ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rehabilitation

R IY2 HH AH0 B IH2 L AH0 T EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rehabilitation-, *rehabilitation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rehabilitation(n) การทำให้กลับสู่สภาพเดิม, See also: การทำให้กลับมาดีเหมือนเดิม, Syn. restitution, restoration

English-Thai: Nontri Dictionary
rehabilitation(n) การกู้(ชื่อเสียง),การกู้ฐานะ,การพักฟื้น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rehabilitation๑. การฟื้นสภาพ [มีความหมายเหมือนกับ restitution ๑]๒. (จิตเวช.) การฟื้นสมรรถภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rehabilitation๑. การฟื้นฟูสภาพ (ชีวิต)๒. การปรับนิสัย, การดัดนิสัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rehabilitationการทำให้กลับคืนดี, การฟื้นฟูสภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
rehabilitationการฟื้นฟูสภาพ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
rehabilitation medicineเวชศาสตร์ฟื้นสภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rehabilitation nursingการพยาบาลฟื้นสภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rehabilitationการฟื้นฟูสมรรถภาพ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Rehabilitationการฟื้นฟูกิจการ, Example: การปรับโครงสร้างธุรกิจอาจโดยเป็นทั้งการปรับโครงสร้างทางการเงินและการบริหารงาน เพื่อให้ธุรกิจมีความสามารถกลับมาดำเนินงานทางธุรกิจและสามารถสร้างผลกำไรได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดหมวด rehabilitation company สำหรับบริษัทที่ต้องเข้าข่ายถูกเพิกถอน แต่กำลังอยู่ระหว่างฟื้นฟูกิจการ หรือแก้ไขปัญหาให้พ้นจากเหตุแห่งการถูกเพิกถอน [ตลาดทุน]
Rehabilitationการฟื้นฟูสมรรถภาพ [TU Subject Heading]
rehabilitationrehabilitation, การฟื้นสภาพ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Rehabilitation centersศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ [TU Subject Heading]
Rehabilitation counselingการให้คำปรึกษาในการฟื้นฟูสมรรถภาพ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
rehabilitation courtศาลฟื้นฟูกิจการ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rehabilitationHe came to take a walk every morning after rehabilitation.
rehabilitationI think that, as he's using addictive substances like thinner, the chance of rehabilitation is low.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวชศาสตร์ฟื้นฟู(n) rehabilitation medicine, Thai Definition: วิชาว่าด้วยการรักษาโรคและการบำบัดโรค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เวชศาสตร์ฟื้นฟู[wētchasāt feūnfū] (n, exp) EN: rehabilitation medicine

CMU English Pronouncing Dictionary
REHABILITATION R IY2 HH AH0 B IH2 L AH0 T EY1 SH AH0 N
REHABILITATION R IY2 AH0 B IH2 L AH0 T EY1 SH AH0 N
REHABILITATIONS R IY2 HH AH0 B IH2 L AH0 T EY1 SH AH0 N Z
REHABILITATIONS R IY2 AH0 B IH2 L AH0 T EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rehabilitation (n) rˌiːəbˌɪlɪtˈɛɪʃən (r ii2 @ b i2 l i t ei1 sh @ n)
rehabilitations (n) rˌiːəbˌɪlɪtˈɛɪʃənz (r ii2 @ b i2 l i t ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
复健[fù jiàn, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄢˋ, / ] rehabilitation; recuperate [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altlastensanierung {f}rehabilitation of inherited waste [Add to Longdo]
Rehabilitationszentrum {n}rehabilitation centre (center [Am.]) [Add to Longdo]
Sanierung {f} eines Flussesrehabilitation of a river; cleaning up of a river [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リハビリ[rihabiri] (n,adj-no) (abbr) rehabilitation; (P) [Add to Longdo]
リハビリセンター[rihabirisenta-] (n) rehabilitation centre; rehabilitation center [Add to Longdo]
リハビリテーション[rihabirite-shon] (n) rehabilitation; (P) [Add to Longdo]
レハビリ[rehabiri] (n) (abbr) rehabilitation [Add to Longdo]
会社更生法[かいしゃこうせいほう, kaishakouseihou] (n) Corporate Rehabilitation Law; (P) [Add to Longdo]
回復(P);快復;恢復[かいふく, kaifuku] (n,vs) (1) (回復, 恢復 only) restoration; rehabilitation; recovery; return; replevin; improvement; (2) (esp. 快復) recovery (from an illness); recuperation; convalescence; (P) [Add to Longdo]
更生[こうせい, kousei] (n,vs) rehabilitation; regeneration; rebirth; resuscitation; reorganization; reorganisation; (P) [Add to Longdo]
更生施設[こうせいしせつ, kouseishisetsu] (n) rehabilitation facilities; halfway house [Add to Longdo]
更生保護[こうせいほご, kouseihogo] (n) rehabilitation; social readjustment; aftercare; parole [Add to Longdo]
再建[さいこん, saikon] (n,vs) rebuilding; reconstruction; rehabilitation; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rehabilitation
   n 1: the restoration of someone to a useful place in society
   2: the conversion of wasteland into land suitable for use of
     habitation or cultivation [syn: {reclamation}, {renewal},
     {rehabilitation}]
   3: vindication of a person's character and the re-establishment
     of that person's reputation
   4: the treatment of physical disabilities by massage and
     electrotherapy and exercises

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top