-, *relinquish*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relinquish(vt) สละ, See also: ละทิ้ง, Syn. cede, renounce, surrender
relinquish(vt) ล้มเลิก, See also: ยกเลิก, Syn. forsake, give up
relinquish(vt) ปล่อย, Syn. leave, let go (of something)
relinquish to(phrv) ยอมให้, See also: ยกให้
relinquishment(n) การยกเลิก, See also: การถอนออก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relinquish(รีลิง'กวิช) vt. ยกเลิก,สละ,ปลดปล่อย,ถอน, See also: relinquisher n. relinquishment n., Syn. renounce, give up

English-Thai: Nontri Dictionary
relinquish(vt) ปล่อย,ละทิ้ง,ยกเลิก,สละ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relinquishmentการสละ, การปลดเปลื้อง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know history has witnessed a long line of lunacy from your small island shores, but for a man of your apparent intelligence to relinquish from his emotional grasp that shimmering angel of sensual splendour...ผมรู้ว่าประวัติศาสตร์มีวิถีทางที่สามารถสืบทราบได้ จากเกาะเล็กๆ ที่คุณจากมา แต่สำหรับคนที่ฉลาดหลักแหลมที่สังเกตุได้ชัดเจนนั้น ได้ถูกปลดปล่อยจากเงื้อมมือแห่งอารมณ์ จากนางฟ้าที่ส่งแสงระยิบระยับ จากความงดงามที่รู้สึกได้ Hope Springs (2003)
So you're going to have to relinquish the boat.แล้วคุณก็ต้องคืนเรือให้เรา Lost Son (2004)
you already did when you decided to relinquish your powers and disobey me.เจ้าทำไปแล้ว เมื่อเจ้าตัดสินใจปลดปล่อยพลัง และไม่เชื่อฟังข้า Hidden (2005)
I relinquish my command based on the fact that I have been emotionally compromised.ผมจึงจะขอสละตำแหน่งกัปตัน เนื่องจากว่าผมอยู่ในภาวะอารมณ์ที่ไม่มั่นคง Star Trek (2009)
Okay, whoever insidiously and with great malice aforethought abducted Annie's pen, confess, repent, and relinquish so we can leave.โอเค ใครก็ตามที่ลักพาตัว ปากกาของแอนนี่ไป ด้วยเล่ห์กระเท่ห์ร้าย และความอาฆาตพยาบาท Cooperative Calligraphy (2010)
If that's all you amount to, then I suppose you should relinquish the President Pro Tem position, I suppose.ถ้าคุณมีความสามารถแค่นั้น ผมว่าคุณก็ควรจะสละตำแหน่ง รักษาการณ์แทนท่านประธานไปเถอะ ผมคิดว่านะ Bread, Love and Dreams (2010)
Relinquish the Forge or get the iron ore on your own...?ยุบโรงเหล็กซะ มิฉนั้นก็หาแร่เหล็กเอง Kim Soo Ro (2010)
Relinquish your shield, your spear... and remain here to travel with the peasants tomorrow.คืนโล่ห์และอาวุธซะ แล้วเดินทางไปกับพวกพรุ่งนี้ Immortals (2011)
I await the day that I relinquish my position to the person who carries through with the abdication of the Qing Emperor.ที่ผมจะได้สละตำแหน่งนี้ให้กับคน ที่ทำให้จักรพรรดิชิงสละราชสมบัติได้ 1911 (2011)
I'm not gonna relinquish Grayson Global, Victoria, not to you and not to my father.ผมจะไม่สละ เกรย์สัน โกลเบิล วิคตอเรีย ไม่ให้คุณและไม่ให้พ่อผม Chaos (2012)
She's putting Emma up for adoption and she needs me to relinquish my rights.เธอเขียนเอมม่า ในเอกสาร และเธอต้องการฉัน ให้สละสิทธิ์ ของฉัน Pilot (2012)
In order to regain control, we must sometimes relinquish it.เพื่อจะได้การควบคุมคืนมา บางครั้งเราควรจะล้มเลิกมัน Control (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปล่อยมือ(v) relinquish, See also: loosen the grip, release, let go, Example: นักปีนเขาเผลอปล่อยมือจากเชือกจึงตกลงมา, Thai Definition: คลายมือที่จับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปล่อย[plǿi] (v) EN: leave ; abandon ; relinquish ; drop
ปล่อยมือ[plǿimeū] (v) EN: give up ; withdraw ; relinquish one's hands ; loosen the grip
ปล่อยมือ[plǿimeū] (v) EN: relinquish ; loosen the grip ; release ; let go
สละสิทธิ์ = สละสิทธิ[sala sit = sala sitthi] (v, exp) EN: renounce one's right ; give up one' s right ; waive a right ; relinquish a right  FR: renoncer à ses droits
ทิ้ง[thing] (v) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender  FR: abandonner ; lâcher ; laisser tomber ; plaquer ; balancer (fif. - fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig. - fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
RELINQUISH R IH0 L IH1 NG K W IH0 SH
RELINQUISH R IY0 L IH1 NG K W IH0 SH
RELINQUISHED R IH0 L IH1 NG K W IH0 SH T
RELINQUISHED R IY0 L IH1 NG K W IH0 SH T
RELINQUISHES R IH0 L IH1 NG K W IH0 SH IH0 Z
RELINQUISHING R IY0 L IH1 NG K W IH0 SH IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relinquish (v) rˈɪlˈɪŋkwɪʃ (r i1 l i1 ng k w i sh)
relinquished (v) rˈɪlˈɪŋkwɪʃt (r i1 l i1 ng k w i sh t)
relinquishes (v) rˈɪlˈɪŋkwɪʃɪz (r i1 l i1 ng k w i sh i z)
relinquishing (v) rˈɪlˈɪŋkwɪʃɪŋ (r i1 l i1 ng k w i sh i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺棄(P);委棄[いき, iki] (n,vs) abandonment; desertion; relinquishment; (P) [Add to Longdo]
手放す[てばなす, tebanasu] (v5s,vt) (1) to let go of; to release; to drop; (2) to part with (e.g. a possession); to relinquish; to spare; to sell; (3) to send away (e.g. one's child); to let go; to part with; (4) to temporarily stop working [Add to Longdo]
返上[へんじょう, henjou] (n,vs) give up; relinquish; serve up; let loose; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relinquish
   v 1: part with a possession or right; "I am relinquishing my
      bedroom to the long-term house guest"; "resign a claim to
      the throne" [syn: {release}, {relinquish}, {resign},
      {free}, {give up}]
   2: do without or cease to hold or adhere to; "We are dispensing
     with formalities"; "relinquish the old ideas" [syn: {waive},
     {relinquish}, {forgo}, {forego}, {foreswear}, {dispense
     with}]
   3: turn away from; give up; "I am foreswearing women forever"
     [syn: {foreswear}, {renounce}, {quit}, {relinquish}]
   4: release, as from one's grip; "Let go of the door handle,
     please!"; "relinquish your grip on the rope--you won't fall"
     [syn: {let go of}, {let go}, {release}, {relinquish}] [ant:
     {hold}, {take hold}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top