ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

relent

R IH0 L EH1 N T   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relent-, *relent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relent(vi) ผ่อนปรนให้, See also: ยอมให้, ผ่อนผันให้, ลดหย่อนให้, ยกโทษให้, Syn. forgive, unbend, show mercy
relent(vi) ผ่อนคลาย, See also: บรรเทา, Syn. be moderate, relax
relentless(adj) ซึ่งไม่ยอมผ่อนผัน
relentless(adj) ซึ่งไม่หยุดความแรง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relent(รีเลนทฺ') vi.,vt. (ทำให้) ผ่อนคลาย,บรรเทา,ยกโทษ, See also: relentingly adv., Syn. soften, weaken
relentless(รีเลนท'ลิส) adj. ไม่ผ่อนผัน,ไม่ยอมผ่อนปรน,ไม่ปรานี,ไม่ไว้หน้า,ทรหด,บึกบึน,ไม่ระย่อ, See also: relentlessly adv. relentlessness n., Syn. unremitting
unrelenting(อันรีเลน'ทิง) adj. ไม่ยอม,ไม่อ่อนข้อ,ยึดมั่น., See also: unrelentingly adv. unrelentingness n., Syn. adamant

English-Thai: Nontri Dictionary
relent(vi) อ่อนข้อ,อ่อนลง,บรรเทา,ผ่อนผัน,กรุณา
relentless(adj) ไม่ยอมอ่อนข้อ,กระด้าง,ฉกรรจ์,ทรหด,บึกบึน
unrelenting(adj) ใจร้าย,ยึดมั่น,ไม่อ่อนข้อ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relentThe tropical sun glared down relentlessly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อ่อนข้อ(v) yield, See also: relent, submit, capitulate, make a concession, Syn. ยอม, ยอมตาม, ยินยอม, Example: นโยบายของรัฐบาลไทยแข็งกร้าวกับอินโดจีน แต่อ่อนข้อให้กับสหรัฐ, Thai Definition: ยอมอ่อนให้, ยอมผ่อนปรนให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อ่อนข้อ[ønkhø] (v) EN: yield ; relent ; submit ; capitulate ; make a concession
รส[rot] (n) EN: taste ; flavour = flavor (Am.) ; savour = savor (Am.) ; smack ; tang  FR: goût [m] ; saveur [f] ; parfum [m] ; relent [m] ; odeur [f]
รสชาติ[rotchāt] (n) EN: taste ; smack ; flavour = flavor (Am.) ; savour ; relish ; gustation ; savour = savor (Am.)  FR: saveur [f] ; goût [m] ; relent [m] ; appétit [m]
ยกโทษ[yok thōt] (v) EN: forgive ; pardon ; let off ; excuse ; condone ; remit ; relent ; exculpate  FR: pardonner ; gracier ; excuser ; disculper

CMU English Pronouncing Dictionary
RELENT R IH0 L EH1 N T
RELENTED R IH0 L EH1 N T IH0 D
RELENTED R IY0 L EH1 N T IH0 D
RELENTING R IH0 L EH1 N T IH0 NG
RELENTLESS R IH0 L EH1 N T L IH0 S
RELENTED(2) R AH0 L EH1 N AH0 D
RELENTED(3) R IY0 L EH1 N AH0 D
RELENTLESSLY R IH0 L EH1 N T L AH0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relent (v) rˈɪlˈɛnt (r i1 l e1 n t)
relents (v) rˈɪlˈɛnts (r i1 l e1 n t s)
relented (v) rˈɪlˈɛntɪd (r i1 l e1 n t i d)
relenting (v) rˈɪlˈɛntɪŋ (r i1 l e1 n t i ng)
relentless (j) rˈɪlˈɛntləs (r i1 l e1 n t l @ s)
relentlessly (a) rˈɪlˈɛntləsliː (r i1 l e1 n t l @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
びしびし[bishibishi] (adv) (on-mim) stickily; relentlessly [Add to Longdo]
夏い[なつい, natsui] (adj-i) (col) (from 夏 and 熱い) blisteringly hot; relentlessly hot; scorching [Add to Longdo]
[おに(P);き, oni (P); ki] (n) (1) ogre; demon; (2) (See 亡魂) spirit of a deceased person; (3) (おに only) ogre-like person (i.e. fierce, relentless, merciless, etc.); (4) (おに only) it (i.e. in a game of tag); (5) (き only) Chinese "ghost" constellation (one of the 28 mansions); (P) [Add to Longdo]
厳しい(P);酷しい;厳めしい[きびしい(厳しい;酷しい)(P);いかめしい(厳しい;厳めしい), kibishii ( kibishi i ; koku shii )(P); ikameshii ( kibishi i ; gen meshii )] (adj-i) (1) severe; strict; rigid; unsparing; relentless; (2) stern; austere; grave; solemn; majestic; (3) intense (cold); (P) [Add to Longdo]
執拗[しつよう, shitsuyou] (adj-na) persistent; obstinate; tenacious; relentless; insistent; importunate; persevering; stubborn [Add to Longdo]
吹き通し;吹通し[ふきとおし;ふきどおし, fukitooshi ; fukidooshi] (n) (1) (ふきとおし only) blowing through; ventilation; draft; (2) blowing relentlessly; (3) blowing hot air; exaggerating; boasting [Add to Longdo]
絶えることなく[たえることなく, taerukotonaku] (adv) unceasing; relentless [Add to Longdo]
容赦なく[ようしゃなく, youshanaku] (adv) (See 容赦) relentlessly; mercilessly; (P) [Add to Longdo]
冷酷[れいこく, reikoku] (adj-na,n) cruelty; coldheartedness; relentless; ruthless; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  relent
      v 1: give in, as to influence or pressure [syn: {yield},
           {relent}, {soften}] [ant: {remain firm}, {stand}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top