ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

relief

R IH0 L IY1 F   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relief-, *relief*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relief(n) การผ่อนคลาย, See also: การปลดเปลื้อง, Syn. easing, easement, alleviation, softening
relief map(n) แผนที่แสดงพื้นที่สูงๆ ต่ำๆ ด้วยสีและเส้น
relief road(n) ถนนใช้เลี่ยงการจราจรที่ติดขัด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relief(รีลีฟ') n. ความผ่อนคลาย,ความบรรเทา,ความโล่งอก,การผ่อนคลาย,การปลดปล่อย,การปลดเปลื้อง,การช่วยเหลือ,การสงเคราะห์,การบรรเทาทุกข์,เงินช่วยเหลือ,การเปลี่ยนเวร,การเปลี่ยนอารมณ์,สิ่งที่เปลี่ยนอารมณ์,ภาพนั้นแกะสลัก,ภาพนูน,ความเด่น,ความไม่เสมอกันของระดับพื้นดิน
bas-relief(บา'ริลิฟ) การแกะสลักที่นูนบาง, Syn. low relief
bass-relief(บา'ริลิฟ) การแกะสลักที่นูนบาง, Syn. low relief

English-Thai: Nontri Dictionary
relief(n) การเปลี่ยนเวร,การช่วยให้พ้นภัย,ภาพนูน,ความเด่น
relief(n) ความโล่งใจ,ความบรรเทา,เงินช่วยเหลือ,การบรรเทาทุกข์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
reliefการบรรเทา, การแก้(อาการ) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
reliefการบรรเทาทุกข์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
reliefการบรรเทาทุกข์, การช่วยเหลือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief๑. นูน๒. รูปนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief areaบริเวณผ่อนแรงกด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief chamberโพรงลดแรง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief damperชุดแผ่นปรับลมระบายความดัน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief engravingกลวิธีพิมพ์ผิวนูน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief from forfeitureพ้นจากการถูกริบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relief valve; pressure-relief valveลิ้นระบายความดัน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Relief (Sculpture)ประติมากรรมนูน [TU Subject Heading]
relief drainrelief drain, ทางระบายน้ำเพื่อลดแรงดัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Relief modelsแบบจำลองภูมิประเทศ [TU Subject Heading]
Relief of sick and woundedการบรรเทาทุกข์ผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ [TU Subject Heading]
relief wellrelief well, บ่อลดแรงดัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
relief(n) การสับเปลี่ยนกำลัง

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reliefHe gave a sigh of relief.
reliefHis mother sighed with relief.
reliefInformed of her safety, he breathed a sigh of relief.
reliefInformed of his safety, the manager breathed a sigh of relief.
reliefInformed of their safety, the premier breathed a sigh of relief.
reliefI sighed with relief to hear it.
reliefIt's a relief to have finished the assignment on time.
reliefIt was a relief to hear the news.
reliefOnce outside, I gave a deep sigh of relief.
reliefRelief supplies were raced to the disaster area.
reliefShe felt a sigh of relief when she got the work done.
reliefShe felt a sigh of relief when the work was done.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ดุน(adj) embossed design, See also: relief

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารที่เหลือ[āhān thī leūa] (n, exp) EN: leftovers  FR: restes [mpl] ; reliefs [mpl]
เบา[bao] (v) EN: relief oneself ; urinate ; pass water ; urine  FR: se soulager ; uriner
เดน[dēn] (n) EN: leftovers ; remnants ; residue ; dregs ; remain ; leavings  FR: restes [mpl] ; restant [m] ; reliefs [mpl]
การบรรเทา[kān banthāo] (n) EN: relief
การกดจุด[kān kotjut] (n) EN: acupressure ; applying pressure to various areas of the body to provide relief
การปลดหนี้[kān plot nī] (n, exp) EN: debt relief
เครื่องยังชีพ[khreūang yangchīp] (n, exp) EN: disaster relief package
กดจุด[kotjut] (v) EN: apply pressure to various areas of the body to provide relief
ภูมิประเทศ[phūmīprathēt] (n) EN: landscape ; terrain ; topography ; scenery ; geographical features  FR: topographie [f] ; paysage [m] ; relief [m] ; caractéristiques géographiques [fpl]
ถุงยังชีพ[thung yangchīp] (n, exp) EN: disaster relief package

