ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

regularize

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regularize-, *regularize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regularize(vt) ทำให้ถูกต้องตามระเบียบ, See also: ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
regularize(เรก'กิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นปกติ, See also: regularisation n. regularization n., Syn. regulate

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
regularize (v) rˈɛgjuləraɪz (r e1 g y u l @ r ai z)
regularized (v) rˈɛgjuləraɪzd (r e1 g y u l @ r ai z d)
regularizes (v) rˈɛgjuləraɪzɪz (r e1 g y u l @ r ai z i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一定[いってい(P);いちじょう, ittei (P); ichijou] (n,adj-no,vs,adj-na) fixed; settled; constant; definite; uniform; regularized; regularised; defined; standardized; standardised; certain; prescribed; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 regularize
   v 1: bring into conformity with rules or principles or usage;
      impose regulations; "We cannot regulate the way people
      dress"; "This town likes to regulate" [syn: {regulate},
      {regularize}, {regularise}, {order}, {govern}] [ant:
      {deregulate}]
   2: make regular or more regular; "regularize the heart beat with
     a pace maker" [syn: {regularize}, {regularise}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top