ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rejoin

R IY0 JH OY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rejoin-, *rejoin*
Possible hiragana form: れじょいん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rejoin(vi) กลับเข้าร่วมอีก, See also: ร่วมกันใหม่, รวมกันใหม่, Syn. reassemble
rejoin(vt) ร่วมกันใหม่, See also: ผนึกกันใหม่, Syn. reassemble
rejoin(vt) ต่อเข้ากันใหม่
rejoin(vi) ตอบกลับ, See also: โต้กลับ, โต้แย้ง, Syn. answer, confute, retort
rejoinder(n) คำตอบ, Syn. response, reply, answer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rejoin(รีจอยน์') vt.,vj. รวมกันอีก,กลับมารวมกันอีก,ผนึกกันใหม่,ตอบ,โต้ตอบ,โต้แย้ง,แก้ฟ้อง, Syn. reunite
rejoinder(รีจอย'เดอะ) n. การโต้ตอบ,คำโต้ตอบ,การโต้แย้ง,คำโต้แย้ง, Syn. reply, riposte

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rejoinderคำให้การต่อสู้คดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Well, it means you're ready to rejoin society...ดีก็หมายความว่าคุณพร้อมที่จะไปสมทบกับสังคม ... The Shawshank Redemption (1994)
I return to my writing in the hope that these few honest words might rejoin our lips...ฉันเริ่มเขียนหนังสือต่อ ด้วยความหวังว่าคำพูดจริงใจเหล่านี้ -... จะช่วยผูกพันเรา The Red Violin (1998)
Why didn't you rejoin the band?คุณดูดีมาก Rock Star (2001)
Uh, tomorrow, noon. I'm flying back tonight to rejoin the detail.ตามต่อไป Yankee White (2003)
Ani'i'happy to rejoin the others After the weekend. Runway 14.และเมื่อสบายใจจะกลับมา ทำงานใหม่ตอนปลายสัปดาห์ The Dreamscape (2008)
I had to rejoin ATF.ผมต้องกลับเข้ามาร่วมกับ ATF อีก Resurrection (2008)
Juanita could rejoin your playdate? We've talked to her.ถ้าฮัวนิต้าจะนัดเล่นกับลูกคุณเหมือนเดิม เราจะอบรมแกค่ะ Back in Business (2008)
All the more reason for you to rejoin the defensive escorts.นั่นเป็นเหตุผลที่เจ้าควรจะกลับมายังกองกำลังคุ้มกัน Rising Malevolence (2008)
If you need help with that essay, you can rejoin the group.ถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเรื่องเรียงความ Environmental Science (2009)
Sir, I really think I should rejoin the party. My date...ครับ ผมคิดว่า ผมควรกลับไปร่วมงาน คู่เดทผม Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
But I'm gonna rejoin the team when I'm done. If they'll have me.แต่ฉันอยากจะกลับเข้าไปร่วมทีมกับพวกเราอีกครั้ง/ เมื่อฉันทำงานพวกนี้เสร็จแล้ว / และพวกนายยังต้องการฉันอยู่ G-Force (2009)
He's to rejoin the gladiators as soon as he is able.เขาจะตอบรับกลาดิเอเตอร์ ,ทันทีที่เขาพร้อม The Thing in the Pit (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรจบ[banjop] (v) EN: meet ; join ; converge ; come together  FR: rejoindre ; converger ; confluer
ไล่ทัน[laithan] (v) EN: catch up (with)  FR: rattraper ; rejoindre
รวมตัวกัน[rūamtūa kan] (v, exp) FR: se rassembler ; s'assembler ; se fondre ; se joindre ; se rejoindre ; s'unir
ตามทัน[tāmthan] (v) EN: catch up with ; overtake ; keep up with ; keep pace  FR: rattraper ; rejoindre
ทัน[than] (v) EN: catch up with ; overtake ; keep abreast of  FR: rattraper ; rejoindre
ถึง[theung] (v) EN: reach ; arrive at/in ; get to  FR: parvenir ; arriver ; atteindre ; rejoindre

CMU English Pronouncing Dictionary
REJOIN R IY0 JH OY1 N
REJOINS R IY0 JH OY1 N Z
REJOINED R IY0 JH OY1 N D
REJOINDER R IH0 JH OY1 N D ER0
REJOINDER R IY0 JH OY1 N D ER0
REJOINING R IY0 JH OY1 N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rejoin (v) rˌiːʤˈɔɪn (r ii2 jh oi1 n)
rejoin (v) rˈɪʤˈɔɪn (r i1 jh oi1 n)
rejoins (v) rˌiːʤˈɔɪnz (r ii2 jh oi1 n z)
rejoins (v) rˈɪʤˈɔɪnz (r i1 jh oi1 n z)
rejoined (v) rˌiːʤˈɔɪnd (r ii2 jh oi1 n d)
rejoined (v) rˈɪʤˈɔɪnd (r i1 jh oi1 n d)
rejoinder (n) rˈɪʤˈɔɪndər (r i1 jh oi1 n d @ r)
rejoining (v) rˌiːʤˈɔɪnɪŋ (r ii2 jh oi1 n i ng)
rejoining (v) rˈɪʤˈɔɪnɪŋ (r i1 jh oi1 n i ng)
rejoinders (n) rˈɪʤˈɔɪndəz (r i1 jh oi1 n d @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
復党[ふくとう, fukutou] (n,vs) rejoining a political party; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rejoin
   v 1: join again
   2: answer back [syn: {retort}, {come back}, {repay}, {return},
     {riposte}, {rejoin}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top