ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rejoicing

R IH0 JH OY1 S IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rejoicing-, *rejoicing*, rejoic
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rejoicingly(adv) อย่างรื่นเริง, See also: อย่างยินดี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rejoicing(รีจอย'ซิง) n. ความดีใจ,ความยินดี,ความปลื้มปีติยินดี,ความรื่นเริง, See also: rejoicingly adv., Syn. exultation, jubilation

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มุทิตา(n) rejoicing with others in their happiness or prosperity, See also: kindliness, sympathetic joy, feelings of pleasure, gladness of another's success, Example: สมาธิภาวนาจะผุดขึ้นเป็นปัญญาให้เราใช้เมตตากรุณาและมุทิตาอย่างเหมาะสม, Thai Definition: ความมีจิตพลอยยินดีในลาภยศสรรเสริญสุขของผู้อื่น เป็นข้อหนึ่ง ในพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความปิติยินดี[khwām pitiyindī] (n) EN: delight ; pleasure ; rejoicing ; blissfulness ; cheerfulness
ปีติ[pīti] (n) EN: elation ; exultation ; joy ; rejoicing  FR: joie [f] ; plaisir [m]
ร่า[rā] (adj) EN: happy ; joyful ; rejoicing ; smiling all over  FR: heureux ; réjoui ; gai

CMU English Pronouncing Dictionary
REJOICING R IH0 JH OY1 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rejoicing (v) rˈɪʤˈɔɪsɪŋ (r i1 jh oi1 s i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一喜一憂[いっきいちゆう, ikkiichiyuu] (exp) now rejoicing, now worrying; swinging from joy to sorrow; glad and sad by turns; alternating hope and fear; unable to put one's mind at ease; (P) [Add to Longdo]
[えつ, etsu] (n) self-satisfaction; rejoicing [Add to Longdo]
喜び(P);慶び(oK);悦び(oK);歓び[よろこび, yorokobi] (n) joy; delight; rapture; pleasure; gratification; rejoicing; congratulations; felicitations; (P) [Add to Longdo]
怡悦[いえつ, ietsu] (n,vs) (arch) rejoicing [Add to Longdo]
怡怡;怡々[いい, ii] (adj-t,adv-to) having fun; rejoicing [Add to Longdo]
謳歌[おうか, ouka] (n,vs) rejoicing; glorification; exultation; celebration; enjoyment; singing praises [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rejoicing
   adj 1: joyful and proud especially because of triumph or
       success; "rejoicing crowds filled the streets on VJ Day";
       "a triumphal success"; "a triumphant shout" [syn:
       {exultant}, {exulting}, {jubilant}, {prideful},
       {rejoicing}, {triumphal}, {triumphant}]
   n 1: a feeling of great happiness
   2: the utterance of sounds expressing great joy [syn:
     {exultation}, {rejoicing}, {jubilation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top