CMU English Pronouncing Dictionary
RELIEF R IH0 L IY1 F
RELIEF R IY0 L IY1 F
RELIEFS R IY0 L IY1 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relief (n) rˈɪlˈiːf (r i1 l ii1 f)
reliefs (n) rˈɪlˈiːfs (r i1 l ii1 f s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
解脱[jiě tuō, ㄐㄧㄝˇ ㄊㄨㄛ, / ] relief; free oneself; liberate; emancipate; be free; be relieved, #10,631 [Add to Longdo]
地貌[dì mào, ㄉㄧˋ ㄇㄠˋ, ] relief; landform (geol.), #17,922 [Add to Longdo]
浮雕[fú diāo, ㄈㄨˊ ㄉㄧㄠ, ] relief sculpture, #26,109 [Add to Longdo]
凸版[tū bǎn, ㄊㄨ ㄅㄢˇ, ] relief printing plate, #124,627 [Add to Longdo]
均差[jūn chā, ㄐㄩㄣ ㄔㄚ, ] relief (i.e. height of land in geography), #134,254 [Add to Longdo]
赈恤[zhèn xù, ㄓㄣˋ ㄒㄩˋ, / ] relief aid, #192,892 [Add to Longdo]
烘染[hōng rǎn, ㄏㄨㄥ ㄖㄢˇ, ] relief shading (in a picture); fig. to throw into relief, #283,765 [Add to Longdo]
凸版印刷[tū bǎn yìn shuā, ㄊㄨ ㄅㄢˇ ㄧㄣˋ ㄕㄨㄚ, ] relief printing; typography; printing with metal plates [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entlastung {f}relief of the strain (on) [Add to Longdo]
Entlastungsventil {n}relief valve [Add to Longdo]
Entlastungszug {m}relief train [Add to Longdo]
Erleichterung {f} | Erleichterungen {pl}relief | reliefs [Add to Longdo]
Hilfsaktion {f}relief action [Add to Longdo]
Hilfsorganisation {f}relief organization [Add to Longdo]
Relief {n}relief [Add to Longdo]
Reliefarbeit {f} | Reliefarbeiten {pl}embossment | embossments [Add to Longdo]
Reliefkarte {f}relief map [Add to Longdo]
Unterstützungskasse {f}relief fund; provident fund [Add to Longdo]
Walzenstraße {f} [techn.]relief train [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
さばさば[sabasaba] (adv,n,vs) (on-mim) relief; candid [Add to Longdo]
ほっと[hotto] (adv,n,vs) (on-mim) feeling relieved; (sigh of) relief; (P) [Add to Longdo]
やれやれ[yareyare] (int) exclamation of relief or disappointment; (P) [Add to Longdo]
コメディーリリーフ[komedei-riri-fu] (n) comedy relief [Add to Longdo]
ショートリリーフ[sho-toriri-fu] (n) short relief [Add to Longdo]
トモダチ作戦;友達作戦[トモダチさくせん(トモダチ作戦);ともだちさくせん(友達作戦), tomodachi sakusen ( tomodachi sakusen ); tomodachisakusen ( tomodachi sakusen )] (n) Operation Tomodachi; United States Armed Forces assistance operation to support Japan in disaster relief following the 2011 Tohoku earthquake and tsunami [Add to Longdo]
プチプチを潰す[プチプチをつぶす, puchipuchi wotsubusu] (exp,v5s) (See プチプチ潰し) to pop bubble-wrap (e.g. for fun or as a stress relief technique) [Add to Longdo]
プチプチ潰し[プチプチつぶし, puchipuchi tsubushi] (n,vs) (See ぷちぷち,プチプチを潰す) popping bubble-wrap (e.g. for fun or as a stress relief technique) [Add to Longdo]
リリーフ(P);レリーフ(P)[riri-fu (P); reri-fu (P)] (n,vs) (1) relief (i.e. pitcher); (n) (2) (usu. レリーフ) relief (i.e. bas relief); (P) [Add to Longdo]
リリーフピッチャー[riri-fupiccha-] (n) relief pitcher [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
凸版[とっぱん, toppan] Relief [Add to Longdo]
凸版印刷[とっぱんいんさつ, toppan'insatsu] Reliefdruck [Add to Longdo]
浮き彫り[うきぼり, ukibori] Relief [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 relief
   n 1: the feeling that comes when something burdensome is removed
      or reduced; "as he heard the news he was suddenly flooded
      with relief" [syn: {relief}, {alleviation}, {assuagement}]
   2: the condition of being comfortable or relieved (especially
     after being relieved of distress); "he enjoyed his relief
     from responsibility"; "getting it off his conscience gave him
     some ease" [syn: {relief}, {ease}]
   3: (law) redress awarded by a court; "was the relief supposed to
     be protection from future harm or compensation for past
     injury?"
   4: someone who takes the place of another (as when things get
     dangerous or difficult); "the star had a stand-in for
     dangerous scenes"; "we need extra employees for summer fill-
     ins" [syn: {stand-in}, {substitute}, {relief}, {reliever},
     {backup}, {backup man}, {fill-in}]
   5: assistance in time of difficulty; "the contributions provided
     some relief for the victims" [syn: {relief}, {succor},
     {succour}, {ministration}]
   6: a pause for relaxation; "people actually accomplish more when
     they take time for short rests" [syn: {respite}, {rest},
     {relief}, {rest period}]
   7: a change for the better [syn: {easing}, {moderation},
     {relief}]
   8: aid for the aged or indigent or handicapped; "he has been on
     relief for many years"
   9: the act of reducing something unpleasant (as pain or
     annoyance); "he asked the nurse for relief from the constant
     pain" [syn: {easing}, {easement}, {alleviation}, {relief}]
   10: sculpture consisting of shapes carved on a surface so as to
     stand out from the surrounding background [syn: {relief},
     {relievo}, {rilievo}, {embossment}, {sculptural relief}]
   11: the act of freeing a city or town that has been besieged;
     "he asked for troops for the relief of Atlanta"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top