ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

regularise

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regularise-, *regularise*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regularise(vt) ทำให้ถูกต้องตามระเบียบ, See also: ทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
regularise(เรก'กิวละไลซ) vt. ทำให้เป็นปกติ, See also: regularisation n. regularization n., Syn. regulate

Japanese-English: EDICT Dictionary
一定[いってい(P);いちじょう, ittei (P); ichijou] (n,adj-no,vs,adj-na) fixed; settled; constant; definite; uniform; regularized; regularised; defined; standardized; standardised; certain; prescribed; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 regularise
   v 1: bring into conformity with rules or principles or usage;
      impose regulations; "We cannot regulate the way people
      dress"; "This town likes to regulate" [syn: {regulate},
      {regularize}, {regularise}, {order}, {govern}] [ant:
      {deregulate}]
   2: make regular or more regular; "regularize the heart beat with
     a pace maker" [syn: {regularize}, {regularise}]

  

Similar ENGLISH words suggested by aspell:
regularize, regularizes, regulars, regularized, regulates, regularity, regularities, regularity's

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top