ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

regress

R IY1 G R EH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -regress-, *regress*, regres
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
regress(vi) เสื่อมถอย, See also: กลับไปสู่ภาวะเดิม, Syn. ebb, degenerate, relapse, Ant. progress
regress(vi) ถอยหลัง, See also: ถอยกลับ, Syn. go back, backslide, return
regress to(phrv) ถอยกลับไปสู่, See also: กลับกลายเป็น, Syn. return to, revert to
regression(n) การเสื่อมถอย, See also: การถอยกลับ, Syn. relapse, reversion
regressive(adj) ถอยหลัง, See also: ถอยกลับ, Syn. degenerative, reverted

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
regress(รี'เกรส) n. การถอยหลัง,การถอยกลับ,การถอยหลังเข้าคลอง,การเสื่อมถอย vi. (รีเกรส') ถอยหลัง,ถอยกลับ,เสื่อมถอย,หวนกลับสู่ภาวะเดิม, See also: regression n. regressor n.
regressive(รีเกรส'ซิฟว) adj. ถอยหลัง (อัตราภาษี) ลดน้อยตามสั่ดส่วนของฐานภาษีที่เพิ่มขึ้น.

English-Thai: Nontri Dictionary
regress(vi) ออก,ถดถอย,เสื่อมถอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
regressสิทธิที่จะกลับเข้าไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regression๑. การถดถอย, การถอยกลับ, การกลับคืน, การถอยหลัง๒. การทุเลา [มีความหมายเหมือนกับ abatement; subsidence ๒]๓. การเสื่อม [มีความหมายเหมือนกับ degeneration; depravation; deterioration; retrogression]๔. การฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regressionการถอยกลับของทะเล [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
regressionการถดถอย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
regressive๑. -ถดถอย, -ถอยกลับ, -กลับคืน, -ถอยหลัง๒. -ทุเลา๓. -เสื่อม๔. -ฝ่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
regressive assimilationการกลมกลืนตามเสียงหลัง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
regressive taxภาษีอัตราถดถอย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
regressive taxationการเก็บภาษีอัตราถดถอย [ดู degressive taxation] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Regression analysisการวิเคราะห์การถดถอย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Regression analysisการวิเคราะห์การถดถอย [TU Subject Heading]
Regressive Taxภาษีอัตราถอยหลัง, Example: ภาษีที่ก่อภาระให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อย มากกว่า กลุ่มผู้มีรายได้มาก เมื่อรายได้ลดลงอัตราภาษีโดยเฉลี่ย จะมีอัตราเพิ่มขึ้น ภาษีทางอ้อมหลายชนิด เช่น ภาษีสรรพสามิดและภาษีการค้าถูกมองว่าเป็นภาษีอัตราถอยหลัง ภาษีส่งส่วยรัชชูปการในามัยโบราณถือเป็นตัวอย่างของภาษีอัตราถอยหลังในรูป แบบที่ง่ายที่สุด [สิ่งแวดล้อม]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาษีอัตราถดถอย[phāsī attrā thotthøi] (n, exp) EN: regressive tax
ถอยกลับ[thøi klap] (v, exp) EN: retreat  FR: rétrograder ; régresser
ถอยหลัง[thøilang] (v) EN: go backwards ; back ; go into reverse ; make sternway ; back up ; regress  FR: faire marche arrière ; reculer ; rétrograder ; aller en arrière ; aller à reculons
ถดถอย[thotthøi] (v) EN: lessen ; weaken ; fade ; recede ; retreat ; be in recession ; regress ; deteriorate

CMU English Pronouncing Dictionary
REGRESS R IY1 G R EH0 S
REGRESS R IH0 G R EH1 S
REGRESSION R AH0 G R EH1 SH AH0 N
REGRESSIVE R AH0 G R EH1 S IH0 V
REGRESSIONS R AH0 G R EH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
regress (v) rˈɪgrˈɛs (r i1 g r e1 s)
regressed (v) rˈɪgrˈɛst (r i1 g r e1 s t)
regresses (v) rˈɪgrˈɛsɪz (r i1 g r e1 s i z)
regressing (v) rˈɪgrˈɛsɪŋ (r i1 g r e1 s i ng)
regression (n) rˈɪgrˈɛʃən (r i1 g r e1 sh @ n)
regressive (j) rˈɪgrˈɛsɪv (r i1 g r e1 s i v)
regressions (n) rˈɪgrˈɛʃənz (r i1 g r e1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
回视[huí shì, ㄏㄨㄟˊ ㄕˋ, / ] regression [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Regress {m}; Rückgriff {m} | ohne Regressrecourse | without recourse [Add to Longdo]
Regressand {m}regressand; predictand [Add to Longdo]
Regressionskoeffizient {m} [math.]regression coefficient [Add to Longdo]
Regressor {m} [math.]regressor; predicted variable [Add to Longdo]
Rückschritt {m} | Rückschritte {pl}regress | regresses [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リグレッションテスト[riguresshontesuto] (n) {comp} regression test [Add to Longdo]
回帰テスト[かいきテスト, kaiki tesuto] (n) {comp} regression test [Add to Longdo]
回帰モデル[かいきモデル, kaiki moderu] (n) regression model [Add to Longdo]
回帰式[かいきしき, kaikishiki] (n) regression equation [Add to Longdo]
回帰分析[かいきぶんせき, kaikibunseki] (n) {math} regression analysis [Add to Longdo]
回帰分析解析[かいきぶんせきかいせき, kaikibunsekikaiseki] (n) {math} regression analysis [Add to Longdo]
海退[かいたい, kaitai] (n) coastline regression [Add to Longdo]
逆進税[ぎゃくしんぜい, gyakushinzei] (n) regressive tax [Add to Longdo]
後退的論証[こうたいてきろんしょう, koutaitekironshou] (n) (obsc) regressive probation [Add to Longdo]
重回帰[じゅうかいき, juukaiki] (n) {comp} multiple regression [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
回帰[かいき, kaiki] revolution, recurrence, regression [Add to Longdo]
回帰分析(解析)[かいきぶんせき(かいせき), kaikibunseki ( kaiseki )] regression analysis [Add to Longdo]
重回帰[じょうかいき, joukaiki] multiple regression [Add to Longdo]
多項回帰[たこうかいき, takoukaiki] polynomial regression [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 regress
   n 1: the reasoning involved when you assume the conclusion is
      true and reason backward to the evidence [syn: {regress},
      {reasoning backward}]
   2: returning to a former state [syn: {regression}, {regress},
     {reversion}, {retrogression}, {retroversion}]
   v 1: go back to a statistical means
   2: go back to a previous state; "We reverted to the old rules"
     [syn: {revert}, {return}, {retrovert}, {regress}, {turn
     back}]
   3: get worse or fall back to a previous condition [syn:
     {regress}, {retrograde}, {retrogress}] [ant: {advance}, {come
     along}, {come on}, {get along}, {get on}, {progress}, {shape
     up}]
   4: go back to bad behavior; "Those who recidivate are often
     minor criminals" [syn: {relapse}, {lapse}, {recidivate},
     {regress}, {retrogress}, {fall back}]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top